Revisorernas reglemente

Antaget av kommunfullmäktige 23 september 2019

Revisionens roll

1 §

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig och nödvändig kritik.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår fullmäktiges beslut och mål, att detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens företag, genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i de kommunala bolagen.

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisionens uppdrag och formella regle­ring

2 §

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens bolag.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den senaste versionen av Sveriges Kommuner och Landstings skrift ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige, som exempelvis arkivreglemente och dokumenthanteringsplan.

Revisorernas antal och or­ga­nisa­tion

3 §

Kommunen har sex stycken revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.

4 §

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden ska fullmäktige förrätta fyllnadsval så snart som möjligt.

5 §

Revisorerna ska arbeta samfällt med hela granskningsuppdraget.

6 §

Bland kommunens revisorer ska fullmäktige utse lekmannarevisorer och supple­anter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.

7 §

Fullmäktige ska välja en ordförande och en vice ordfö­rande för varje mandatperiod. Ordförandens uppdrag är att vara sammankallande och leda gemensamma samman­komster och sammanträden.

Revisorernas uppgifter

8 §

Utöver lagstadgade uppdrag ska revisorerna ansvara för granskningen av de donationsstiftelser som kommunen förvaltar, om inte annat framgår av stiftelsens stadgar.

Revisorernas sakkunniga bi­träden

9 §

Revisorerna och lekmannarevisorerna ska själva anlita sakkunniga till sin gransk­ning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god re­visionssed.

Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revi­sorerna och lekmannarevisorerna ska själva besluta om upphandling.

10 §

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revi­sorernas rätt till upplysningar ska också gälla de sakkunniga som biträder reviso­rerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

11 §

Fullmäktiges pre­sidium ansvarar för beredning av revisorernas reglemente och budget.

12 §

Kostnaderna för lekmannarevisonen och dess sakkunniga biträden i aktiebolagen samt revisorerna i stiftelserna ska belasta revisorernas budget.

13 §

Revisorernas räkenskaper och förvaltning ska granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna ska lämna de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Revisorernas arbetsformer

14 §

Ordföranden ska kalla revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv.

Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigebe­redningar och nämnder till dessa sammankomster.

15 §

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i gransknings­arbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

16 §

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv ska reviso­rerna sammanträda enligt de regler som gäller för kommunal nämnd. Dessa beslut ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

17 §

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet ford­rar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ord­föranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.

Revisorerna och fullmäktige

18 §

Revisorerna och fullmäktiges presidium ska ha överläggningar minst två gånger varje år. Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till överläggningarna.

19 §

I de kommunfullmäktigeärenden som avser och berör revisionen har revisorerna rätt att yttra sig till och i fullmäktige.

20 §

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige eller i en nämnd med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Ordförande i kommunfullmäktige eller i nämnden ansvarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

21 §

Revisorerna ska årligen på ett kommunfullmäktigesammanträde informera kommunfullmäktige om revisorernas arbete och planerade revisioner. Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för att revisorerna kallas.

Revisorernas rapportering

22 §

Revisorerna ska rapportera till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar tillfredsställande åtgärder med anledning därav ska revisorerna rapportera till fullmäktige.

Fullmäktiges ordförande ansvarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

23 §

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

Revisionsberättelsen ska innehålla en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.

24 §

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapporten bör lämnas till fullmäktige senast två veckor före det fullmäktigesammanträde där delårsrapporten ska behandlas. Om det skulle innebära att revisorerna inte tillförsäkras skälig tid för granskning ska den lämnas så snart det är möjligt, dock senast vardagen före det fullmäktigesammanträdet.

25 §

Lekmannarevisionernas granskningsrapporter ska årligen lämnas till bolagens styrelser senast tre veckor före ordinarie årsstämma.

26 §

Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna ska tillställas fullmäktige så snart en granskning är avslutad.

Revisorerna är personuppgiftsansvariga

27 §

Revisorerna är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas inom ramen för deras verksamhet och ska själva fatta beslut om att utse ett dataskyddsombud.

Revisorernas dokumenthantering och arkiv

28 §

Revisorerna ansvarar för att revisionens dokumenthantering sker i enlighet med fastställd dokumenthanteringsplan samt gällande lagstiftning.

29 §

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt arkivreglemente.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?