Kommunstyrelsens tillika krisledningsnämndens delegationsordning

Kommunstyrelsen 10 april 2024 § 38

Kommunstyrelsen punkt 1-8, Krisledningsnämnden punkt 9

Delegation

Allmänt om delegation

Delegation enligt kommunallagens bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som överflyttas kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp.

Beslut som fattas på delegation fattas på kommunstyrelsens vägnar och kan överklagas genom laglighetsprövning. Det ska därför framgå att beslutet är ett delegationsbeslut, t ex i rubriken.

Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla beslutanderätten helt eller i visst fall. Kommunstyrelsen kan dock inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation.

Trots att ett ärende har delegerats ska en del beslut som rör myndighetsutövning mot enskilda eller beslut som gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar för verksamheten tas av kommunstyrelsen själv. Beslut av större vikt eller principiell betydelse för kommunen ska tas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen kan alltid ta upp ett ärende till eget avgörande, även om beslutanderätten delegerats. Men då måste den som fått beslutanderätten delegerad till sig få reda på, i förväg, att kommunstyrelsen tänker fatta ett eget beslut.

Kommunstyrelsen kan normalt inte ändra ett beslut som har tagits på delegation, men det finns inget hinder för en delegat att låta ett beslut gå till kommunstyrelsen trots att delegation har getts.

En chef har alltid samma beslutanderätt som sina underställda.

Förvaltningschefen eller annan chef kan förbehålla sig beslutanderätten i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. I så fall ska den som fått beslutanderätten delegerad till sig få reda på, i förväg, att chefen tänker fatta beslutet.

Överordnad chef får inte ändra ett beslut som redan fattats. Beslut får endast ändras av beslutsfattaren själv eller av domstol.

Beslut eller ren verkställighet

Beslut kan enligt kommunallagen enbart fattas av politiska organ och dess delegater. I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening utan är rent förberedande åtgärder eller ren verkställighet.

Ren verkställighet är beslut som fattas enligt i förväg fastställda direktiv och som inte innehåller några moment av självständig bedömning från beslutsfattaren. Enligt kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, interna frågor om inköp, fastighetsförvaltning och personaladministration. Rätten att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegation, och tillkommer normalt på tjänstemännen i kommunen.

Nämndsbeslut kan överklagas medan förberedande eller verkställande åtgärder inte kan överklagas.

Gränsen mellan vad som är beslut och verkställighet är inte alltid klar och tydlig. Vid osäkerhet ska frågan lyftas till kommunstyrelsen.

Beslut endast inom ramen för detaljbudget

Delegerad beslutanderätt får endast utnyttjas inom ramen för respektive enhets detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt.

Överklagande, yttrande och inhibition

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

 • Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.
 • Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av ett delegationsbeslut.
 • Besluta att ansöka om inhibition av beslut och domar.

Form för delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut ska vara utformat så att följande finns med:

 • Att det rör sig om ett delegationsbeslut (sidhuvud/rubrik)
 • Vilken punkt i delegationsordningen som beslutet avser
 • Beslutet (det beslut som faktiskt tagits)
 • Ärendet (bakgrund, vad det gäller)
 • Beslutsfattare
 • Beslutsdatum
 • Underskrift

Anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag ska anmälas till kommunstyrelsen. Anmälningsskyldigheten gäller också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt.

Anmälan ska ske genom att beslutet snarast skickas till kommunstyrelsens sekreterare. Beslutet bör skickas i original givet att detta inte ska bevaras på annat ställe.

Kommunstyrelsens sekreterare ansvarar för att kommunstyrelsen får en lista med en sammanfattning av fattade delegationsbeslut på varje sammanträde. I listan ska framgå vilken delegat som fattat beslutet samt vilket delegationsärende det rör sig om. Inga känsliga uppgifter om personer får
finnas med i sammanställningen.

Det ska understrykas att det är av yttersta vikt att alla delegationsbeslut anmäls då de vinner laga kraft först tre veckor efter att det har tillkännagivits på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats.

