Solceller, solpanel, solfångare

Funderar du på solel? Här får du reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för din solcellsanläggning.

För att installera solceller eller solfångare på en byggnad behöver du oftast söka bygglov eller göra en anmälan. Kontakta gärna byggenheten via kontaktcenter så får du veta vad som gäller där du bor.

Behövs bygglov eller anmälan?

Du kan behöva söka bygglov eller göra anmälan om exempelvis byggnadens utseende, konstruktion påverkas eller om omgivningarna omfattas av vissa bestämmelser.

En utanpåliggande solenergianläggning behöver bygglov om den

 • inte följer byggnadens form
 • placeras på en byggnad som är av kulturhistoriskt värde
 • ligger inom kulturhistoriskt värdefull miljö
 • ligger i område med bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • ligger inom eller i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret.

En integrerad solenergianläggning behöver bygglov om

 • byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt
 • den placeras på en byggnad som är av kulturhistoriskt värde
 • byggnaden ligger i kulturhistorisk värdefull miljö
 • det finns bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Fristående solceller kan behöva bygglov

Det behövs sällan bygglov för fristående solceller. Om det under de fristående solcellerna skapas ett utrymme för vistelse som är minst 1,7 meter högt i någon del så räknas det som byggnad och kräver bygglov.

Du kan behöva göra en anmälan

Även om du inte behöver söka bygglov behöver du ibland göra en anmälan och invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd. En anmälan krävs exempelvis om solcellerna:

 • solcellerna berör byggnadens bärande konstruktion
 • väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

I områden och för byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla behöver du alltid söka bygglov.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?