Bildningsnämndens delegationsordning

Beslutsinstans: Bildningsnämnden 28 september 2022

Inledning

Allmänt om delegation

Delegering enligt kommunallagens bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som överflyttas kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp.

Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar och kan överklagas genom laglighetsprövning eller genom speciallagstiftning. Det ska därför framgå att beslutet är ett delegationsbeslut, t ex i rubriken.

Nämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten helt eller i visst fall och därmed välja att fatta beslut i ett ärende som är delegerat. Nämnden kan dock inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation.

Trots att ett ärende har delegerats ska en del beslut som rör myndighetsutövning mot enskilda eller beslut som gäller nämndens övergripande ansvar för verksamheten tas av nämnden själv. Nämnden ska även fatta beslut i ärenden av större vikt eller av principiell betydelse för nämndens ansvarsområde. Om ett beslut är av större vikt eller principiell betydelse för hela kommunen ska beslutet tas av kommunfullmäktige.

Det finns inget hinder för en delegat att låta ett beslut gå till nämnden trots att delegation har gett.

Beslut eller ren verkställighet

Beslut kan enligt kommunallagen enbart fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse/nämnder, partsammansatta organ eller delegat med stöd av delegationsreglerna. Vid beslut finns ett tolkningsutrymme och möjlighet för beslutsfattaren att välja olika alternativ.

Ren verkställighet är beslut som fattas enligt i förväg fastställda direktiv och som inte innehåller några moment av självständig bedömning från beslutsfattaren. Enligt kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, interna frågor om inköp, fastighetsförvaltning och personaladministration. Rätten att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegation, och tillkommer normalt på tjänstemännen i kommunen.

Nämndsbeslut kan överklagas medan förberedande eller verkställande åtgärder inte kan överklagas.

Gränsen mellan vad som är beslut och verkställighet är inte alltid klar och tydlig. Vid osäkerhet ska frågan lyftas till nämnden.

Beslut endast inom ramen för detaljbudget

Delegerad beslutanderätt får endast utnyttjas inom ramen för respektive enhets detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt.

Form för delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut ska vara utformat så att följande finns med:

 1. Att det rör sig om ett delegationsbeslut
 2. Vilken punkt i delegationsordningen som beslutet avser
 3. Beslutet (det beslut som faktiskt tagits)
 4. Ärendet (bakgrund, vad det gäller)
 5. Beslutsfattare/Delegat
 6. Beslutsdatum
 7. Underskrift

Anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag ska anmälas till nämnden. Anmälningsskyldigheten gäller också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt.

Anmälan sker genom att beslutet snarast skickas till nämndens sekreterare. Beslutet bör skickas i original givet att detta inte ska bevaras på annat ställe.

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämnden får en lista med en sammanfattning av fattade delegationsbeslut på varje sammanträde. I listan framgår vilken delegat som fattat beslutet samt vilket delegationsärende det rör sig om. Inga känsliga uppgifter om personer ska finnas med i
sammanställningen.

Det ska understrykas att det är viktigt att anmäla beslut då de beslut som inte kan överklagas enligt speciallag vinner laga kraft först tre veckor efter att det att beslutets justering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Kontroll av delegationsbeslut

Den av nämnden beslutade justeraren kan, i samband med anmälan av delegationsbeslut till nämnden, välja ut ett av de anmälda delegationsbesluten för vidare redogörelse av dess delegat på ett av nämndens nästkommande sammanträden.

Denna kontroll åsidosätter inte övriga ledamöters rätt att begära ytterligare redovisning kring specifikt delegationsbeslut.

Vidaredelegering

Med stöd av kommunallagen kapitel 7 § 6 får förvaltningschefer delegera sin rätt att besluta i visst ärende till en annan anställd inom kommunen (vidaredelegation), om det inte uttryckligen anges någonting annat i delegationsordningen. Detta gäller även när förvaltningschefen inträder som ersättare för annan delegat. Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen, som i sin tur ansvarar för att anmäla beslutet till nämnden.

Ersättare

När en delegat är frånvarande eller av annan anledning inte kan fatta beslut kan en ersättare inträda i dess ställe. I delegationsordningen framgår med siffra i vilken ordning som delegat och ersättare har rätt att fatta beslut. Delegaten benämns alltid med en etta, medan eventuella ersättare benämns i efterföljande nummerordning.

