Kultur- och fritidspolicy för Vara kommun

Antagen av bildningsnämnden 14 mars 2024 § 22. Gäller från och med 1 april 2024.

Inledning

Syfte

I ett policydokument fastslår kommunen grunder och värderingar som ska styra arbetet inom ett avgränsat område. En policy definierar principer eller fastslår en inriktning, men innehåller inte några tidsplaner eller kostnadsberäkningar. En policy i sig kan vara grunden för att sedan utfärda exempelvis riktlinjer eller regler inom dess område.

De verksamheter som drivs inom Kultur & Fritid är till största delen inte lagstadgade och Vara kommuns policy för Kultur & Fritid behövs därmed för att visa varför verksamheten är viktig i kommunen, vad kommunen vill med den och vad den ska bidra med och för vem.

Kommunfullmäktige har i bildningsnämndens reglemente (Kommunfullmäktige 20 december 2010 § 23) överlämnat ansvaret för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten till bildningsnämnden. Denna policy är framtagen för att visa hur verksamheten ska bedrivas.

Kultur- och fritidsverksamhet i samhället

Generellt bidrar verksamheter inom kultur- och fritidsområdet med samhällsnytta och en förhöjd livskvalitet för en kommuns invånare och besökare. Gemensamma mötesplatser och delaktighet skapar trygghet för invånarna, får dem att växa och är en grund för en demokratisk utveckling. Personer med goda sociala relationer har en bättre hälsa än personer som lever socialt isolerade. I kultur- och fritidsverksamheter och i föreningslivet kan människor samlas och utveckla intressen tillsammans med andra, exempelvis inom kultur, idrott eller friluftsliv.

Världshälsoorganisationen WHO har sammanställt forskningsresultat från tre tusen olika studier som tydligt visar kulturens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Forskningsöversikten visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Kulturen kan användas både i förebyggande och behandlande syfte.

Kultur- och fritidsverksamheter kan även bidra till att ge lite extra guldkant på tillvaron, bidra till att kommuninvånare trivs och mår bra. Fysisk aktivitet, vardagslyx och ett livslångt lärande är exempel på faktorer som bidrar till folkhälsa och välmående.

Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter har också betydelse för en orts attraktionskraft och identitet.

Övergripande mål

Vara kommuns övergripande mål för mandatperioden 2024-2027 och som även styr verksamheterna inom kultur och fritid är:

 • Attraktivt Vara med livskvalitet för alla
 • Verksamhet med god kvalitet
 • Välmående arbetsplats
 • Hållbar ekonomi

Vara kommun har identifierat sju framgångsfaktorer som är viktiga för ökad måluppfyllelse:

 • Folkhälsa
 • Samverkan
 • Dialog
 • Kultur
 • Digitalisering
 • Innovation
 • Utbildning

Till de övergripande målen knyts åtta kommunövergripande indikatorer som tilldelats samtliga nämnder och kommunala bolag:

 • Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, %
 • Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv
 • Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, %
 • Servicemätning-Nöjd med bemötandet via telefon, index
 • Sjukfrånvaro totalt bland anställda, %
 • Heltidsanställda månadsavlönade, %
 • Medarbetarengagemang (HME), totalindex
 • Budgetavvikelse, andel av total budget, %

Kultur och Fritids koppling till mål, framgångsfaktorer och indikatorer

Vara kommuns kultur- och fritidsverksamheter ska bidra till uppfyllandet av kommunens övergripande mål. De angivna framgångsfaktorerna ses som stöd i såväl det dagliga arbetet som i den strategiska utvecklingen av verksamheten och tre av de övergripande indikatorerna har en direkt koppling till kultur- och fritidsverksamheten. Dessa är Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, Invånare med bra självskattat hälsotillstånd och Medarbetarengagemang (HME).

Elever med en kvalitativ och meningsfull fritid och god psykisk hälsa presterar bättre i skolan och har därmed större möjligheter att nå gymnasiebehörighet. Simkunnighet är ett krav för godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa. Det läsfrämjande arbetet bidrar till ökade möjligheter för elevens måluppfyllelse i samtliga ämnen.

Kultur och Fritids samtliga verksamheter bidrar till en god självskattning av invånarna på såväl fysisk hälsa som psykisk hälsa.

Medarbetarnas engagemang har en stor påverkan på både verksamheten i sig och dess utveckling samt på hur verksamheten uppfattas av dess målgrupper. Därmed är medarbetarnas engagemang indirekt avgörande för Kultur och Fritids bidrag till Vara kommuns måluppfyllnad.

