Program för parkeringar

Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2017

Syfte

Syftet med ett program för parkeringar är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor ska hanteras inom Vara kommun. Alla former av trafik kommer inte att få plats överallt och en avvägning i det enskilda fallet behövs. Programmet anger en önskad riktning för framtid i den avvägningen.

Syftet med riktlinjer för parkering är att förebygga problem med otillräcklig parkering och ger vägledning i fasta tal vid lovgivning, planarbete och drift av allmännyttiga parkeringar. Riktlinjerna baseras på programmets ställningstaganden.

Programmet innehåller politiska ställningstaganden för vad som ska uppnås och beslutas av kommunfullmäktige. Riktlinjer för parkering talar om hur ställningstagandena ska uppnås och beslutas av kommundirektör.

Geografiska avgränsningar

Karta över Vara med avgränsningar för områdena centrala Vara, Sprinten och Axet.

A. Centrala Vara B. Utvecklingsområdet Sprinten C. Handelsområdet Axet

Program respektive riktlinjer för parkering ger olika inriktning för parkering i olika delar av kommunen. Avgränsningarna utgår ifrån strategiska planens och översiktsplanens ställningstaganden samt att det inom dessa området kan uppstå en konkurrenssituation kring parkeringar och annan markanvändning.

Indelning utgår ifrån översiktsplanens indelning och är följande:

 • Centrala Vara och dess målpunkter
 • Övriga Vara
 • Övriga tätorter i Vara kommun

Med centrala Vara menas främst området kring Stora torget och stationsområdet. Avgränsningen för centrala Vara har räknats ca 500 meter från järnvägsstationen. Området väster om järnvägen har inte tagits med eftersom det har samma bebyggelsestruktur och karaktär som övriga Vara. Utvecklingsområdet Sprinten (dvs. konserthuset/badet/vårdcentralen m.m.) och handelsområdet Axet har identifierats som målpunkter avseende parkering i Vara.

Med övriga Vara menas de övriga delar av Vara som är detaljplanelagda och inte inkluderas i ”centrala Vara och kring målpunkter”.

I övriga tätorter i Vara kommun menas de orter som har en befolkning kring eller över 200 personer (1). Program och riktlinjer för parkering gäller inom detaljplanelagt område.

För övriga områden inom Vara kommun anses inte ett program för parkering med tillhörande riktlinjer vara nödvändig utan parkeringsfrågan ska lösas från fall till fall.

(1) År 2016 Arentorp, Emtunga, Kvänum, Larv, Stora Levene, Tråvad och Vedum

Ställningstaganden parkering

För parkeringar i Vara kommun görs nedan olika ställningstaganden. De görs först generella ställningstaganden och därefter görs ställningstaganden utifrån de tidigare redovisade nivåerna för: Centrala Vara och målpunkter, övriga Vara samt övriga tätorter i Vara kommun.

Ställningstagandena utgår från ett hållbart brukarperspektiv, oavsett vilket färdsätt som används eller om brukaren är invånare eller besökare. Tillgänglighet avseende parkering för människor med funktionsvariationer regleras i gällande plan- och bygglagstiftning och anpassad parkering ingår i
begreppen ”parkeringsplats” eller ”parkering”.

Gestaltningen av det offentliga rummet spelar stor roll för människors uppfattning om platser. Det gäller i hög grad även parkeringsplatser. Parkeringar ska generellt vara lätta att hitta till, bra placerade i relation till besöksmål, överskådliga, kännas välkomnande, trygga och säkra och vara väl kommunicerade.

Generella ställningstaganden

Ställningstaganden avseende nyttjande av parkeringsplatser

Främja mer samnyttjande av parkeringsplatser över dygnet

Parkering som kan nyttjas för olika ändamål vid olika tider ska finnas i syfte att höja utnyttjandegraden.

Om krav på parkering i samband med bygglov reducerats med hänsyn till samnyttjande ska också krav ställas på en lämplig upplåtelseform (gemensamhetsanläggning, servituts-, nyttjanderätts- eller arrendeavtal) i samband med lovgivning.

