Drogpolitiskt program

Antagen av kommunfullmäktige 16 juni 2014

Bakgrund

Beroendeframkallande medel påverkar hälsan på ett negativt sätt och därför har målområdet alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT-frågor) prioriterats på både nationell, regional och lokal nivå¹.

Det övergripande nationella målet för ANDT-politiken är:

”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och social skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”².

Folkhälsomål 11 samt regeringens mål kring det drogförebyggande arbetet står bakom ANDT-politiken.

¹ Länsstyrelsens hemsida. 2010. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.

² Regeringens hemsida. 2011. Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige.

Vara kommuns arbete med ANDT-frågor

Vara kommun har ansvar för att förebygga, tidigt upptäcka och åtgärda olika drogproblem. Det är av stor vikt att kommunen har ett drogpolitiskt program, som utgör grunden för de samlade insatserna mot bruket av droger. Detta drogpolitiska program ska ligga till grund för nämndernas handlingsplan.

Definitionen av ”drog”

Drog är en substans som är sinnesförändrande (berusande, euforiserande) och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition: tobak, alkohol, narkotika, läkemedel som ej är ordinerade av läkare, flyktiga lösningsmedel, tändargas samt anabola steroider och därmed jämförbara substanser.

Målgrupper

Det drogpolitiska programmet riktas mot samtliga invånare i Vara kommun, dock ses ungdomar som en särskilt prioriterad målgrupp. Personer i nära kontakt med ungdomar, såsom skolpersonal, vuxna i
egenskap av föräldrar, försäljare av tobak och alkohol samt restaurangägare ses som ytterligare en viktig målgrupp.

Syfte

Vara kommuns drogpolitiska program med dess handlingsplan syftar till: Att ange den politiska viljan för hur ett långsiktigt förebyggande arbete kring drogfrågan ska utformas.

Mål

  • Tillgången till och användningen av droger såsom narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
  • Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska succesivt minska.

Handlingsplan

För att uppnå de övergripande målen kopplas en handlingsplan till det drogpolitiska programmet.

En förutsättning för att drogpolitiken ska leva och få genomslagskraft i verksamheten är att nämnder/förvaltningar följer upp, utvärderar och utvecklar insatserna. Lika viktigt är att uppdragsgivaren, kommunstyrelsen, följer upp programmet i sin helhet. De synbara effekterna av ett drogförebyggande arbete tar ofta tid. För att nå målen är det av stor vikt att de insatser som föreslås i programmet följs upp.

Årlig revidering

Uppdatering, komplettering och utvärdering av handlingsplanen sker i samband med årsredovisningen från verksamheternas arbete. Folkhälsorådet ansvarar för den årliga sammanställningen. Varje mandatperiod ska det drogpolitiska programmet revideras.

Kommunstyrelsen ska genom folkhälsorådet ha ett övergripande uppföljningsansvar för att det drogpolitiska programmet med dess handlingsplan genomförs. Varje nämnd och förvaltning ansvarar inom sitt område för att det drogpolitiska programmets intentioner och föreslagna åtgärder i
handlingsplanen fullföljs. Varje nämnd ansvarar även för att budgetera de kostnader som är förenliga med genomförande av programmet inom sina delar av den kommunala verksamheten.

Det åligger kommunstyrelsen att i dialog med övriga nämnder arbeta fram och anta en handlingsplan och revidera denna årligen

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?