Överförmyndarnämndens delegationsordning

Antagen av överförmyndarnämnden 21 november 2023

Delegation

Allmänt om delegering av beslutanderätt inom en nämnd (6 kap. 37-41 §§ kommunallagen).

Vad innebär delegation?

Delegation innebär att beslutanderätten i ett visst ärende eller i en ärendegrupp flyttas över från nämnden/styrelsen till någon annan – delegaten. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget. Nämnden kan också ta över ett ärende och fatta beslut så länge delegaten ännu inte har fattat något beslut. Nämnden har redovisningsansvaret, men delegaten har det juridiska ansvaret som till exempel tjänstefel eller skadestånd.

Förutsättningar för nämndens rätt att delegera

Delegation inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först måste kommunfullmäktige besluta om ett reglemente för nämnden som talar om vilka verksamhetsområden som nämnden ska ansvara för och i vilka ärenden eller grupper av ärenden som nämnden ska fatta beslut. Därefter kan nämnden besluta om delegering av beslutanderätten, i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka kommunala beslut är möjliga att delegera?

Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande:

Vilka ärenden och beslut som är möjliga att delegera kan åskådliggöras enligt följande:

Kommunfullmäktige

Befogenhet att fatta beslut inom den kommunala kompetensen. Delegerar till nämnder genom att fatta beslut om nämndernas reglementen. Får inte delegera beslut som faller inom 5 kap. 1 § KL eller beslut som fullmäktige enligt lag eller förordning explicit ska fatta beslut om.

Nämnd

Befogenhetsområdet anges i nämndens reglemente samt lagstiftning inom verksamhetsområdet. Kan inte delegera beslut som är ren verkställighet eller förberedande åtgärd. Nämnd får ej ge delegation i beslut som nämnd enligt lag eller förordning explicit ska fatta beslut om. Delegerar genom att fatta beslut om delegationsordning.

Anställda

Befogenhet framgår av delegationsordningen som anger specifik delegat i specifika frågor. Delegater på dessa nivåer har inte rätt till vidaredelegering.

 

Skillnaden mellan självständiga beslut (delegationsbeslut) och verkställighet

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Finns ingen självständig beslutanderätt handlar det om så kallad ren verkställighet. Exempel på verkställande beslut kan vara avgiftsdebitering enligt fastställd taxa eller beslut om semester enligt lag, det vill säga där det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. Rätten för de anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering.

Vem kan nämnden delegera till?

En nämnd får enligt 6 kap. 37 § kommunallagen, delegera beslutanderätten till anställd hos kommunen, presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Det är dock inte tillåtet att lämna delegationsuppdrag till:

 • Flera anställda i grupp
 • Anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, så kallad blandad delegering
 • Anställd i kommunalt företag

Ersättare för delegat

Vid frånvaro av delegat övertas beslutanderätten av ersättare som kan vara den som vikarierar för delegaten eller som är särskilt utsedd av förvaltningschef eller sektorchef. Finns det ingen ersättare övertas delegatens beslutanderätt av delegatens närmaste chef. Som frånvaro räknas sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa och jäv.

Delegat anges i delegationsordningen på lägsta nivå. För tjänstepersonsdelegat innebär detta att överordnad tjänsteperson kan fatta beslut i alla de ärenden som är delegerade till lägre tjänsteperson.

Vad kan nämnden inte delegera?

Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras i följande ärenden:

 1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
 2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
 3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
 4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden
 5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller:

 1. Ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
 2. Ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas
 3. Ärenden om upphandling
 4. Ärenden om valfrihetssystem.

Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som annars är av större vikt beslutas av nämnden.

Delegation enligt föräldrabalken

En överförmyndare/överförmyndarnämnd får enligt 19 kap. 14 § föräldrabalken (FB) uppdra åt en ledamot, en ersättares som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteperson med den kompetens som behövs för uppdraget, att avgöra ärenden på överförmyndarens vägnar. Delegation får ges även till tjänsteperson i annan kommun.

Delegationen får inte omfatta:

 1. Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige
 2. Beslut att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget på grund av olämplighet
 3. Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
 4. Föreläggande om vite
 5. Avslag på ansökan om samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande.

