Upplag

Här får du information om vad som gäller för upplag och materialgårdar.

Du behöver bygglov för upplag och materialgårdar om de ska finns på samma plats under en längre tid samt har en viss omfattning. För en- och tvåbostadshus samt industrifastigheter finns vissa undantag.

Ett upplag eller en materialgård syftar till förvaring utomhus. Det kan till exempel handla om förvaring av föremål som material, råvaror och avfall men också återvinningsstationer, containrar, uppställning av bilar, husvagnar och båtar.

Undantag för en- och tvåbostadshus

I omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus får du ställa upp och säsongsförvara maximalt två båtar, husvagnar eller husbilar utan bygglov.

Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns. Placeringen kan vara närmre 4,5 meter om berörda grannar medger detta, dock aldrig närmare 4,5 meter från allmän plats.

Uppställningen eller säsongsförvaringen får inte strida mot detaljplanen. Bygglovsbefrielsen gäller inte om byggnaden är eller ingår i ett område som är kulturhistoriskt värdefullt.

Finns det inget en- eller tvåbostadshus på tomten behöver du däremot bygglov för att få ställa upp och säsongsförvara båtar, husvagnar eller husbilar på tomten.

Säsongsförvaringen får inte användas som bostad, gäststuga eller liknande under tiden som den är placerad på tomten. I så fall räknas det som en byggnad och du behöver bygglov.

Undantag för industrifastigheter

Inom ett industriområde och i omedelbar närhet till pågående verksamhet behöver du inte bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra ett upplag eller en materialgård i form av en eller flera containrar.

Containrarna får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter och ska vara av liten omfattning. Om grannar medger får containrarna placeras närmare gränsen, dock aldrig närmare än 4,5 meter från allmän plats eller gata.

Områden av kulturhistoriskt värde

I områden och för byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla behöver du söka bygglov
Även om du följer bestämmelserna för bygglovbefriade åtgärder behöver du söka bygglov om byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull eller ingår i sådant område.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?