Viktiga prioriteringar

Verksamheten inom Kultur och Fritid ska genomsyras av ett antal prioriteringar som likt en etisk kompass hjälper till att styra verksamheten.

Barn och unga

Kultur och Fritid ska sträva efter att vara så tillgänglig som möjligt för så många som möjligt, men barn och ungas behov ges högsta prioritet. Kultur och Fritids verksamheter ska bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga genom att ge förutsättningar och möjligheter till en kvalitativ och meningsfull fritid under hela året. Förutsättningar ska ges där barn och unga finns och på deras fritid. Verksamheterna ska vara relevanta för målgruppen och ha låga trösklar.

Delaktighet

Utifrån eget intresse och drivkraft ska barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen av deras närmiljö och de aktiviteter som erbjuds dem. Barn och unga ska vara en synlig del i kommunens kulturliv.

Samverkan

Verksamheterna inom kultur och fritid ska arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med barn och ungas bästa i fokus och där samverkan med andra aktörer är en naturlig del i det arbete som bedrivs. Kultur och fritid ska arbeta utifrån tanken att vi tillsammans gör varandra bra.

Genom samverkan med andra aktörer ska Kultur och Fritid vara en resurs för alla barn och unga i kommunen och vara en aktiv del av arbetet kring barn och ungas kvalitativa och meningsfulla fritid.

Tillgänglighet

Kultur och Fritids verksamheter ska vara så tillgängliga som möjligt för så många som möjligt. Verksamheten ska sträva efter att bedrivas på sådant sätt att alla intresserade kan ta del av en aktivitet. Detta innebär bland annat att:

 • Verksamheterna ska arbeta med att sänka trösklar för deltagande. Exempel på trösklar kan vara funktionsvariationer, traditioner som hindrar och brist på information och kunskap.
 • Verksamheterna ska vara välkomnande och trygga.
 • Verksamheterna ska sträva efter att erbjuda aktiviteter när de efterfrågas, där de efterfrågas och på det sätt målgruppen vill ta del av dem.
 • Det ska finnas en geografisk spridning, men där de större tätorterna ges en högre prioritet än de mindre.
 • Aktiviteter ska erbjudas gratis om möjligt och i de fall avgift krävs ska den vara så låg som möjligt.

Aktiv livsstil

Kultur och Fritid ska bidra till en mer aktiv och rörlig livsstil bland barn och unga genom att erbjuda (främst genom badverksamheten) och möjliggöra goda motions- och träningsmöjligheter. Kultur och Fritid ska även bidra till en mer aktiv livsstil genom att aktivt delta i kommunens arbete med att skapa fysiska miljöer som inbjuder till fysisk aktivitet.

Verksamheter inom Kultur och Fritid

Ovanstående målsättningar och prioriteringar konkretiseras i Kultur och Fritids verksamheter på nedanstående sätt:

Bibliotek

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med bibliotekslagen, kommunens antagna biblioteksplan samt bibliotekets läsfrämjandeplan. Biblioteket ska vara en öppen mötesplats för alla åldrar och erbjuda utställningar, program och aktiviteter. Huvudbiblioteket finns i Vara och det finns två filialer i Kvänum och Vedum. Filialerna ska vara meröppna, vilket innebär att de är tillgängliga för registrerade biblioteksanvändare även under obemannad tid. Föreningar ska också kunna låna mötesrum på biblioteken.

Kulturskola

Kulturskolan verkar i huvudsak på barn och ungas fritid och ska vara en välkomnande mötesplats för alla barn mellan 4-19 år i Vara kommun. Här ska undervisning i estetiska ämnen erbjudas utifrån bredd och spets. Kulturskolan ska ha ändamålsenliga lokaler för gemenskap, planerade lektioner, gruppspelningar och spontankultur.

Genom utåtriktad verksamhet och avgiftsfri lovverksamhet ska barn och unga ges möjlighet att upptäcka och utforska kultur utifrån sina intressen.
Kulturskolan ska vara en plats för ungas delaktighet och ung kultur ska vara en del av Varas kultur- och vardagsliv.

Kulturskolan ska samverka med andra verksamheter såsom skola, fritidsverksamhet, bibliotek och Vara Konserthus. Samverkan mellan kulturskolor i grannkommuner möjliggör bredd och spets och erbjuder spelningar i orkester.

