Socialnämndens delegationsordning

Gäller från och med 2020-09-01, reviderad SN § 144 / 2023-12-13

Delegation

Allmänt om delegation

Delegation enligt kommunallagens bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som överflyttas kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. Av lagar så som föräldrabalken, socialtjänstlagen och kommunallagen framgår vilka beslut som inte kan delegeras från socialnämnd till utskott eller tjänsteman. Dessa beslut måste fattas av socialnämnden i sin helhet.

Beslut som fattas på delegation fattas på socialnämndens vägnar. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning i de fall då de inte kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Socialnämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten helt eller i visst fall. Socialnämnden kan dock inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation.

Trots att ett ärende har delegerats ska en del beslut som rör myndighetsutövning mot enskilda eller beslut som gäller nämnden övergripande ansvar för verksamheten tas av nämnden själv. Beslut av större vikt eller principiell betydelse för kommunen ska tas av kommunfullmäktige.

Socialnämnden kan normalt inte ändra ett beslut som har tagits på delegation, men det finns inget hinder för en delegat att låta ett beslut gå till socialnämnden trots att delegation har getts.

Vissa av socialnämndens beslut är av sådan integritetskänslig natur att man har funnit skäl att införa begränsningar i möjligheten till delegation. I socialtjänstlagen finns ett antal ärendetyper uppräknade där beslutanderätten endast kan delegeras till ett utskott.

Denna delegationsordning innehåller en förteckning över ärenden i vilka socialnämnden har delegerat beslutanderätten åt utskott, enskild ledamot eller anställd hos kommunen eller annan kommun. Om en ärendetyp inte finns med i förteckningen är socialnämnden beslutsfattare.

Beslut eller ren verkställighet

Beslut kan enligt kommunallagen enbart fattas av politiska organ och dess delegater. I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening utan är rent förberedande åtgärder eller ren verkställighet.

Ren verkställighet är beslut som fattas enligt i förväg fastställda direktiv och som inte innehåller några moment av självständig bedömning från beslutsfattaren. Enligt kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, interna frågor om
inköp, fastighetsförvaltning och personaladministration. Rätten att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegation, och tillkommer normalt på tjänstemännen i kommunen.

Nämndsbeslut kan överklagas medan förberedande eller verkställande åtgärder inte kan överklagas.

Gränsen mellan vad som är beslut och verkställighet är inte alltid klar och tydlig. Vid osäkerhet ska frågan lyftas till socialnämnden.

Form för delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut ska vara utformat så att följande finns med:

 • Beslutet (det beslut som faktiskt tagits)
 • Ärendet (bakgrund, vad det gäller)
 • Beslutsfattare
 • Beslutsdatum
 • Underskrift

Anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag ska anmälas till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt.

Nämndens sekreterare ansvarar för att nämnden får en lista med en sammanfattning av fattade delegationsbeslut på varje sammanträde. I listan framgår vilken delegat som fattat beslutet samt vilket delegationsärende det rör sig om. Inga känsliga uppgifter om personer ska finnas med i sammanställningen.

Det ska understrykas att det är viktigt att anmäla beslut då de beslut som enbart kan överklagas genom laglighetsprövning vinner laga kraft först tre veckor efter att det har tillkännagivits på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats.

Kontroll av delegationsbeslut

Den av nämnden beslutade justeraren ska, i samband med anmälan av delegationsbeslut till nämnden, välja ut ett av de anmälda delegationsbesluten för vidare redogörelse av dess delegat på ett av nämndens nästkommande sammanträden. Detta förutsätter att kontrollen inte anses obehövlig av nämnden, exempelvis om samma typ av ärende redan blivit kontrollerat tidigare.

Denna kontroll åsidosätter inte övriga ledamöters rätt att begära ytterligare redovisning kring specifikt delegationsbeslut.

Ordförandens beslut i brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt

Med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen uppdras åt socialnämndens ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på socialnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att socialnämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid socialnämndens nästa sammanträde.

I vissa ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och lagen om vård av missbrukare i vissa fall finns en i respektive lag direkt angiven rätt för nämndens ordförande eller av nämnden förordnad annan ledamot att fatta beslut i vissa ärenden. I dessa fall föreligger s.k. kompletterande beslutanderätt.

Vidaredelegation

Nämnden får medge att förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde som givits rätten att besluta i visst ärende får delegera sin rätt till en annan anställd inom kommunen (vidaredelegation).
Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

I delegationsordningen finns det markerat vilka beslut som får vidaredelegeras.

Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen, som i sin tur ansvarar för att anmäla beslutet till nämnden.

Ersättare

När en delegat är frånvarande eller av annan anledning inte kan fatta beslut kan en ersättare inträda i dess ställe. I vissa delegationspunkter framgår det av delegationsordningen vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. Det kan finnas flera ersättare, och då anges det med siffra vem som är förste och vem som är andre ersättare.

Vid förfall av ordföranden

För ordföranden är förste vice ordföranden alltid förste ersättare och andre vice ordförande alltid andre ersättare, om inte annat uttryckligen anges.

Vid förfall av övriga delegater

Om övriga delegater (ej arbetsutskott) och dess ersättare är frånvarande inträder alltid förvaltningschef som ersättare.

Vid förfall av enhetschef IFO

För enhetschef IFO inträder:

 • i första hand enhetschef för /Familjesektionen/Vuxensektionen/Biståndsenheten, IFO
 • i andra hand verksamhetschef IFO

Förkortningar på delegater

 • AHL Avgiftshandläggare
 • BiH Biståndshandläggare (ÄO)
 • BiH SoL LSS Biståndshandläggare (IFO)
 • Bost.anp handläggare bostadsanpassningsbidrag
 • EC Enhetschef
 • EC AME Enhetschef Arbete-sysselsättning och integration
 • FC Förvaltningschef
 • ECE enhetschef ekonomi
 • FHL Färdtjänsthandläggare
 • Igrsekr Integrationssekreterare
 • KD Kommundirektör
 • MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • NS Nämndsekreterare
 • SKR Sveriges Kommuner och Regioner
 • SNAU Socialnämndens arbetsutskott
 • SN Socialnämnd
 • 1:Ssekr Förste socialsekreterare
 • Socsekr Socialsekreterare
 • Socsekr med Mottagningsfunktion Socialsekreterare med mottagningsfunktion
 • VCH Verksamhetschef IFO, OF och ÄO
 • VCH, IFO Verksamhetschef, individ- och familjeomsorg (IFO)
 • VCH OF Verksamhetschef, omsorg kring personer med funktionsnedsättning (OF)
 • VCH ÄO Verksamhetschef, äldreomsorg (ÄO)
 • UC Upphandlingschef
 • US Utredare/socialt ansvarig samordnare