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut, inklusive beslut som fattas med stöd av vidaredelegation, ska anmälas till nämnden. Sådana beslut ska anmälas till nämnden vid närmast påföljande sammanträde. Beslut i ärenden enligt föräldrabalken behöver inte anmälas till nämnden. Vid en anmälan av delegationsbeslutet är det viktigt att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut med hänsyn till bland annat möjligheten att överklaga beslutet. Delegationsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Rätten att överklaga för att få laglighetsprövning gäller inte om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

För övriga beslut ansvarar delegat vid inlämnade av handlingen till registrator eller nämndsekreterare att uppge att det är ett delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden. Besluten anmäls till nämnden av nämndsekreterare genom rapport från ärendehanteringssystemet.

Beslut om vidaredelegation anmäls likt andra delegationsbeslut till respektive nämnd.

Laglighetsprövning - överklagande av beslut enligt 13 kap. kommunallagen

Överklagande av beslut genom laglighetsprövning ska inges till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats. I skrivelsen ska den klagande ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Förvaltningsrätten prövar om överklagandet har lämnats in i rätt tid. Beslut vinner laga kraft tre veckor efter att det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet har justerats, om inte överklagande skett i rätt tid.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om det inte kommit till på lagligt sätt, beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsbesvär - överklagande av beslut enligt förvaltningslagen

Ett beslut som grundas på specialförfattningar och riktas mot eller berör enskild överklagas vanligtvis genom förvaltningsbesvär. Vid förvaltningsbesvär ska skrivelsen med överklagandet lämnas till nämnden inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av beslutet. I skrivelsen ska den klagande ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som den klagande begär. Överklagandet prövas om det har lämnats in i rätt tid. Har överklagandet kommit in för sent avvisas överklagandet. Om överklagandet inte avvisas överlämnas detta tillsammans med övriga handlingar till den myndighet som ska pröva ärendet. Beslutet ska omprövas ifall det är uppenbart oriktigt och om det snabbt och enkelt kan ändras och ändringen kan ske utan nackdel för klaganden. Beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att den enskilde fått ta del av beslutet, om inte överklagande skett i rätt tid.

Förkortningar

Förkortningar
BrB

Brottsbalken

ExprL

Expropriationslag

FB

Föräldrabalken

FBL

Fastighetsbildning

FF

Förmyndarförordningen

FL

Förvaltningslagen

GDPR

Europaparlamentets och Rådets förordning

(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

iäL

Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

KF

Kommunfullmäktige

KL

Kommunallagen

LEB

Lag om god man för ensamkommande barn

LFF

Lag om framtidsfullmakter

LOU

Lagen om offentlig upphandling

LUFLag om upphandling inom försörjningssektorerna

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen

PBB

Prisbasbelopp

RF

Regeringsformen

SFS

Svensk författningssamling

TF

Tryckfrihetsförordningen

VitesL

Lag om viten

ÄB

Ärvdabalken

ÖFN

Överförmyndarnämnden

 

1. Övergripande ärenden

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

1.1

Beslut i brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Ordförande

Vid ordförandes frånvaro, i angiven ordning:

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

6 kap. § 39 KL

1.2

Beslut om avslag, delvis avslag eller utlämnande med förbehåll vid begäran om allmän handling.

Enhetschef

Handläggare

2 kap. TF

6 kap. § 3 OSL

 

1.3

Avslag av begäran att avgöra ärende efter sex månader.

Enhetschef

Handläggare

12 § FL

 

1.4

Utfärdande/återkallande av fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid domstol eller annan myndighet.

Ordförande

 

Innefattar även fullmakt för externt ombud.

1.5

Yttrande/svar till domstol eller annan myndighet.

Enhetschef

 

 

1.6

Yttrande till domstol eller annan myndighet med anledning av överklagande av delegats beslut.

Ursprunglig delegat

46 § FL

 

1.7

Rätt att företräda överförmyndaren vid domstol avseende ärenden enligt föräldrabalken och lag om god man för ensamkommande barn.

