Tekniska nämndens reglemente

Antaget av kommunfullmäktige 12 december 2022 § 127

Inledning

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 44 § ska kommunfullmäktige anta reglementen för sina nämnders verksamhet och arbetsformer. Reglementet kompletterar det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.

Ett reglemente beskriver det kommunala ansvar som kommunfullmäktige överlämnat till nämnden, hur nämnden ska organiseras och hur dess arbetsformer ska se ut.

Tekniska nämnden kan också anta egna styrande dokument för att styra den egna förvaltningsorganisationen.

Verksamhet

Ansvar

1 §

Tekniska nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, med fullmäktiges mål och riktlinjer samt med bestämmelser i detta reglemente.

Inom sitt verksamhetsområde ska tekniska nämnden besluta om organisation av verksamheten och i frågor som rör förvaltningen. Tekniska nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig och att verksamheterna sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att dess interna kontroll är tillräcklig.

Tekniska nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom teknisk verk-samhet och bedriva den löpande verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Detta omfattar att leda och samordna kommunens tekniska verksamhet inom följande områden:

 • Gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering
 • Parkförvaltning, förvaltning av allmänna platser och naturområden
 • Vattenförsörjning och avloppshantering (VA)
 • Fastighetsförvaltning (befintliga och tillkommande fastigheter)
 • Lokalvård
 • Kostverksamhet

Verksamhetsområden

2 §

Tekniska nämnden ska fullgöra kommunens ansvar vad gäller:

Gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering

Tekniska nämnden är trafiknämnd vilket innefattar ansvar för de trafikupp- gifter som ska fullgöras av den nämnd som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Tekniska nämnden är kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen.

Tekniska nämnden hanterar bidrag till väghållning.

Tekniska nämnden beslutar om uttag av gatukostnader (6 kap. 24–25 §§ Plan- och bygglag PBL 2010:900) utifrån de av kommunfullmäktige bestämda riktlinjerna.

Tekniska nämnden handlägger frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare.

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Tekniska nämnden hanterar kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning med mera.

Tekniska nämnden ansvarar för handläggning av ärenden beträffande utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Tekniska nämnden ansvarar för handläggning av frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Tekniska nämnden ansvarar för upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, inklusive torghandel.

Parkförvaltning, förvaltning av allmänna platser och naturområden

Tekniska nämnden medverkar i arbetet med den översiktliga planeringen av användningen av natur­resurser.

Tekniska nämnden handhar kommunens uppgifter enligt anläggningslagen.

Vattenförsörjning och avloppshantering

Tekniska nämnden är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA) och ska fullgöra de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster (exklusive fastställelse av taxa).

Tekniska nämnden initierar och bereder ärenden som gäller inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken i den mån det är påkallat.

Fastighetsförvaltning (befintliga och tillkommande fastigheter)

Tekniska nämnden förvaltar kommunens fasta egendom om inte kommun-fullmäktige beslutat annat i särskilt fall. Detta innebär bland annat underhåll och skötsel av kommunens skogar, parker, grönområden, tekniska anläggningar och byggnader samt in- och uthyrning av lokaler.

Tekniska nämnden har elanläggningsansvar inom kommunens anläggningar.

Lokalvård

Tekniska nämnden ansvarar för lokalvården i kommunens verksamheter.

Kostverksamhet

Tekniska nämnden ansvarar för kosthanteringen i kommunens verksam-heter.

Övriga uppgifter

3 §

Tekniska nämnden ska även:

 • Medverka i arbetet med trafikpolitiska frågor och en tillfreds-ställande trafikförsörjning.
 • Lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvars-område.
 • Upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom nämndens ansvarsområde.
 • Upphandla tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för beviljade anslag.
 • Avge yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde.
 • Tolka tillämpningen av taxor inom sitt verksamhetsområde.
 • Bereda de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om enligt avfallsförordningen.
 • Ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt miljöbalken som inte överlåtits till kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS).

Delegering från kommun­full­mäktige

4 §

Tekniska nämnden ska besluta i följande ärenden:

 • Organisation av verksamheten inom de riktlinjer kommun-fullmäktige fastställt.
 • I sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att
  föra kommunens talan och på kommunens vägnar träffa överens-kommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå för­lik­ning och sluta annat avtal.