Förkortningar på lagar, författningar, förordningar mm

 • BL Begravningslagen
 • BrB Brottsbalk
 • FB Föräldrabalken
 • FL Förvaltningslag
 • GDPR Dataskyddsförordningen
 • IVO Inspektionen för vård och omsorg
 • KL Kommunallag
 • KörkF Körkortsförordning
 • LOU Lag om offentlig upphandling
 • LSS Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionsnedsatta
 • LuL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
 • LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall
 • LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
 • Lag om offentligt biträde
 • Lag om särskild personutredning i brottmål m.m
 • Läkemedelsförordningen
 • Namnlagen
 • LMA Lag om mottagande av asylsökande m.fl.
 • OSL Offentlighets- och sekretesslag
 • PBB Prisbasbelopp
 • PDL Patientsäkerhetslagen
 • SFB Socialförsäkringsbalken
 • SkL Skadeståndslagen
 • Smittskyddslagen
 • SoF Socialtjänstförordningen
 • SoL Socialtjänstlagen
 • TF Tryckfrihetsförordningen
 • ÄB Ärvdabalken
 • ÄktB Äktenskapsbalken
 • Förordningen om offentligt biträde

Rutin - anmälan, urval och redogörelse av delegeringsbeslut till Socialnämnden

Delegeringsordning för anmälan, urval och redogörelse av delegeringsbeslut till Socialnämnden

Delegat

Anmälan

Urval

Redogörelse urvalt ärende

Seriebenämning

Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott (allmänna ärenden)

Anmäls genom protokollsutskickFöljer årets paragrafer

Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott socialtjänstärenden

Anmäls varje socialnämnd

Socialnämnden genomför urval

Redogörelse sker på socialnämnden efterföljande månad

Följer årets paragrafer

Beslut fattade av SN:s ordf, nämndens 1:e el 2:e vice ordf allmänna ärenden

Anmälan till socialnämnd varje månad vid förekomst

Socialnämnden genomför urval

Redogörelse sker på socialnämnden efterföljande månad

100

Beslut fattade av BiH

Anmäls varje socialnämnd

Arbetsutskottet gör urval av ärende ur delegeringslista per månad

Redogörelse av urvalt delegeringsbeslut görs vid varje socialnämnd av handläggare

A + de två sista siffrorna på aktuellt år (t.ex. A18)

Delegeringslista månadsvis ur Procapita. Varje beslut numreras löpande/år

Beslut fattade av handläggare inom Individ- och familjeomsorg

Anmäls varje socialnämnd

Arbetsutskottet gör urval av ärende ur delegeringslista per månad

Redogörelse av urvalt delegeringsbeslut görs vid varje socialnämnd av handläggare

B + de två sista siffrorna på aktuellt
år (t.ex. B18)

Del.lista månadsvis
ur Procapita. Varje beslut numreras löpande/år

Beslut fattade av förvaltningschef

Anmälan till socialnämnd varje månad vid förekomst

Socialnämnden genomför urval

Redogörelse sker på socialnämnden efterföljande månad

200

Beslut fattade av utredare/utvecklare OF/ÄO

Anmälan till socialnämnd vid förekomst

Socialnämnden genomför urval

Redogörelse sker på socialnämnden efterföljande månad

300

Beslut fattade av resultatenhetschef

Anmälan till socialnämnd vid förekomst

Socialnämnden genomför urval

Redogörelse sker på socialnämnden efterföljande månad

400

Beslut fattade av avgiftshandläggare

Anmäls varje socialnämnd

Arbetsutskottet gör urval av ärende ur delegeringslista per månad

Redogörelse av utvalt delegeringsbeslut görs halvårsvis till nämnd av handläggare

D + de två sista
siffrorna på aktuellt år (t.ex. D18)
Del.lista ånadsvis
ur Procapita.

Varje beslut numreras löpande/år

Delegat

Anmälan

Urval

Redogörelse urvalt ärende

Seriebenämning

Beslut fattade av färdtjänsthandläggare

Anmäls varje socialnämnd

Arbetsutskottet gör urval av ärende ur delegeringslista per månad

Redogörelse av urvalt delegeringsbeslut görs vid varje nämnd av handläggare

C + de två sista siffrorna på aktuellt år (t.ex. C18)

Delegeringslista månadsvis ur Procapita och av handläggare framtagen lista Varje beslut numreras löpande/år

Beslut fattade av Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Anmälan socialnämnd vid förekomst

Socialnämnden genomför urval

Redogörelse sker på socialnämnden efterföljande månad

500

Beslut fattade av ekonomichef

Anmälan till socialnämnd vid förekomst

Arbetsutskottet gör urval

Redogörelse av utvalt delegeringsbeslut görs vid nämnd av handläggare

E + de två sista siffrorna på aktuellt år (t.ex. E18)
Delegeringslista inlämnas från ek.chef på vilken varje beslut numreras löpande/år

Beslut fattade av Bostadsanpassningshandläggare

Anmäls varje socialnämnd

Arbetsutskottet gör urval

Redogörelse av utvalt delegeringsbeslut görs vid varje nämnd av handläggare

F + de två sista
siffrorna på aktuellt år (t.ex. F18)

Delegeringslista inlämnas från handläggare på vilken varje beslut numreras
löpande/år

1. Allmänna ärenden

Delegeringsordning vid allmänna ärenden

Nr

Delegeringsärende

Lagrum

Delegat

Anm

1.1

Ärenden om utlämnande av allmän handling vid skriftligt avslagsbeslut eller vid utlämnande med förbehåll

2 kap. 14 § TF, 6 kap 2 o 3 §§ OSL
10 kap. 4 och 14 §§ OSL

1. VCH
2. FC
3. Kommunjurist

Utlämnande är verkställighet, anmäls inte.
Om hinder för utlämnande finns ska tjänsteperson vägra utlämnande. Beskedet kan lämnas muntligt. I samband med att tjänsteman nekar utlämnande ska denne upplysa om rätten till ett skriftligt beslut från myndigheten.

1.2

Beslut att avslå enskilds begäran om att själv få använda tekniskt hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling.

6 kap 6 § OSL

1. VCH
2. FC
3. Kommunjurist


1.3

Beslut att lämna ut uppgifter ur person-register till statliga myndigheter i forskningssyfte

12 kap 6 § SoL

1.FC
2. Biträdande socialchef

Ers: kommunjurist

1.4

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal för social nämndens verksamheter.

 • Kommunövergripande
 • Förvaltningsövergripande
 • Inom respektive verksamhetsområde IFO, OF, ÄO
 • Inom AME

GDPR


KD

FC

VCH inom respektive
område

EC AME


1.5

Fatta beslut i frågor gällande behandling/hantering av personuppgifter enligt artikel 12.5 samt artiklarna 15-21.

GDPR

FC

Ers: Kommunjurist

1.6

Besluta om genomförande av konsekvensbedömning.

GDPR

FC

Efter samråd med dataskyddsombudet

1.7

Besluta om en personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller ej.

