Bildningsnämndens reglemente

Gäller från och med 7 juni 2022

Inledning

Enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 6 § 44 ska kommunfullmäktige anta reglementen för sina nämnders verksamhet och arbetsformer. Ett reglemente beskriver det kommunala ansvar som kommunfullmäktige överlämnat till nämnden. Reglementet beskriver även hur nämnden ska
organiseras och hur dess arbetsformer ska se ut. Reglementet kompletterar det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.

Verksamhet

Ansvar

1 §

Bildningsnämnden ansvarar dels för den kommunala barnomsorg- och skolverksamheten, vilket innefattar både kommunens frivilliga uppgifter samt kommunens uppgifter inom området som styrs av
skollag och annan författning.

Bildningsnämnden ansvarar även för den kommunala kultur- och fritidsverksamhet, vilket innefattar både kommunens frivilliga uppgifter samt kommunens uppgifter inom området som styrs av bibliotekslag, skollag och annan författning.

Bildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, med fullmäktiges mål och riktlinjer samt med bestämmelser i detta reglemente.

Inom sitt verksamhetsområde ska bildningsnämnden besluta om organisation av verksamheten och i frågor som rör förvaltningen. Bildningsnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och
ändamålsenlig och att dess verksamhet sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att dess interna kontroll är tillräcklig.

Verksamhetsområden

2 §

Bildningsnämnden ska fullgöra kommunens ansvar vad gäller:

Barnomsorg och skola

1. Huvudmannaskap för kommunal:

 • a. förskola
 • b. förskoleklass
 • c. grundskola
 • d. särskola
 • e. fritidshem
 • f. gymnasieskola
 • g. vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och SFI

2. Skolskjuts och elevresor

3. Vårdgivare för hälso- och sjukvård inom den kommunala barnoch elevhälsan

4. Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för barn- och unga

5. Tillsynsansvar över fristående barnomsorgsverksamhet i kommunen

6. Kommunens uppgifter som läges- och hemkommun för barn och elever som styrs av skollag och liknande författning

Kultur och fritid

7. Huvudmannaskap för kommunala:

 • a. bibliote
 • b. kulturskolor
 • c. bad
 • d. fritidsgårdar/fritidsklubbar
 • e. idrottshallar

8. Anordnande av arrangemang och allmänkultur

9. Arrangering av medborgarceremonier för nya svenska medborgare

10. Förvaltning av kommunens konstsamling och andra samlingar inom kultur

11. Beslut om fördelning av stöd till föreningar inom kultur- och fritidsområdet enligt regler från kommunfullmäktige

12. Beslut om utdelning av stipendier och priser inom kultur- och fritidsområdet enligt regler från kommunfullmäktige

Taxor

3 §

Bildningsnämnden har rätt att fastställa taxor som gäller:

 1. Förseningar, ersättningsmedia och särskilda beställningar på bibliotek
 2. Kurser, instrument och material på kulturskolan
 3. Entré, hyra, bokningar och inträdeskort för kommunala bad, fritidsgårdar och fritidsanläggningar
 4. Uthyrning av nämndens egna lokaler
 5. Övriga avgifter inom skolverksamheten samt kultur- och fritidsverksamheten som är av mindre ekonomisk betydelse och inte av principiell karaktär

Övriga uppgifter

4 §

Bildningsnämnden ska även:

 1. lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvarsområde.
 2. upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom nämndens ansvarsområde.
 3. upphandla tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för beviljade anslag.
 4. avge yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde.
 5. besluta om utdelning från donationsstiftelse inom bildningsnämndens ansvarsområde.
 6. vägleda och verka som kommunens första kontakt gentemot dess föreningsliv i frågor som inte rör andra nämnder.

Personalansvar

5 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal och ansvarar för facklig samverkan och förhandling, anställningar och personaladministration samt arbetsmiljö och personalhälsa.
Personalfrågor regleras av kommunstyrelsens reglemente.

Personuppgiftsansvar

6 §

Bildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och tillhörande personuppgiftslagstiftning för behandling av de personuppgifter som nämnden förfogar över.
Bildningsnämnden ansvarar för att utse ett dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde.

Processbehörighet

7 §

Bildningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser, under förutsättning att överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer.

