Tekniska nämndens delegationsordning

Gäller från och med 22 september 2023

Allmänt om delegation

Enligt kommunallagens bestämmelser innebär delegering att beslutanderätten flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som överflyttas kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp.

Beslut som fattas på delegation fattas på nämndens vägnar och kan överklagas genom laglighetsprövning. Det ska därför framgå att beslutet är ett delegationsbeslut, t.ex. i rubriken.

Nämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten helt eller i visst fall. Nämnden kan dock inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation.

Trots att ett ärende har delegerats ska en del beslut som rör myndighetsutövning mot enskilda (om det är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt) eller beslut som gäller nämndens övergripande ansvar för verksamheten tas av nämnden själv, se kap. 6 § 38 i kommunallagen. Beslut av större vikt eller principiell betydelse för kommunen ska tas av kommunfullmäktige.

Nämnden kan alltid ta upp ett ärende till eget avgörande, även om beslutanderätten delegerats. Men då måste den som fått beslutanderätten delegerad till sig få reda på, i förväg, att tekniska nämnden tänker fatta ett eget beslut.

Nämnden kan normalt inte ändra ett beslut som har tagits på delegation, men det finns inget hinder för en delegat att låta ett beslut gå till nämnden trots att delegation har getts.

En chef har alltid samma beslutanderätt som sina underställda.

Förvaltningschefen eller annan chef kan förbehålla sig beslutanderätten i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. I så fall ska den som fått beslutanderätten delegerad till sig få reda på, i förväg, att chefen tänker fatta beslutet.

Överordnad chef får inte ändra ett beslut som redan fattats. Beslut får endast ändras av beslutsfattaren själv eller av domstol.

Beslut eller ren verkställighet

Beslut kan enligt kommunallagen enbart fattas av politiska organ och dess delegater. I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening utan är rent förberedande åtgärder eller ren verkställighet.

Ren verkställighet är beslut som fattas enligt i förväg fastställda direktiv och som inte innehåller några moment av självständig bedömning från beslutsfattaren. Enligt kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, interna frågor om inköp, fastighetsförvaltning, gatu- parkförvaltning, VA-drift, avfallsverksamhet, lokalvård och kostverksamhet. Rätten att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegation, och tillkommer normalt på tjänstemännen i kommunen.

Nämndbeslut kan överklagas medan förberedande eller verkställande åtgärder inte kan överklagas.

Gränsen mellan vad som är beslut och verkställighet är inte alltid klar och tydlig. Vid osäkerhet ska frågan lyftas till nämnden.

Beslut endast inom ramen för budget

Delegerad beslutanderätt får endast utnyttjas inom ramen för respektive enhets detaljbudget och investeringsbudget.

Överklagande, yttrande och inhibition

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

 • Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.
 • Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av ett delegationsbeslut.
 • Besluta att ansöka om inhibition av beslut och domar.

Form för delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut ska vara utformat så att följande finns med:

 • Att det rör sig om ett delegationsbeslut (sidhuvud/rubrik)
 • Vilken punkt i delegationsordningen som beslutet avser
 • Beslutet (det beslut som faktiskt tagits)
 • Ärendet (bakgrund, vad det gäller)
 • Beslutsfattare
 • Beslutsdatum
 • Underskrift

Anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag ska anmälas till nämnden. Anmälningsskyldigheten till nämnden gäller också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt.

Anmälan sker genom att beslutet snarast skickas till nämndens sekreterare. Beslutet bör skickas i original (oavsett om detta är digitalt eller fysiskt) givet att detta inte ska bevaras på annat ställe.

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämnden får en lista med en sammanfattning av fattade delegationsbeslut på varje sammanträde. I listan framgår vilken delegat som fattat beslutet samt vilket delegationsärende det rör sig om. Inga känsliga uppgifter om personer ska finnas med i sammanställningen.

Det ska understrykas att det är viktigt att anmäla beslut då de vinner laga kraft först tre veckor efter att det har tillkännagivits på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats.