Ordförandens beslut i brådskande ärenden

Med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen uppdras åt kommunstyrelsens ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas
vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Vidaredelegation

Med stöd av 7 kap. 6 § får kommundirektören samt förvaltningscheferna delegera sin rätt att besluta i visst ärende till en annan anställd inom kommunen (vidaredelegation), om det inte uttryckligen anges någonting annat i delegationsordningen. Detta gäller även när förvaltningschefen inträder som ersättare för annan delegat. Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

I delegationsordningen finns det markerat vilka beslut som inte får vidaredelegeras.

Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska anmälas till nämnden. Förvaltningschefen ansvarar för att det finns en delegationsförteckning. Av delegationsförteckningen framgår vilka ärenden eller ärendegrupper som förvaltningschefen har vidaredelegerat till annan tjänsteman.

Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen, som i sin tur ansvarar för att anmäla beslutet till kommunstyrelsen.

Ersättare

När en delegat är frånvarande eller av annan anledning inte kan fatta beslut kan en ersättare inträda i dess ställe. Det framgår av delegationsordningen vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. Det kan finnas flera ersättare, och då anges det med siffra vem som är förste och vem som är andre ersättare.

Vid förfall av ordföranden

För ordföranden är förste vice ordföranden alltid förste ersättare och andre vice ordförande alltid andre ersättare, om inte annat uttryckligen anges.

Vid förfall av övriga delegater

Om övriga delegater (ej arbetsutskott) och dess ersättare är frånvarande inträder alltid förvaltningschef som ersättare.

Förkortningar

Förkortningar på delegater m.m.

 • AU Arbetsutskott
 • BC Bemanningschef
 • EC Ekonomichef
 • EkE Ekonom på ekonomiavdelningen
 • EnC Enhetschef
 • FC Förvaltningschef
 • HRC HR-chef
 • HRG HR-generalist
 • KC Kanslichef
 • KJ Kommunjurist
 • KomC Kommunikationschef
 • KD Kommundirektör
 • MEX Mark- och exploateringsstrateg
 • Ordf. Kommunstyrelsens ordförande
 • PU Personalutskott
 • PU:s ordf. Personalutskottets ordförande
 • RE Redovisningsekonom
 • SamC Samhällsbyggnadschef
 • Sekr Sekreterare på kansliavdelningen
 • SNs ordf. Socialnämndens ordförande
 • UC Upphandlingschef
 • Urspr. Den delegat som fattat det ursprungliga delegationsbeslutet delegat
 • VC Verksamhetschef

Förkortningar på lagar, författningar och förordningar

 • AML Arbetsmiljölag (1977:1160)
 • FL Förvaltningslag (2017:900)
 • GDPR Dataskyddsförordningen
 • KBL Kamerabevakningslag (2018:1200)
 • KL Kommunallag (2017:725)
 • LEH Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
 • LOU Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
 • LVOB Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
 • MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
 • OSL Offentlighet och sekretesslag (2009:400)
 • SKL Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
 • SKF Säkerhetsskyddsförordningen
 • Skyddslagen (2010:305)

Övriga förkortningar

PBB Prisbasbelopp

Anmälan av delegationsbeslut

1. Anmäls genast till nämndsekreterare som sammanställer besluten till
nästkommande nämndssammanträde.
2. Anmäls genom AU:s, och PU:s protokoll kontinuerligt

1. Allmänna ärenden

Delegation av allmänna ärenden

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

1.1

Beslut om avslag eller utlämnande med förbehåll vid begäran om allmän handling

OSL 6:3

KJ

KC

1


1.2

Beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.

KL 6:39

Ordf.
1.3

Överklaga dom eller beslut av domstol i mål om upphandling


UC

KJ

1


1.4

Avvisning av för sent inkommet överklagande


KJ

KC

1


1.5

Ombud alt. Befullmäktigande av ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag.


KD/FC


1


1.6

Omprövning och ändring av delegationsbeslut

FL 27 §

Urspr.
Delegat


1


1.7

Beslut om förtroendevaldas deltagande i kurser och
konferenser

för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

för personalutskottets ledamöter och ersättare


AU
PU2


1.8

Beslut om representation eller uppvaktning utöver vad som följer av fastställda regler


KD


1

Efter samråd med
kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens
ordförande

1.9

Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen

LVOB 1 §

KC

KomC

1


1.10

Utseende av personer som har rätt att inom respektive ansvarsområde kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen


KD


1


1.11

Redaktionell revidering av styrdokument (rättelse av stavfel, uppdatering av hänvisningar eller ändring i layout)


Sekr.