Rapportering

8 §

Bildningsnämnden ska efter varje tertial i en rapport till kommunstyrelsen redovisa en uppföljning över ekonomi och verksamhet. Uppföljningen ska innehålla särskilda uppdrag som bildningsnämnden har fått från kommunfullmäktige. En gång per år ska rapporten även innehålla en redogörelse av avtalssamverkan som bildningsnämnden har med andra kommuner och regioner.

Bildningsnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts enligt speciallagstiftning.

Arbetsformer

Nämndens sammansättning

9 §

Bildningsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande samt förste vice samt andre vice ordförande.

Ordförande

10 §

Det åligger bildningsnämndens ordförande att:

 1. närmast under nämnden ha uppsikt över och ansvara för nämndens verksamhet,
 2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, samt
 3. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Sammanträde

Tidpunkt

11 §

Bildningsnämnden sammanträde på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och åtföljas av en föredragningslista.

Kallelse och beslutsunderlag ska finnas tillgängligt för ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Ordföranden bestämmer, utifrån sekretess och med hänsyn till personlig integritet, i vilken utsträckning beslutsunderlag inte ska vara tillgängligt för andra än ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Information om var kallelse och beslutsunderlag finns tillgängligt ska skickas till varje ledamot och ersättare på deras kommunala epostadress.

I undantagsfall får ordförande besluta att kallelse ska ske på annat sätt.

När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde, ska den i nämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvarar för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem göra detta.

Tjänstgöring och ersättare

13 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfullmäktige har beslutat om.

En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan.

14 §

En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

15 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan anställd vid kansliavdelningen, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

16 §

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska den till tjänsteåren äldste ledamoten genomföra
ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör
ordförandens samtliga uppgifter.

Närvarorätt för övrig

17 §

Vid bildningsnämndens sammanträde får berörd sekreterare och förvaltningschefen närvara med rätt att delta i överläggningar om inte nämnden beslutar något annat i särskilt fall.

Ordföranden beslutar om en förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar i ett ärende.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen men ej i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild.

I övrigt ska nämnden godkänna att någon får rätt att närvara.

Yttranderätt

18 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Deltagande på distans

19 §

Bildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Protokoll

20 §

Protokollet över mötet förs på ordförandens ansvar.

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Protokollsanteckning

21 §

Om en ledamot eller en ersättare vill göra en protokollsanteckning rörande ett ärende ska den lämnas in skriftligt till ordföranden innan mötet är över.

En protokollsanteckning ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en protokollsanteckning får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Skriftlig reservation

22 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skriftligt ska ledamoten anmäla det till ordföranden innan mötet är slut. Den skriftliga motiveringen ska
lämnas in till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

En skriftlig motivering ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en skriftlig motivering får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Utskott

Arbetsutskott

23 §

Inom bildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som nämnden väljer för samma tid som de invalts i nämnden.

24 §

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden
fullgöra dennes uppgifter.

25 §

Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfullmäktige har beslutat om.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

26 §

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

27 §

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid beslut som innebär myndighetsutövning mot någon enskild ska arbetsutskottet vara fulltaligt.

28 §

Vid arbetsutskottets sammanträde får berörd sekreterare och förvaltningschefen närvara med rätt att delta i överläggningar om inte utskottet beslutar något annat i särskilt fall.

Ordföranden beslutar om en förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar i ett ärende.

I övrigt ska utskottet godkänna att någon får rätt att närvara.

29 §

Vad som föreskrivs i kommunallagen eller i detta reglemente för nämnd om jäv, kallelse, anmälan om frånvaro, protokoll, reservation och deltagande på distans ska även gälla utskottet.

30 §

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet, ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller nämndens sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

31 §

Utskottets protokoll ska tillgängliggöras nämndens samtliga ledamöter och ersättare i den mån som det är lämpligt. De delar av protokollet som omfattas av sekretess tillgängliggörs inte.

Undertecknande av handlingar

Delgivning

32 §

Delgivning till bildningsnämnden sker genom ordföranden, förvaltningschefen, sekreterare på kansliavdelningen eller kanslichef.

Nämnden kan även besluta att utse andra delgivningsmottagare.

Avtal, skrivelser och andra handlingar

33 §

Avtal, skrivelser och andra handlingar där nämnden inte har beslutat något annat undertecknas av ordföranden eller dess ersättare

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?