Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning

Fastställd 10 december 2020, § 116. Datum för revidering: 22 april 2021, §54

Inledning

Allmänt om delegation

Delegation enligt kommunallagens bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som överflyttas kan avse ett visst ärende eller en ärende- grupp.

Beslut som fattas på delegation fattas på miljö- och byggnadsnämnden vägnar och kan överklagas genom laglighetsprövning. Det ska därför framgå att beslutet är ett delegationsbeslut, t ex i rubriken.

Miljö- och byggnadsnämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten helt eller i visst fall. Nämnden kan dock inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation.

Miljö- och byggnadsnämnden kan alltid ta upp ett ärende till eget avgörande, även om beslutanderätten delegerats. Men då måste den som fått beslutanderätten delegerad till sig få reda på, i förväg, att nämnden tänker fatta ett eget beslut.

Miljö- och byggnadsnämnden kan normalt inte ändra ett beslut som har tagits på delegation, men det finns inget hinder för en delegat att låta ett beslut gå till nämnden trots att delegation har getts.

En chef har alltid samma beslutanderätt som sina underställda.

Enhetschefen kan förbehålla sig beslutanderätten i ett visst ärende eller i en viss typ av ärenden. I så fall ska den som fått beslutanderätten delegerad till sig få reda på, i förväg, att chefen tänker fatta beslutet.

Överordnad chef får inte ändra ett beslut som redan fattats. Beslut får endast ändras av besluts- fattaren själv eller av domstol.

Beslut eller ren verkställighet

Beslut kan enligt kommunallagen enbart fattas av politiska organ och dess delegater. I den kommunala förvaltningen vidtas en mängd åtgärder som inte kan anses som beslut i lagens mening utan är rent förberedande åtgärder eller ren verkställighet.

Ren verkställighet är beslut som fattas enligt i förväg fastställda direktiv och som inte innehåller några moment av självständig bedömning från beslutsfattaren. Enligt kommunallagens förarbeten nämns som exempel på ren verkställighet avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, interna frågor om inköp, fastighetsförvaltning och personaladministration. Rätten att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegation, och tillkommer normalt på tjänstemännen i kommunen.

Åtalsanmälan för miljöbrott enligt miljöbalken (1998:808, MB) är verkställighet som inspektörerna kan handlägga. Nämndbeslut kan överklagas medan förberedande eller verkställande åtgärder inte kan överklagas.

Gränsen mellan vad som är beslut och verkställighet är inte alltid klar och tydlig. Vid osäkerhet ska frågan lyftas till nämnden.

Inskränkningar enligt lagstiftning

Nämnden får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:

 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige samt yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
 5. vissa ärenden som anges i särskilda lag eller annan författning.

Sammanfattningsvis kan man säga att ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som an- nars är av större vikt är förbehållna nämnden. Oftast handlar det om ärenden som får stora kon- sekvenser för kommunen och ofta där politiska bedömningar är avgörande. Någon klar gräns för vad som kan eller inte kan delegeras finns inte. Man får se på hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.

Förutom de generella undantagen från delegering ovan innehåller en del specialförfattningar, t.ex. plan- och bygglagen, också uttryckliga delegeringsförbud. Enligt plan- och bygglagens (2010:900, PBL) 12 kap. 6 § får ett delegationsuppdrag, förutom ovan restriktioner i KL, inte omfatta följande:

 1. ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse,
 2. beslut om föreläggande eller förbud förenat med vite i andra fall än som avses i PBL 11 kap. 30-32 §§ och 33 § första punkten,
 3. besluta om föreläggande som förenas med upplysning om att den åtgärd som föreläggandet av- ser kan komma att utföras genom nämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet rik- tas mot, eller
 4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift.

Beslut endast inom ramen för detaljbudget

Delegerad beslutanderätt får endast utnyttjas inom ramen för nämndens detaljbudget eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt, alternativt täcks av avgiftsfinansiering.

Överklagande, yttrande och inhibition

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

 • Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.
 • Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av ett delegations- beslut.
 • Besluta att ansöka om inhibition av beslut och domar.

Form för delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut ska vara utformat så att följande finns med:

 • Att det rör sig om ett delegationsbeslut (sidhuvud/rubrik)
 • Vilken punkt i delegationsordningen som beslutet avser
 • Beslutet (det beslut som faktiskt tagits)
 • Ärendet (bakgrund, vad det gäller)
 • Beslutsfattare
 • Beslutsdatum
 • Underskrift

Anmälan av delegationsbeslut

Alla beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller också när enhetschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt.