GDPR

GDPR-N

Efter samråd med dataskyddsombudet. FC ska informeras senast 24 timmar efter fattat beslut

1e ers: Kanslichef

2e ers: Kommunjurist

1.8

Besluta om information gällande en personuppgiftsincident ska lämnas till den registrerade eller ej

GDPR

GDPR-Samordnare

Efter samråd med
dataskyddsombudet. FC ska informeras senast 24 timmar efter fattat beslut

1e ers: Kanslichef

2e ers: Kommunjurist

2. Ekonomiska ärenden

Delegeringsordning vid ekonomiska ärenden

Nr

Delegeringsärende

Lagrum

Delegat

Anm

2.1

Utdelning från donationsstiftelser.


FC

Kan vidaredel. enligt 7:6 KL

2.2

Fastställande av beslutsattestanter och ersättare.


FC


2.3

Rätt att beslutsattestera alla ansvar inom socialnämndens verksamheter.


FC


2.4

Rätt att förfoga över medel på konto (särskilt upplagt underkonto i koncernkontot) avseende utbetalning enligt biståndsbeslut inom IFO.


VHC IFO

EC Vuxensektionen
EC Familjesektionen
EC Biståndsenheten


3. Överklaganden, yttranden och anmälningar till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter

Delegering vid överklagande, yttrande och anmälningar till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter

Nr

Delegeringsärenden

Lagrum

Delegat

Anm

3.1

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol.


FC

Kan vidaredel. enligt 7:6 KL

3.2

Utseende av ombud att föra nämndens talan.


FC
VCH IFO


3.3

Överklagan och yrkande om inhibition när förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat nämndens beslut och detta beslut ursprungligen fattats av delegat.

10 kap 1-2 §§ SoL,
13 kap 13 § 3 st.
16 kap 4§ SoL

SNAU

Kompletterande beslutsrätt

3.4

Yttrande till förvaltningsrätt med anledning av enskilds överklagan av beslut
A

fattat av SNAU eller förordnad ledamot enligt LVU §§ 11 eller 14 st 2 p

SNAUB

-övriga beslut

Delegat i ursprungsbeslut3.5

Rättelse av skrivfel eller liknande

36 § FL

Delegat i ursprungsbeslutet

(inklusive felberäkning)

3.6

Omprövning på myndighetens initiativ

37 § FL

Delegat i ursprungsbeslutet


3.7

Omprövning av beslut.

38 § FL

Delegat i ursprungsbeslutet


3.8

Beslut i myndighetens prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent.

45 § FL

EC


3.9

Överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till förvaltningsrätt och kammarrätt i ärende rörande färdtjänst eller riksfärdtjänst där ursprungsbeslutet fattats av delegat.

LF 16 §
LRF 13 §

Delegat i ursprungsbeslutet


3.10

Beslut om att ombud inte längre får medverka i ärendet.

14 § FL

SNAU

Ers: Vid brådskande ärenden VCH IFO eller FC-att besluta var för sig.

3.11

Yttrande till allmän domstol när den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård.

31 kap 2 § 1 st BrB

EC


3.12

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning.

46 § LVM

EC


3.13

Yttrande till åklagarmyndigheten.

11 § 1 st LuL

EC


3.14

Yttrande till åklagare med anledning av eventuell utredning beträffande den som är under 15 år.

31 § LuL

Socsekr


3.15

Begäran hos åklagare om förande av bevistalan.

37 § LuL

Socsekr


3.16

Ansökan av offentligt biträde.

3 § Lagen om offentligt biträde

Socsekr.


3.17

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt biträde samt yttrande över kostnadsräkning.

7 § Förordning om offentligt biträde

EC


3.18

Yttrande enligt namnlagen.

45 och 46 §§ Namnlagen

Socsekr


3.19

Yttrande i körkortsärende.

3 kap 8 § och 5 kap 2 § Körkortsförordningen

Socsekr


3.20

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan årdnadshavares medgivande.

3 § Passförordningen

Socsekr


3.21

Yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år.

11 kap 16 § FB

Socsekr


3.22

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare.

6 kap 9 § smittskyddslagen

EC


3.23

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen.

6 kap 12 § smittskyddslagen

EC


3.24

Yttrande till tillsynsmyndighet.

13 kap 2 § SoL 26§ LSS
Kommunal hälso- och sjukvård

SNAU
SNAU
MaS


3.25

Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna verksamheten samt brott som hindrar nämndens verksamhet.

12 kap 10 § SoL

SNAU

Vid brådskande ärenden VCH IFO eller FC-att besluta var för sig.

3.26

Beslut om polisanmälan angående misstanke om vissa brott mot underårig samt vissa grövre brott.

12 kap 10 § SoL

EC

Avser misstanke om brott enligt BrB 3, 4 och 6 kap. samt misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år

3.27

Lämnande av upplysningar och förslag på åtgärder till frivårdsmyndigheten.

6 § Lag (1991:204) om
särskild personutredning i brottmål m.m

Socsekr


3.28

Yttrande till Miljö- och byggnadsförvaltningen med anledning av ansökan om serveringstillstånd.


SNAU


3.29

Samråds-och granskningsyttrande över planer från Miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.


SNAU


3.30

Yttrande avseende begäran om uppgifter.

17 kap 1 § Utlänningslagen

EC


3.31

Yttrande till polismyndigheten i ärenden enligt vapenlagen.

3 kap Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd till vapenlagstiftningen

SNAU


4. Upphandling

Delegeringsordning vid upphandling

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Anm

4.1

Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling av varor och tjänster med ett totalt kontraktsvärde:

Upp till 10, PBB

Upp till 100 PBB

Upp till 300 PBB

LOU


VCH inom respektive område, EC AME

FC

SNAU

Beslut ska fattas inom ramen för anslag i budget och enligt upphandlingspolicy.
Vid kommungemensamma upphandlingar avser det angivna prisbasbeloppet (pbb) kontraktsvärdet för Vara kommuns del av upphandlingen

UC

4.2

Besluta om att avbryta en påbörjad upphandling.


FC


5. Övrigt

Delegeringsordning övrigt

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Anm

5.1

Beslut om åtgärder utifrån slutförd utredning efter inkommen rapport enligt lex Sarah.

14 kap 6 § SoL, 24e § LSS

SNAU


5.2

Beslut om att anmäla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande till IVO.

14 kap 7 § SoL, 24 f § LSS

SNAU


5.3

Inrapportering till IVO av icke verkställda gynnande beslut.

Kap 16 f-i §§ SoL

US


5.4

Inrapportering till IVO av icke verkställda gynnande beslut.

28 f-i §§ LSS

US


5.5

Beslut om bidrag till föreningar och organisationer inom socialnämndens verksamhetsområde inom anvisande medel och riktlinjer.


SNAU


5.6

Beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag

 • upp till 100 000 kronor
 • 100 000 – 200 000 kronor
 • avslag helt eller delvis upp till 200 000 kronor
 • över 200 000 kronor

Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Handläggare bostaanp.