Vid förfall av ordföranden

För ordföranden inträder förste vice ordföranden som förste ersättare och andre vice ordförande som andre ersättare om inte annat anges.

Vid förfall av rektor

För rektor inträder biträdande rektor som förste ersättare och ansvarig verksamhetschef som andre ersättare om inte annat anges.

Vid förfall av övriga delegater

Om övriga delegater och dess ersättare är frånvarande (ej arbetsutskott) inträder förvaltningschef som ersättare.

Förklaring till delegationsordningen

Förkortningar på delegater

 • AU Arbetsutskott
 • BoH Barnomsorgshandläggare
 • EC Enhetschef (inom sitt respektive enhetsområde)
 • EhC Elevhälsochef
 • EkC Ekonomichef
 • FC Förvaltningschef
 • FrC Fritidschef
 • KC Kanslichef
 • KD Kommundirektör
 • KJ Kommunjurist
 • NS Nämndens sekreterare
 • Ordf. Ordförande
 • SkH Skolskjutshandläggare
 • UL Utvecklingsledare
 • VC Verksamhetschef (inom respektive verksamhetsområde)

Förkortningar på lagar och andra bestämmelser

 • DL Diskrimineringslagen (2008:567)
 • FL Förvaltningslagen (2017:900)
 • GDPR Dataskyddsförordningen
 • GyF Gymnasieförordningen (2010:2039)
 • HSL Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
 • KL Kommunallagen (2017:725)
 • Lks.E Lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
 • LOU Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
 • OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • RB Rättegångsbalken (1942:740)
 • SkF Skolförordningen (2011:158)
 • SL Skollagen (2010:800)

Anmälan av beslut till nämnden

 1. Varje beslut anmäls omedelbart till nämnden.
 2. Sammanställning av besluten anmäls kvartalsvis till nämnden.

Delegationsordning

1. Allmänt

1.1 Allmänt

Allmänna delegationsärenden i bildningsnämnden

Nr

Delegationsärenden

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

1.1.1

Beslut vid brådskande ärende

KL 6:39

1. Ordf

1

1.1.2

Beslut om representation eller uppvaktning utöver vad som följer av fastställda regler


1. Ordf

1

1.1.3

Beslut om förtroendevaldas deltagande på kurser och konferenser


1. AU

1

1.1.4

Beslut om avslag eller utlämnande med förbehåll vid begäran om allmän handling

OSL 6:3

1. KJ
2. KC
3. NS

1

1.1.5

Avvisning av ombud eller biträde

FL § 14

1. FC
2. KJ

1

1.1.6

Utfärdande/återkallande av fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid domstol eller annan myndighet

RB 12:8
12:18

1. FC
2. Ordf.

1

1.1.7

Remittering av ärende till extern part


1. AU

1

1.1.8

Redaktionell revidering av styrdokument (rättelse av stavfel, uppdatering av hänvisningar eller ändring av layout)


1. NS

1


1.2 Överklaganden och yttranden

Delegation vid överklaganden och yttranden

Nr

Delegationsärenden

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

1.2.1

Omprövning och ändring av delegationsbeslut

FL § 37-39

1. FC

1

1.2.2

Avvisning av för sent inkommit överklagande

FL § 45

1. FC
2. KJ

1

1.2.3

Överklagande av beslut/dom som går delegat emot


1. FC

1

1.2.4

Överklagande av beslut/dom som går nämnden emot


1. AU

1

1.2.5

Ansökan om inhibition av beslut/dom


1. FC

1

1.2.6

Yttrande till annan myndighet eller domstol (elev- och inspektionsärenden)


1. VC
2. FC
3. KJ

1

1.2.7

Yttrande till annan myndighet eller domstol (detaljplaneärenden)


1. AU

1

1.2.8

Yttrande till annan myndighet eller domstol (överklagande av delegationsbeslut)


1. FC

1

1.2.9

Yttrande till annan myndighet eller domstol (överklagande av nämnd- och utskottbeslut)


1. Ordf.

1

1.2.10

Yttrande till annan myndighet eller domstol (övrigt)


1. AU

1

1.3 Personuppgiftshantering

Delegation vid personuppgiftshantering

Nr

Delegationsärende

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

1.3.1

Undertecknande av kommunövergripande personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR

1. KD

1

1.3.2

Undertecknande av förvaltningsövergripande personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR

1. FC

1

1.3.3

Undertecknande av enhetsspecifika
personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR

1. EC

1

1.3.4

Beslut om avgift för material eller nekande av begäran om information kring personuppgiftshantering

GDPR
Art. 12

1. KJ
2. KC

1

1.3.5

Beslut i frågor gällande behandling/hantering
av personuppgifter enligt artiklarna 15-21 dataskyddsförordningen

GDPR
Art. 15-21

1. KJ
2. KC

1

1.3.6

Beslut att personuppgiftsincident inte behöver anmälas till tillsynsmyndigheten

GDPR
Art. 33

1. GDPR-samordnare

1

1.3.7

Beslut om att information kring personuppgiftsincident inte ska lämnas till den registrerade

GDPR
Art. 34

1. GDPR-samordnare

1

1.3.8

Beslut om genomförande av konsekvensbedömning

GDPR
Art. 35

1. FC
2. VC

1

1.3.9

Beslut om att samråd ska ske med tillsynsmyndigheten

GDPR
Art. 36

1. FC
2. VC

1

1.4 Ekonomi och upphandling

Delegation vid ekonomi och upphandling

Nr

Delegationsärende

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

1.4.1

Beslut om flytt av budgetmedel mellan verksamheter


1. AU

1

1.4.2

Fastställande av beslutsattestant och ersättare


1. FC

1

1.4.3

Avskrivning av fordring med upp till 20 000 kr per faktura


1. EkC

1

1.4.4

Tilldelningsbeslut för upphandling med ett totalt kontraktsvärde upp till 10 pbb

LOU

1. EC

1

1.4.5

Tilldelningsbeslut för upphandling med ett totalt kontraktsvärde upp till 200 pbb

LOU

1. EC

1

1.4.6

Tilldelningsbeslut för upphandling med ett totalt kontraktsvärde över 200 pbb

LOU

1. AU

1

1.4.7

Beslut att avbryta en påbörjad upphandling

LOU

1. FC

1

1.5 Avtal och överenskommelser

Delegation vid avtal och överenskommelser

Nr

Delegationsärende

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

1.5.1

Upprättande av samverkansavtal med annan kommun under maximalt 6 månader


1. FC

1

1.5.2

Upprättande av hyresavtal för lokal där bildningsnämnden är hyresgäst


1. FC

1

1.5.3

Upprättande av hyresavtal för lokal där bildningsnämnden är hyresvärd


1. EC

1

1.5.4

Upprättande av övriga avtal eller andra överenskommelser som inte är av principiell betydelse eller av löpande karaktär


1. FC

1

2. Gemensam skolverksamhet

Delegation vid gemensam skolverksamhet

Nr

Delegationsärenden

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

2.1

Utdelning från donationsfonder och stiftelser


1. FC

1

2.2

Ansökan/Rekvirering av statsbidrag eller EU-bidrag


1. Ekonom
2. UL

1

2.3

Överenskommelse om interkommunal ersättning

SL 8:17
SL 9:16
SL 10:34
SL 11:33
SL 14:14
SL 16:50-51
SL 17:22-23
SL 19:43-44

1. VC

1

2.4

Fastställande av grundbelopp för fristående verksamhet efter begäran om enskilt beslut

SL 8:21
SL 9:19
SL 10:37
SL 11:36
SL 14:15
SL 16:52
SL 17:31
SL 19:45

1. Ekonom

1

2.5

Beslut om tilläggsbelopp för barn/elev i verksamhet med annan huvudman

SL 8:23
9:21
10:39
11:38
14:17
16:54

17:34
19:47

1. AU

1

2.6

Beslut om tilläggsbelopp för barn/elev inom den egna organisationen


1. VC

1

2.7

Beslut om skolskjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden eller särskild omständighet

SL 9:15b
SL 10:32
SL 11:31

1. SkH

1

2.8

Beslut om skolskjuts vid eget val av skola

SL 9:15b, 21a
SL 10:32, 40
11:31, 39

1. SkH

1

2.9

Beslut om skolskjuts vid växelvis boende

SL 9:15c
SL 10:33
11:32
18:31

1. SkH

1

2.10

Beslut om skolskjuts i gymnasiesärskolan

SL 18:30, 35

1. SkH

1

2.11

Beslut att lärare/förskolelärare som inte uppfyller behörighetskraven får bedriva undervisning under längre tid än 6 månader