Anmälan ska ske genom att beslutet snarast skickas till nämndens sekreterare. Beslutet bör skickas i original givet att detta inte ska bevaras på annat ställe.

Miljö- och byggnadsnämndens administratör ansvarar för att nämndens sekreterare får en lista med en sammanfattning av fattade delegationsbeslut inför varje sammanträde, som delges nämn- den tillsammans med övriga handlingar. I listan ska framgå vilken delegat som fattat beslutet samt vilket
delegationsärende det rör sig om. Inga känsliga uppgifter om personer får finnas med i sammanställningen.

Det ska understrykas att det är av yttersta vikt att alla delegationsbeslut anmäls då de vinner laga kraft först tre veckor efter att det har tillkännagivits på kommunens anslagstavla att det protokoll- förda beslutet har justerats.

Ordförandens beslut i brådskande ärenden

Med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen uppdras åt miljö- och byggnadsnämndens ordförande, eller vid förfall för ordföranden, till vice ordföranden, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Vidaredelegation

Med stöd av 7 kap. 6 § får enhetschefen delegera sin rätt att besluta i visst ärende till en annan anställd inom kommunen (vidaredelegation), om det inte uttryckligen anges någonting annat i delegationsordningen. Detta gäller även när enhetschefen inträder som ersättare för annan delegat.
Vidaredelegering kan endast ske i ett led.

I delegationsordningen finns det markerat vilka beslut som inte får vidaredelegeras. Enhetschefens beslut om vidaredelegation ska anmälas till nämnden.
Enhetschefen ansvarar för att det finns en delegationsförteckning. Av delegationsförteckningen framgår vilka ärenden eller ärendegrupper som enhetschefen har vidaredelegerat till annan tjänsteman.

Beslut som fattats på grund av vidaredelegering ska anmälas till enhetschefen, som i sin tur ansvarar för att anmäla beslutet till miljö- och byggnadsnämnden.

Tillförordnad enhetschef har samma delegation som enhetschef.

Ersättare

När en delegat är frånvarande eller av annan anledning inte kan fatta beslut kan en ersättare träda in i dess ställe. Det framgår av delegationsordningen vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. Det kan finnas flera ersättare, och då anges det med siffra vem som är förste och vem som är andre ersättare.

Vid förfall av ordföranden

För ordföranden är förste vice ordföranden alltid förste ersättare, om inte annat uttryckligen anges.

Vid förfall av övriga delegater

Om övriga delegater och dess ersättare är frånvarande inträder alltid enhetschef som ersättare.

Förkortningar

Förkortningar på delegater

 • KD Kommundirektör
 • KJ Kommunjurist
 • KC Kanslichef
 • EKC Ekonomichef
 • EC Enhetschef
 • HRC HR-chef
 • HM Handläggare miljö/livsmedel, miljö- och hälsoskyddsinspektör och livsmedelsinspektör
 • HB Handläggare bygg och byggnadsinspektör
 • HA Handläggare alkohollagstiftning
 • AH Administrativ handläggare
 • AD Administratör
 • SA Stadsarkitekt
 • PA Planarkitekt
 • MEX Mark- och exploateringsstrateg
 • GDPR GDPR-samordnare
 • PU Personalutskottet

Förkortningar på lagar och förordningar

 • PBL Plan- och bygglagen
 • PBF Plan- och byggförordningen
 • BFS Boverkets författningssamling
 • FAOKL Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
 • FBL Fastighetsbildningslagen
 • AL Anläggningslagen
 • KL Kommunallagen
 • FL Förvaltningslagen
 • LL Ledningsrättslagen
 • LOU Lagen om offentlig upphandling
 • LGS Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 • MB Miljöbalken
 • GDPR Dataskyddsförordningen

Anmälan av delegeringsbeslut

 • 0 Anmäls inte
 • 1 Anmäls genom att lista över besluten föreläggs nämnden månadsvis
 • 2 Anmäls genom MBN:s protokoll kontinuerligt

Generell begränsning av delegationens omfattning

För samtliga ärenden i delegationsordningen omfattar delegationen inte befogenhet att avslå en framställning eller ansökan eller att avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, med undantag för befogenheten att besluta i brådskande ärenden enligt 6 kap. 39 § KL.