För områden med brist på parkering kan parkering tidsbegränsas

Parkering i Vara kommun kan tidsbegränsas i syfte att förhindra att befintliga anläggningar används för annat än vad de planerats för.

Parkering för boende ska främst ske inom kvartersmark

Med ”Parkering för boende” menas den parkering som ska anordnas enligt gällande plan- och bygglagstiftning för bostäder. Parkering för boende ska vid nyexploatering eller inredning av ytterligare bostäder främst finnas inom eller i närheten av tomten på kvartersmark genom parkeringsköp (2). Parkeringsköp inom ”allmän plats” kan ske under förutsättning att allmänhetens tillgång till
området inte begränsas, exempelvis genom underjordiskt parkeringsgarage.

(2) Förfarandet innebär att fastighetsägaren erbjuds att delta i en gemensam parkeringsanläggning inom annan kvartersmark mot avgift enligt avtal

Boendeparkering inom allmän plats kan avgiftsbeläggas

I områden med brist på parkering kan parkering på allmän plats tidsbegränsas eller avgiftsbeläggas. Boendeparkering kan ge fördelar mot en avgift för boende inom området.

Avgiften ska minst motsvara kommunens underhålls-, drift- och administrationskostnader för anläggningen. Vidare ska avgiften över tid täcka investeringskostnad av ny anläggning motsvarande befintlig parkering. Årseller månadsavgift för bilparkering på gata och allmän plats bör vara lika hög
eller högre än avgiften för motsvarande parkering på kvartersmark i samma område.

Ställningstaganden avseende gestaltning

Parkering ska anpassas till stadsbilden

Parkeringen i såväl ny som befintlig bebyggelse ska anpassas till kvaliteterna i småstaden. Samma utformning av parkeringen kan inte tillämpas överallt utan måste prövas gestaltningsmässigt för varje enskild plats.

Parkeringar ska anpassas till den mänskliga skalan utifrån styrdokument och riktlinjer avseende gestaltning. Grönska, kulturella inslag och varierad markbeläggning ska användas och växlas där det är skäligt.

Småstadsmiljön ska prioriteras före bilparkering

Parkmiljöer, bostads- och innergårdar, gröna platser och publika ytor ska prioriteras före möjligheten till markparkering. Förfulande parkeringar ska förnyas och överskott tas bort där bedöms lämpligt. Förändring av parkering som stör stadsbilden mest utifrån ovanstående ställningstagande avseende
gestaltning ska förändras först.

Ställningstaganden för att främja ett resande med många olika färdsätt

Gångavstånd ska kortas och tillgänglighet till kollektivtrafik förbättras

Det ska vara ungefär lika långt eller kortare från målpunkt till hållplats för kollektivtrafik eller cykelparkering som till en större allmän parkering.

Samnyttjande av fordon ska främjas

Gemensamt nyttjande av bilar eller andra fordon (som bilpooler m.m.) ska premieras ur parkeringssynpunkt i anslutning till arbetsplatser samt allmännyttig eller kommersiell service.

Resande med flera färdsätt och fossilfria färdmedel ska främjas

Programmet ska medverka till att olika sträckor av en resa kan göras med olika färdsätt. Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt fossilfria färdsätt ska främjas i syfte att minska kommunens fossila fotavtryck, förbättra folkhälsan och få en effektivare markanvändning.

I syfte att uppnå kommunens miljömål och eftersträva en minskning av fossila bränslen, ska olika färdsätt stimuleras för att skapa bättre förutsättningar. T.ex. genom en förbättrad kollektivtrafik, utbyggnation av gång- och cykelvägar samt vid behov en ändring av avgifter, tidsbegränsning
och utbud i anslutning till arbetsplatser.

Det ska ges möjlighet till pendelparkeringar centralt i tätorter eller platser med god kollektivtrafik. Pendelparkeringarna ska där det är skäligt skyltas med informationstavlor för kollektivtrafik.

Antalet cykelparkeringar ska ökas

Antalet ordnade cykelparkeringar ska utökas inom bekvämt gångavstånd från målpunkter. Cykelparkering vid bostäder och arbetsplatser ska ordnas på kvartersmark. Där skäligt med hänsyn till upptagningsområde ska cykelparkering också ordnas vid pendelparkeringar samt större
kollektivtrafikhållplatser.

