Policy för bostadsbyggnation

Antagen av kommunfullmäktige, gäller från 30 november 2015

Bakgrund

Vara kommun, liksom resten av Sverige, står inför helt nya utmaningar gällande behov av nya bostäder. Urbaniseringen är en stark global trend som återfinns både i Sverige och i Vara kommun. Även om den geografiska fördelningen i Vara kommun under lång tid skiljt sig från många andra kommuner så sker nu även här en ökad folkförflyttning från glesbygden till tätorterna. En direkt konsekvens av detta är att det många av tätorterna är svårt (i vissa fall omöjligt)att få tag på lägenheter och enbostadshus. Särskilt så i Vara småstad. Det försvårar (i vissa fall eliminerar) inte bara inflyttning från andra kommuner utan begränsar kraftigt möjligheten för unga vuxna att flytta hemifrån inom kommunen. Parallellt med ovan beskrivna situation är behovet av bostäder till nyanlända stort i hela Sverige. Migrationsverket har svårt att få fram boende för alla nya asylsökande. För att kunna ta till vara humankapitalet hos dessa nyanlända behövs bra bostäder i välplanerade boendemiljöer.

Vara kommuns strategiska plan och Översiktsplan 2012 utgör grunden för Policy för bostadbyggnation. Allt arbete i kommunen ska resultera i att visionen och det övergripande målet nås samt att framgångsfaktorerna stärks. Kommunen har ett lagkrav på sig att upprätta ett bostadsförsörjningsprogram och att först ta fram en policy för bostadbyggnation underlättar jobbet med att ta fram bostadsförsörjningsprogrammet. Med policyn för bostadbyggnation som utgångspunkt kan bostadsförsörjningsprogrammet blir mer konkret.

Handlingsplan

Med hjälp av följande handlingsplan ska Vara kommun säkerställa bostadsförsörjningen i kommunen.

Planberedskap

Vara kommun ska ha obebyggd planlagd mark för både villor och flerbostadshus. I de fall då nya planer behöver tas fram ska planprocessen vara effektiv och snabb.

Markinnehav för bostadsbyggnation

Vara kommun ska ha mark för bostadsbyggnation och vara beredd att göra strategiska markinköp.

Samverkan med Vara Bostäder AB

Genom Vara Bostäder AB har kommunen möjlighet att påverka produktion och förvaltning på den lokala marknaden. En komplettering av Vara Bostäder ABs bestånd med nya hyreslägenheter är önskvärd. Vara Bostäder AB har också en viktig roll när det gäller att tillhandahålla bostäder till grupper med särskilda behov.

Marknadsföring av kommunens möjligheter till bostadsbyggande

Vara kommunen ska informera och marknadsföra de planer och idéer gällande bostadsbyggandet som finns till en vidare krets av byggherrar. En större krets av intresserade byggherrar kan få till följd att
konkurrensen ökar på byggmarknaden samtidigt som nya attraktiva boendeformer och boendemiljöer kan komma till.

Ha en god kommunal service och infrastruktur

Vara kommun ska ha god service och infrastruktur för att attrahera byggherrar och för att locka människor att bosätta sig i de nybyggda bostäderna. Exempel på bra service och infrastruktur är barnomsorg, livsmedelsaffärer, kollektivtrafik och fiber.

Social hållbarhet

Vara kommun ska i sina markansvisningsavtal skriva in att 20 procent av lägenheterna i flerbostadshus ska vara reserverade för inkluderingsboende (1).

Ändrad användning av tomma lokaler

Vara kommun ska arbeta för att tomma lokaler i attraktiva lägen ska omvandlas till bostäder.

(1) Med inkluderingsboende menas bostäder avsedda för grupper som kan ha svårt att ta sin in på bostadsmarknaden så som unga, studenter, äldre, funktionsnedsatta och nyanlända. Dessa lägenheter kan hyras av kommunen, statliga myndigheter, privata företag eller privatpersoner.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?