Enhetschef

Handläggare

 

 

1.8

Överklaga beslut som meddelats av domstol eller annan myndighet.

 

Enhetschef

 

Delegations-förbud enligt speciallagstiftning kan göra att beslutet ska överklagas av nämnd.

1.9

Avvisning av för sent inkomna överklaganden.

Ursprunglig delegat

45 § FL

 

1.10

Utfärdande/återkallande av fullmakt för annan anställd att kvittera och ta emot försändelser ställda till nämnden.

Enhetschef

 

 

1.11

Rätt att ta emot och underteckna delgivningar ställda till nämnden.

 

Enhetschef

 

Gäller utöver de som anges i nämndens reglemente.

1.12

Beslut om representation eller uppvaktning utöver vad som följer av fastställda regler.

Ordförande

 

 

1.13

Beslut om deltagande i kurser, studieresor och konferenser för nämndens ledamöter och ersättare.

Ordförande

 

 

1.14

Beslut om deltagande i kurser, studieresor och konferenser för nämndens ordförande.

Vice ordförande

 

 

1.15

Beslut om rättelse eller ändring av beslut.

Ursprunglig delegat

36-39 §§ FL

 

1.16

Redaktionell revidering av styrdokument beslutade av nämnden (rättelse av stavfel, uppdatering av laghänvisningar eller ändring av layout).

Nämndsekreterare

 

 

1.17

Beslut att avvisa ombud.

Enhetschef

Handläggare

FL 14 §

 

1.18

Föreläggande styrkande av behörighet.

Enhetschef

Handläggare

FL 15 §

 

1.19

Föreläggande om komplettering.

Enhetschef

Handläggare

FL 20 §

 

1.20

Begära uppgifter ur belastningsregistret.

Administratör

Enhetschef

Handläggare

Förordning (1994:1134) om avdrag för vissa utbildningsinsatser vid betalning av lönekostnadspålägg avseende budgetåret 1994/95

 

1.21

Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis.

 

Administratör

Enhetschef

Handläggare

 

 

2. Föräldrabalken (FB)

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

2.1

Underrätta socialnämnd att barn beviljats permanent uppehållstillstånd.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 6 kap. 8 a §

 

2.2

Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling förvärvat genom eget arbete.

Enhetschef

Handläggare

FB 9 kap. 3 §

 

2.3

Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom som myndling fått genom gåva eller testamente med förbehåll om att myndlingen själv skall få disponera över egendomen.

Enhetschef

Handläggare

FB 9 kap. 4 §

 

2.4

Beslut om omhändertagande av egendom.

Enhetschef

Handläggare

FB 9 kap. 8 §

 

2.5

Förslag till rätten på person lämplig som förmyndare.

Enhetschef

Handläggare

FB 10 kap. 14 §

 

2.6

 

Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och medförmyndare.

Enhetschef

Handläggare

FB 10 kap. 18 §

 

2.7

Beslut att förordna god man i förmyndares ställe.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 1 §

 

2.8

Beslut att förordna god man vid motstridiga intressen.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 2 §

 

2.9

Beslut att förordna god man för bortavarande.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 3 §

 

2.10

Beslut att förordna god man vid byte.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 4 §

 

2.11

Ansöka om beslutsrätt om förvaltarskapets närmare omfattning.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 7 §

 

2.12

Beslut att förordna förvaltare vid byte.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 7 §

 

2.13

Besluta om omfattning av förvaltarskap.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 7 §

 

2.14

Kontrollera ställföreträdares lämplighet.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 11 kap. 12 §

 

2.15

Ansöka om förordnande av god man eller förvaltare (även avskrivningsbeslut när ansökan inte sker).

Enhetschef

Handläggare

11 kap. 15 § FB

 

2.16

Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 11 kap. 16 §

 

2.17

Avge yttrande i ärende om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 16 §

 

2.18

Yttrande till rätten med förslag på lämplig god man eller förvaltare.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 16 §

 

2.19

Hämta in utredning efter uppdrag från rätten.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 11 kap. 17a §

 

2.20

Lämna förslag på ställföreträdare.

