Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst

Gäller från och med: 1 juli 2021

1 Inledning

Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska, i de kommuner som inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, ett trafikförsörjningsprogram för färdtjänsten upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik. Kommunen ska anta programmet efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götalandsregionen. Kommunerna har inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till VGR, utan är var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst och för den myndighetsutövning som utförs.

Detta trafikförsörjningsprogram gäller för följande kommuner: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, Skövde och Vara. Benämningen ”kommunerna” används fortsättningsvis i programmet och avser då dessa kommuner.

Föregående trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst avsåg tiden 2016–2019. Detta program gäller för perioden 2021–2024 och kommer vid behov att revideras. I programmet lyfter vi bland annat fram de fokusområden som kommunerna arbetat och arbetar med.

Strategisk inriktning

Kommunernas ambition är att integrationen av särskild och allmän kollektivtrafik ska öka. I takt med att den allmänna kollektivtrafiken anpassas allt mer till olika personers fysiska och psykiska förutsättningar minskar behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst med personbil och specialfordon. Det är dock kommunernas uppfattning att detta behov kommer att kvarstå för personer med vissa typer av funktionsnedsättning.

2 Färdtjänst

Samtliga kommuner har överlåtit till Västtrafik att upphandla transport- och beställningstjänster samt utföra samordningen av färdtjänsten med andra typer av anropsstyrda resor och sjukresor. Nuvarande transportörsavtal gäller till och med 18 juni 2022. Nuvarande avtal med Samres AB för tjänsten Kund- och resetjänst gäller till och med 4 mars 2023.

Kommunerna har ett gemensamt färdtjänstreglemente. Beslut enligt färdtjänstlagen fattas av den sökandes folkbokföringskommun. Varje tillstånd är individuellt utformat, utifrån de personliga förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Nedan följer en beskrivning av de olika typer av färdtjänstresor som regleras i det gemensamma färdtjänstreglementet.

Färdtjänstområde

För kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, Skövde och Vara utgörs färdtjänstområdet av Västra Götalands län samt av kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö.

Inom de kommuner som utgör hemkommunens färdtjänstområde gäller obegränsat resande för de personer som beviljats tillstånd till färdtjänst. Det kan dock förekomma individuella begränsningar av hur färdtjänsten får nyttjas på sträckor som trafikeras av allmänna kommunikationer som anpassats för personer med funktionsnedsättning.

Arbets- och utbildningsresor

För den som är färdtjänstberättigad finns möjlighet till arbets- eller utbildningsresor efter individuell prövning. Arbetsresor kan beviljas mellan folkbokföringsadress och ordinarie arbetsplats. Utbildningsresor kan beviljas mellan folkbokföringsadress och adress för gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning. Tillståndet berättigar maximalt till två resor per dag.

Omfattning av trafik

I följande avsnitt redovisas omfattningen av färdtjänsten för kommunerna. I begreppet ingår färdtjänst enligt avsnitt 2.1–2.3 ovan. Statistiken är den samma som kommunerna redovisar årligen till Trafikanalys.

På grund av pandemin, Covid-19, under 2020 var resandet begränsat och den statistiken speglar inte hur ett normalår ser ut. Statistiken som redovisas i programmet avser därför 2019 års siffror.

Tillstånd; antal personer med tillstånd till färdtjänst 31 december 2019:

Antal personer med tillstånd till färdtjänst 2019

Kommun

Gruppen 80 år och äldre

Gruppen 65–79 år

Gruppen under 65 år

Essunga

109

69

47

Falköping

869

290

302

Grästorp

140

37

69

Gullspång

111

68

25

Götene

174

90

49

Hjo

104

61

31

Karlsborg

81

47

11

Lidköping

606

230

218

Mariestad

284

138

138

Tibro

124

43

44

Tidaholm

217

60

76

Töreboda

126

76

76

Skara

271

124

112

Skövde

753

292

273

Vara

322

182

149

Nyttjande; antal personer som rest med färdtjänst under 2019:

Nyttjande, antal personer som rest med färdtjänst 2019

Kommun

Gruppen 80 år och äldre

Gruppen 65–79 år

Gruppen under 65 år

Essunga

56

38

39

Falköping

483

184

179

Grästorp

83

33

51

Gullspång

55

49

16

Götene

122

68

33

Hjo

56

45

15

Karlsborg

49

25

19

Lidköping

367

162

163

Mariestad

153

76

114

Tibro

642623

Tidaholm

854149

Töreboda

795141

Skara

1627489

Skövde

433194202

Vara

227114107

Antal färdtjänstresor 2019 och antal färdtjänstresor per invånare 2019:

Antal färdtjänstresor per invånare 2019

Kommun

Antal färdtjänstresor

Invånarantal (december)

Resor/invånare

Essunga

2827

5654

0,5

Falköping

16776

33246

0,5046

Grästorp

2467

5693

0,433

Gullspång

29656

5280

0,56

Götene

3612

13207

0,27

Hjo

2206

9210

0,24

Karlsborg

1595

6940

0,23

Lidköping

13894

40089

0,347

Mariestad

8250

24537

0,34

Tibro

11860112400,165

Tidaholm

2057128460,16

Töreboda

309692930,33

Skara

5439188370,29

Skövde

17457563660,3097

Vara

14070160240,87

Grunder för prissättning

Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kronor med start 1 februari 2021. Taxan räknas upp i januari varje år enligt Taxi-index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020.

Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg.

En resa i en zon kostar enligt baspriset.

För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset.

För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa.

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två och tre.

Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra och uppåt. Högsta egenavgift betalas för åtta zoner även om färdtjänstresan går genom fler zoner.

Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, påverkas inte egenavgiften.

Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0 till 19 år, är 75 procent av färdtjänstens egenavgift för vuxna.

Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, undantaget barn 0 till 6 år som åker kostnadsfritt.

Egenavgift 2019

Kommun

Vuxen

Ungdom

En zon

60

45

Två zoner

105

79

Tre zoner

150

113

Fyra zoner

240

180

Fem zoner

330

248

Sex zoner

420

315

Sju zoner

510

383

Åtta zoner eller flera

600

450

I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2021.

För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller betalning enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa.

Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är:

  • 535 kronor inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort,
  • 775 kronor inom en kommun,
  • 1250 kronor inom två eller flera kommuner.

3 Färdtjänst i annan kommun

Utöver den färdtjänst som beskrivits i avsnitten ovan, och som uppdragits av kommunerna till Västtrafik att utföra, finns också möjlighet för kommuninvånare att ansöka om att få resa en eller flera färdtjänstresor inom en kommun utanför färdtjänstområdet. (Kommunernas färdtjänstområde framgår i avsnitt 2.1.) För att få tillstånd till resa i annan kommun krävs en särskild prövning av den färdtjänstberättigades hemkommun.

För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet och som ligger utanför Västra Götalands län, lämnas ersättning för 70 procent av taxameterbeloppet. Resenären beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till kommunens handläggare.

4 Riksfärdtjänst

Anpassningen av kollektivtrafiken och det ökade utbudet av servicetjänster i samband med resor har bland annat som syfte att minska behovet av särlösningar för personer med funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst beviljas av folkbokföringskommunen till de personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Resor med riksfärdtjänst sker från en kommun till en annan inom Sverige (minst en kommun ska ligga utanför färdtjänstområdet).

Flertalet av kommunerna har avtal med Riksfärdtjänsten Sverige för utförandet av riksfärdtjänstresor.

Omfattning av trafik

I följande tabeller redovisas omfattningen av riksfärdtjänsten för kommunerna. Statistiken är den samma som kommunerna redovisar årligen till Trafikanalys.

På grund av pandemin, Covid-19, under 2020 var resandet begränsat och den statistiken speglar inte hur ett normalår ser ut. Statistiken som redovisas i programmet avser därför 2019 års siffror.

Nyttjande; antal personer som rest riksfärdtjänst under 2019:

Antal personer som åkt riksfärdtjänst 2019

Kommun

Gruppen 80 år och äldre

Gruppen 65–79 år

Gruppen under 65 år

Essunga

3

1

0

Falköping

25

11

14

Grästorp

8

3

4

Gullspång

3

2

0

Götene

0

0

1

Hjo

1

0

1

Karlsborg

1

1

0

Lidköping

4

3

1

Mariestad

3

2

9

Tibro

420

Tidaholm

313

Töreboda

130

Skara

101

Skövde

7815

Vara

25516

Antal riksfärdtjänstresor 2019 och antal resor per invånare 2019:

Antal riksfärdtjänstresor per invånare 2019

Kommun

Antal riksfärdtjänstresor

Invånarantal (december)

Essunga

4

5654

Falköping

160

33246

Grästorp

45

5693

Gullspång

19

5280

Götene

1

13207

Hjo

6

9210

Karlsborg

4

6940

Lidköping

18

40089

Mariestad

51

24537

Tibro

1711240

Tidaholm

2412846

Töreboda

109293

Skara

418837

Skövde

8356366

Vara

4516024

Grunder för prissättning

Den avgift som den enskilde ska betala för en riksfärdtjänstresa regleras i förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Enligt riksfärdtjänstlagens förarbeten ska denna avgift uppgå till ett belopp som motsvarar det normala priset för att åka med allmänna kommunikationer. Utgångspunkten för vad som är normala reskostnader var SJ:s taxesättning för resa med tåg i 2 klass år 1997. Grunderna för prissättningen på tågbiljetter har dock genomgått omfattande förändringar sedan förordningen skrevs och är numer efterfrågestyrd istället för avståndsrelaterad. De av regeringen fastställda egenavgifterna för riksfärdtjänstresor motsvarar därmed inte de verkliga kostnaderna för motsvarande resor för personer utan funktionsnedsättning. (Egenavgiftstabell för riksfärdtjänst framgår av bilaga 1.)

5 Uppföljning av trafikförsörjningsprogram 2016–2019

I följande avsnitt presenteras de områden som kommunerna har arbetat med under perioden 2016–2019. Avsnitten 5.1–5.6 är beslutade av respektive kommuns fullmäktige. Avsnitt 5.7 har beslut tagits av Västra Götalandsregionen. Avsnitt 5.8 har beslut tagits av Västtrafik.