KC

1


1.12

Delgivning till kommunstyrelsen

KL 6:36
Se separat beslut om
delgivning i kommunstyrelsens
reglemente 24 § och beslut KS 2021-02-03 § 10 avseende delgivning från Kronofogdemyndigheten i samband med löneutmätning

1.13

Beslut om att ingå avtal om samverkan med annan kommun för en tid kortare än 6 månader:


För förvaltningen

För enheten


KL 9:37


FC

EnC


1

Om avtalet omfattar att ge delegation till en annan tjänsteman i en annan kommun krävs det alltid beslut av nämnd.

1.14

Lämna instruktion till kommunens ombud i frågor beträffande köp- och försäljning av fastigheter som enligt bolagsordning ska fattas av bolagsstämman

Bolagspolicy

2015-02-23

KSAU


1

Delegationen avser inte ärenden av principiell
beskaffenhet eller större vikt (det är inte endast
köpeskillingen som avgör detta)

1.15

Besluta att ej publicera en synpunkt som bedöms innehålla information som i enlighet med de direktiv som framgår av reglerna inte lämpar sig för publicering på hemsidan.


KC

KomC

1


1.16

Beslut om avsteg från kopieringstaxa


KC

Sekr

1


1.1 Personuppgiftshantering

Delegation av personuppgiftshantering

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

1.1.1

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal:

Kommunövergripande

GDPR


KD1


1.1.2

Förvaltningsövergripande

Egen verksamhet


FC

EnC


1


1.1.3

Fatta beslut i frågor gällande behandling/hantering av personuppgifter enligt artikel 12 punkt 5 samt artiklarna 15-21 dataskyddsförordningen

GDPR
Art 12,
Art 15-21

KJ

KC

1


1.1.4

Besluta om genomförande av konsekvensbedömning

GDPR
Art. 35

KD/FC

KC

1

Efter samråd med dataskyddsombud

1.1.5

Besluta om en personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller ej

GDPR
Art. 33

GDPR-samordnare

KC


Efter samråd med dataskyddsombud FC ska informeras senast 24 timmar efter fattat beslut 1e ers. Kanslichef 2e ers. Kommunjurist

1.1.6

Besluta om information gällande en personuppgiftsincident ska lämnas till den registrerade eller ej

GDPR
Art. 34

GDPR-samordnare

KC

1

Efter samråd med dataskyddsombud FC ska informeras senast 24 timmar efter fattat beslut 1e ers. Kanslichef 2e ers. Kommunjurist

1.1.7

Besluta om samråd ska ske med tillsynsmyndigheten

GDPR
Art. 36

KD

KC

1

Efter samråd med dataskyddsombud

2. Ekonomiska ärenden

Delegation vid ekonomiska ärenden

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

2.1

I enlighet med Finanspolicy och Riktlinjer för finansverksamheten besluta om att:

 • uppta, omsätta och amortera lån i koncernbanken.
 • placera kortfristig överskotts-likviditet.


EC


1

Beslut fattas inom
den av kommunfullmäktige
fastställda låneramen.

2.2

Avskrivning av fordringar, max belopp 20 000 kronor per faktura


EC


1


2.3

Utseende av personer som ska ha rätt att förfoga över kommunens och dess stiftelsers medel i bank, rätt att underteckna swishavtal med tillhörande konton, inköpskort och företagskortsavtal, momsdeklaration, momsansökan och arbetsgivaravgift och motsvarande samt att tillträda kommunens bankfack.


KD


1


2.4

Rätt att företräda donationsstiftelser samt teckna dess firma i t.ex. årsredovisningarna


RE

EC

1


2.5

Beslut om utdelning ur stiftelser och fonder som kommunstyrelsen förvaltar


RE

EC

1


2.8

Fastställande av beslutsattestanter och ersättare


KD/FC


1


2.9

Rätt att beslutsattestera alla ansvar inom kommunstyrelsens verksamheter


KD/FC


1


3. Upphandling

Delegations vid upphandling

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

3.1

Besluta anlita inköpscentral för upphandling avseende kommunstyrelsens behov upp till ett värde av 100 ppb och rätt att uppdra åt chef vid sådan inköpscentral att besluta om att

 • inleda upphandling
 • fastställa upphandlingsdokumentation
 • fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtal
 • avbryta upphandlingen

LOU


 

 FC, KD

  

 

 

1

Beslut ska oavsett delegat fattas inom ramen för anslag i budget och enligt upphandlingspolicy.

