Tillsynsplan 2021-2023 för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och vissa receptfria läkemedel

Antagen av miljö - och byggnadsnämnden 26 augusti 2021

Kommunens och nämndens ansvar

Ansvarig nämnd ska att upprätta en tillsynsplan och utföra tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). Miljö- och byggnämnden i Lidköpings kommun har, genom samverkansavtal, detta
ansvar i följande kommuner: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro, Tidaholm, Vara, Vårgårda och Lidköping.

Tillsynen utförs enligt en plan som ansvarig nämnd antar. Planen ska visa hur nämnden planerar, antal tillsyn och utredningar, prioriteringar, deltagande i projekt eller andra viktiga händelser. Den ska vara ett stöd för tillsynsverksamheten och möjliggöra en god uppföljning och en ökad kostnadseffektivitet.

Nämndens uppdrag innebär i huvudsak yttre tillsyn och kontroll av verksamheter, utfärdande av tillsynsprotokoll, handläggning av tillståndsansökningar och anmälningar, inre tillsyn gällande verksamheter som har tillstånd, remisser, information och rådgivning till verksamhet, handläggning av klagomål och liknande, kontrollköp, meddela föreläggande och förbud, meddela erinran, varning och återkallelse samt anmäla till polis vid misstanke om brott.

Serveringstillstånd

Yttre tillsyn är då tillsyn sker på serverings-/försäljningsställen under pågående verksamhet och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Detta kan även ske genom samordnad tillsyn, det vill säga att nämnden tillsammans med olika berörda myndigheter såsom polismyndigheten, skatteverket och räddningstjänsten gör en gemensam tillsyn. Fokus ligger på hur verksamheten bedrivs med tanke på ordning och nykterhet, att servering inte sker till minderåriga och/eller märkbart påverkade personer och att serveringsansvarig person finns på plats. Vid
tillsynen kontrolleras också att försäljningen sker i enlighet med tillståndet avseende t.ex. vilka slag av alkoholdrycker som säljs, om servering sker till allmänhet eller slutet sällskap, serveringslokalerna, köket, matutbudet, serveringstiderna mm. Resultatet av den yttre tillsynen kan leda till att en
tillsynsutredning inleds, vilket leder till förslag på beslut om sanktionsåtgärder. Att olika myndigheter samarbetar i sin tillsyn är nödvändigt och avgörande för att skapa en trygg restaurangmiljö, det
förenklar tillsynen och gör den mer kraftfull och effektiv. Samordnade kontroller förbättrar också det förebyggande arbetet och ökar stödet till servering/försäljningsställena. Om missförhållanden föreligger kan nämnden meddela en erinran, vid upprepade överträdelser eller allvarligare brister, en varning. Om varning inte bedöms som tillräckligt finns möjligheten till att återkalla serveringstillståndet.

Inre tillsyn innebär att nämnden, ofta tillsammans med andra myndigheter såsom polismyndighet, räddningstjänst, skatteverket och kronofogden arbetar med att granska att den som har serveringstillstånd fortfarande lever upp till alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Uppgifter kan hämtas in vad gäller företaget såväl som personer med betydande inflytande (PBI) och övriga bolagsengagemang. Ärenden kan också startas med anledning av att misstanke uppstått om någon form av missförhållande eller härröra från tillsyn. Den inre tillsynen bedrivs
genom skrivbordsarbete, remisser och underrättelser mellan berörda myndigheter.

Förebyggande tillsyn menas det som nämnden gör genom informationsoch utbildningsinsatser såsom utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med branschen, nätverksmöten mellan myndigheten och branschen. Nämnden arbetar för att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på servering/- försäljningsställena.

Prioriterad tillsyn

Under 2021 kommer tillsynen att ha extra focus på följande:

 • Matutbudet
 • Serveringsansvariga
 • Öppettider
Tillsyn serveringstillstånd

Alkohol

Antal verksamheter/ärende

Behov av resurser (tim.)

Behov av resurser (tim.)

Plan 2022 (tim.)

Plan 2023 (tim.)

Prövning och tillsyn


Verksamheter med
serveringstillstånd

241

Prövning
tillstånd/anmälan

120

1200

720

720

720

Inre tillsyn

199

482

280

280

280

Yttre tillsyn

271

1097

660

660

660

Förebyggande tillsyn


640

360

360

360

Kunskapsprov

37

127

80

80

80

Total tid tillsyn/
handläggning


3546

2100

2100

2100

Verksamheter med serveringstillstånd:

För att servera alkoholhaltiga drycker (över 2,25 volymprocent) krävs tillstånd. Varje verksamhet som får tillstånd klassas utifrån behov av tillsyn. Alla verksamheter ska ha minst ett besök per år men vissa verksamheter med sena öppettider och ung publik bör ha minst tre tillsynsbesök per år.