Övergripande och allmänna ärenden

1. Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser

Nr

Verksamhet

Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

1.1

Besluta i brådskande ärenden som inte omfattas av delegation eller när utsedd delegat är förhindrad

Ordf

V.ordf

21.2


Avvisa ett överklagande som har inkommit för sent enligt förutsättningarna i 45 § förvaltningslagen (2017:900, FL) oavsett om nämnden delegerat beslutanderätten i det aktuella i ärendet.

 • för ärenden gällande alkohollagen samt lagen om to- bak och liknande produkter (LTLP) och lagen om handel med receptfria läkemedel
 • för övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde


EC, AH

EC


1

FL 45 §


1.3

Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som meddelats på delegation.

EC


11.4

Besluta om rättelse utifrån förutsättningarna som anges i 36 § förvaltningslagen för beslut som meddelats av delegaten.

Delegat för ursprungsbeslutet


1

1 FL 36 §


1.5

Besluta om omprövning utifrån förutsättningarna som anges i 37-39 § förvaltningslagen för beslut som meddelats av delegaten.

Delegat för ursprungsbeslutet


1

1 FL 37-39 §§


1.6


Beslut att avskriva ett ärende från vidare handläggning, exempelvis obefogade klagomål:

 • för ärenden gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt livsmedelslagen
 • för ärenden gällande plan och bygglagen med tillhörande lagstiftning
 • för ärenden gällande alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) och lagen om han del med receptfria läkemedel
 • för övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde


EC, HM, AD

EC, HB,
AH, ADEC, HAEC


11.7

Beslut att avvisa en framställning som är så ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp till prövning:

 • för ärenden gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt livsmedelslagen
 • för ärenden gällande plan och bygglagen med tillhörrande lagstiftning
 • för ärenden gällande alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) och lagen om handel med receptfria läkemedel
 • för övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde
EC, HM, AD
EC, HB, AH, AD
EC, HA

EC


1

FL 20 § andra stycket


1.8

Beslut att begära att den som anlitar ombud ska medverka personligen vid handläggningen av ett ärende:

 • för ärenden gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt livsmedelslagen
 • för ärenden gällande plan och bygglagen med tillhörande lagstiftning
 • för ärenden gällande alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) och lagen om handel med receptfria läkemedel
 • för övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde

EC, HM,AD


EC, HB, AH, AD

EC, HA

EC


1

FL 14 § första stycket


1.9

Beslut att ett ombud eller biträde som är olämpligt för sitt uppdrag inte längre får medverka i ärendet:

 • för ärenden gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt livsmedelslagen
 • för ärenden gällande plan och bygglagen med tillhörande lagstiftning
 • för ärenden gällande alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) och lagen om handel med receptfria läkemedel
 • för övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde

EC, HM, AD


EC, HB, AH, AD

EC, HA

EC


1

FL 14 § andra stycket


1.10

Beslut att begära att ett ombud styrker sin behörighet genom en skriftlig eller muntlig fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första stycket FL:

 • för ärenden gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt livsmedelslagen
 • för ärenden gällande plan och bygglagen med tillhörande lagstiftning
 • för ärenden gällande alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) och lagen om handel med receptfria läkemedel
 • för övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde

EC, HM, AD


EC, HB, AH, AD


EC, HA

EC


1

FL 15 § första stycket


1.11

Beslut att förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet genom en fullmakt med det innehåll som framgår av 15 § första stycket FL:

 • för ärenden gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt livsmedelslagen
 • för ärenden gällande plan och bygglagen med tillhörande lagstiftning
 • för ärenden gällande alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) och lagen om handel med receptfria läkemedel
 • för övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde

EC, HM, AD


EC, HB, AH, AD

EC, HA

EC


1

FL 15 § andra stycket


1.12

Beslut att begära att en handling bekräftas av avsändaren:

 • för ärenden gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt livsmedelslagen
 • för ärenden gällande plan och bygglagen med tillhörande lagstiftning
 • för ärenden gällande alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) och lagen om handel med receptfria läkemedel
 • för övriga ärenden inom nämndens verksamhetsområde

EC, HM, AD


EC, HB, AH, AD

EC, HA

EC


1

FL 21 §


1.13

Återkallelse av ett föreläggande som meddelats med stöd av delegering:

för ärenden gällande miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt livsmedelslagen

 • för ärenden gällande plan och bygglagen med tillhörande lagstiftning
 • för ärenden gällande alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter (LTLP) och lagen om handel med receptfria läkemedel
 • för övriga ärenden
  inom nämndens
  verksamhetsområde