Vid kommungemensamma
upphandlingar avser avgivna belopp Vara kommuns del av kontraktsvärdet.

3.2

Beslut om att anlita inköpscentral som ombud vid avrop av ramavtal upphandlat av annan inköpscentral.

LOU

FC, KD


1


3.3

Besluta om att:

 • inleda upphandling
 • fastställa upphandlingsdokumentation
 • fatta tilldelningsbeslut och underteckna avtal
 • avbryta upphandlingen

Gäller varor och tjänster och tjänster med ett totalt
kontraktsvärde om:

Upp till 10 pbb

Upp till 100 pbb, kommunövergripande

Upp till 100 pbb, förvaltningsövergripande

Upp till 300 pbb

Över 300 pbb

LOU

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

EnC

UC


FC


KD

AU


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1

1


1


2

Beslut ska oavsett delegat fattas inom ramen för anslag i budget och enligt upphandlingspolicy.

Vid kommungemensamma
upphandlingar avser avgivna belopp Vara kommuns del av kontraktsvärdet.

 

4. Personalärenden

4.1 Organisationsförändringar (inrätta och avveckla avdelningar/resultatenheter/tjänster)

Delegation vid personalärenden vid organisationsförändringar

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

4.1.1

Avdelning


KD


1


4.1.2

Resultatenhet/sektion


KD


1


4.1.3

Övriga tjänster inom resultatenheterna


FC


1

 

4.2 Anställningar och uppsägningar

Delegations vid anställningar och uppsägningar

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

4.2.1

Anställning av förvaltningschef under max ½ år och en gång


KD


1


4.2.2

Anställning av verksamhetschef inom den egna förvaltningen


FC


1


4.2.3


NY

Anställning av enhetschef inom:

 • Förvaltningen för utveckling och service
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Tekniska förvaltningen
 • Bildningsförvaltningen
 • SocialförvaltningenKD

FC

FC

VC

VC


1


4.2.4

Anställning av övriga tjänster


Närmaste
chef


1


4.2.5

Uppsägning från arbetsgivarens sida gällande:

 • Kommundirektör
 • Förvaltningschef
 • Verksamhets-/ enhets-/ sektionschef
 • Övriga tjänsterPU

KD

HRC

HRC2

1

1

1

Beslut fattas efter samråd med HR-chef eller HR-generalist

4.3 Beslut om lön och anställningsvillkor till personal

Delegation vid beslut om lön och anställningar

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

4.3.1

Kommundirektör


PU:s ordf.


1


4.3.2

Förvaltningschef

Verksamhetschef


KD
FC


1


4.3.3

Enhetschef:

 • Förvaltningen för utveckling och service
 • Tekniska förvaltningen
 • Bildningsförvaltningen
 • SocialförvaltningenKD

FC

VC

VC


1


4.3.4

Timanställda vilket innefattar nedanstående tjänster:

 • Vårdbiträden,
 • Stödbiträden,
 • Undersköterskor inom ÄO och OF.
 • Stödassistenter inom OF
 • Barnomsorgen, fritids/skola


Rekryterare på bemanningsenheten

Närmaste
chef

1

Enligt de ramar för lön för timanställda som följer av kollektivavtal.

4.3.5

Övriga tjänster


Närmaste
chef


14.4 Förhandlingsverksamhet

Delegation vid förhandlingsverksamhet

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

4.4.1

Godkänna avtal rörande personalfrågor i Vara kommun som överenskommits centralt av SKL


HRC


1


4.4.2

Fastställande av arvoden och ersättningar för personal ej reglerade i avtal


HRC


1


4.4.3

Tvisteförhandlingar enligt 64-68 §§ MBL.