EC

EC

SNAU


5.7

Beslut om att ingå avtal om samverkan med annan kommun för en kortare tid än 6 månader

 • för förvaltningen
 • för verksamhetsområde

KL 9:37


FC

VCH inom respektive område, EC AME


5.8

Redaktionell revidering av styrdokument (rättelse av stavfel, uppdatering av hänvisningar eller ändring i lay out).

US

Ers: Nämndsekreterare


5.9

Delgivning till socialnämnden.

KL 6 kap. § 36

Se separat beslut i socialnämndens reglemente, 20 §


6. Dödsboärenden och ekonomiskt bistånd till begravnignskostnader

Delegering vid dödsboärenden och ekonomisk bistånd till begravning

Nr

Delegeringsärende

Lagrum

Delegat

Anm

6.1

Beslut att inleda utredning

11 kap 1 SoL

Dödsbohandläggare


6.2

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet, upp till halvt prisbasbelopp

4 kap 1 § och 2 SoL 5 kap. 2 § Begr.L

Dödsbohandläggare


6.3

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet, över halvt prisbasbelopp

4 kap 1 och 2 § SoL

5 kap. 2 § Begr.L

Verksamhetschef IFO


6.4

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet med villkor om återbetalning. Upp till halvt prisbasbelopp

9 kap 2 § SoL

Dödsbohandläggare


6.5

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i omedelbar anslutning till dödsfallet med villkor om återbetalning. Över halvt prisbasbelopp

9 kap 2 § SoL

Verksamhetschef IFO


6.6

Beslut att ordna gravsättning.

5 kap. 2 § Begr.L

Dödsbohandläggare


6.7

Beslut att förvalta och avveckla dödsboet

18 kap 2 § ÄB

Dödsbohandläggare


6.8

Beslut att överlämna förvaltning och avveckling till dödsbodelägare

18 kap 2 § ÄB

Dödsbohandläggare


6.9

Beslut att överlämna förvaltning och avveckling till Allmänna arvsfonden

17 § Allmänna arvsfonden

Dödsbohandläggare


6.10

Beslut att göra eller inte göra dödsboanmälan till Skatteverket

20 kap 8a ÄB

Dödsbohandläggare

Folkbokföringsmyndigheten skall underrättas om vem som är delegat.

6.11

Begära anstånd hos Skatteverket om provisorisk dödsboförvaltning blir längre än 3 månader

20:1 Ärvdabalken

Dödsbohandläggare


Individ- och familjeomsorg

7. Socialtjänstlagen (SoL)

Delegeringsordning gällande Socialtjänstlagen

Nr

Delegeringsärenden

Lagrum

Delegat

Anm

7.1

Beslut i ärenden om försörjningsstöd.

4 kap 1 § SoL7.1.1

enligt riksnorm och riktlinjer

4 kap 3 § SoL

Socsekr


7.1.2

över riksnorm och riktlinjer

4 kap 2 § SoL

Upp till 10% av basbeloppet 1:e soc sekr, upp till 20 % EC däröver SNAU


7.1.3

under riksnorm och riktlinjer

4 kap 3 § SoL

1:Ssekr

2. Socsekr med mottagningsfunktion


7.1.4

med villkor om praktik eller kompetenshöjande åtgärder

4 kap 4 § SoL

Socsekr


7.1.5

vägrande av eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd

4 kap 5 § SoL

Socsekr


7.1.6

Anvisning av social bostad, tecknande av kontrakt och försäkran om hyresgaranti under max 12 månader

4 kap 2 § SoL

EC


7.1.7

Beslut att inte bevilja bistånd i form av social hyresgaranti

4 kap 1 § SoL

1e socsekr


7.2

Beslut om ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt:

 • Enligt riktlinjer, max 10% av prisbasbeloppet
 • Enligt riktlinjer, max 40 % av prisbasbeloppet
 • Enligt riktlinjer, över 40 % av prisbasbeloppet

4 kap. 1§ SoL


Socsekr.

EC

SNAU


7.3

Beslut om ekonomiskt bistånd till tandvård:

 • Enligt riktlinjer, max 10 % av prisbasbeloppet
 • Enligt riktlinjer, max 50 % av prisbasbeloppet
 • Enligt riktlinjer, över 50 % av prisbasbeloppet

4 kap. 1 § SoL


Socsekr.

1:Ssekr

SNAU


7.4

Beslut om ekonomiskt bistånd till hyresskuld:

 • En månads skuld plus innevarande månad
 • Tre månaders skuld plus innevarande månad
 • Mer än 6 månader

4 kap. 1 § SoL


Socsekr.

1:Ssekr

SNAU


7.5

Beslut om ekonomiskt bistånd till el skuld:

 • Enligt riktlinjer, max 10 % av prisbasbeloppet
 • Enligt riktlinjer, max 40 % av prisbasbeloppet
 • Enligt riktlinjer, över 40 % av prisbasbeloppet

4 kap. 1 § SoL


Socsekr.

1:Ssekr

SNAU


7.6

Beslut om bistånd i form av förmedling av egna medel.

4 kap 1 § SoL

1:Ssekr


7.7

Beslut att bevilja ekonomiskt bistånd enlig 4 kap. 2 § SoL mot återkrav:

Om beslutet handlar om månatligt försörjningsstöd, livsföring i övrigt, hyresskuld eller elskuld gäller beslutsnivåerna enligt 4 kap. 1 § SoL

9 kap. 2 § 2a st. SoL

Delegat på beslutet enligt 4 kap. 2 § SoL


7.8

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.

9 kap 1 § SoL

SNAU

Får ej delegeras till tjänsteman

7.9

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL.

9 kap 2 § SoL

Socsekr


7.10

Beslut om att föra talan hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 1 § SoL.

9 kap 3§ SoL

SNAU


7.11

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i familjehem.

4 kap 1 § SoL

SNAU

Avser även socsekr i sociala jouren i avvaktan till nästkommande vardag/arbetsdag

7.12

Hos Centrala studiestödsnämnden ansöka om ändrad betalningsmottagare avseende studiehjälp för ungdomar placerade i familjehem

2 kap. 33 § Studiestödsförordningen (2000:655)

Soc. Sekr.

Betalningsmottagare kan vara familjehem eller socialnämnd.

7.13

Medgivande att underårig tas emot för stadigvarande vård och fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar eller annan vårdnadshavare.

6 kap 6 § SoL

SNAU

Ett beslut om att bereda en underårig vård i ett visst familjehem är att betrakta som ett medgivande enligt 6 kap 6 § SoL. En utredning av familjehemmet ska alltid ske

7.14

Övervägande om behov av fortsatt vård av minderårig i annat hem än det egna.

6 kap 8 § SoL

SNAU

Övervägande är inte ett beslut. Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 6:e månad är skyldig att överväga om vård enl SoL fortfarande behövs.

Den är tillämplig vid både SoL-placeringar och privata placeringar.