EC, HM, AD


EC, HB, AH, AD

EC, HA

EC


11.14

Besluta i ärende vid prövning av enskilds begäran att allmän handling ska lämnas ut

EC


2

Tryckfrihetsordningen 2 kap. 14§


1.15

Beslut om att sekretess markering på handling

EC


0

Offentlighets- och
sekretesslagen 5 kap. 5 §


1.16

Besluta om förtroendevalds deltagande i kurs

Ordf

Vordf

21.17

Vid domstol företräda miljö- och byggnadsnämnden i mål och ärenden inom nämndens verksamhetsområde


Ge fullmakt åt anställd att företräda miljö- och byggnadsnämnden i domstol

Ordf.,
EC


EC


2


21.18

Redaktionell revidering av styrdokument (rättelse av stavfel, uppdatering av hänvisningar eller ändring i layout)

Sekr.

EC

11.19

Delgivning till miljö- och byggnadsnämnden
KL 6.36

Se separat beslut om
delgivning i nämndens reglemente 19 §


1.20

Beslut om representation eller uppvaktning utöver vad som följer av fastställda regler

EC


1


Efter avstämning med nämndens ordförande

1.21

Yttrande över överklagande av nämndens beslut när remisstiden inte medger behandling på ordinarie nämndsammanträde

KJ

EC

11.22

Samrådsyttrande och granskningsyttrande på planer som initierats av en annan nämnd

Ordf.


21.23

Övriga yttranden

 • Inom personalområdet
 • Övriga områden

PU
Ordf.

HRC
EC

21.24

Beslut om att ingå avtal om samverkan med annan kommun för en tid kortare än 6 månader för miljö- och byggenheterna

EC


1

KL 9:37

Om avtalet omfattar att ge delegation till en tjänsteman i en annan kommun krävs det alltid beslut av nämnd.

2. Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering


Verksamhet

Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

2.1

Teckna kommunövergripande personuppgiftsbiträdesavtal

KD


1

GDPR, artikel 28.3


2.2

Teckna förvaltningsspecifika personuppgiftsbiträdesavtal

EC


1

GDPR, artikel 28.3


2.3

Fatta beslut i frågor gällande behandling/ hantering av personuppgifter enligt artikel 12 punkt 5 samt artiklarna 15-21 dataskyddsförordningen

KJ

EC

1

GDPR, artikel 12.5 samt artiklarna 15-2


2.4

Besluta om genomförande av konsekvensbedömning

EC


1

GDPR, artikel 35

Efter samråd med dataskyddsombud

2.5

Besluta om en personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten eller inte

GDPRsamordnare

1:e ers KC
2:e ers KJ

1

GDPR,
artikel 33

Efter samråd med dataskyddsombudet. EC ska informeras senast 24 timmar efter fattat beslut.

2.6

Besluta om information gällande en personuppgiftsincident ska
lämnas till den registrerade eller inte

GDPRsamordnare

1:e ers KC
2:e ers KJ

1

GDPR,
artikel 34

Efter samråd med dataskyddsombudet. EC ska informeras senast 24 timmar efter fattat beslut.

2.7

Besluta om samråd ska ske med tillsynsmyndigheten

EC


1

GDPR, artikel 36

Efter samråd med dataskyddsombud

3. Ekonomi och upphandling

Ekonomi och upphandling


Verksamhet

Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

3.1

Fastställande av beslutsattestanter och ersättare

EC


13.2

Rätt att beslutsattestera alla ansvar inom miljö- och byggnadsnämndens verksamheter

EC


13.3

Antagande av leverantör och ingående av avtal vid upphandling av varor och tjänster med ett totalt kontraktsvärde om:

 • Upp till 100 pbb

EC


1

LOU

Beslut ska fattas inom ramen för anslag i budget och enligt upphandlingspolicy.

Vid kommungemensamma upphandlingar avser det angivna prisbasbeloppet (pbb) kontraktsvärdet för Vara kommuns del.

3.4

Beslut om att avbryta påbörjad upphandling

EC


1

LOU


3.5

Avskrivning av fordringar, max belopp 20 000 kronor per faktura

EKC


1Plan- och bygglagen m.fl.

