Policy för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet

Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 § 62, reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 65/14:2

  1. Anslutning till kommunens ledningsnät får ske först sedan avtal tecknats mellan kommunen och fastighetsägare eller VA-förening, där avgifter och villkor för anslutningen regleras.
  2. För anslutning till kommunalt VA av enskilda fastigheter eller av fastighetsgrupper utanför verksamhetsområde, anvisar kommunen lämpliga anslutningspunkter på befintligt ledningsnät.
  3. De anslutande fastighetsägarna utför och bekostar ledningarna från denna punkt.
  4. Kommunen debiterar en anläggningsavgift som ska täcka kommunens kostnader vid anslutningspunkter samt kommunens kostnader för åtgärder eller anordningar på det enskilda va-nätet.
  5. Anläggningsavgiften ska även täcka del av kommunens kostnader för framtida uppdimensionering och andra förbättringar av det allmänna ledningsnätet och VA- verken.
  6. Kommunen ställer sig generellt sett positiv till att ansluta fler fastigheter till de allmänna VA- anläggningarna. Anslutning av ytterligare fastigheter bedöms i varje enskilt fall utifrån vad som är tekniskt möjligt med hänsyn tagen till VA- anläggningens befintliga kapacitet.
  7. Brukningsavgiften debiteras i enlighet med taxa för övriga VA-kunder.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?