7.15

Särskilt övervägande av vårdnadsöverflyttning vid familjehemsvård i samma hem mer än tre år.

6 kap 8 § 2 st. SoL

SNAU


7.16

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i stödboende

4 kap 1 § SoL

SNAU


7.17

Särskilt övervägande av vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § FB

6 kap 8 b§ 1 st SoL

SNAU

Första gången vid familjehemsvård i samma hem mer än två år. Övervägandet sker därefter årligen.

7.18

Särskilt övervägande om det finns skäl att vid vårdens upphörande enligt 24 § LVU ansöka om flyttningsförbud hos Förvaltningsrätten

6 kap 8 a § SoL

SNAU


7.19

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL

SNAU


7.20

Beslut om att hos domstol ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare.

Beslut att hos domstol ansöka om överflyttning av vårdnaden på grund av att barnet rotat sig i annat enskilt hem (familjehem) än föräldrahemmet.

Beslut om entledigande av särskilt förordnad vårdnadshavare

6 kap. 10 a § FB

5 kap 2 § SoF

6 kap. 8 § FB

6 kap. 10 c §

SN

SN

SN


7.21

Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av tillfällig placering i jourhem eller hem för vård eller boende

4 kap 1 § SoL

EC

Efter 4 månader SNAU

Beslutet gäller under högst fyra månader. Avser även socsekr i sociala jouren i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag.

7.22

Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom i samband med placering, omplacering eller flyttning från familjehem eller hem för vård eller boende.


 • enligt kommunens riktlinjer
 • utöver kommunens riktlinjer

4 kap 1 § SoL


EC

SNAU7.23

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i hem för vård eller boende.

4 kap 1 § SoL

SNAU


7.24

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård (placering/omplacering) i boende med stöd.

4 kap 1 § SoL

SNAU


7.25

Beslut om bistånd åt vuxna i form av vård i familjehem.

4 kap 1 § SoL

SNAU


7.26

Beslut om bistånd åt vuxna i form av tillfällig placering i familjehem, hem för vård eller boende samt i boende med stöd.


EC

Beslutet gäller under högst 2 månader. Avser även socsekr i sociala jouren i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag

7.27

Beslut om bistånd till skyddat boende vid våld i nära relation

4 kap 1 § SoLA

- upp till 2 månader


EC


B

- efter 2 månader


SNAU


7.28

Beslut om ersättning till familjehem (arvode och omkostnadsersättning)

 • enligt norm och riktlinjer
 • över norm och
  riktlinjer


4 kap 1 § SoL


EC

SNAU


7.29

Beslut om upphörande av bistånd i form av hem för vård eller boende, familjehem samt boende med stöd.

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

Vad gäller övervägande, se 7.14

7.30

Beslut om bistånd i form av kontaktperson/-familj

4 kap 1 § SoL

Socsekr

BiH LSS SoL

Se punkt 10.19

7.31

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till kontaktperson/-familj

 • enligt norm och riktlinjer
 • utöver norm och riktlinjer


EC

SNAU


Uppdraget skall regleras genom avtal. Se aktuellt cirkulär från SKR

7.32

Beslut om öppenvårdsinsatser i kommunal regi.

4 kap 1 § SoL

Socsekr

BiH LSS SoL


7.33

Beslut om öppenvårdsinsatser i extern regi.

4 kap 1 § SoL

EC


7.34

Beslut om ersättning från föräldrar vars barn är under 18 år och får vård i ett annat hem än det egna.

8 kap 1 § 2 st

SoL och 6 kap

2 § SoF

Socsekr.

BiH LSS SoL

Se aktuellt cirkulär från Sveriges kommuner och Regioner (SKR)

7.35

Beslut om framställan till försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för underhållstöd.

18 kap 19 §

Avd. B SFB

SN

Se 10 kap. 5§ SoL

7.36

Beslut om framställning till försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag.

16 kap 18 §

Avd. B SFB

SN

Se 10 kap. 5§ SoL

7.37

Beslut om framställning till försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för efterlevandestöd.

77 kap 2 §

Avd. F SFB

Socsekr.

BiH LSS SoL


7.38

Beslut om ersättning från den enskilde för missbruksvård i form av plats i hem för vård eller boende eller i familjehem.

8 kap 1 § 1 st
SoL och 6 kap
1 § SoF

Socsekr


7.39

Beslut om att föra talan om ersättning hos förvaltningsrätt om återkrav enligt 9 kap 2 § och 8 kap 1 § SoL.

9 kap 3 § 1 st SoL

EC


7.40

Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet enligt 9 kap 2 §, 9 kap 1 § och 8 kap 1 § SoL.

9 kap 4 § SoL

EC


7.41

Beslut om att inleda utredning.

11 kap 1 § SoL

Socsekr.
BiH LSS SoL

Avser även socsekr i jouren

7.42

Beslut om att utredning inte ska inledas utifrån anmälan.

11 kap 1 § SoL

1:Ssekr

Avser även socsekr i jouren

7.43

Beslut att utredning ska avslutas utan åtgärd utifrån inkommen anmälan.

11 kap 1 § SoL

1:Ssekr

Avser även socsekr i jouren

7.44

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn.

11 kap 1, 2 § SoL

EC


7.45

Beslut om uppföljning av barns situation efter att utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut om insats

11 kap 4a § SoL

1.Ssekr

Tidsbegränsad uppföljningstid, 2 månader (11 kap 4c§)

7.46

Beslut om uppföljning av barns situation efter att en placering med stöd av SoL i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende har upphört.

11 kap 4b § SoL

1.Ssekr

Tidsbegränsad uppföljningstid, 2 månader (11 kap 4c§)

För uppföljning avseende placering med stöd av LVU se 21 b och 21 c §§

7.47

Beslut om begäran om överflyttning av ärende till nämnd i annan kommun

2 a kap 10 § SoL

EC


7.48

Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende hos IVO.

2 a kap 11 § SoL

EC


7.49

Beslut i fråga om mottagande av ärende från annan kommun.

2 a 10 kap 1 § SoL

SNAU


7.50

Beslut om ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder.

6 kap 11 § SoL

SNAU


7.51

Beslut om anmälan till överförmyndare om behov av god man/förvaltare.

5 kap 3 § SoF
15 § 6 LSS

Socsekr
BiH LSS SoL


7.52

Beslut om anmälan till överförmyndare om att behov av god man/förvaltare inte längre föreligger.

5 kap 3 § SoF
15 § 6 LSS

Socsekr
BiH LSS SoL


7.53

Beslut om anmälan till överförmyndare om förhållanden beträffande förvaltningen av underårigs egendom.

5 kap 3 § SoF

Socsekr.
BiH LSS SoL


7.54

Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för underårig.

