Biblioteksplan 2022-2025

Antagen av bildningsnämnden 27 oktober 2021

Inledning

Alla kommuner ska ha ett folkbibliotek och en politiskt antagen biblioteksplan enligt bibliotekslagen (2013:801) §§ 6, 17.

Enligt skollagen (2010:800) 2 kapitlet 36 § ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek.

Biblioteksplanen beskriver Vara kommuns biblioteksverksamhet och vad den ska sträva efter.

Internationella, nationella och lokala styrande dokument ligger till grund för biblioteksplanen. Dessa är UNESCO:s skol- och folkbiblioteksmanifest, Bibliotekslagen, Skollagen, Barnkonventionen, Agenda 2030, Demokratins skattkammare - ”utkast till nationell biblioteksstrategi”, Regional biblioteksplan, samt Vara kommuns vision, övergripande mål, nämndsmål och etiska kompass.

Kommunfullmäktige har i bildningsnämndens reglemente (Kommunfullmäktige 20 december 2010 § 23) överlämnat ansvaret för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten, omfattande bland annat
bibliotek till bildningsnämnden. Även kommunens uppgifter inom skola som styrs av skollagen har överlämnats till bildningsnämnden. Detta innebär att både folkbibliotek och skolbibliotek i Vara kommun är en del av bildningsnämndens ansvar.

Biblioteken i Vara kommun

Biblioteksverksamheten i Vara kommun omfattar folkbibliotek med huvudbibliotek och filialer samt skolbibliotek. Huvudbiblioteket finns i centralorten Vara. Biblioteksfilialer finns i Levene, Kvänum och Vedum, och dessa är även integrerade skolbibliotek. Varje skola har tillgång till ett skolbibliotek. Meröppet Bibliotek med utökad tillgänglighet för registrerade biblioteksbesökare startar som ett pilotprojekt i Vedum och utvärderas under 2022. Därefter beslutas om eventuellt fortsatt meröppet i Vedum och eventuell utökning av meröppet på andra bibliotek i kommunen.

Folkbiblioteket är en plats där olika generationer och kulturer möts och det är ett offentligt rum dit alla i samhället är välkomna utan krav på motprestation. Folkbiblioteket är en mötesplats för kunskapsförmedling, lärande, kultur och demokrati. Folkbiblioteksverksamheten leds av
verksamhetschef för Kultur och Fritid, vilken även är kultur- och bibliotekschef.

Skolbiblioteken är en del av skolan och verksamheten ska utformas så att den strävar mot samma mål som övrig pedagogisk verksamhet. Skolbiblioteket ska vara en resurs av medier och information, en pedagogisk tillgång, som ska stödja och bidra till elevers lärande. Att utveckla förmågor inom språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet. Det är kunskaper som är viktiga för att vara en aktiv samhällsmedborgare. Skolbiblioteken ingår i skolans verksamhet och verksamheten leds av rektor på respektive skolenhet.

Biblioteket i samverkan

Genom samverkan med skola och omsorg utformas biblioteksverksamheten så att den når ut till så många som möjligt oavsett bostadsort, ekonomiska villkor, nationalitet, utbildning, ålder, kön eller
etnicitet.

Biblioteket är öppet för samverkan med andra kommunala förvaltningar, regionala verksamheter, näringsliv, myndigheter, organisationer, föreningar och studieförbund.

Biblioteket i Vara kommun är en del i Bibliotek Västra Skaraborg, en samverkan mellan biblioteken i Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Dessa kommuner har gemensam katalog och gemensamt låntagarregister, vilket innebär att media från alla kommunbibliotek finns tillgängliga för våra låntagare. Denna samverkan har som mål att ge ökad service och ökat utbud till kommunernas biblioteksanvändare samtidigt som det ger en kostnadseffektiv verksamhet. Samverkan sker även på regionalt och nationellt plan.

Inriktning för biblioteksverksamheten

 • Biblioteket i Vara ska vara en välkomnande, trygg och tillgänglig plats för alla.
 • Biblioteket ska vara en arena som främjar demokrati, kunskaps- och språkutveckling, nyfikenhet och kreativitet.
 • Biblioteket ska vara relevant för så många som möjligt, såväl fysiska som digitala besökare.
 • Biblioteket ska ha biblioteksanvändaren i fokus och erbjuda bästa möjliga service.
 • Biblioteket ska förmedla lärande och upplevelser genom litteratur och kultur i olika former samt genom utställningar och programverksamhet.
 • Biblioteket ska stödja och bejaka det livslånga lärandet.
 • Barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp. Läsvanor och språkutveckling ska ägnas särskild uppmärksamhet.
 • Personer som har annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning ska ägnas särskild uppmärksamhet.
 • Biblioteket ska erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken.
 • Bibliotekets personal ska vara lyhörd för besökarnas önskemål och värna om ett brett och kvalitativt utbud.
 • Biblioteket ska omvärldsbevaka informationsteknologi och verka för att öka den digitala kunskapen hos biblioteksanvändarna.
 • Bibliotekets verksamhet ska vara väl känd, och präglas av delaktighet och samverkan.
 • Biblioteket ska samverka med andra verksamheter och lokalt föreningsliv och verka ur ett helhetsperspektiv, så att fler ska få tillgång till bibliotekets resurser och vara en del av vardagskulturen i Vara kommun.

Mål för Vara bibliotek i framtiden

 • Biblioteket är navet för vardagskulturen och knyter ihop kultursatsningar i Vara kommun och blir en väg in till övriga kulturoch fritidsaktiviteter i kommunen.
 • Biblioteksrummet utvecklas till en än mer inbjudande och inspirerande plats som väcker läslust, erbjuder studieplatser, och plats för rekreation och skapande.
 • Ökad tillgänglighet till biblioteksrummet provas genom Meröppet Bibliotek i Vedum och utvärderas för att eventuellt införas på fler bibliotek i kommunen.
 • Samverkan bibliotek-skola har tydlig ansvarsfördelning och samordning för ökad kvalité på skolbiblioteken.
 • Samverkan med vård och omsorg ger ökad tillgänglighet till biblioteket och dess tjänster för människor med funktionsvariation.
 • Läsfrämjande är en del av vårt huvuduppdrag och en investering för framtiden. Handlingsplan tas fram 1 januari för läsfrämjande i samverkan med BVC, förskola och familjecentral.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?