4. Planärenden

Planärenden


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

4.1

Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas senare än fyra månader

SA

PA

1

PBL 5 kap. 4 §

4.2

Beslut om att ingå planavtal

PA

SA

1


5. Bygglovsärenden

Bygglovsärenden


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

5.1

Beslut om föreläggande att vidta underhållsåtgärder på byggnad

EC/HB/ AH


1

PBL 8 kap. 14 § och 11 kap. 19 §

5.2

Beslut om föreläggande att åtgärda tomt som inte hålls i vårdat skick eller som inte sköts så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivning och trafiken inte uppkommer

EC/HB/ AH


1

PBL 8 kap. 15 § och 11 kap. 19 §

5.3

Beslut om att inte vidta åtgärder efter klagomål på att tomt inte hålls i vårdat skick

EC/HB/ AH


1

PBL 8 kap. 15 §

5.4

Beslut om bygglov inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30-32a §§ PBL i följande ärenden (Delegationen avser både bygglov inom och utanför detaljplan om inte annat anges)
PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2

5.4 a)

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus utanför område med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked

EC/HB/ AH


1


b)

Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor eller hantverk

EC/HB/ AH


1


c)

Nybyggnad inom detaljplan av en- eller tvåbostadshus

EC/HB/ AH


1


d)

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

EC/HB/ AH


1


e)

Ny- eller tillbyggnad av komplementbyggnad

EC/HB/ AH


1


f)

Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus som ersätter tidigare byggnad utanför område med detaljplan under förutsättning att det rör sig om i huvudsak samma plats/tomt och utformning av byggnaden är likvärdig

EC/HB/ AH


1


g)

Ta i anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 2 § första stycket 3a)

h)

Inredande av någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 2 § första stycket 3b)

i)

Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 2 § första stycket 3a) och 8 § första stycket 2c)

k)

Ändring av gällande bygglov inom ramen för tidigare medgiven byggnadsarea eller medgiven avvikelse från detaljplan eller
områdesbestämmelse

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2

l)

Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag, materialgårdar, fasta cisterner, murar, plank, parkeringsplatser (maximalt 30 st.) samt transformatorstationer

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 och 16 kap. 7 § samt PBF 6 kap. 1 §

m)

Uppsättande eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 8 § första stycket 1 och 16 kap. 7 § samt PBF 6 kap. 3-4 §§

n)

Nybyggnad eller tillbyggnad för industri, kontor, handel, lager, eller liknande byggnad med en yta av maximalt 1000 m2

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2

5.5

Besluta om rivningslov

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 10 och 34 §§

5.6

Beslut om marklov

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 11-13 och 35 §§

5.7

Bygglov för åtgärder som inte kräver lov

EC/HB/ AH


0

PBL 9 kap. 14 §

5.8

Beslut om villkorsbesked inom ramen för föreskrifterna i 9 kap. 19 §

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 19 §

5.9 a)

Beslut om att förelägga sökande av bygglov, marklov, rivningslov eller förhandsbesked att komplettera ansökan samt om beslutet inte följs, besluta att avvisa

ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 22 § första och andra stycket

b)

Avskrivning av ärende om anmälan, lov eller förhandsbesked efter återkallelse

EC/HB/ AH
5.10

Beslut om att förlänga handläggningstiden för ärende om lov eller förhandsbesked i högst tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap. 27 §

5.11

Beslut om tidsbegränsat bygglov inom ramen för föreskrifterna i PBL 9 kap. 33 § i de fall åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark eller om åtgärden har ringa påverkan på omgivningen.

EC/HB/ AH


1

PBL 9 kap 33 §

5.12

Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt PBF 6 kap. 5 § är ofullständig, förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom viss tid vid äventyr att anmälan kan komma att avvisas eller att avgöras i befintligt skick samt att besluta att avvisa ansökan om komplettering inte inkommer inom utsatt tid

EC/HB / AH/AD


1

PBF 6 kap. 10 §

5.13

Beslut om att byggnadsverk får tas i bruk utan att slutbesked lämnats

EC/HB / AH/AD


2

PBL 10 kap. 4 §

5.14

Besluta att ge startbesked om det enligt PBL 10 kap. 14 § inte behövs något tekniskt samråd

EC/HB / AH/AD


2

PBL 10 kap. 22 § första stycket 1

5.15

Besluta att förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs för prövningen av frågan om startbesked om det enligt 10 kap. 14 § PBL inte behövs något tekniskt samråd

EC/HB / AH/AD


1

PBL 10 kap. 22 § första stycket 2

5.16

Besluta att med startbesked godkänna att en åtgärd får påbörjas

EC/HB / AH/AD


1

PBL 10 kap. 23- 24 §§

5.17

Beslut att godkänna ny kontrollansvarig om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag

EC/HB/ AH


1

PBL 10 kap. 13 §

5.18

Beslut att det för rivningsåtgärder inte behövs någon kontrollplan

EC/HB/ AH


1

PBL 10 kap. 18 §

5.19

Beslut om kompletterande villkor för bygg- eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen

EC/HB/ AH


1

PBL 10 kap. 29 §

5.20

Beslut om slutbesked respektive om interimistiskt slutbesked

EC/HB / AH/AD


1

PBL 10 kap. 34-37 §§

5.21

Avge ingripandebesked

EC

HB

2

PBL 11 kap.

