Miljö- och byggnadsnämndens reglemente

Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2020

Innehållsförteckning

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Verksamhet

Verksamhetsområde

1 §

Miljö- och byggnadsnämndens ansvar omfattar följande:

 • att fullgöra kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL).
 • att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken (MB).
 • att fullgöra kommunens uppgifter inom planväsendet (översiktsplan undantagen).
 • övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom byggnadsväsendet eller miljö- och hälsoskyddsområdet.
 • övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom planväsendet.

Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt

 • Alkohollagen
 • Livsmedelslagen
 • Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
 • Strålskyddslagen
 • Tobakslagen
 • Fastighetsbildningslagen
 • Anläggningslagen
 • Ledningsrättslagen
 • Spellagen
 • Lagen om animaliska biprodukter

Miljö- och byggnadsnämnden ska även handha

 • kommunens kartverk och geografiska informationssystem
 • energirådgivning till enskilda
 • rådgivning inom samtliga verksamhetsområden

Delegering från fullmäktige

2 §

Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta i följande ärenden:

 • Organisation av verksamheten inom de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt.
 • Adressättning på landsbygden samt kvarters- och gatunamn inom planlagt område.
 • Ärenden enligt PBL m.fl. lagar enligt följande:
Delegering från fullmäktige

Författning

Ärende

5 kap. 2 § PBL

Beslut om planbesked som inte i övrigt är av större vikt.

5 kap 27, 38 och 39 §§ PBL

Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och som inte reglerar exploateringssamverkan.

En förutsättning är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot detaljplanen.

Miljö- och byggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid (5 kap 14 §). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan som har antagits av kommunfullmäktige före genomförandetidens utgång

6 kap 3-4 §§ PBL

Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande att mark utan ersättning ska avstås till kommunen eller upplåtas till annan huvudman.

6 kap 6 § PBL

Rätt att göra anmälan till inskrivningsmyndigheten. (Lantmäteriet)

6 kap 8 § PBL

Rätt att hos länsstyrelsen begära att en markägare ska
bekosta anläggandet av gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp.

8 § Lagen om exploateringssamverkan

Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan.

5 kap. 3 § 3:e st. Fastighetsbildningslagen

Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt.

Fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § 2:a st

Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser.

18 § Anläggningslagen

Rätt att påkalla förrättning.


 • Serveringstillstånd samt tillsyn av försäljning av öl klass II enligt alkohollagen.
 • Tillsyn av försäljningen av tobak enligt tobakslagen
 • Ärenden och tillsyn enligt lotterilagen.

Övriga uppgifter

3 §

Miljö- och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för de personregister som nämnden för inom sin verksamhet och förfogar över.

Besluta om utdelning av miljö- och byggnadspris

Personalfrågor

4 §

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. Regleringen av personalfrågor framgår av kommunstyrelsens reglemente.

Taxor

5 §

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att ändra fasta tillsynsavgifter med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen och inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer, göra kompletteringar med hänsyn till beslut av regeringen och statliga verk.

Nämnden har också rätt att göra tillägg och förändringar i övriga taxor med anledning av nya lagar och förordningar.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

6 §

Miljö- och byggnadsnämnden ska organisera och utveckla verksamheterna mot de mål och inom de ramar som bestäms av kommunfullmäktige.

Samverkan med verksamheternas intressenter ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Nämnden ska efter varje tertial och i en delårsrapport inför kommunfullmäktige presentera en uppföljning över ekonomi och verksamhet. I uppföljningen ska särskilt redovisas av kommunfullmäktige delegerade uppgifter och särskilda uppdrag som getts av kommunfullmäktige.

Processbehörighet

7 §

Miljö- och byggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde och träffa bindande överenskommelser i den mån överenskommelsen inte innebär utvidgning eller avsevärd förändring av nämndens verksamhet i
förhållande till fastställda mål och planer.

Arbetsformer

Sammansättning

8 §

Miljö- och byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige ordförande och en vice ordförande.

Ersättarnas tjänstgöring

9 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde ,ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot, som inställer sig under ett pågående sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra, har dock alltid företräde oberoende av turordningen, såvida det inte påverkar styrkebalansen mellan de grupper som ingått samverkan.

10 §

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare

11 §

En ledamot, som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till miljö- och byggnadsnämndens sekreterare eller annan anställd vid miljö- och byggnadsnämndens kansli, som kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

Ersättare för ordföranden

12 §

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till tjänsteåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ordförande.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Sammanträde

Tidpunkt

13 §

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Kallelse

14 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde, ska den i nämnden till tjänsteåren äldste ledamoten ansvara för kallelsen. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem göra detta.

Yttranderätt

15 §

Icke tjänstgörande ersättare har yttranderätt men inte förslagsrätt vid sammanträde.

Ordföranden kan ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få anteckning rörande ärendet noterad eller bilagd protokollet.

Deltagande på distans

16 §

Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Distansdeltagandet ska vara beskaffat så att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast dagen innan sammanträdet anmäla det till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Ordföranden

17 §

Det åligger miljö- och byggnadsnämndens ordförande att:

 • närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens verksamhet,
 • med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling samt att
 • representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.

Justering av protokoll

18 §

Miljö- och byggnadsnämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

19 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens sekreterare eller annan anställd vid miljö- och byggandsnämndens kansli före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Delgivning

20 §

Delgivning till miljö- och byggnadsnämnden sker genom ordföranden, förvaltningschefen, förvaltningens administratör, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.

Undertecknande av handlingar

21 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av miljö- och byggnadsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av någon anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Utskott

22 §

Miljö- och byggnadsnämnden kan inrätta utskott och ska då besluta hur många ledamöter och eventuella ersättare det aktuella utskottet ska ha.

Skulle miljö- och byggnadsnämnden inrätta utskott, gäller reglerna i 22- 26 §§.

23 §

Miljö- och byggnadsnämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

24 §

Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

25 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Vad som föreskrivs i kommunallagen eller i detta reglemente för miljö och byggnadsnämnden om jäv, kallelse, anmälan om frånvaro, justering, protokoll och reservation, ska även gälla utskottet.

26 §

Nämnden beslutar vilket ansvarsområde som utskottet ska ha och vilka ärenden som utskottet ska bereda.

Ordföranden eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

27 §

Utskottets protokoll ska tillställas nämndens samtliga ledamöter och ersättare.

Närvarorätt för övriga

28 §

Vid miljö- och byggnadsnämndens och eventuellt utskotts sammanträde får, i den mån ej nämnden eller utskottet i särskilt fall annat beslutar, berörd sekreterare och förvaltningschef samt resultatenhetscheferna för miljö- respektive plan- och byggenheten, närvara med rätt att delta i överläggningarna.

Förtroendevald, annan anställd eller sakkunnig får närvara vid ärenden för att lämna upplysningar efter ordförandens bedömande.

Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträde och delta i överläggningen men ej i besluten.

I övrigt ska nämnden och eventuellt utskott godkänna att någon får rätt att närvara.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?