5 kap 2 § SoF

Socsekr


7.55

Beslut om introduktionsersättning

1 § Lag om introduktionsers. för flyktingar och vissa andra utlänningar
(SFS 1992:1086)

Socekr


7.56

Beslut om bistånd till utlänningar vilka avses i 1 § första stycket 2, som vistas i kommunen och biståndet behövs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas.

3a§ 3:e st.
LMA

Socsekr.


8. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Delegering gällande vid lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Nr

Delegeringsärenden

Lagrum

Delegat

Anm

8.1

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVU.

4 § LVU

SNAU


8.2

Begäran om förlängd tid för ansökan om vård

8 § LVU

EC


8.3

Beslut om omedelbart omhändertagande.

6 § LVU

SNAU

SN:s ordf, nämndens 1:e el 2:e vice ordf

Kompletterande beslutsrätt. Beslutet skall dokumenteras och skrivas under av beslutsfattaren.

Muntliga beslut bör endast förekomma i sådana akuta situationer när dokumentation och underskrift inte kan avvaktas. Sådana beslut dokumenteras i efterhand

8.4

Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU skall upphöra.

9 § LVU

SNAU

SN:s ordf.1:e el 2:e vice ordf

Kompletterande beslutsrätt

8.5

Beslut om hur vården skall ordnas och var den unge skall vistas under vårdtiden.

11 § 1 st. LVU

SNAU

SN:s ordf.1:e el 2:e vice ordf

Kompletterande beslutsrätt

8.6

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande behövs.

13 § 1 st LVU

SNAU


8.7

Prövning av om vård med stöd av 3 § LVU skall upphöra.

13 § 2 st LVU

SNAU


8.8

Särskilt övervägande om det finns skäl att enligt 24 § LVU ansöka om flyttningsförbud hos Förvaltningsrätten vid vårdens upphörande.

13 b § LVU

SNAU


8.9

Särskilt övervägande av vårdnadsöverflyttning enligt 6 kap 8 § FB

13 c § första stycket LVU

SNAU

Första gången vid familjehemsvård i samma hem mer än två år. Övervägandet sker därefter årligen.

8.10

Beslut om umgängesbegränsning med den unge

I brådskande fall (används restriktivt)

14 § 2 st 1. LVU


14 § 2 st 1. LVU

SN

Tjänstgörande
ordförande

KR målnr 2019-2392

8.11

Beslut om att den unges vistelseort inte skall röjas för vårdnadshavaren

I brådskande fall (används restriktivt)

14 § 2 st 2. LVU


14 § 2 st 2. LVU

SN

Tjänstgörande
ordförande

Kan ej delegeras till annan än ordförande i brådskande fall HFD 2016 ref 74

8.12

Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 1. och 2. fortfarande behövs

14 § 3 st LVU

SNAU

Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var tredje månad är skyldig att överväga om ett beslut om umgänge eller hemlighållande av vistelseort fortf. Behövs

8.13

Beslut om att vården skall upphöra

21 § 1 st LVU

SNAU


8.14

Beslut om regelbunden kontakt med utsedd särskilt kvalificerad kontaktperson eller behandling i öppna former inom socialtjänsten.

22 § 1 st LVU

SNAU


8.15

Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st LVU skall upphöra.

22 § 3 st LVU

SNAU


8.16

Beslut om uppföljning av barns situation efter att vård enligt 21 § LVU upphör

21b § LVU

Socialsekreterare

21c § 3 st LVU : En uppföljning ska avslutas senast sex månader från det att den inleddes. Uppföljningen ska också avslutas om nämnden inleder en utredning enligt 11 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen

8.17

Ansökan till Förvaltningsrätten om flyttningsförbud

24 § 1 st LVU

SNAU


8.18

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs.

26 § 1 st LVU

SNAU


8.19

Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra.

26 § 2 st LVU

SNAU


8.20

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud.

27 § LVU

SNAU

SN:s ordf, 1:e el 2:e vice ordf

Kompletterande beslutsrätt

8.21

Beslut om ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU skall upphöra.

30 § 2 st LVU

SNAU

SN:s ordf, 1:e el 2:e vice ordf

Kompletterande beslutsrätt

8.22

Beslut om den unges umgänge med förälder eller andra vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås.

31 § LVU

SNAU


8.23

Beslut om att, hos förvaltningsrätten, ansöka om utreseförbud för den unge.

31 b § LVU

SNAU


8.24

Beslut om tillfälligt utreseförbud när arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas.

31 d § LVU

SNAU

SN`s ordf. 1:e el 2:e vice ordf.

Kompletterande beslutsrätt

8.25

Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud.

31 i § LVU

SNAU

Får endast fattas om det inte finns någon risk för att den unge förs utomlands eller lämnar Sverige eller under resan förs eller beger sig till ett annat land i syfte att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas.

8.26

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för läkarundersökningen.

32 § 1 st LVU

Socsekr.


8.27

Beslut om att uppmana vårdnadshavaren eller föräldern att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov inför umgänge (när vården beretts med stöd av 2 § LVU)

32 a § LVU

SNAU

32C § LVU Ett beslut enligt 32 a § får fattas bara i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter.

Socialnämnden ska i beslutet särskilt ange vad för slags prov som avses och syftet med åtgärden.

8.28

Beslut om att uppmana vårdnadshavaren eller föräldern att lämna blod-, urin-, utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov inför upphörande av vården (när vården beretts med stöd av 2 § LVU)

32 b § LVU

SNAU

32c § LVU Ett beslut enligt 32 b § får fattas bara i den mån åtgärden är försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter.

Socialnämnden ska i beslutet särskilt ange vad för slags prov som avses och syftet med åtgärden.

8.29

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra läkarundersökning.

43 § 1 LVU

SNAU

SN:s ordf, 1:e el 2:e vice ordf.


8.30

Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU.

43 § 2 st. LVU

EC

Avser även socsekr. i jouren

9. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Delegering gällande vid LVM i vissa fall

Nr

Delegeringsärende

Lagrum

Delegat

Anm

9.1

Beslut om att inleda utredning om skäl för tvångsvård.

7 § LVM

EC

Avser även socsekr. i jouren

9.2

Beslut om att utredning inte skall inledas eller att påbörjad utredning skall avslutas utan åtgärd alt. övergå i en utredning enligt 11 kap 1 § SoL.

7 § LVM

EC

Avser även socsekr. i jouren

9.3

Beslut om läkarunder-sökning samt utse läkare för undersökningen.

9 § LVM

Socsekr.

Avser även socsekr. i jouren

9.4

Beslut om ansökan hos förvaltningsrätt om vård enligt LVM.

11 § LVM

SNAU


9.5

Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare.

13 § LVM

SNAU

SN:s ordf, 1:e el 2:e vice ordf

Kompletterande
beslutsrätt

9.6

Beslut att omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM ska upphöra.

18 b § LVM

SNAU

SN:s ordf, 1:e el 2:e vice ordf

Kompletterande
beslutsrätt

9.7

Beslut om att begära polishandräckning för att föra en missbrukare till läkarundersökning.