 

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 11 kap. 17a §

 

2.21

Beslut att interimistiskt förordna god man eller förvaltare.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 18 §

 

2.22

Beslut att entlediga ställföreträdare på egen begäran.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 19 § och 19b §

 

2.23

Beslut att godmanskap enligt 11 kap. 1-3 §§ FB ska upphöra.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 19 § och 19b §

 

2.24

Ansökan till rätten om upphörande av godmanskap enligt FB 11 kap. 4 § eller förvaltarskap.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 21 §

 

2.25

Ansökan om jämkning av godmanskap enligt FB 11 kap. 4 § eller förvaltarskap (även interimistiskt).

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 23 §

 

2.26

Beslut om jämkning av godmanskap enligt 11 kap. 1-3 §§ FB (även interimistiskt beslut).

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 23 §

 

2.27

Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 23 §

 

2.28

Infodra yttrande inför beslut om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare.

Enhetschef

Handläggare

FB 11 kap. 24 §

 

2.29

Infordra upplysningar av ställföreträdare.

Administratör

Enhetschef

Handläggare

FB 12 kap. 9 §

 

2.30

Samtycke i efterhand till ingånget avtal (ratihabering).

Enhetschef

Handläggare

FB 12 kap. 10 §

 

2.31

Beslut om fördelning av förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare.

Enhetschef

Handläggare

FB 12 kap. 12 §

 

2.32

Beslut vid oenighet om förvaltning mellan ställföreträdare.

Enhetschef

Handläggare

FB 12 kap. 12 §

 

2.33

Beslut om ställande av säkerhet.

 

Enhetschef

Handläggare

FB 12 kap. 13 §

 

2.34

Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till förordnande förmyndare, gode män och förvaltare.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 12 kap. 16 §

 

2.35

 

Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till tillfällig vårdnadshavare.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 6 kap. 10 §

 

2.36

Bestämmande av i vad mån arvode eller ersättning för utgift ska utgå av den enskildes medel, av dödsboets medel eller av kommunala medel.

Enhetschef

Handläggare

FB 12 kap. 16 §

 

2.37

Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare.

Enhetschef

Handläggare

FB 12 kap. 17 §

 

2.38

Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat sätt.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 6 §

 

2.39

Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 8 §

 

2.40

Beslut att överförmyndarkontroll ska upphöra.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 9 §

 

2.41

Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 9 §

 

2.42

Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den omyndiges fasta egendom eller nyttjanderätt, panträtt m.m. Till sådan egendom.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 10 §

 

2.43

Samtycke till understöd.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 11 §

 

2.44

Tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 12 §

 

2.45

Beslut om samtycke att driva rörelse.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 13 §

 

2.46

Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning eller sluträkning.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 16 §

 

2.47

Beslut för föräldrar att slut- eller årsräkning får lämnas i förenklad form.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 16 §

 

2.48

Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 13 kap. 17 §

 

2.49

Förelägga föräldrarna att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 18 §

 

2.50

Bestämmande om att 13 kap. 3-7 §§ FB ska tillämpas även i annat fall än som följer av 13 kap. 2 § FB.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 19 §

 

2.51

Begränsning av möjligheten att ta ut pengar i bank.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 19 §

 

2.52

Bestämmande av att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 19 §

 

2.53

Bestämmande av att premieobligationer ska skrivas in i statsskuldboken.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 19 §

 

2.54

Bestämmande att den som ska betala pengar till en omyndig ska sätta in dessa i bank.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 19 §

 

2.55

Godkännande av avtal som föräldrar träffat med värdepappersinstitut. Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 19 §

 

2.56

Bestämma tid och plats for granskning av föräldrarnas förvaltning.

Enhetschef

Handläggare

FB 13 kap. 21 §

 

2.57

Beslut om samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på något annat sätt.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 6 §

 

2.58

Beslut för god man eller förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 14 kap. 8 §

 

2.59

Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 10 §

 

2.60

Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 10 §

 

2.61

Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom och upplåtande av nyttjanderätt, panträtt till sådan egendom m.m.