Ordförandens beslut i brådskande ärenden

Med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen uppdras åt nämndens ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

Vidaredelegering

Med stöd av 7 kap. 6 § får förvaltningschef delegera sin rätt att besluta i visst ärende till en annan anställd inom kommunen (vidaredelegation), om det inte uttryckligen anges någonting annat i delegationsordningen. Detta gäller även när förvaltningschefen inträder som ersättare för annan delegat. Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

I delegationsordningen finns det markerat vilka beslut som inte får vidaredelegeras.

Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska anmälas till nämnden.

Förvaltningschefen ansvarar för att det finns en delegationsförteckning. Av delegationsförteckningen framgår vilka ärenden eller ärendegrupper som förvaltningschefen har vidaredelegerat till annan tjänsteman.

Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen, som i sin tur ansvarar för att anmäla beslutet till tekniska nämnden.

Ersättare

När en delegat är frånvarande eller av annan anledning inte kan fatta beslut kan en ersättare inträda i dess ställe. Det framgår av delegationsordningen vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. Det kan finnas flera ersättare och då anges det med siffra vem som är förste och vem som
är andre ersättare.

Vid förfall av ordföranden

För ordföranden är vice ordföranden alltid ersättare, om inte annat anges.

Vid förfall av övriga delegater

Om övriga delegater och dess ersättare är frånvarande inträder alltid
förvaltningschef som ersättare.

Förkortningar

Förkortningar på delegater

 • AD Administratör
 • FA Fordonsansvarig
 • FaC Fastighetschef
 • Förv. Fastighetsförvaltare
 • EkC Ekonomichef
 • EC Enhetschef
 • FC Förvaltningschef
 • GC Gatuchef
 • GI Gatuingenjör
 • ING-VA Ingenjör
 • KC Kanslichef
 • KostC Kostchef
 • KJ Kommunjurist
 • KD Kommundirektör
 • MEX Mark- och exploateringsstrateg
 • NS Tekniska nämndens sekreterare
 • PL Projektledare
 • Ordf. Tekniska nämndens ordförande
 • RG Tekniska nämndens registrator
 • SAM-G Samordnare Gata
 • UC Upphandlingschef
 • V.Ordf. Tekniska nämndens vice ordförande
 • VA-chef VA-chef

Förkortningar på lagar, författningar och förordningar m.m.

 • AL Anläggningslagen (1973:1149)
 • FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988)
 • FL Förvaltningslagen (2017:900)
 • FFF Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (1982:198)
 • FFL Lagen om flyttning av fordon i vissa fall (1982:129)
 • LOU Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
 • Lagen om särskilda bestäm. om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
 • Ledningsrättslagen (1973:1144)
 • KL Kommunallagen (2017:725)
 • OL Ordningslagen (1993:1617)
 • OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
 • RB Rättegångsbalken (1942:740)
 • TRF Trafikförordning (1998:1276)
 • GDPR Dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
 • Lag 1987:24 om kommunal parkeringsövervakning

Anmälan av delegationsbeslut till nämnden

Delegationsbesluten anmäls genast till tekniska nämndens sekreterare som sammanställer besluten och ansvarar för att nämnden får en lista med en sammanfattning av fattade delegationsbeslut på varje
sammanträde.

Delegationsordning

1. Allmänna ärenden

Delegationsordning vid allmänna ärenden

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anmärkning

1.1

Beslut vid brådskande ärende då tekniska nämndens avgörande inte kan inväntas (ordförandebeslut)

KL 6:39

Ordf.

V.Ordf.


1.2

Beslut om avslag eller utlämnande med förbehåll vid begäran om allmän handling

OSL 6:3

KJ

1.KC
2.NS


1.3

Redaktionell revidering av styrdokument (rättelse av stavfel, uppdatering av hänvisningar eller ändring av layout)


NS

RG

Inga ändringar i sakfrågan

1.4

Beslut om representation eller uppvaktning utöver vad som följer av fastställda
regler


FC


Efter samråd med ordförande

1.5

Beslut om tekniska nämndens ledamöters och ersättares deltagande i kurs och konferens


Ordf.