5.1 Individuella behov

Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Ett förtydligande har gjorts i det gemensamma färdtjänstreglementet om vilken service som ingår samt vilka hjälpmedel som resenären har rätt att ta med sig.

5.2 Färdtjänst för barn

Av färdtjänstlagen framgår att ”om sökanden är under 18 år ska prövningen (av tillstånd till färdtjänst) göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder”. Det är alltså upp till varje kommun att göra en tolkning av vid vilken ålder barn klarar att resa olika typer av resor och på vilket sätt. Färdtjänstreglementet gällande barn har omarbetats och blivit tydligare gällande bedömningskriterier

5.3 Avgift

Färdtjänstens egenavgift för barn har förändrats och förtydligats, även avgiften för medresenär har förtydligats. För arbets- och utbildningsresor har det tagits ett gemensamt beslut gällande fakturering och hantering angående dessa resor.

5.4 Arbets- och utbildningsresor

Förtydligande av regelverket för arbets- och utbildningsresor gällande antal tillåtna resor per dag samt förtydligande angående medresenär.

5.5 Återkallande av tillstånd

Punkten återkallande av tillstånd har tillkommit för att förtydliga vid vilka tillfällen ett färdtjänsttillstånd kan återkallas.

5.6 Förändring av färdtjänstområde

Regionfärdtjänsten har tagits bort och ersatts av ett större färdtjänstområde som omfattas av hela Västra Götalands län och kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och Mullsjö

5.7 Regionens sjukreseavgift

Västra Götalandsregionen är ansvarig för sjukresor. I juni 2019 förändrades regelverket för sjukresor. Avgiftsmodellen är inte kopplad till om personen har färdtjänst eller inte.

5.8 Avgiftsfria resor för medföljande resenär i allmän kollektivtrafik

Genomfört under programperioden.

Västtrafik erbjuder ett reshjälpskort som ger alla färdtjänstresenärer rätt till avgiftsfritt resande för en medföljande resenär vid resor på bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken. Kortet är giltigt inom Västra Götalandsregionen.

6 Fokusområden kommun

I följande avsnitt presenteras de områden som kommunerna anser vara angelägna att fokusera på och utreda närmare under programperioden 2021–2024, i syfte att utveckla och förbättra färdtjänstverksamheten. I takt med att arbetet leder fram till konkreta förslag, kommer kommunernas gemensamma färdtjänstreglemente att behöva revideras. Förslag till sådana revideringar kommer att läggas fram av handläggargruppen för särskild kollektivtrafik i Skaraborgsområdet till det Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) för vidare behandling. Detta råd har bland annat till uppgift att behandla frågor som avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Beslut om förändringar av färdtjänstreglementet fattas dock av varje enskild kommun.

6.1 Gemensamt reglemente för riksfärdtjänst

Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett gemensamt reglemente för riksfärdtjänst. Detta för att samverka om tolkning av begrepp och på så sätt få stöd i handläggningen.

6.2 Beställning av resa

Översyn gällande beställningsrutiner för färdtjänstresor.

6.3 Medföljande förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor

För att erbjuda invånarna en så likartad färdtjänsthandläggning som möjligt bör kommunerna enas om ett gemensamt synsätt för medföljande förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor.

7 Fokusområden region

I följande avsnitt presenteras områden som kommunerna anser vara angelägna att se över för att uppnå förbättringar, men där Västra Götalandsregionen är ansvarig myndighet. Kommunerna har för avsikt att under programperioden prioritera nedanstående områden i diskussionerna med regionen.

7.1 Kopplade resor

För att ge resenärerna bra förutsättningar att resa med en kombination av färdtjänst och allmänna kommunikationer behöver administrativa och tekniska problem lösas. Kommunerna, regionen och Västtrafik behöver finna en strategi för hur resor ska genomföras i regionen.

7.2 Samarbete inom Västtrafik

Västtrafik bör samarbeta mellan sina avdelningar gällande anropstyrd trafik samt allmän kollektivtrafik.

7.3 Teknisk utveckling vid bokning av färdtjänstresa via webb och app

Diskussion med Västtrafik om att vidareutveckla sin app och webbtjänst ”Boka resa” för att tillgodose resenärernas behov vid bokning.

Bilaga 1, egenavgifter vid riksfärdtjänstresor

Egenavgifter vid riksfärdtjänstresor
Vägavstånd i kilometer


Upp till och med 25 år

26 år och uppåt

0–100

73 kr

105 kr

101–125

91 kr

130 kr

126–150

115 kr

165 kr

151–175

136 kr

195 kr

176–200

154 kr

220 kr

201–225

178 kr

255 kr

226–250

192 kr

275 kr

251–275

210 kr

300 kr

276–300

224 kr

320 kr

301–350

259 kr

370 kr

351–400

294 kr

420 kr

401–450

318 kr

455 kr

451–500

336 kr

480 kr

501–600

374 kr

535 kr

601–750

420 kr

600 kr

751–1000

458 kr

655 kr

1001–1250

476 kr

680 kr

1251–1500

490 kr

700 kr

Över 1501

528 kr

755 kr

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?