Enhetschef

Handläggare

FB14 kap. 11 §

 

2.62

Beslut om samtycke till understöd.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 12 §

 

2.63

Beslut om samtycke till upptagande av lån eller att ingå annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att ställa den enskildes egendom som säkerhet får den enskildes eller någon annans förbindelse.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 13 §

 

2.64

Samtycke till att den enskilde driver rörelse.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 14 §

 

2.65

Samtycke till att god man eller förvaltare driver rörelse för den enskildes räkning.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 14 §

 

2.66

Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning ska redogöra får den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 16 §

 

2.67

Beslut om befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 19 §

 

2.68

Beslut om att års- eller sluträkning får lämnas i förenklad form.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 19 §

 

2.69

Bestämmande av ny tid för inlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning (anstånd).

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 14 kap. 20 §

 

2.70

Begränsa möjligheten att ta ut pengar i bank kreditmarknadsföretag eller värdepappersbolag utöver vad som följer av 8 §.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 21 §

 

2.71

Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 21 §

 

2.72

Meddela att den som ska betala ut pengar till den enskilde att pengarna ska sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 21 §

 

2.73

Godkänna avtal som ställföreträdaren träffat med värdepappersinstitut.

Enhetschef

Handläggare

FB14 kap. 21 §

 

2.74

Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av förvarad värdehandling eller registrerad rättighet enligt aktiekontolagen samt uppbärande av kapitalbelopp som hänför sig till sådan handling eller rättighet.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 21 §

 

2.75

Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning.

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 23 §

 

2.76

Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning eller att sådan redovisning får lämnas i förenklad form (dödsbo).

Enhetschef

Handläggare

FB 14 kap. 24 §

 

2.77

Infordra redogörelse för skifteshinder och bestämma särskild tid för sådan redogörelse.

Enhetschef

Handläggare

FB 15 kap. 3 §

 

2.78

Beslut om samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning.

Enhetschef

Handläggare

FB 15 kap. 4 §

 

2.79

Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte.

Enhetschef

Handläggare

FB 15 kap. 5 §

 

2.80

Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo.

Enhetschef

Handläggare

FB 15 kap. 5 §

 

2.81

Beslut om samtycke till arvsavstående enligt 3 kap 9 § ärvdabalken.

Enhetschef

Handläggare

FB 15 kap. 6 §

 

2.82

Beslut om samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.

Enhetschef

Handläggare

FB 15 kap. 7 §

 

2.83

Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift (anstånd).

Enhetschef

Handläggare

FB 15 kap. 8 §

 

2.84

Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 16 kap. 3 §

 

2.85

Utseende av någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar.

Enhetschef

Handläggare

FB 16 kap. 3 §

 

2.86

Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren ska hålla handlingar tillgängliga.

Enhetschef

Handläggare

FB 16 kap. 3 §

 

2.87

Att på samtliga redovisningshandlingar t.ex. förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 16 kap. 4 §

 

2.88

Bestämmande av tid för yttrande över granskningsanmärkning.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 16 kap. 5 §

 

2.89

Beslut om granskningsanmärkning för samtliga redovisningshandlingar.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 16 kap. 5 §

 

2.90

Pröva om beslut enligt några bestämmelser i 13 eller 14 kap. FB behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtas.

Enhetschef

Handläggare

FB 16 kap. 5 §

 

2.91

Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om förvaltningsåtgärd av större vikt.

Enhetschef

Handläggare

FB 16 kap. 9 §

 

2.92

Återkallande av samtycke.

Enhetschef

Handläggare

FB 16 kap. 9 §

 

2.93

Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

FB 16 kap. 10 §

 

2.94

Inhämtande av uppgift från bank, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, svenska värdepapperscentraler, kontoförande institut, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, företag som driver inlåningsverksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet och utländska företag som driver motsvarande verksamhet från en filial i Sverige.

Administratör

Enhetschef

Handläggare

 

FB 16 kap. 10 a §

 

2.95

Lämna statistik till Länsstyrelsen.

Administratör

Enhetschef

Handläggare

FB 19 kap. 19 §

 

2.96

Överklagande av rättens beslut.

Enhetschef

Handläggare

FB 20 kap. 3 §

 

2.97

Anlita ombud.