V.Ordf


1.6

Delgivning till tekniska nämnden

KL 6:36Regleras i § 20 i tekniska nämndens reglemente

1.7

Beslut om att ingå avtal om samverkan med annan kommun för en tid kortare än 6 månader:

 • För förvaltningen
 • För enheten


FC

ECOm avtalet omfattar att ge delegation till en annan tjänsteman i en annan kommun krävs det alltid beslut av nämnd

1.8

Utfärdande/återkallande av fullmakt att företräda
nämnden att föra dess talan vid domstol eller annan myndighet

RB 12:8

RB 2:18

FC2. Ekonomiska ärenden

Delegationsordning vid ekonomiska ärenden

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anmärkning

2.1

Besluta om att ansöka om bidrag, exempelvis statsbidrag eller EU-bidrag, till tekniska nämndens verksamhet


EC2.2

Fastställande av beslutsattestanter och ersättare


FC2.3

Rätt att beslutsattestera alla ansvar inom tekniska nämndens verksamheter


FC2.4

Avskrivning fordringar med upp till 20 000 kr per faktura


Ek.C2.5

Beslut om uppdelning av anläggningsavgift (avbetalning) i enlighet med nämndens riktlinje för uppdelning av anläggningsavgift.

Lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster

EkC


 

3. Personuppgiftshantering

Delegationsordning vid personppgiftshantering

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anm./Anmärkning

3.1

Teckna kommunövergripande
personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR

KD


Efter granskning av kommun-jurist eller GDPR-samordnare

3.2

Teckna enhetsspecifika och förvaltningsspecifika personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR

FC


Efter granskning av kommun-jurist eller GDPR-samordnare

3.3

Fatta beslut i frågor gällande behandling/hantering av personuppgifter enligt artikel 12 punkt 5 samt artiklarna 15-21 dataskyddsförordningen

GDPR

Art 12, Art 15-21

KJ3.4

Besluta om genomförande av konsekvensbedömning

GDPR

Art. 35

FC

KJ

Efter samråd med Dataskyddsombud

3.5

Besluta om en personuppgiftsincident
ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller inte

GDPR

Art. 33

FC

KJ

Efter samråd med Dataskyddsombud

3.6

Besluta om information gällande en personuppgiftsincident ska lämnas till den registrerade eller inte

GDPR

Art. 34

FC

KJ

Efter samråd med Dataskyddsombud

3.7

Besluta om samråd ska ske med tillsynsmyndigheten

GDPR

Art. 34

FC

KJ

Efter samråd med Dataskyddsombud

4. Överklagande och yttrande till domstol och myndigheter

Delegering vid överklagande och yttrande

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers.delegat

Anmärkning

4.1

Vid domstol företräda tekniska nämnden och föra dess talan i ärenden och mål inom nämndens verksamhetsområde

RB 12:8

RB 12:18

FC

Ordf.

Kan vidaredelegeras enligt 7:6 KL

4.2

Beslut om att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent

FL § 45

FC

KJ


4.3

Överklaga dom eller beslut vad avser upphandlingsärenden, dvs. överprövningsärenden

LOU

UC

KJ


4.4

Utseende av ombud att föra nämndens talan

FL § 14

FC

KJ


4.5

Beslut om avvisning av ombud eller biträde

FL § 14

Ordf.

V. Ordf.


4.6

Omprövning eller ändring av delegationsbeslut

FL § 37-39

Ursprungsdelegat4.7

Yttrande till Polisen enligt ordningslagen

OL 3:2

GI

GC

Avser tillstånd att nyttja offentlig platsmark

4.8

Yttrande till Länsstyrelsen gällande tävlingar på väg


GI

GC


4.9

Yttrande till Trafikverket avseende transportdispenser


GI

GC

Dispens från bestämmelser och fordons vikt, bredd och längd samt körning på gågata och liknande

4.10

Yttrande till lantmäterimyndigheten
angående fastighetsbildning där kommunen är sakägare


MEX

GI


4.11

Yttrande i grannehörande i sakfrågor och frågeställningar där kommunen är sakägare


NS

RG

Berörda enhetschefer på tekniska förvaltningen ska tillfrågas innan yttrande lämnas

4.12

Yttrande från tekniska
nämnden som remissinstans i miljö- och byggnadsenhetens ärenden


NS

RG

Berörda enhetschefer på tekniska förvaltningen ska tillfrågas innan yttrande lämnas