Prövning av ansökan/anmälan:

En ansökan om tillstånd handläggs med remissförfarande, utredning och bedömning av lämplighet. Anmälan är en någon typ av förändring i en verksamhet som har ett serveringstillstånd.

Kunskapsprov:

Vid ansökan om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska sökande göra ett godkänt kunskapsprov.

Folköl

Prioriterad tillsyn

Under 2021 kommer tillsynen att ha extra focus på följande:

 • Ålderskontroll vid köp
 • Egenkontrollprogram
Tillsyn folköl

Folköl

Antal verksamheter/ ärende

Antal verksamheter/ärende

Tillgängliga resurser och plan 2021 (tim.)

Plan 2022 (tim.)

Plan 2023 (tim.)

Prövning och tillsyn


Verksamheter försäljning

141

Anmälningar

2

1

8

8

8

Tillsyn

141

644

392

392

392

Total tid tillsyn/
prövning


645

400

400

400

Anmälda verksamheter försäljning folköl:

För att sälja folköl krävs en anmälan. Dessa verksamheter får minst ett tillsynsbesök/år.

Tillsyn:

Kontrollerar egenkontrollprogram, ålderskontroll samt kontrollerar om det finns skyltar vid kassa, hyllkant och entré. Tillhandahåller skyltar.

Tobak

Den 1 juli 2019 trädde ny tobakslagen i kraft - lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Lagen är en del i ett socialpolitiskt mål om att minska rökning i Sverige. Den huvudsakliga förändringen är att det nu krävs tillstånd för att få sälja tobak eller liknande produkter. Även elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ingår i den nya lagen men anmälningsplikten kvarstår för dessa produkter och det har inte gjorts några direkta förändringar gentemot tidigare lagstiftning. Nämnden och polisen har ett gemensamt ansvar för tillsyn.

Yttre tillsyn är då tillsyn sker på försäljningsstället och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Detta kan även ske genom samordnad tillsyn, det vill säga att nämnden tillsammans med olika berörda myndigheter såsom polismyndigheten och skatteverket gör en gemensam tillsyn. Vid tillsynen kontrolleras bland annat förpackningarnas storlek och märkning, produkternas äkthet, produktpresent att dekaler finns om åldersgräns. Vid tillsynen kontrolleras även att egenkontrollprogram finns i lokalen. Resultatet av den yttre tillsynen kan leda till att en illsynsutredning inleds, vilket leder till förslag på beslut om sanktionsåtgärder. Att olika myndigheter samarbetar i sin tillsyn är nödvändigt för att få en effektiv efterlevnad av lagen. Om missförhållanden
föreligger kan nämnden meddela en varning, om varning inte bedöms som tillräckligt eller upprepade varningar, kan nämnden återkalla tillståndet. Nämnden kan även meddela föreläggande och förbud.

Vid tillsyn på verksamheter som säljer elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kontrolleras bland annat att det finns ett aktuellt egenkontrollprogram och att personalen har kunskap och följer de rutiner som finns, att det i butiken är skyltat med 18 års åldersgräns, att informationsblad och hälsovarning är korrekt på produkterna och att de flaskor som innehåller vätska med nikotin inte är för stora eller har för stark koncentration av nikotin. Om missförhållanden föreligger kan nämnden meddela en varning eller förbjuda handel.

Inre tillsyn innebär att kommunen, ofta tillsammans med andra myndigheter såsom polismyndighet, skatteverket och kronofogden arbetar med att granska att den som har tillstånd eller har anmält
försäljning, fortfarande lever upp till lagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Uppgifter kan hämtas in både vad gäller företaget såväl som PBI. Uppgifter kan hämtas in vad gäller företaget
såväl som personer med betydande inflytande (PBI) och övriga bolagsengagemang. Ärenden kan också startas med anledning av att misstanke uppstått om någon form av missförhållande rörande en
verksamhet eller härröra från tillsyn. Den inre tillsynen bedrivs genom skrivbordsarbete, remisser och underrättelser mellan berörda myndigheter.

Förebyggande tillsyn är informations- och utbildningsinsatser med branschen, nätverksmöten mellan myndigheten och branschen. Kommunen arbetar genom detta för att sprida kunskaper om hur lagen om tobak och liknande produkter ska omsättas i det praktiska arbetet på försäljningsstället.