Enhetschef

FB 20 kap. 7 §

 

2.98

Samtycke, tillstånd eller förordnande i andra fall, än de i delegationsordningen upptagna, där samtycket, tillståndet eller förordnande framstår som självklart och tveksamhet ej kan råda om att huvudmannen ej missgynnas eller skadas på grund av beslutet.

Enhetschef

Handläggare

 

 

 

3. Förmyndarskapsförordning (FF)

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

3.1

Granskning av förvaltarskap och prövning om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet.

Enhetschef

Handläggare

FF 5 §

 

3.2

Överflyttning av ärenden.

Administratör

Enhetschef

Handläggare

FF 6 §

 

3.3

Yttrande till rätten.

Enhetschef

Handläggare

FF 7 §

 

3.4

Utlämnande av registerutdrag

Administratör

Enhetschef

Handläggare

FF 11 §

 

4. Lag om god man för ensamkommande barn (LEB)

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

4.1

Förordnande av god man i vårdnadshavare/förmyndares ställe att ansvara för den underåriges personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter.

Enhetschef

Handläggare

LEB 2 §

 

4.2

Initiera (ex officio) ta upp frågan om förordnande av god man.

Enhetschef

Handläggare

LEB 3 §

 

 

4.3

Bereda barnet tillfälle att yttra sig i ärende om förordnande av god man m.m.

Enhetschef

Handläggare

LEB 3 §

 

4.4

Beslut om upphörande av godmanskap.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

LEB 5 §

 

4.5

Beslut om byte av god man.

Enhetschef

Handläggare

LEB 6 §

 

 

4.6

Beslut om entledigande av god man på egen begäran samt på grund av olämplighet

(även interimistiskt).

Enhetschef

Handläggare

LEB 6 §

 

4.7

Bereda barnet tillfälle att yttra sig i anledning av upphörande av godmanskap respektive entledigande av god man.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

LEB 7 §

 

4.8

Bereda tilltänkt god man samt förordnad god man tillfälle att yttra sig före respektive entledigande.

Enhetschef

Handläggare

Administratör

LEB 9 §

 

4.9

Underrättelse till socialnämnd.

Enhetschef

Handläggare

LEB 10 §

 

4.10

Handläggning med stöd av uppräknade bestämmelser i 12 § lag om god man för ensamkommande barn.

Enhetschef

Handläggare

 

LEB 12 §

 

5. Lag om viten (VitesL)

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

5.1

Ansökan om utdömande av vite.

Enhetschef

Handläggare

VitesL 6 §

 

6. Ärvdabalken (ÄB)

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

6.1

Ansökan om att dödsbo skall avträdas till förvaltning av boutredningsman.

Enhetschef

Handläggare

ÄB 19 kap. 1 §

 

 

7. Lag om framtidsfullmakter (LFF)

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

7..1

Yttrande till tingsrätten.

 

Enhetschef

Handläggare

LFF 13 §

 

7.2

Beslut att förordna god man vid motstridiga intressen.

Enhetschef

Handläggare

LFF 17 §

 

7.3

Begära upplysningar och redovisningar.

Enhetschef

Handläggare

LFF 25 §

 

7.4

Beslut om brukandeförbud.

 

Enhetschef

Handläggare

LFF 26 §

 

8. Fastighetsbildningslagen (FBL)

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

8.1.

Förordna god man som företrädare för herrelös vid förrättning.

Enhetschef

Handläggare

4 kap. 12 § FBL

 

9. Expropriationslagen (ExprL)

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

9.1

Förordna god man som företrädare för herrelös fastighet vid expropriation.

Enhetschef

Handläggare

ExprL 3 kap. 2a § 5 kap 5 a §

 

10. Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL)

Nr

Ärende

Delegat

Lagrum/

författning

Anmärkning

10.1

Ansökan att förmynderskap inte skall anses anordnat enligt svensk lag

Enhetschef

Handläggare

IÄL 4 kap 1 §

 

10.2

Ansökan om att förordna konsulär tjänsteman som överförmyndare

Enhetschef

Handläggare

IÄL 5 kap 1§

 

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?