MBL
64-68 §§

HRC


1


4.4.4

Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt


HRC

HRG

1

Utom vad gäller 11-14 §§ och 38 § MBL, då detta är ren verkställighet.

4.4.5

Beslut om tid för facklig verksamhet

LFF
9 § st.2

HRC


1


4.4.6

Ingå avtal om avgång och avgångsvederlag med:

 • Kommundirektör
 • Förvaltnings-/verksamhets-/avdelnings-/enhets-
  /sektionschef
 • Övrig personal


PU

HRC

HRG2

1

14.5 Övrigt

Delegation i övriga ärenden

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

4.5.1

Utföra arbetsgivarens uppgifter och fatta erforderliga beslut enligt AML

AML

KD


1


4.5.2

Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare


HRC


1


4.5.3

Beslut om särskild avtalspension

 • Förvaltnings-/avdelnings-/enhets-
  /sektionschef
 • Övrig personalKD

HRC1

2


4.5.4

Tolka regler beträffande förtroendemännens arvoden och ersättningar.


PU


2


4.5.5

Utseende av ersättare för förvaltningschef då delegaten är ledig


FC


1

Besluten som ersättaren fattar anmäls enligt anvisning för respektive delegationsbeslut.

4.5.6

Ersättare för samtliga förvaltningschefer vid vakans samt vid annan frånvaro då ersättare enligt punkt 4.5.5 ej utsetts


KD


1

Besluten som ersättaren fattar anmäls enligt anvisning för respektive delegationsbeslut.

4.5.7

Utseende av ersättare för verksamhetschef och
enhetschef vid ledighet eller annan frånvaro.


FC


1

Besluten som ersättaren fattar anmäls enligt anvisning för respektive delegationsbeslut.

4.5.8

Beslut om löneförmåner i samband med arbetsskada


HRC


1


4.5.9

Omplaceringsåtgärder utanför den egna enheten


HRC


1


4.5.10

Beslut om disciplinåtgärder för:

 • Kommundirektör
 • Förvaltningschef-/enhetschef FUS
 • Verksamhetschef
 • Enhetschef-/Sektionschef
 • Övrig personalPU

KD

FC

VC

HRC2

1

1

1

1Får inte
vidaredelegeras

Får inte
vidaredelegeras

4.5.11

Högre uttag av övertid och mertid än 200 timmar per kalenderår


HRC


1


4.5.12

Beslut om att förbjuda arbetstagares bisyssla:

 • Kommundirektör
 • Förvaltningschef
 • Övriga tjänsterPU

KD

FC


2

1

1


Beslut fattas efter

samråd med HR-generalist

4.5.13

Beslut om ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda


HRC

1


Enligt villkoren i avtalet OPF-KL, antaget av kommunfullmäktige

5. Yttranden

Delegation vid yttranden

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

5.1

Yttrande över överklagande av kommunstyrelsens beslut när remisstiden inte medger behandling på ordinarie nämndsammanträde


KJ

KC

1


5.2

Yttranden enligt kamerabevakningslagen

KBL

Säkerhetssamordnare

KJ

1


5.3

Yttrande till lantmäterimyndigheten angående fastighetsbildning där kommunen är sakägare


MEX


1Yttranden till miljö- och byggnadsnämnden angående grannhörande där kommunen är sakägare eller hörande av fastighetsägare där kommunen äger fastigheten som berörs.


Ordf.


1


5.5

Yttrande angående antagande av hemvärnsmän


SN:s ordf.

SN:s 1:e v. ordf.

1


5.6

Samrådsyttrande och granskningsyttrande på planer som initierats av en annan nämnd


AU


2


5.7

 • Övriga yttranden
 • Inom personalområdet
 • Övriga områdenPU

AU


HRC

KD

2


6. Köp/Försäljning av fastigheter

Delegation vid köp/försäljning av fastigheter

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

6.1

Köp genom exekutiv auktion samt godkännande av underhandsförsäljning i de fall kommunen har förlustansvar.


Ordf.


1


6.2

Försäljning av fastighet till marknadsvärde upp till 2 500 000 kronor.


Försäljning av fastighet till marknadsvärde upp till 5 000 000 kronor.


