Arbetsmiljöpolicy

Antagen av kommunfullmäktige 30 mars 2020.

Bakgrund

En arbetsmiljöpolicy (1) ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbetsmiljöpolicyn, som är ett övergripande styrdokument, ska beskriva arbetsgivarens övergripande målsättning och viljeinriktning med sitt arbetsmiljöarbete. Den ska vara så konkret att den kan
följas upp och vara känd ute i verksamheterna.

Policyn ska vara i linje med Vara kommuns övergripande mål för arbetsmiljöarbetet.

1 Se 5 § AFS 2001:1.

Kommunens arbetsmiljöpolicy

I Vara kommun är det viktigt att våra medarbetare trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Hos oss arbetar vi aktivt med att främja hälsa och välmående samt förebygga ohälsa och olyckor till följd av arbetet. En god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att Vara kommun är en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsmiljöarbetet genomsyrar alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Fackliga organisationer och skyddsombud är en tillgång för organisationen där samverkan är viktig för en väl fungerande arbetsmiljö i Vara kommun.

Vår arbetsmiljö präglas av respekt för varje människas unika och lika värde. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats.

Vi lever upp till arbetsmiljölagstiftningen och strävar efter att ligga i framkant när det gäller såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö.

På våra arbetsplatser innebär det:

  • att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,
  • att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud,
  • att alla anställda har rätt kunskaper, kompetens och resurser för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
  • att alla anställda får introduktion och utbildning som de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt,
  • att vi regelbundet och vid förändringar undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö
  • att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder för att förebygga olyckor och förbättra arbetsmiljön,
  • att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

Giltighetstid och uppföljning

Kommunfullmäktige ansvarar för att besluta om en övergripande arbetsmiljöpolicy för Vara kommun. Arbetsmiljöpolicyn gäller tills vidare och revideras vid behov.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetsmiljöarbetet och vid behov föreslå förändringar i den fastslagna Arbetsmiljöpolicyn.

Arbetsmiljöpolicyn tas upp varje år på arbetsplatsträffar enligt rutin för årschecklista. I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet följs det upp att samtliga enheter gått igenom arbetsmiljöpolicyn.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?