Policy för ledning och styrning

Antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2018 § 26

Ledning och styrning i Vara kommun

Bakgrund

Denna policy uttrycker Vara kommuns grundläggande principer för ledning och styrning. Syftet är att beskriva förutsättningarna för att verkställa de politiskt fattade besluten. Politikerna är medborgarnas företrädare och kommunfullmäktige är det organ som fattar beslut av övergripande karaktär, såsom mål, riktlinjer och ekonomiska ramar för verksamheterna. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen samt följer kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunfullmäktige fastställer ansvarsområdena i nämndernas reglemente. Nämnderna beslutar sedan i frågor som rör respektive förvaltning. Den politiska organisationen delegerar ansvar till kommunens förvaltning för att verkställa politiska beslut och verka utifrån den professionella kompetensen. Genom ärendeberedningen och styrprocessen kommunicerar de politiska organen med tjänstemannaorganisationen.

Ledning fokuserar på det som händer mellan människor: dialog, process och arbetssätt. Men också på tillit till medarbetarna och till varje medarbetares förmåga att leda sig själv och andra. Detta, tillsammans med ledare som stödjer och stärker medarbetarna är avgörande för att skapa resultat i
vardagen.

Förutsättningarna för att styrningen skall fungera är att det finns en infrastruktur i form av processer, policies, riktlinjer och rutiner som gör det möjligt att samordna verksamheten och få fram underlag för att fatta beslut på rätt nivå. När besluten väl är fattade skall samma infrastruktur fungera som återkoppling till chefer och medarbetare.

Syfte och innehåll

Denna policy syftar till att beskriva hur förvaltningens ledning och styrning fungerar i Vara kommun, för att ledningens struktur och kommunikation ska fungera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det handlar om att identifiera vad som behöver göras, när det behöver göras, på vilken nivå och hur många
som måste delta för att skapa en effektiv verksamhet. Denna policy ska också tydliggöra hur Vara kommun ser på medarbetarskap och ledarskap och anger de övergripande principerna för medarbetarskapet, ledarskapet, ledningsstrukturen och organisationsstrukturen i Vara kommun.

Medarbetarskap

Alla medarbetare inom Vara kommun har som uppdrag att tillgodose kommuninvånarnas behov och att ta ansvar för att de beslut som fattas av förtroendevalda politiker blir verkställda. Medarbetare förväntas agera professionellt och lojalt gentemot fattade beslut.

I verksamheten arbetar vi utifrån förhållningssättet vi gör varandra bra. Att göra varandra bra innebär att vi har tillit till varandra och att vi försöker skickliggöra varandra. När tillit genomsyrar vår organisation i vardagen skapar vi möjligheter för alla att växa och för kreativiteten att breda ut sig. Det är tillsammans och när vi hjälps åt som vi skapar resultat och tillit till medarbetares kompetens och omdöme och förmåga att fatta beslut samt att påverka sin egen arbetssituation, för brukarens bästa.

Som medarbetare förväntas du ha ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utgångspunkten är att fokusera på arbetssätt och lösningar för att tillsammans nå de gemensamma målen. Det vi fokuserar på växer – det handlar om att identifiera och förstärka framgångsfaktorerna i stället för att lösa problem. Detta styrkebaserade arbetssätt genomsyrar verksamheten på alla nivåer.

Som medarbetare i Vara kommun förväntas du:

 • Ta medansvar för dina egna och enhetens mål och resultat
 • Arbeta utifrån en inre etisk kompass
 • Bemöta kund/brukare och kollegor på ett respektfullt sätt
 • Aktivt arbeta för ett gott samarbete och arbetsklimat inom arbetslaget
 • Ta initiativ till förändringar som kan utveckla både verksamheten och dig själv
 • Vara en professionell och stolt företrädare för hela kommunkoncernens arbete och resultat
 • Se det positiva i att uppnå resultat och mervärde tillsammans med andra och på så sätt skapa värde för de vi är till för!

Ledarskap

Arbetsgivarrollen är självklar för ledare i Vara kommun. Som ledare är du lojal mot politiskt fattade beslut och har ett ansvar för hela kommunkoncernens måluppfyllelse.

Ledarskapet i Vara kommun utgår från ett coachande och tillitsfullt förhållningssätt där chefen har en viktig roll att engagera och entusiasmera medarbetarna att hela tiden göra sitt bästa. Vårt arbetssätt baseras på dialog och delaktighet. Genom att använda dialogen som metod ökar delaktigheten och motivationen, vilket bidrar till utveckling av människor och verksamheter. Kommunikationen präglas av tillit, tydlighet och ärlighet och en vilja att förklara, tydliggöra och översätta beslut och budskap på ett begripligt sätt.