4.13

Yttrande/svar till domstol eller annan myndighet än ovanstående


FC

1. KJ
2. NS

 

 

5. Upphandling

Delegationsordning vid upphandling

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers.delegat

Anmärkning

5.1

Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling av varor och tjänster inom driftbudget med ett totalt kontraktsvärde om:

 • Upp till 100 pbb
 • Upp till 300 pbb

Gäller även avbrytande av upphandling

LOU


EC

FC


FC

KD

Beslut ska fattas inom ramen för anslag i budget och enligt upphandlingspolicy.
Vid kommungemen-samma upphandlingar avser det angivna prisbasbeloppet (pbb) kontraktsvärdet för Vara kommuns del av upphandlingen

5.2

Antagande av leverantör vid upphandling av entreprenad inom ramen för rambudget med ett totalt kontraktsvärde om:

 • Upp till 50 pbb
 • Upp till 100 pbb

Gäller även avbrytande av
upphandling

LOU

 

EC

FC5.3

Antagande av leverantör vid upphandling av entreprenad inom ramen för KF beslutad budget med ett totalt kontraktsvärde om:

 • Upp till 500 pbb

Gäller även avbrytande av
upphandling

LOU


FC


 

6. Undertecknande av handlingar

Delegering vid undertecknande av handlingar

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anmärkning

6.1

Kontrasignering av avtal och andra handlingar (så som skrivelser, överenskommelser och bidragsansökningar) som beslutats av nämnd


FC

NS

Regleras i § 21 i tekniska nämndens reglemente

6.2

Undertecknande av avtal eller andra handlingar som inte är beslutade av nämnd eller av löpande karaktär


FC6.3

Utseende av personer som har rätt att kvittera rekommenderade postförsändelser och liknande


FC6.4

Underskrivelser av miljörapporter till Svenska miljörapporteringscentralen (SMP)


VA-chef


 

7. Ut- och inhyrning inom Vara kommuns gränser

Delegering vid ut- och inhyrning inom Vara kommuns gränser

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anmärkning

7.1

Beslut om uthyrning av lokaler i kommunens fastigheter för en tid av högst 5 år (rätt att teckna och säga upp avtal)


FaC

Förv.


7.2

Beslut om uthyrning av lokaler i kommunens fastigheter för en tid av mer än 5 år (rätt att teckna och säga upp avtal)


FC

FaC


7.3

Beslut om inhyrning av lokaler för en tid av högst 5 år (rätt att teckna och säga upp avtal)


FaC

Förv.


7.4

Beslut om inhyrning av lokaler för en tid av mer än 5 år (rätt att teckna och säga upp avtal)


FC

FaC


7.5

Uthyrning av bostadslägenheter


FaC

Förv.


7.6

Beslut om lokalförändringar och verksamhetanpassningar i kommunägda lokaler efter begäran från berörd förvaltningschef


FaC

Förv.


7.7

Godkännande att annan förvaltning hyr ut lokal i andra hand


FaC

Förv.

 

8. Arrende, servitut och nyttjanderätt

Delegationsordning vid arrende, servitut och nyttjanderätt

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anmärkning

8.1

Ingå servitutsavtal som belastar kommunens fastigheter samt besluta om ändring eller upphävande av sålunda bildad rättighet endast inom ramen för redan politiskt fattade beslut


FC


Övriga servitutsavtal som belastar kommunens fastigheter ska beslutas av tekniska nämnden

8.2

Ingå nyttjanderättsavtal, arrendeavtal jämte andra upplåtelseformer i kommunens fastigheter för en tid av högst 5 år


MEX

GI


8.3

Ingå nyttjanderättsavtal, arrendeavtal jämte andra upplåtelseformer i kommunens fastigheter

Jordabalk 7 kap 5§

FC


Inom detaljplanelagt område får nyttjanderättsavtal tecknas på max 25 år och utanför detaljplanelagt område på max 50 år.

8.4

Ingå ledningsrättsavtal i kommunens fastigheter samt besluta om ändring eller upphävande av sålunda bildad rättighet


FC8.5

Ingå servitutsavtal till förmån för kommunägd fastighet samt nyttjanderättsavtal, arrendeavtal samt ledningsrättsavtal för kommunens del i externa aktörers fastigheter samt besluta om ändring eller upphävande av sålunda bildad rättighet


FC8.6

Besluta om upplåtelse av allmän platsmark och utnyttjande av gatumark för annat ändamål än trafik.