Prioriterad tillsyn

Under 2021 kommer tillsynen att ha extra focus på följande:

 • Märkningskontroll
 • Egenkontrollprogram
 • Skyltning
Tillsyn tobak

Tobak

Antal verksamheter/ ärende

Behov av resurser(tim.)

Tillgängliga resurser och plan 2021 (tim.)

Plan 2022 (tim.)

Plan 2023 (tim.)

Prövning och tillsyn


Verksamheter med tillstånd

156

Verksamheter försäljning
elektroniska cigaretter

12

12

14

14

14

Prövning
tillstånd/

anmälan

59

531

350

350

350

Inre tillsyn

156

312

210

210

210

Yttre tillsyn

156

1170

784

784

784

Förebyggande tillsyn

30

60

42

42

42

Total prövning, tillsyn


2085

1400

1400

1400

Verksamheter med tillstånd:

Det krävs tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter. Verksamheterna får minst ett tillsynsbesök per år.

Verksamheter försäljning elektroniska cigaretter:

För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare krävs en anmälan.

Prövning av ansökan/anmälan:

En ansökan om försäljningstillstånd för tobak eller liknande produkter handläggs med remissförfarande, utredning och bedömning av lämplighet.

Vissa receptfria läkemedel

Läkemedelsverket är den ansvariga tillsynsmyndigheten gällande tillsyn på verksamheter som säljer vissa receptfria läkemedel. Ansvaret gäller inte öppenvårdsapotek, utan omfattar detaljhandel, till exempel matvaruaffärer och drivmedelsstationer. Kommunens ansvar är att kontrollera att dessa verksamheter har anmält sin försäljning till läkemedelsverket, att det finns ett egenkontrollprogram som är känt för all personal och som följs. Kommunen ska också kontrollera att endast tillåtna
produkter säljs, och att det inte säljs till underåriga. Vid brister i verksamheten och om lagen inte efterlevs, ska kommunen rapportera det till Läkemedelsverket som vidtar åtgärder.

Prioriterad tillsyn

Under 2021 kommer tillsynen att ha extra focus på följande:

 • Hur receptfria läkemedel förvaras i lokalen
 • Egenkontrollprogram
 • Datummärkning
Tillsyn receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel

Antal
verksamheter/
ärende

Behov av resurser (tim.)

Tillgängliga
resurser och plan 2021 (tim.)

Plan 2022 (tim.)

Plan 2023 (tim.)

Tillsyn


Verksamheter försäljning
receptfria läkemedel

114

Tillsyn

114

562

100

100

100

Total tillsyn


562

100

100

100

Försäljning av receptfria läkemedel:

För att sälja receptfria läkemedel krävs en anmälan. Läkemedelsverket är den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Ansvaret gäller inte öppenvårdsapotek utan omfattar detaljhandel, t ex matvaruaffär eller drivmedelsstationer.

Tillsyn:

Nämndens ansvar är att kontrollera att dessa verksamheter har anmält sin försäljning till läkemedelsverket, att det finns ett egenkontrollprogram som är känd för all personal och som följs.
Kommunen ska också kontrollera att endast tillåtna produkter säljs och att det inte säljs till underåriga. Vid brister i verksamheten och om lagen inte efterlevs, ska kommunen rapportera det till läkemedelsverket som vidtar åtgärder.

Befintliga personalresurser och behov

På enheten arbetar fyra handläggare heltid inom områdena alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Nedan redovisas tillgängliga resurser och resursbehov. För att klara nämndens uppdrag i sin helhet inom dessa områden saknas 2,8 handläggare.

Personalresurser och behov tillsyn 2021-2023


Tillgängliga resurser 2021 (tim.)

Behov av resurser 2021-2023 (tim.)

Tillsyn, handläggning

4000

6838

Övrig tid

2000

3400

Frånvaro

2000

3400

Totalt antal timmar

8000

13638

Antal handläggare

8000/2000 tim.
4 handläggare

13638/2000 tim.
6,8 handläggare

Övrig tid:

Tid som inte faller under begreppet tillsyn, prövning eller annan handläggning. Engagemang i nätverk, möten och samarbete internt och extern, kompetensutbildning, inläsning, planering, uppföljning och
utveckling av verksamheten, information, allmän service till allmänheten.

Frånvaro:

Tid som omfattas av semester, sjukdom, föräldraledighet eller annan frånvaro.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?