MEX

SamC


1

1

Enligt kommunstyrelsens Riktlinjer för försäljning av kommunal egendom

6.3

Förvärv av fastighet eller del av fastighet till marknadspris till ett värde av högst 200 000 kr


Förvärv av fastighet eller del av fastighet till marknadspris till ett värde av högst 2 200 000 kr inklusive omkostnader. Det totala beloppet medger förvärv av fastigheter till ett marknadsvärde av högst 2 000 000 kronor och att eventuella övriga omkostnader som tillkommer vid köp av fastighet kan bekostas med resterande belopp upp till 200 000 kronor.


MEX

 
AU

SamC

1

 

 


1

Inom ramen för fullmäktiges bemyndigande till kommunstyrelsen

7. Planärenden

Delegation vid planärenden

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

7.1

Beslut om planuppdrag som ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde


AU


2


7.2

Beslut om samråd och utställning av översiktliga planer och detaljplaner som initierats av kommunstyrelsen


AU


2


8.Krisberedskap och civilt försvar

Delegation vid krisberedskap och civilt försvar

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

8.1

Beslut att inleda/inte inleda utredning med anledning av rapporterat missförhållande.


Säkerhetsskyddschef
Ordf. om ärendet gäller kommundirektör

Biträdande säkerhetsskyddschef

KJ
Vice ordförande om ärendet gäller kommundirektör8.2

Beslut om hjälp till en kommun eller region som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid

4 kap. 1 § LEH

Ordf.
8.3

Beslut om begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid

4 kap. 1 § LEH

Ordf.
8.4

Utse säkerhetsskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef

2 kap. 7 § Säkerhetsskyddslagen

(2018:585)

KD
8.5

Utse biträdande signalskyddschef.

1 kap. 8 § (FFS 2021:1)

KD
8.6

Beslut om säkerhetsskyddsavtal enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)

SF 2018:585

4 kap. 1–12 §§

KD

Säkerhetsskyddshef8.7

Beslut att fastställa säkerhetsskyddsanalys enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2kap. 1 § och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2kap. 1 §

SFS
2021:952
2kap. 1 §

KD

Säkerhetsskyddshef8.8

Beslut att fastställa säkerhetsskyddsplanen enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) 2kap. 1 § och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2kap. 1 §

SFS
2021:952
2kap. 1 §

Säkerhetsskyddshef

Biträdande säkerhetsskyddschef8.9

I särskilda fall besluta att personal, som är behörig enligt 2 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658), får ta med en försändelse med en säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller lägre till utlandet.


Säkerhetsskyddshef

Biträdande säkerhetsskyddschef8.10

Beslut om placering i säkerhetsklass samt registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)


Säkerhetsskyddshef

Biträdande säkerhetsskyddschef8.11

Beslut om placering i säkerhetsklass samt registerkontroll och särskild personutredning enligt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) avseende säkerhetsskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef


KD
8.12

Beslut om föreskrifter, rutiner och instruktioner för verkställande av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) i fråga om säkerhetsskyddet inom kommunens verksamhetsområden


Säkerhetsskyddshef

KD8.13

Beslut om att krigsplacera personal enligt lag om totalförsvarsplikt (1994:1809)


HR-chef

Kommudirektör
Säkerhetsskyddschef8.14

Beslut om ansökan av skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305)


Säkerhetssamordnare

Säkerhetsskyddshef9.Krisledning

Delegation vid krisledning

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Anmälan

Anmärkning

9.1

Bedöma när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion

LEH

Ordf.

1:e vice ordförand

2:e vice ordförande

KD

1

Vid förfall i angiven ordning

9.2

I händelse av en extraordinär händelse besluta på krisledningsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas


Ordf.


1


9.3

Krisledning Vid svåra påfrestningar i samhället, vid särskilda händelser eller i annan krissituation (som inte är att betrakta som extraordinära) vidta de åtgärder och meddela de beslut som den akuta situationen kräver och som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.


Ordf.

1:e vice ordförande

 

2:e vice
ordförande

KD


Vid förfall i angiven ordning

9.4

Aktivering av kommunkoncernens krisledningsstab vid samhällsstörning eller extraordinära händelser.


KD

FC - efter
antal tjänstgörings årVid förfall i angiven ordning

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?