GI
AD

GC


9. Lantmäteriförrättningar

Delegering vid Lantmäteriförrättning

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anmärkning

9.1

Ställföreträdarskap vid fastighetsbildning, förrättning enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen innefattande rätt att:

 

a) ansöka om förrättning

b) vid sammanträdet framställa yrkanden och med bindande verkan för kommunen göra de medgivande som påkallas av omständigheterna upp till ett belopp av 10 ppb och ingå överenskommelse i förekommande fall

c) godkänna förrättning i egenskap av markägare

FBL 1970:988
AL 1973:1149 Ledningsrättslagen 1973:1144

 

MEX

MEX

MEX


 

10. Tillämpning av taxor och bestämmelser

Delegering vid tillämpning av taxor och bestämmelser

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anmärkning

10.1

Tillämpning av taxa och allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar


VA-chef10.2

Avtal och avgift i samband med anslutning till kommunens VA-nät utanför verksamhetsområde


VA-chef10.3

Upplåtelse av allmän platsmark då inte normaltaxa kan tillämpas


FC

1. GI
2. GC

 

11. Trafik och gator

Delegeringsordning gällande trafik och gator

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anmärkning

11.1

Beslut om tillfälliga lokala föreskrifter under en tid av högst 6 månader som avser:

Beslut enligt TRF 3:17, 10:1, 10:2, 10:3, 10:14 och 13:3 i de fall där kommunen är beslutsmyndighet

TRF
1998:1276

GI

1. GC


11.2

Beslut om revidering av befintliga lokala ordningsföreskrifter som inte medför ändring i sak


GI

GC


11.3

Övriga ärenden, andra frågor vilka till sin art och betydelse är jämförlig med den ovan angivna ärendegruppen


GI

GC


11.4

Beslut rörande utplacering av hastighetsdämpande åtgärder i gatumiljön


GC

GI


11.5

Beslut om vägvisning på kommunal gata


GI

GC


11.6

Beslut om dispenstransporter


GI

GC


11.7

Beslut om flyttning av fordon i vissa fall med stöd av FFL

Lag 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall

GC

FA


11.8

Beslut om förordnande av parkeringsövervakare

Lag 1987:24
om kommunal parkeringsövervakning

GI

GC


11.9

Beslut om beviljande och avslag av parkeringstillstånd för rörelsehindrad


FA

1. GI
2. NS
3. RG


11.10

Tillåta Trafikanordningsplaner

Vara kommuns regelverk ”Arbete på väg"

GI

GC


11.11

Stoppa pågående arbeten på kommunala gator

Vara kommuns regelverk ”Arbete på väg"

GC

FC

 

12. Övriga frågor inom teknisk verksamhet

Delegation vid övriga frågor inom teknisk verksamhet

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ers. delegat

Anmärkning

12.1

Besiktningar och efterarbeten samt godkännande av utförda arbeten som påkallats av besiktningar och liknande förrättningar


PL

EC


12.2

Beslut om grävtillstånd samt upplåtelse av mark för framdragning av ledningar i gator och på allmänna platser


GI

GC


12.3

Ingå avtal om leasing och service av storköksmaskiner


KostC12.4

Ålägga fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att åtgärda utskjutande växtlighet

Lag (1998:814) om särskilda bestäm. om
gaturenhållning och skyltning § 3

GC

GI


12.5

Besluta om förelägganden och förbud i tillsynsärenden om renhållning

Lag (1998:814)
om särskilda bestäm. om gaturenhållning och skyltning § 12

GC

GI


12.6

Ansökan om bygg, -mark och rivningslov för projekt inom ramen för verksamhetens driftbudget.


EC

 

Förv.
PL
ING-VA GI
SAM-F

 


12.7

Yttra sig i tekniska nämndens initierade bygg, mark och rivningslovsärenden i de fall där politiskt fattat beslut om projekt/budget inte finns


EC

 

Förv.
PL
ING-VA GI
SAM-F

 


Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?