Dagvattenpolicy

Antagen av kommunfullmäktige, gäller från 4 mars 2022

Inledning

Dagvatten är vatten som tillfälligt avrinner från markytan eller från annan konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträngande grundvatten.

Traditionellt har dagvatten avletts genom snabb avledning via ledningar till närmaste vattendrag, sjö eller hav, den så kallade recipienten. En sådan hantering medför stora flödes- och föroreningsbelastningar på recipienten och ställer höga krav på ledningsnätets kapacitet.

Nya krav och ökad risk för översvämningar på grund av klimatförändringar är några av anledningarna till en förändrad syn på hur dagvattnet ska omhändertas.

Kunskapen om de nackdelar traditionell dagvattenhantering medfört har ökat samtidigt som dagvattnet alltmer ses som en resurs för att upprätthålla hydrologisk balans i mark och vattendrag samt skapa vackra miljöer i bebyggelse, till exempel dammar.

I stället för att dagvattnet avleds direkt till en ledning förespråkas öppna dagvattenlösningar där vattnet hanteras så nära källan som möjligt genom fördröjning och infiltration.

En förutsättning för att lyckas med en hållbar dagvattenhantering är att planeringen av ny bebyggelse sker i samverkan mellan berörda aktörer och att tillräckligt utrymme lämnas i nya planområden för dagvattenanläggningar. Även befintlig bebyggelse kan komma att behöva kompletteras med nya förändrade dagvattenlösningar.

Målsättningen är att dagvattenpolicyn ska vara vägledande i detta arbete.

Syfte

Syftet med dagvattenpolicyn är att på ett övergripande plan, styra hur dagvattenfrågorna ska hanteras i kommunen. Policyn riktar sig till personer inom samhällsplanering, projekterings- och byggprocessen och förvaltning. Dagvattenpolicyn ska ses som ett levande dokument som revideras och
kompletteras vid behov.

Arbetsorganisation

Tekniska nämnden har informerats om behovet av en övergripande vattenoch avloppsplan (VA-plan) för Vara kommun. En del i VA-planen är att ta fram en dagvattenpolicy för Vara kommun. Förslaget till policy har utarbetats i fortlöpande dialog med en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, gatu- och parkenheten och VAenheten. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av dagvattenpolicyn.

En hållbar dagvattenhantering

När ett markområde bebyggs, förändras den naturliga vattenbalansen. Hårdgjorda ytor i form av tak och gator ger ökad ytavrinning både till intensitet och volym. Det ger även en minskad infiltration i området.

De praktiska konsekvenserna blir ökad risk för lokala översvämningar samt ökad belastning på recipienten och dagvattenledningsnätet, både volym- och föroreningsmässigt.

Samtidigt står vi inför utmaningen att hantera framtida klimatförändringar med ökad temperatur, stigande havsnivåer samt kraftigare nederbörd med större intensitet.

En hållbar dagvattenhantering innebär att förebygga och möta översvämningar (se översvämningskartering för identifiering av översvämningsdrabbade områden), möta klimatförändringar samt att begränsa flödes- och föroreningsbelastningen på våra recipienter. En hållbar dagvattenhantering berör även sociala och ekologiska värden som kan stärkas genom exempelvis öppna dagvattenlösningar.

Klimatutmaningen

Mellan åren 2021 och 2050 förväntas klimatförändringarna ge följande effekter i Västra Götaland (SMHI, 2015):

 1. Årsmedeltemperaturen ökar med cirka 3°C.
 2. Årsmedelnederbörden ökar med cirka 12 procent.
 3. De kraftiga regnen ökar, det vill säga mer regn på kortare tid.
 4. Översvämningsrisken ökar med 5 procent.
 5. Grundvattenytan i området ökar på grund av det milda klimatet under vinterhalvåret, grundvattenmagasinen fylls på under den perioden.

Dagvattenledningsnätet kommer att belastas av större och kraftigare nederbördsmängder samtidigt som en förhöjd vattennivå i recipienten ger dämningar i systemen. Överbelastade dagvattensystemen ger ingen möjlighet att leda bort vattnet, vilket kan orsaka svåra lokala översvämningar.

Föroreningsinnehåll

Dagvatten är en betydande källa till förorening av sjöar och vattendrag. Föroreningsinnehållet varierar kraftigt beroende på markanvändning, kemikalieanvändning, nederbörd och årstid. Källor till föroreningar är exempelvis trafik, fria metallytor som tak, stolpar och räcken, byggnadsmaterial, markföroreningar samt atmosfäriskt nedfall.

Följande ämnen är vanligt förekommande i dagvatten:

 • Tungmetaller (bly, koppar, zink, kadmium, krom, nickel och kvicksilver)
 • Polyaromatiska kolväten (PAH)
 • Näringsämnen (fosfor och kväve)
 • Olja
 • Suspenderat material

Det första regnet efter en regnfri period, det så kallade ”first flush” spolar med sig det mesta av de föroreningar som ansamlats på vägar, parkeringsytor, tak med mera. Effekten blir en tillfällig koncentrationshöjning av föroreningarna i dagvattnet, vilket kan ha stor effekt på främst mindre
vattendrag.

Under vinter och vår förekommer de högsta halterna av föroreningar i dagvattnet. Orsaken till det är de ofta mycket stora mängder suspenderat material. I samband med till exempel snösmältning kan mycket kraftiga föroreningshalter uppnås i trafikdagvatten (Larm, 1994).

Policy

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering har följande policy formulerats för Vara kommun:

 1. Dagvattensystem, bebyggelse, gator och allmän platsmark ska utformas så att skadliga översvämningar inte kan uppstå vid kraftig nederbörd. Vid utformning ska även framtida klimatförändringar beaktas.
 2. Krav på dagvattenavrinning ska alltid ställas i samband med exploatering av ny mark.
 3. Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens lokala förutsättningar och omhändertas lokalt (LOD) om så är möjligt. Saknas förutsättningar för LOD ska dagvattnet fördröjas och renas
  innan det når ledningsnät och recipient.
 4. Vid planering av bostadskvarter (flerfamiljshus) ska grönytefaktor tillämpas.
 5. Helhetslösningar ska eftersträvas vid utformning av dagvattensystem vilket bland annat kan innebära större anläggningar som tar emot dagvatten från flera områden.
 6. Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till recipientens känslighet.
 7. Förorenat dagvatten ska renas så nära källan som möjligt.
 8. Öppna dagvattensystem ska utformas så att de berikar bebyggelsemiljön och biologisk mångfald. Anläggningarna ska ha ett estetiskt värde och upplevas som positiva inslag i miljön

Genomförande

Utöver denna politiskt fastställda dagvattenpolicy kommer också ett dokument med riktlinjer för dagvattenhantering tas fram. Riktlinjerna är en konkretisering av policyn och innehåller mer detaljerade bedömningar och förhållningssätt. Den innehåller också en grund för hur dagvattenfrågor bör hanteras inom kommunen och VA-huvudmannen, från den fysiska planeringen via bygglov och vidare till tillsyn enligt miljöbalken. Policyn och riktlinjerna för dagvattenhantering ska tillsammans vara vägledande för arbetet med dagvattenhantering i Vara kommun och säkerställa att den är
långsiktigt hållbar.

Uppföljning

Dagvattenpolicyn ska revideras vid behov. En aktualitetsprövning ska alltid göras minst en gång per mandatperiod. Prövningen ska ske vid början av varje mandatperiod

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?