Socialnämndens reglemente

Antaget av kommunfullmäktige 26 oktober 2020

Innehållsförteckning

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Verksamhet

Ansvar

1 §

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden är huvudman och vårdgivare för kommunal hälso- och sjukvård. Socialnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd.

Socialnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, med fullmäktiges mål och riktlinjer samt med bestämmelser i detta reglemente.

Inom sitt verksamhetsområde ska socialnämnden besluta om organisation av verksamheten och i frågor som rör förvaltningen. Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig och att dess verksamhet sköts på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att dess interna kontroll är tillräcklig.

Verksamhetsområden

2 §

Socialnämnden ska fullgöra kommunens ansvar vad gäller

 1. individ och familjeomsorg samt omsorg om äldre enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och tillhörande författningar,
 2. omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller SoL och tillhörande författningar,
 3. anhörig- och brottsofferstöd enligt SoL,
 4. budget och skuldrådgivning enligt SoL samt ärenden enligt skuldsaneringslagen och tillhörande författningar,
 5. ledning och utförande av den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen, tillhörande författningar och överenskommelser,
 6. dödsboförvaltning och dödsboanmälan som följer av ärvdabalken, åtgärder som följer av lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt åtgärder rörande begravning som följer av begravningslagen,
 7. ärenden om våld i nära relationer,
 8. ärenden enligt föräldrabalken för vilka överförmyndaren inte ansvarar,
 9. ärenden om bostadsanpassning,
 10. ärenden om riksfärdtjänst och färdtjänst
 11. mottagandet av flyktingar, samt
 12. insatser för att förebygga eller minska verkningarna av arbetslöshet enligt lagen om arbetslöshetsnämnd, vidta åtgärder för sysselsättning för personer med funktionshinder samt anordna aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Övriga uppgifter

3 §

Socialnämnden ska även

 1. lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta förslag som är påkallade inom nämndens ansvarsområde,
 2. upprätta och teckna avtal samt övriga överenskommelser inom nämndens ansvarsområde,
 3. upphandla tjänster, material, inventarier och maskinell utrustning inom ramen för beviljade anslag
 4. avge yttranden över och besvara remisser inom sitt ansvarsområde,
 5. besluta om verksamhetsbidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde, samt
 6. Besluta om utdelning från donationsstiftelse inom socialnämndens ansvarsområde.

Personalansvar

4 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Personalfrågor regleras av kommunstyrelsens reglemente.

Personuppgiftsansvar

5 §

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och tillhörande personuppgiftslagstiftning för behandling av de personuppgifter som nämnden förfogar över.

Processbehörighet

6 §

Socialnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser, under förutsättning att överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i förhållande till fastställda mål och planer.

Rapportering

7 §

Socialnämnden ska efter varje tertial i en rapport till kommunstyrelsen redovisa en uppföljning över ekonomi och verksamhet. Uppföljningen ska innehålla särskilda uppdrag som socialnämnden har fått från kommunfullmäktige. En gång per år ska rapporten även innehålla en redogörelse av avtalssamverkan som socialnämnden har med andra kommuner och regioner.

Socialnämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts enligt speciallagstiftning.

Arbetsformer

Sammansättning

8 §

Socialnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande samt förste vice och andre vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

9 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfullmäktige har beslutat om.

En ersättare, som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan

10 §

En ledamot eller ersättare, som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

11 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialnämndens sekreterare eller annan anställd vid kansliavdelningen, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

12 §

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträde

Tidpunkt

13 §

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

14 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och åtföljas av en föredragningslista.

Kallelse och beslutsunderlag ska finnas tillgängligt för ledamöter och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Ordföranden bestämmer, utifrån sekretess och med hänsyn till personlig integritet, i vilken utsträckning beslutsunderlag inte ska vara tillgängligt för andra än ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Information om var kallelse och beslutsunderlag finns tillgängligt ska skickas till varje ledamot och ersättare på deras kommunala e-postadress.

I undantagsfall får ordförande besluta att kallelse ska ske på annat sätt.

När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde, ska den i nämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvarar för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem göra detta.

Yttranderätt

15 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Deltagande på distans

16 §

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ordföranden

17 §

Det åligger socialnämndens ordförande att

 1. närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhet,
 2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling, samt
 3. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Protokoll

18 §

Protokollet över mötet förs på ordförandens ansvar.

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

19 §

Om en ledamot eller en ersättare vill göra en protokollsanteckning rörande ett ärende ska den lämnas in skriftligt till ordföranden innan mötet är över.

En protokollsanteckning ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en protokollsanteckning får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Motivering till reservation

20 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skriftligt ska ledamoten anmäla det till ordföranden innan mötet är slut. Den skriftliga motiveringen ska lämnas in till nämndens sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

En skriftlig motivering ska vara kort och koncis och får inte förses med bilagor.

Ordföranden beslutar huruvida en skriftlig motivering får göras i protokollet och i så fall om den ska tas in i själva protokollet eller läggas som bilaga.

Delgivning

21 §

Delgivning till socialnämnden sker genom ordföranden, förvaltningschefen, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar

22 §

Avtal, handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller av annan som socialnämnden bestämmer.

Utskott

Arbetsutskott

23 §

Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare, som nämnden väljer för samma tid som de invalts i nämnden.

24 §

Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

25 §

Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den inkallelseordning som kommunfullmäktige har beslutat om.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

26 §

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.

Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid beslut som innebär myndighetsutövning mot någon enskild ska arbetsutskottet vara fulltaligt.

Vad som föreskrivs i kommunallagen eller i detta reglemente för nämnd om jäv, kallelse, anmälan om frånvaro, protokoll, reservation och deltagande på distans ska även gälla utskottet.

27 §

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet, ska beredas av utskottet om beredning behövs.

Ordföranden eller nämndens sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

28 §

Utskottets protokoll ska tillgängliggöras nämndens samtliga ledamöter och ersättare i den mån som det är lämpligt. De delar av protokollet som omfattas av sekretess tillgängliggörs inte.

Råd

29 §

Till socialnämndens knyts följande råd:

 • Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Kommunfullmäktige antar bestämmelser för råden.

Närvarorätt för övriga

30 §

Vid socialnämndens och utskottets sammanträde får i den mån ej nämnden eller utskottet i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och förvaltningschefen, närvara med rätt att delta i överläggningar.

Ordföranden beslutar om en förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar i ett ärende.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen men ej i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild.

I övrigt ska nämnden godkänna att någon får rätt att närvara.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?