Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Här får du information om hur du söker bygglov och vilka handlingar som krävs vid nybyggnation av villa eller flerbostadshus.

När du vill bygga nytt på din fastighet krävs det att du ansöker om bygglov. Förutsättningarna för vilken typ av hus du får lov att bygga är olika beroende på var i kommunen du befinner dig.

Om din tomt omfattas av en detaljplan så reglerar den bland annat hur många kvadratmeter du får bygga, byggnadshöjd, antal våningar och avstånd till tomtgräns. Det innebär att grannkvarteret kan ha andra bestämmelser än vad du har. I tätorterna är det detaljplaner som styr vad som får byggas medan det i vissa byar kan finnas områdesbestämmelser.

Om inte din tomt omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelse kommer en lämplighetsbedömning av din tänkta byggnad att göras utifrån de förhållanden som råder för den aktuella tomten och omgivning.

Oavsett om fastigheten ligger utanför eller inom planlagt område ska byggnaden anpassas till omgivningen och förutsättningarna på platsen.

Ett nytt bostadshus kräver alltid bygglov, oavsett om det ska uppföras på landsbygden eller inom detaljplanerat område. När du ansöker om bygglov för nybyggnad, görs en prövning mot den detaljplan och de områdesbestämmelser som gäller för din fastighet, för att se om det går att bevilja bygglov. Om din fastighet ligger utanför planlagt område kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Kontrollansvarig

Redan när du söker bygglov ska det finnas ett förslag på kontrollansvarig med rätt behörighetsnivå. Du som är sökande är ansvarig för att den kontrollansvarige du föreslår är kontaktad och har åtagit sig uppdraget. Kontrollansvarig (KA) hjälper till att upprätta en kontrollplan för bygget och ser till att kontrollplanen följs.

Du kan hitta certifierade kontrollansvariga och kontaktuppgifter på någon av certifieringsorganens webbplatser.

Hitta certifierade kontrollansvariga Länk till annan webbplats.

Nybyggnadskarta/situationsplan

Du behöver en nybyggnadskarta när du ska söka bygglov för ny byggnad. Du använder den för att upprätta den situationsplan som du behöver skicka in med din bygglovsansökan. När den nya byggnaden är inritad på nybyggnadskartan är den en situationsplan.

En situationsplan visar åtgärdens placering och läge sett från ovan. Nybyggnadskartan är en uppdaterad karta som exempelvis visar fastigheter, markhöjder och anslutningar för vatten och avlopp.

Korrekta ritningar och handlingar

Ansökan ska innehålla relevanta handlingar. Ritningar, beskrivningar eller andra uppgifter behövs för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. Alla ritningar du lämnar in ska vara fackmannamässigt gjorda.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

  • Ansökan
  • Anmälan kontrollansvarig
  • Situationsplan på en nybyggnadskarta (tillkommer en kostnad för nybyggnadskartan)
  • Markplaneringsritning
  • Bygglovsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar
  • Exteriörredovisning

Ritningar och andra handlingar

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?