Ledare i Vara kommun har god förståelse för mellanmänskliga relationer och vikten av att skapa hållbara relationer och samarbeten på alla nivåer inom och utom organisationen. Som ledare är du ett föredöme för dina medarbetare och du har en inre etisk kompass som vägleder vid prioritering, val och beslut.

För en kreativ och öppen diskussion, där medarbetarna aktivt vill medverka till utveckling av verksamheten, krävs ett ledarskap som involverar medarbetarna i förändrings- och utvecklingsarbete och är lyhörd för deras idéer och förslag. För att det ska fungerar krävs också att det är okej att göra
misstag. Vidare ser vi ett ledarskap som tar tillvara potentialen i människors olikheter och erfarenheter och genom synlighet och dialog skapar förutsättningar för varje medarbetare att göra ett gott arbete.

Som ledare i Vara kommun förväntas du:

 • Vara en god företrädare för arbetsgivaren Vara kommun
 • Driva utvecklingen i verksamheten utifrån uppsatta mål
 • Ha god förståelse för mellanmänskliga relationer och vikten av att skapa hållbara relationer och samarbeten på alla nivåer inom och utom organisationen.
 • Vara ett gott föredöme för dina medarbetare och du har en stark inre etisk kompass.
 • Vara en professionell och stolt företrädare för hela kommunkoncernens arbete och resultat

Ledningsorganisation

Ett önskvärt läge är ett lednings- och styrningsarbete där situationer kan bearbetas och ärenden/frågor fattas beslut om på rätt nivå. Därför finns ledningsgruppsstrukturer som är likvärdiga i organisationen, och där stödfunktionerna har liknande uppdrag på varje förvaltning.

Genom ledningsgrupper på olika nivåer i organisationen kan kommunikationen stärkas både horisontellt och vertikalt, inom och mellan förvaltningar och verksamheter. Genom detta skapas samsyn och kunskapsutbyte i organisationen samt säkerställer att beslut fattas på rätt nivå i organisationen.

Ledningsorganisationen ansvarar för att säkerställa att målstyrningsprocessen fungerar. Detta innebär att mål och strategier når ut i organisationen samt att arbetsgrupper har möjlighet att föra en dialog kring verksamheternas mål och uppdrag, resultatuppföljning och fatta beslut. I ledningsorganisationen finns forum för dessa dialoger och beslut, som sedan kan återkopplas till nästa nivå.

Organisationsstruktur

Syftet är att organisationsstrukturen ska vara såväl ändamålsenlig som hållbar organisatoriskt och rimligt uppdrag över tid. Utgångspunkten är tydliga roller och mandat där besluten fattas så nära kunden/brukaren som möjligt. Det är medarbetaren som har bäst kunskap om vad kunden/brukaren behöver och vad som blir bäst för denne, vilket utmärker en tillitsbaserad organisation.

Utgångspunkten för organisationen är att den ska:

 • Främja medarbetares delaktighet och dialogen som arbetssätt
 • Stödja och underlätta mötet med medborgare och kunder/brukare
 • Skapa förutsättningar för att arbeta med strategiska utvecklingsfrågor för Vara kommuns medborgare, besökare och näringsidkare.
 • Vara kostnadseffektiv
 • Ha så få nivåer som möjligt

Med chef avses tjänstemän som har ett fullt ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. En medarbetare kan ingå i en ledningsfunktion utan att ha en chefsroll och utan detta ansvar.

I Vara kommun kan följande chefsroller användas utifrån ovanstående principer:

Kommundirektör

Det övergripande ansvaret för att verkställa politiska beslut. Ansvarar för ärendeberedningen och leder förvaltningscheferna och kommunens övergripande ledningsgrupp.

Förvaltningschef

Ansvarar fullt ut för ekonomi, verksamhet och personal inom förvaltningens ansvarsområde, inom befintlig budget och gällande styrdokument. Leder verksamhetschefer och enhetschefer och ansvarar för förvaltningens ledningsgruppsarbete.

Verksamhetschef

Ansvarar fullt ut för ekonomi, verksamhet och personal inom verksamhetens ansvarsområde, inom befintlig budget och gällande styrdokument. Leder enhetschefer och ansvarar för verksamhetens ledningsgruppsarbete.

Enhetschef

Ansvarar fullt ut för ekonomi, verksamhet och personal inom den egna enheten, inom befintlig budget och gällande styrdokument. Stora enheter kan välja att ha en biträdande enhetschef om det är motiverat av effektivitetsskäl.

Samordnare/Arbetslagsledare

På större enheter kan samordnare/arbetslagsledare inrättas. Tjänsten bistår enhetschefen med den dagliga planeringen och uppföljningen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?