Allmänkultur

Till allmänkultur räknas arrangemang av kulturaktiviteter för barn och vuxna. Samverkan med föreningar och studieförbund ska vara en grund för kulturarrangemang över hela kommunen. Exempel på kulturarrangemang är Jordgubbens Dag, nationaldagsfirande, medborgarceremoni för nya svenska medborgare, utställningsverksamhet samt förvaltning av kommunens konstsamling. Scenkonst ska erbjudas till alla barn upp till 19 år genom samverkan med barnkultursamordnaren på Vara Konserthus.

Kultur och Fritid ska ansvara för sammanställning av lovaktiviteter för kommunens barn och unga.

Bad

Kultur och Fritid ansvarar för den dagliga driften av kommunens tre bad: Vara Badhus, Nästegårdsbadet och Vara Utomhusbad. På baden ska erbjudas simundervisning, möjligheter till motion och träning, möjligheter till familjelek samt vardagslyx i form av relax och solbadande. Öppettiderna ska vara generösa för att tillmötesgå olika önskemål. Entrépriser och avgifter ska vara låga i syfte att besök och aktiviteter ska vara tillgängliga för så många som möjligt.

Simkunnighet är ett krav för att få ett godkänt betyg i ämnet Idrott och Hälsa i årskurs 6. För att uppnå detta samverkar skola och badverksamheten. Frivillig simundervisning ska utöver detta erbjudas i form av simskolor för olika målgrupper.

Fritidsgårdar

Öppen fritidsverksamhet ska bedrivas på Torsbo fritidsgård i Vara, Kvänums fritidsgård och Vedums fritidsgård. Fritidsgårdarna ska vara drogfria mötesplatser med verksamhet som vänder sig till barn och unga mellan 10 och 17 år. Centralt för fritidsgårdarna är att tillvarata ungdomarnas egna önskemål och drivkrafter och låta detta skapa innehållet i verksamheten.

Fritidsgårdarna ska även anordna aktiviteter för barn och unga under skolloven vilket då även kan ske utanför de egna lokalerna.

Fritidsgårdsverksamheten ska samverka med skolorna, med prioritet på högstadiet, för att skapa goda relationer med eleverna för att i nästa steg bättre kunna bidra till att eleverna har en kvalitativ och meningsfull fritid.

Föreningsliv

Vara kommun har av tradition ett starkt och rikt föreningsliv vilket Kultur och Fritid ska stötta, både genom ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd.

Kultur och Fritid ska ansvara för information om och handläggning av Bildningsnämndens ekonomiska stöd samt stipendier och priser. Vissa stödformer beviljar Kultur och Fritid på delegation. Avseende andra stödformer samt stipendier och priser bereder Kultur och Fritid beslutsärenden för nämnd baserat på inkomna ansökningar.

Kultur och Fritid ska ge föreningslivet stöd genom att arrangera föreningsträffar, tillhandahålla föreningsregister och annan information via kommunens hemsida, ge rådgivning i föreningsfrågor samt information om möjligheter till externa stödformer.

Föreningssamordnare finns till hjälp i föreningsfrågor.

Idrottshallar och andra idrottsanläggningar

Vara kommun äger sex egna idrottshallar och samtliga är naturligt knutna till en grundskola eller förskola. Kultur och Fritid ska i samverkan med Tekniska förvaltningen ansvara för att dessa sex idrottshallar är i gott skick, att utrustningen är besiktigad och godkänd samt att skolor och andra hyresgäster kan boka och betala tider i bokningssystemet.

Kultur och Fritid har ett bokningsansvar för kommunens sex idrottshallar och ska vara naturligt involverad i ärenden som rör övriga idrottsanläggningar. Ofta drivs dessa anläggningar av föreningar och då ska Kultur och Fritid stötta föreningen med exempelvis kunskap och rådgivning. Kultur och Fritid ska i relevanta fall vara kommunens representant och kravställare.

Friluftsliv

Även om Kultur och Fritid inte har något ansvar för några anläggningar, leder, friluftsbad eller dylikt så ska Kultur och Fritid ändå upprätthålla en viss kompetens inom friluftsområdet. Kultur och Fritid ska hålla sig a jour inom området genom exempelvis omvärldsbevakning och deltagande i relevanta träffar. Kultur och Fritid ska vara en naturlig samarbetspartner för föreningar och andra som ansvarar för friluftsanläggningar.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?