Cykelparkeringen ska vid ny- eller ombyggnation vara trygga, vara av god kvalitet, ha väderskydd samt ha stöldskydd dvs. att möjlighet att låsa in eller fast cykeln finns.

Ställningstaganden centrala Vara och kring målpunkter

Inom dessa områden finns en konkurrens mellan användande av parkeringsplatser samt olika typer av markanvändning. Ställningstaganden görs därför för centrala Vara, utvecklingsområdet Sprinten samt handelsplats Axet. Prioriteringsordningen ska prövas genom behovsanalyser av de iordning nämnda parkeringstyperna. Finns erforderlig mängd av högre prioriterad parkering kan parkering ordnas för lägre prioriterad parkeringstyp.

Centrala Vara

Det är viktigt i centrala Vara att planera utifrån sammanvägd tillgänglighet för kunder och besökare till handel och service. Parkering på gatumark i centrala Vara bör i första hand användas till korttids- och halvdagsparkering, med andra ord ska kund- och besöksparkeringar generellt prioriteras före boendes
och verksamheters behov av heldags- och dygnsparkering. Vidare ska parkering alltid utformas enligt de ställningstaganden som görs kring gestaltning i detta program.

Parkering ska fördelas enligt prioritering nedan utifrån typ av parkering i centrala Vara. Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

 1. Kort- och halvdagsparkeringar (kund- och gästparkering)
 2. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkering)
 3. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 4. Dygnsparkering (vanlig parkering)
 5. Flerdygnsparkering (långtidsparkering för besökare eller pendlare)

Sprinten

Parkeringsbehov inom Sprinten är beroende av besöksfrekvensen.

Gestaltningen av parkering är mycket viktig för upplevelsen av området och tillgängligheten till parkering ska upprätthållas över tid. Kommunen ska verka för att öka andelen kollektivtrafik och cykel till t.ex. evenemang inom utvecklingsområdet för att minska efterfrågan på parkering och i
förlängningen minska trafiken och dess miljöbelastning.

Parkering ska fördelas enligt prioritering nedan utifrån typ av parkering för utvecklingsområdet Sprinten. Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

 1. Kort- och halvdagsparkeringar (kund- och gästparkering)
 2. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkeringar)
 3. Flerdygnsparkering (långtidsparkering för besökare)
 4. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 5. Dygnsparkering (vanlig parkering)

Handelsplatsen Axet

Parkeringsbehov inom handelsplats Axet är beroende av besöks- och kundfrekvens. Gestaltningen av parkering är mycket viktig för upplevelsen av området och tillgänglighet till parkering ska upprätthållas över tid.

Kommunen ska verka för att öka andelen kollektivtrafik och cykel till området för att minska efterfrågan på parkering och i förlängningen minska trafiken och dess miljöbelastning samt trängsel vid vissa tider.

Parkering ska fördelas enligt prioritering nedan utifrån typ av parkering för handelsplatsen Axet. Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

 1. Kort- och halvdagsparkeringar (kund- och gästparkeringar)
 2. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 3. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkering)
 4. Dygnsparkering (vanlig parkering)

Ställningstaganden övriga Vara och övriga tätorter

Tillgängligheten till parkering i övriga Vara och orter som har en befolkning kring eller över 200 personer ska behållas. Utbyggnaden av cykelparkeringar samt cykelstråk till målpunkter såsom kollektivtrafiknoder, kommersiella centrum, större arbetsplatser eller kommunal service ska prioriteras. Kund-, gäst- och långtidsparkering för besökare ska prioriteras i anslutning till större
besöksmål.

Cykelparkering och bilparkering ska alltid finnas i erforderlig mängd.

Bilparkering ska fördelas enligt prioritering nedan.

 1. Heldagsparkeringar (personalparkering och besöksparkering)
 2. Dygnsparkeringar med boendeparkeringstillstånd (boendeparkering)
 3. Dygnsparkering (vanlig parkering)
 4. Flerdygnsparkering (långtidsparkering för besökare)

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?