SL 2:18-19

1. Rektor

1

2.12

Tillsättning av bildningsnämndens skolchef

SL 2:8a

1. Ordf.

1

2.13

Tillsättning av elevhälsovårdens verksamhetschef

HSL 4:2

1. FC

1

2.14

Upprättande av årlig verksamhetsplan i syfte att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn/elever

SL 6:8

1. Rektor

1

2.15

Utredning vid kännedom om kränkande behandling eller diskriminering av barn/elev

SL 6:10
DL 2:7

1. Rektor

1

2.16

Beslut om tillträdesförbud för utomstående i skollokal


1. Rektor

1

3. Förskola och fritidshem

3.1 Förskola

Delegering i förskola

Nr

Delegationsärende

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

3.1.1

Beslut om plats för barn i förskola med hänsyn till föräldrars arbete, studier, arbetslöshet eller föräldraledighet

SL 8:5-6

1. BoH

2

3.1.2

Beslut om utökad tid i förskola för barn med eget behov utifrån familjens situation

SL 8:5

1. Rektor

1

3.1.3

Beslut om plats och förtur i förskola för barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling

SL 8:7, 14

1. Rektor

1

3.1.4

Beslut om utökad tid i förskola för barn med behov av särskilt stöd i sin utveckling

SL 8:7, 14

1. Rektor

1

3.1.5

Beslut om mottagande av barn från annan kommun i förskola

SL 8:13

1. VC

1

3.1.6

Yttrande om barns placering på förskola i annan kommun

SL 8:13

1. VC

1

3.1.7

Avstängning från plats i förskolan vid utebliven betalning


1. VC

1

3.1.8

Avstängning från plats i förskolan vid outnyttjad plats


1. VC

1


3.2 Fritidshem

Delegering i fritidshem

Nr

Delegationsärende

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

3.2.1

Beslut om plats för barn på fritidshem med hänsyn till föräldrars arbete eller studier

SL 14:5

1. BoH

1

3.2.2

Beslut om plats på fritidshem för elev med eget behov utifrån familjens situation

SL 14:5

1. Rektor

1

3.2.3

Beslut om plats på fritidshem för elev med behov av särskilt stöd i sin utveckling

SL 14:6

1. Rektor

1

3.2.4

Beslut om extern placering av elev på fritidshem med hänsyn till dess behov av särskilt stöd

SL 14:6

1. EhC

1

3.2.5

Avstängning från plats i fritidshemmet vid utebliven betalning


1. VC

1

3.2.6

Avstängning från plats i fritidshemmet vid outnyttjad plats


1. VC

1

4. Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

4.1 Gemensamma ärenden

Delegering av gemensamma ärenden i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Nr

Delegationsärenden

Bestämmelser

Delegat/Ers.

Anmälan

4.1.1

Beslut om upphörande av skolplikt på grund av varaktig utlandsvistelse

SL 7:2

1. VC

1

4.1.2

Mottagande av elev på försök från annan skolform

SL 7:8

1. VC

1

4.1.3

Prövning och beslut om uppskjuten skolplikt

SL 7:10

1. Rektor

1

4.1.4

Beslut om tidigare skolstart

SL 7:11

1. Rektor

1

4.1.5

Prövning och beslut om förlängd skolplikt

SL 7:13

1. Rektor

1

4.1.6

Prövning och beslut om tidigt upphörande av skolplikten

SL 7:14

1. Rektor

1

4.1.7

Prövning och beslut om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande

SL 7:15-16

1. Rektor

1

4.1.8

Föreläggande utan vite till vårdnadshavare att fullgöra sin skyldighet att se till att eleven fullgör sin skolgång

