Valnämndens reglemente

Antaget av kommunfullmäktige 22 februari 2022 § 12

Innehållsförteckning

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller best

Verksamhet

Verksamhetsområde

1 §

Valnämnden ska fullgöra uppgifter enligt vallagen.

Övriga uppgifter

2 §

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister enligt personuppgiftslagen som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över.

Personalfrågor

3 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Regleringen av personalfrågor framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

4 §

Valnämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige.

Processbehörighet

5 §

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer.

Arbetsformer

Sammansättning

6 §

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande och en vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

7 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen, såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan.

8 §

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

9 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan anställd vid kommunstyrelsens kansli, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

10 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträde

Tidpunkt

11 §

Ordföranden eller vid dennes förhinder vice ordföranden bestämmer dag och tid för sammanträden.

Kallelse

12 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den i valnämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvara för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem göra detta.

Yttranderätt

13 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Ordföranden kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning noterad eller bilagd protokollet.

Ordföranden

14 §

Det åligger valnämndens ordförande att:

  • närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhet,
  • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling samt att
  • representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Justering av protokoll

15 §

Valnämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

16 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

17 §

Delgivning till valnämnden sker genom ordföranden, kommunjuristen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

18 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av valnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av en vice ord-förande och kontrasigneras av någon anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Deltagande på distans

19 §

Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Närvarorätt för övriga

20 §

Vid valnämndens sammanträde får, i den mån nämnden inte i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och kommunjuristen, närvara med rätt att delta i överläggningarna.

Förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ärenden för att lämna upplysningar efter ordförandens bedömande.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen men inte i besluten.

I övrigt ska nämnden godkänna att någon får rätt att närvara.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?