45 § 1 LVM

Socsekr


9.8

Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid vårdinstitution.

45 § p 2 LVM

SNAU
SN:s ordf. 1:e el 2:e vice ordf

Kompletterande beslutsrätt.

10. Föräldrabalken

Delegering angående Föräldrabalken

Nr

Delegeringsärende

Lagrum

Delegat

Anm

10.1

Godkännande av faderskapsbekräftelse.

1 kap 4, 4a §§ FB

Handläggare med särskilda uppgifter


10.2

Godkännande av föräldraskapsbekräftelse.

1 kap 9 § och 2 kap 4, 8a §§ FB

Handläggare med särskilda uppgifter

Vid insemination eller befruktning. Enligt lagen om genetisk integritet 2006:351, kap 6-7

10.3

Godkännande av föräldraskapsbekräftelse vid samboende.

1 kap 9 §, 2 kap 4, 8a §§ FB

Handläggare med särskilda uppgifter

Vid insemination eller befruktning. Enligt lagen om genetisk integritet 2006:351, kap 6-7

10.4

Beslut om att väcka och föra talan i mål om föräldraskap.

3 kap 14 § FB

Familjerättssekr.

Vid insemination eller befruktning

10.5

Beslut om att inleda utredning och andra åtgärder för att fastställa faderskap eller föräldraskap.

2 kap 1, 4-6, 8-8a, 9 §§ FB

Familjerättssekr.


10.6

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap.

3 kap 5, 6 § § FB

Familjerättssekr.


10.7

Beslut att godkänna föräldrars avtal rörande vårdnad, boende och umgänge.

6 kap 6 §, 14 a § 15 a § FB

Familjerättssekr.


10.8

Beslut att ej godkänna föräldrars avtal rörande vårdnad och umgänge.

6 kap 6, 14, 15 §§ FB

EC

Beslutet kan ej överklagas.

10.9

Lämnande av upplysningar till tingsrätt i vårdnads boende- och umgängesmål.

6 kap 19 § FB

Familjerättssekr.


10.10

Lämnande av upplysningar inför interimistiskt beslut i tingsrätt beträff. vårdnad, boende eller umgänge.

6 kap 20 § FB

Familjerättssekr.


10.11

Beslut att utse utredare i mål om vårdnad, boende och umgänge av barn

6 kap 19, 20 § FB

EC


10.12

Godkänna avtal om att underhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader.

7 kap 7 § FB

Familjerättssekr.


10.13

Beslut att utse kontaktperson i umgängesärenden.

6 kap 15, 15 a FB

Familjerättssekr.


10.14

Yttrande beträffande äktenskapsdispens.

15 kap 1 § ÄktB

Familjerättssekr


10.15

Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare.

5 kap 3 § SoF

Familjerättssekr


10.16

Beslut om anmälan till överförmyndare om att behov av god man/förvaltare inte längre föreligger.

5 kap 3 § SoF

Familjerättssekr


10.17

Medgivande att ta emot ett barn för adoption.

6 kap 6 § SoL och 6 kap 12 § Sol

SNAU


10.18

Återkallelse av medgivande att ta emot adoptivbarn.

6 kap 13 § SoL

SNAU


10.19

Beslut om att inleda och bevilja vissa insatser utan båda vårdnadshavarnas samtycke.

6 kap 13a § FB
10 kap 5 § SoL

SNAU

Behandling i öppna former, 4 kap 1§ SoL. Kontaktperson-eller familj, 3 kap 6§ 3 st. SoL

Insatser enligt 9§ p 4, 5 och 6 LSS.

10.20

Beslut att inte ge samtycke till att adoptionsförfarande får fortsätta.

6 kap 14 § SoL

SNAU


Stöd och service till vissa funktionsnedsatta

11. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialtjänstelagen (SoL)

Delegering angående vissa funktionshindrade inom LSS

Nr

Delegeringsärenden

Lagrum

Delegat

Anm

11.1

Biträde av personlig assistent.

7 § och 9 § 2 LSS

BiH LSS SoL


11.2

Beslut om biträde av pers. assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap
AVD D, SFB.

7 § och 9 § 2 LSS

BiH LSS SoL


11.3

Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd för merkostnader i samband med ordinarie assistents sjukdom.

7 § och 9 § 2 LSS

EC personliga
assistenter


11.4

Ledsagarservice.

7 § och 9 § 3 LSS
4 kap 1 § SoL

BiH LSS SoL


11.5

Biträde av kontaktperson.

7 § och 9 § 4 LSS

4 kap 1 § SoL

BiH LSS SoL


11.6

Avlösarservice i hemmet.

7 § och 9 § 5 LSS
4 kap 1 § SoL

BiH LSS SoL


11.7

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, internt.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, externt.

7 § och 9 § 6 LSS
4 kap 1 § SoL

BiH LSS SoL

EC


11.8

Korttidstillsyn för skol-ungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

7 § och 9 § 7 LSS

BiH LSS SoL


11.9

Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar.

7 § och 9 § 8 LSS, 4 kap 1 § SoL

SNAU


11.10

Beslut om boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar.

7 § och 9 § 8 LSS
4 kap 1 § SoL

SNAU


11.11

Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service.

7 § och 9 § 9 LSS
4 kap 1 § SoL

SNAU


11.12

Beslut om boendestöd

4 kap 1 § SoL

BiH LSS SoL


11.13

Beslut om daglig verksamhet.

7 § och 9 § 10 LSS

BiH LSS SoL


11.14

Beslut om bistånd i form av daglig sysselsättning.

4 kap 1 § SoL

BiH LSS SoL


11.15

Beslut att utbetala assistansersättning till annan person än den som är berättigad till insatsen.

11 § LSS

BiH LSS SoL


11.16

Beslut om återbetalningsskyldighet

12 § LSS

SNAU


11.17

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person som inte är bosatt i kommunen.

16 § 2 st LSS

BiH LSS SoL


11.18

Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man.

15 § 6 LSS

BiH LSS SoL
EC inom OF


11.19

Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare eller god man inte längre behövs.

15 § 6 LSS

BiH LSS SoL
EC inom OF


Omsorg om äldrepersoner och vissa personer med funktionsnedsättning (ej LSS)

12. Socialtjänstlagen

Delegering angående omsorg om äldrepersoner och vissa personer med funktionsnedsättning

Nr

Delegeringsärende

Lagrum

Delegat

Anm

12.1

Beslut om att utredning skall inledas.

11 kap 1 § SoL

BiH


12.2

Beslut om att utredningen skall avslutas utan åtgärd.

11 kap 1 § SoL

BiH


12.3

Beslut om bistånd i form av hemtjänst.

4 kap 1 § SoL

BiH


12.4

Beslut om anställning av anhörig/närstående vårdare..


Verkställande EC


12.5

Beslut om bistånd i form av särskilt boende.