SL 7:23

1. Ordf.

1

4.1.9

Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundskola/förskoleklass

SL 9:13
10:25, 27

1. VC

1

4.1.10

Yttrande för elev som vill gå i grundskola/förskoleklass i annan kommun

SL 9:13
10:25

1. VC

1

4.1.11

Placering vid annan skolenhet än den som vårdnadshavare önskar

SL 9:15
10:30
11:29

1. VC

1

4.1.12

Beslut om skolenhet för lovskola

SL 10:23e

1. VC

1

4.1.13

Anordnande av särskild undervisning i hemmet vid sjukdom i grundskolan

SL 24:20, 22

1. Rektor

1

4.1.14

Medgivande/återkallelse att fullgöra skolplikten på annat sätt

SL 24:23-24

1. AU

1

4.1.15

Beslut om mottagande av elev som anses bosatt i utlande

SkF 4:2

1. VC

1

4.1.16

Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade i timplanen

SkF 9:3
10:2

1. VC

1

4.1.17

Beslut om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden i timplanen

SkF 9:4
10:3

1. VC

1

4.1.18

Erbjudande av ämnen inom elevens val

SkF 9:8

1. Rektor

1

4.1.19

Anordnande av tvåspråkig undervisning

SkF 9:12

1. VC

1

4.1.20

Anordnande av engelskspråkig undervisning

SkF 9:14

1. VC

1

4.1.21

Mottagande av elev till kommungemensam särskild undervisningsgrupp


1. VC

1

4.2 Grundsärskola

Delegering i grundsärskola

Nr

Delegationsärenden

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

4.2.1

Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där eleven huvudsakligen ska läsa ämnen

SL 7:5
SL 11:8

1. Rektor

1

4.2.2

Utredning och beslut om mottagande i grundsärskola där eleven huvudsakligen ska läsa ämnesområden (träningsskola)

SL 7:5
SL 11:8

1. Rektor

1

4.2.3

Utredning och beslut om övergång till grundskolan

SL 7:5a-b

1. Rektor

1

4.2.4

Beslut om att elev i grundskolan ska integreras i grundsärskolan

SL 7:9

1. Rektor

1

4.2.5

Beslut om att elev i grundsärskolan ska integreras i grundskolan

SL 7:9

1. Rektor

1

4.2.6

Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundsärskola

SL 11:25-26

1. Rektor

1

4.2.7

Yttrande för elev som vill gå i grundsärskola i annan kommun

SL 11:25-26

1. Rektor

1

5. Gymnasieskola och gymnasiesärskola

5.1 Ärenden om enskild elev

Delegering om enskild elev på gymnasieskola och gymnasiesärskola

Nr

Delegationsärende

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

5.1.1

Beslut om avstängning av elev

SL 5:17, 19

1. Ordf

1

5.1.2

Prövning av rektors beslut om omedelbart avstängande

SL 5:18, 20

1. Ordf.
2. FC

1

5.1.3

Meddelande till hemkommun att elev börjat/slutat eller är frånvarande i hög utsträckning från gymnasiet

SL 15:15
SL 18:15

1. Rektor

1

5.1.4

Beslut om att elever ska stå för enstaka egna hjälpmedel

SL 15:17

1. Rektor

1

5.1.5

Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering

SL 15:32
SL 18:32

1. VC

1

5.1.6

Upprättande av utbildningskontrakt för elev på arbetsplatsförlagd utbildning

SL 16:11a

1. Rektor

1

5.1.7

Beslut om avvikelse från nationellt program för enskild elev

SL 16:14

1. Rektor

1

5.1.8

Beslut om minskad omfattning för utbildning på introduktionsprogram

SL 17:6

1. Rektor

1

5.1.9

Anordnande av särskild undervisning i hemmet vid sjukdom i gymnasieskolan

SL 24:20, 22

1. Rektor

1

5.1.10

Beslut om skolförlagd utbildning för elev inom yrkesintroduktion

GyF 6:5

1. Rektor

1

5.1.11

Beslut om förlängd undervisning

GyF 9:7

1. Rektor

1

5.1.12

Beslut om ersättning för dagliga resor mellan bostad och skola

Lks.E § 2

1. VC

2

5.1.13

Upprättande av avtal om kommunersättning för elev på allmän kurs på folkhögskola

BIN 170926
§ 105

1. VC

1

5.2 Program och kurser

Delegering vid program och kurser

Nr

Delegationsärenden

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

5.2.1

Beslut om vilka inriktningar samt programfördjupningar som ska erbjudas i nationella program

SL 16:12
GyF 4:6

1. VC

1

5.2.2

Beslut om utbildningsplan för introduktionsprogram

SL 17:7

1. VC

1

5.2.3

Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val

GyF 4:7

1. VC

1

5.2.4

Beslut om möjlighet samt omfattning av arbetsplatsförlagt lärande på högskoleförberedande program

GyF 4:12

1. Rektor

1

5.2.5

Beslut om utbyte av arbetsplatsförlagd utbildning till utbildning förlagd i skolan

GyF 4:13

1. Rektor

1

5.2.6

Beslut om fördelning av undervisningstid över läsåren och antalet undervisningstimmar

