Krisledningsnämndens reglemente

Antaget av kommunfullmäktige 22 februari 2021

Innehållsförteckning

I kommunen ska det finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Närmare bestämmelser finns i lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som i fredstid avviker från det normala. Händelsen ska innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser och kommunstyrelsens reglemente i tillämpliga delar.

Krisledningsnämndens uppgifter

1 §

Krisledningsnämnden har, med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning, till uppgift att:

  • Tolka kommunens roll.
  • Ange riktning för krishantering.
  • Företräda kommunen utåt mot kommuninvånarna.
  • Besluta om förändringar i servicenivåer.
  • Besluta om omfördelning av kommunens resurser.
  • Vid behov ge bistånd till andra kommuner.
  • Tillse att författningsenliga skyldigheter iakttas.
  • Ansvara för informationsinsatser.
  • Besluta om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffade händelser.
  • Fatta beslut och ge delegationer.

Organisation och befogenheter

2 §

Krisledningsnämnd för Vara kommun utses av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska utses till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden.

3 §

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning eller art.

När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit ska återgå till ordinarie nämnd.

4 §

Kommunstyrelsen beslutar när behovet av den aktiverade krisledningsnämnden i den extraordinära händelsen ska avslutas. Krisledningsnämnden avvecklas då och verksamhetsområdena återgår till ordinarie nämnd.

Kommunfullmäktige har alltid möjlighet att få in och fatta beslut om upp-hörande om kommunstyrelsen inte har gjort det.

5 §

Krisledningsnämnd får på begäran bistå andra kommuner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Efter att bistånd har lämnats har krisledningsnämnden enligt LEH rätt till skälig ersättning från den andra kommunen eller regionen.

6 §

När en enskild persons vistelse i Vara kommun är föranledd av en extraordinär händelse i fredstid har krisledningsnämnden enligt LEH rätt till ersättning för utgivet bistånd till den enskilde från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen.

7 §

Krisledningsnämnden får enligt LEH under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.

Ordförandes uppdrag

8 §

Ordföranden i krisledningsnämnden beslutar, efter samråd med kommundirektör, när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

9 §

Vid ordförandens förhinder övertas nämnda bedömnings- och beslutanderätt av i första hand 1:e vice ordförande och i andra hand av 2:e vice ordförande.

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

10 §

Krisledningsnämnden ska se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt, de föreskrifter som finns i lagar och förordningar samt bestämmelserna i detta reglemente.

11 §

Krisledningsnämnden ska rapportera nämndens beslut till kommunfullmäktige samt göra en sammanställning över den extraordinära händelsen, vidtagna åtgärder och oförutsedda kostnader.

12 §

Krisledningsnämnden ska ge länsstyrelsen, eller annan myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt vidtagna och planerade åtgärder.

Sekretess

13 §

Om krisledningsnämnden övertar en ordinarie nämnds verksamhet ska dess ledamöter få tillgång till den nämndens sekretessbelagda handlingar i den omfattning det är nödvändigt för att fullgöra dess uppgifter.

För krisledningsnämndens hantering av information gäller sekretess i samma omfattning som för den ordinarie nämnden, samt de ytterligare bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt som finns i LEH kapitel 7.

Protokoll

14 §

Protokollet över mötet förs på ordförandens ansvar. Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

15 §

Om en ledamot eller en ersättare vill göra en protokollsanteckning rörande ett ärende ska den lämnas in skriftligt till ordföranden innan mötet är över. En protokollsanteckning ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en protokollsanteckning får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Motivering till reservation

16 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skriftligt ska ledamoten anmäla det till ordföranden innan mötet är slut. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

En skriftlig motivering ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en skriftlig motivering får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Delgivning

17 §

Delgivning till krisledningsnämnden sker genom ordföranden, förvaltningschefen, kanslichef, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

18 §

Avtal, handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller av annan som krisledningsnämnden bestämmer.

Deltagande på distans

19 §

Krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Närvarorätt för övriga

20 §

Vid krisledningsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden i särskilt fall beslutar, berörd sekreterare och förvaltningschef närvara med rätt att delta i överläggningar.

Ordföranden beslutar om en förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar i ett ärende.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?