4 kap 1 § SoL

EC Biståndsenheten

Ersättare: EC

12.6

Beslut med anledning av ansökan om förhandsbesked.

2 a kap 8 § SoL

BiH

Om bifall ges till förhandsbesked prövas biståndet enligt 4.1 SoL.

12.7

Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse.

4 kap 1 § SoL

BiH

Beslut om köp av plats på Hospice fattas av BiH i vårdplanerings-teamet.

12.8

Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet.

4 kap 1 § SoL

BiH


12.9

Beslut om avgift.

8 kap 2 § SoL

AHL


12.10

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldreomsorgen och inom omsorgen kring personer med funktionsnedsättning.

4 kap 2 § SoL

Ekonomichef


12.11

Beslut om köp av boende i annan kommun eller hos annan vårdgivare.

4 kap 1 § SoL

SNAU


12.12

Beslut om begäran om överflyttning av ärende till annan kommun.

2a kap 10 § SoL

BiH


12.13

Beslut om mottagande av ärende från annan kommun.

2a kap 10 § SoL

SNAU


12.14

Beslut om att ansöka om överflyttning av ärende hos IVO.

2 a kap 11 § SoL

BiH


12.15

Beslut om anmälan till överförmyndaren om behov av god man eller förvaltare.

5 kap 3 § SoF

BiH
EC inom ÄO


12.16

Beslut om anmälan till överförmyndaren om att behov av god man eller förvaltare inte längre föreligger.

5 kap 3 § SoF

BiH
EC inom ÄO


12.18

Beslut om kontaktperson.

4 kap 1 § SoL

BiH


12.19

Beslut om ledsagare.

4 kap 1 § SoL

BiH


12.20

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm

4 kap 1 § Sol

BiH


Kommunal Hälso- och sjukvård

13. Patientsäkerhetslagen

Delegering angående Patientsäkerhetslagen

Nr

Delegeringsärende

Lagrum

Delegat

Anm

13.1

Beslut om att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

3 kap. 5 § Patientsäkerhets-lagen

MAS

SNAU informeras om att anmälan till IVO har gjorts.

13.2

Beslut om att anmäla till IVO om skälig anledning finns att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är eller har varit verksam hos vårdgivaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

3 kap 7 § Patientsäkerhets-lagen

MAS


13.3

Senast 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse.

3 kap. 10 § Patientsäkerhets-lagen

MAS


13.4

Ansvar för regler och rutiner för medicinsk utrustning och medicintekniska produkter.

Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 2008:1 (M)

Verksamhetschef

Hälso-och sjukvård


13.5

Beslut rörande rutiner och riktlinjer för journalföring, delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter, läkemedelshantering, rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen samt läkarkontakt eller kontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

4 kap. 6 § 5 punkten HSL-förordning

MAS/MAR

Anmäls ej till nämnd.
Rapporteras årligen genom patientsäkerhetsberättelsen

Färdtjänst och riksfärdtjänst

14. Lag om färdtjänst och Lag om riksfärdtjänst

Delegering angående färdtjänst och riksfärdtjänst

Nr

Delegeringsärende

Lagrum

Delegat

Anm

14.1

Beslut om tillstånd till färdtjänst med regelkompletteringar.

6-9 §§ LF

FHL

Ersättare administrativ assistent

14.2

Beslut om att återkalla tillstånd till färdtjänst;

 • Om förutsättningar för tillståndet inte längre finns
 • Om tillståndsinnehavare gjort sig skyldig till allvarliga och upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller

12 § LF

SNAU


14.3

Beslut om riksfärdtjänst.

4-7 §§ LRF

FHL

Ersättare administrativ assistent

Delegeringsordning för kommungemensam socialjour

Anvisningar till ordförande, vice ordförande, ledamot och befattningshavare beträffande utövandet av delegerad beslutanderätt avseende kommungemensam socialjoursverksamhet.

Delegats skyldigheter och rättigheter.

Beslut ska fattas i enlighet med gällande lagar och författningar samt de bestämmelser i övrigt som utfärdas av socialnämnden, andra behöriga myndigheter samt befattningshavare i arbetsledande ställning gentemot delegaten.

Anmälan av beslut.

Beslut som fattas av delegat skall anmälas till socialnämnden.

1. Socialtjänstlagen

Delgeringsordning gällande Socialtjänstlagen

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Beslut utredning inleds

11 kap 1 § SoL

Handläggare i socialjouren

Beslut utredning inleds ej

11 kap 1 SoL

Handläggare i socialjouren

Beslut utredning avslutas utan åtgärd

11 kap 1 SoL

Handläggare i socialjouren

Beslut om akut bistånd, kommunens yttersta ansvar, utanför kontorstid.

4 kap 1 §, 2 a kap 2 § SoL

Handläggare i socialjouren

Beslut om bistånd i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag.

Bistånd utöver skyldigheten i 4 kap 1 § bevilja vid särskilda fall.

4 kap 1 § SoL

4 kap 2 § SoL

Handläggare i socialjouren

Beslut om bistånd i form av placering av underårig i enskilt hem/jourhem i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag.

4 kap 1 § SoL

Handläggare i socialjouren

Beslut om bistånd i form av plats på hem för vård och boende i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag.

4 kap 1 § SoL

Handläggare i socialjouren

Beslut om bistånd i form av ungdomsboende eller liknande hem i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag.

4 kap 1 § SoL

Handläggare i socialjouren

Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot underårig, på icke kontorstid.

12 kap 10 § SoL

10 kap 21-22 OSL

Handläggare i socialjouren

2 Lag om vård av unga

Delegeringsordning gällande Lag om vård av unga

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Beslut om att begära polismyndighetens biträde för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU på icke kontorstid.

43 § 2 st LVU

Handläggare i socialjouren

3. Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Delegeringsordning gällande Lag om vård av missbrukare i vissa fall

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Beslut om att utredning inte ska inledas, utanför kontorstid.

7 § LVM

Handläggare i socialjouren

Beslut om att utredning ska inledas eller att inledd utredning ska läggas ner, på icke kontorstid.

7 § LVM

Handläggare i socialjouren

Beslut om läkarundersökning för den som är föremål för utredning samt utse läkare för undersökningen, på icke kontorstid.

9 § LVM

Handläggare i socialjouren

Beredande av vård efter omedelbart omhändertagande på icke kontorstid.

19 § LVM

Handläggare i socialjouren

Beslut om att begära biträde av polis för att föra den som är föremål för utredning till en beslutad läkarundersökning, på icke kontorstid. .

45 § p 1 LVM

Handläggare i socialjouren

Beslut att begära biträde av polis för att föra den som ska beredas vård eller den som är omedelbart omhändertagen enligt denna lag till ett LVM-hem, på icke kontorstidtid.

45 § p 2 LVM

Handläggare i socialjouren

SN begär att polisen inleder utredning, på icke kontorstid, då den misstänkte är under 15 år.

31 § LuL

Handläggare i socialjouren

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?