GyF 4:22

1. VC

1

5.2.7

Beslut om antal platser inom fri kvot

GyF 7:3

1. VC

1

5.3 Antagning

Delegation vid antagning

Nr

Delegationsärende

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

5.3.1

Beslut om dispens för sökande utan godkända betyg i engelska

SL 16:32

1. VC

1

5.3.2

Prövning och beslut om behörighet och mottagande av sökande

SL 16:36
17:14
SL 19:29

1. VC

1

5.3.3

Yttrande för sökande som önskar studera på gymnasieskola utanför samverkansområdet

SL 16:48

1. VC

1

5.3.4

Beslut om antagande inom fri kvot

GyF 7:3

1. VC

1

5.3.5

Beslut om antagning vid senare tidpunkt

GyF 7:8

1. VC

1

5.3.6

Beslut om inträdesprov vid prövning om antagning vid senare tidpunkt

GyF 7:8

1. VC

1

5.3.7

Beslut om byte av studieväg

GyF 7:9

1. VC

1

5.3.8

Beslut om återintagning

GyF 7:10

1. VC

1

5.3.9

Antagande av elev genom överintag på program


1. Rektor

1

5.4 Gymnasiesärskola

Delegation om gymnasiesärskola

Nr

Delegationsärende

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

5.4.1

Utredning och beslut om att elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

SL 18:5

1. Rektor

1

5.4.2

Utredning och beslut om att elev inte längre tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

SL 18:7

1. Rektor

1

5.4.3

Yttrande för elev som vill studera på gymnasiesärskola i annan kommun

SL 19:41

1. Rektor

1

6. Vuxenutbildning och SFI

Delegation vid vuxenutbildning och SFI

Nr

Delegationsärende

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

6.1

Beslut om avstängning av elev

SL 5:17

1. Ordf

1

6.2

Prövning av rektors beslut om omedelbart avstängande av elev

SL 5:18

1. Ordf.
2. FC

1

6.3

Beslut om att elever ska stå för enstaka egna lärverktyg

SL 20:7

1. FC

1

6.4

Beslut att elevs utbildning ska upphöra

SL 20:9

1. FC

1

6.5

Beslut om mottagande av elev till SFI-utbildning

SL 20:9
SL 20:33

1. FC

1

6.6

Beslut om minskad omfattning av undervisning

SL 20:24

1. FC

1

7. Kultur och fritid

7.1 Kultur

Delegation inom kulturverksamhet

Nr

Delegationsärenden

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

7.1.1

Beslut om öppettider på bibliotek


1. VC

1

7.1.2

Beslut om ordningsregler samt konsekvenser av att de inte följs inom kulturverksamheten

BIN 190227
§ 22

1. VC

1

7.1.3

Upprättande av avtalstillägg till avtal om gemensamt personuppgiftsansvar för gemensamt låntagarregister

BIN 181127
§ 146

1. VC

1

7.2 Fritid

Delegation inom fritidsverksamhet

Nr

Delegationsärenden

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

7.2.1

Beslut om öppettider inom badverksamheten


1. FrC
2. VC

1

7.2.2

Beslut om öppettider på fritidsgårdar


1. FrC
2. VC

1

7.2.3

Beslut om mindre avvikelser av priser vid särskilda tillfällen inom badverksamheten

BIN 190424
§ 57

1. FrC
2. VC

1

7.2.4

Beslut om avtal gällande kontinuerlig uthyrning hela eller delar av badhus


1. AU

1

7.2.5

Beslut om ordningsregler samt konsekvenser av att de inte följs inom fritidsverksamheten

BIN 190227
§ 22

1. FrC
2. VC

1

7.3 Föreningsstöd

Delegation vid föreningsstöd

Nr

Delegationsärenden

Bestämmelse

Delegat/Ers.

Anmälan

7.3.1

Beslut om aktivitetsstöd för barn och unga


1. FrC
2. VC

1

7.3.2

Beslut om samlingslokalsstöd


1. FrC
2. VC

1

7.3.3

Beslut om arrangemangsstöd


1. FrC
2. VC

1

7.3.4

Beslut om stöd för Vara Snabb


1. FrC
2. VC

1

7.3.5

Beslut och upprättande av avtal för bygdestöd


1. FrC
2. VC

1

7.3.6

Beslut om studieförbundsstöd


1. FrC
2. VC

1

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?