Taxor

5 §

Tekniska nämnden har rätt att fastställa följande taxor:

 • Avgifter för personalmåltider.
 • Avgifter för ”pedagogiska måltider” inom bildningsnämndens och socialnämndens verksamheter.
 • Avgifter för måltider för föräldrar och övriga matgäster

Personalansvar

6 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal och ansvarar för facklig samverkan och förhandling, anställningar och personaladministration samt arbetsmiljö och personalhälsa. Personalfrågor regleras av kommunstyrelsens reglemente.

Personuppgiftsansvar

7 §

Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsför-ordningen och tillhörande personuppgiftslagstiftning för behandling
av de personuppgifter som nämnden förfogar över.

Tekniska nämnden ansvarar för att utse ett dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde.

Processbehörighet

8 §

Tekniska nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verk­sam­hets­område och träffa bindande överens­kommelser, under förutsättning att överenskommelsen inte innebär utvid­g­ning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer.

Rapportering

9 §

Tekniska nämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäk­tige. Behovet av samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärk-samhet.

Tekniska nämnden ska efter varje tertial och i en delårsrapport inför kommunfull­mäktige presentera en uppföljning över ekonomi och verk-samhet. I uppföljningen ska särskilt redovisas av kommun­fullmäktige delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av kommunfull­mäktige.

Tekniska nämnden har i övrigt att följa de regler och rikt­linjer som fastställs av kommunfullmäktige och sammanställs i kommunens författningssamling.

Motverka korruption

10 §

Tekniska nämnden ska utifrån nämndens riskhantering tidigt anmäla misstankar om korruption och oegentligheter till kommunrevisionen.

Arbetsformer

Nämndens sammansättning

11 §

Tekniska nämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande samt vice ordförande.

Ordförande

12 §

Det åligger tekniska nämndens ordförande att:

 • Närmast under nämnden ha uppsikt över och ansvara för nämndens verksamhet.
 • Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling.
 • Representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Sammanträde

Tidpunkt

13 §

Tekniska nämnden sammanträder på den dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

14 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och åtföljas av en föredragningslista.

Kallelse och beslutsunderlag ska finnas tillgängligt för ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas i kallelsen.

Information om var kallelse och beslutsunderlag finns tillgängligt ska skickas till varje ledamot och ersättare på deras kommunala e-postadress.

I undantagsfall får ordförande besluta att kallelse ska ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde, ska den i nämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvarar för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem göra detta.

Tjänstgöring och ersättare

15 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfull-mäktige har beslutat om.

En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan.

16 §

En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett samman-träde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

17 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan anställd vid kansliavdelningen, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

18 §

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt samman-träde eller i en del av ett sammanträde, ska den till tjänsteåren äldste ledamoten genomföra ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Närvarorätt för övriga

19 §

Vid tekniska nämndens sammanträde får berörd sekreterare och förvaltningschefen närvara med rätt att delta i överläggningar om inte nämnden beslutar något annat i särskilt fall.

Ordföranden beslutar om en förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar i ett ärende.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens samman-träde och delta i överläggningen men ej i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild.

I övrigt ska nämnden godkänna att någon får rätt att närvara.

Yttranderätt

20 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Ordföranden kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad eller bilagd protokollet.

Deltagande på distans

21 §

Tekniska nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Protokoll

22 §

Protokollet över mötet förs på ordförandens ansvar.

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skrift­ligt innan nämnden justerar den.

Protokollsanteckning

23 §

Om en ledamot eller en ersättare vill göra en protokollsanteckning rörande ett ärende ska den lämnas in skriftligt till ordföranden innan mötet är över.

En protokollsanteckning ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en protokollsanteckning får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga

Reservation

24 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skriftligt ska ledamoten anmäla det till ordföranden innan mötet är slut. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till nämndens sekreterare eller annan anställd på kansliavdelningen före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedel-bar justering.

En skriftlig motivering ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en skriftlig motivering får göras i proto-kollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Undertecknande av handlingar

Delgivning

25 §

Delgivning till tekniska nämnden sker genom ordföranden, förvaltnings-chefen, sekreterare eller annan anställd som nämnden beslutar.

Avtal, skrivelser och andra handlingar

26 §

Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av tekniska nämnden, ska undertecknas av ordfö­ran­den eller vid förfall för denne av en vice ordförande och kontrasigneras av någon anställd som nämnden beslutar.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?