PBL 11 kap. 7 §

5.22

Beslut att av polismyndigheten begära det biträde som behövs för tillträde enligt PBL 11 kap. 8 §

EC

HB

1

PBL 11 kap. 9 §

5.23

Beslut om lovföreläggande om lovpliktig åtgärd har vidtagits utan lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden och delegaten har befogenhet att besluta i lovärendet

EC

HB

2

PBL 11 kap. 17 §

5.24

Förelägga ägare av byggnadsverk att inom viss tid ge synpunkter på övervägt uppdrag åt sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder och vem som ska betala kostnaderna för uppdraget. Beslut om att uppdra åt sakkunnig att behovet av underhållsåtgärder om det brister i underhållet av ett byggnadsverk

EC/HB/ AH


0

PBL 11 kap. 18 §

5.25

Besluta att utfärda åtgärdsföreläggande om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga
denne att inom en viss tid vidta
åtgärden.

EC/HB/ AH


1

PBL 11 kap. 19 §

5.26

Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd

EC/HB/ AH


2

PBL 11 kap. 30-32 §§ Nämnden beslutar om vite

5.27

Beslut om förbud mot användning av byggnadsverk om byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller om det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt PBL 10 kap. 34 och 35 §§

EC/HB/ AH


2

PBL 11 kap. 33 § första och andra punkten

5.28

Besluta om byte av funktionskontrollant inom ramen för föreskrifter i PBL 11 kap. 34

EC/HB/ AH


1

PBL 11 kap. 34 §

5.29

Beslut att entlediga kontrollansvarig inom ramen för föreskrifterna i PBL 10 kap. 11 och 11 kap. 35 §§ och, efter förslag av byggherren, besluta om en ny kontrollansvarig

EC/HB/ AH


1

PBL 11 kap. 35 §

5.30

Beslut att ansöka om handräckning hos kronofogdemyndigheten för tillträde enligt 11 kap. 8 § eller när någon har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts honom eller henne enligt 10 kap. 19-25 §§ PBL

EC

HB

2

PBL 11 kap. 39 §

5.31

Besluta om avgift för åtgärd som kan hänföras till gällande Plantaxa.


Besluta om avgift för åtgärd som kan hänföras till tabell i nämndens taxa för bygg- och kartverksamhet

Beslut om avgift grundad på
tidsersättning, där bygglovsaviften blir synnerligen oskälig, enligt taxa för bygg- och kartverksamheten

Beslut om minskning eller nedsättning av avgift i enskilt ärende

SA/PA


EC/HB /AH

EC

EC


0

0

1

1

PBL 12 kap. 8-11 §§ och av kommunfullmäktige beslutad plantaxa och taxa för miljö-och byggnadsnämnden avseende bygg- och kartverksamhet

5.32

Beslut om att förelägga den som äger eller ansvarar för en motordriven anordning installerad i ett byggnadsverk att se till att anordningen kontrolleras

EC/HB/ AH


1

PBF 8 kap. 6 §

5.33

Bestämma, i kontrollplan eller genom särskilt beslut, att krav på omfattande ändringar av andra delar än den direkt berörda av en byggnad inte behöver utföras förrän vid en viss senare tidpunkt

EC/HB/ AH


1

PBF 3 kap. 21 §

5.34

Beslut om längre besiktningsintervall enligt 3 kap. 16 §.

EC/HB/ AH


1

Boverkets föreskrifter och allmänna råd BFS 2012:4 H14

5.34.1

Beslut om anstånd med besiktning enligt 3 kap. 17 §.

EC/HB
/ AH
5.34.2

Beslut om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar med tillämpning av bestämmelsen i 3 kap. 4 §

EC/HB
/ AH
5.35

Besluta om föreläggande mot ägare till byggnader som inte fullgör sina skyldigheter ifråga om funktionskontroll av ventilationssystem

EC/HB
/ AH


1

PBF 5 kap. 1-7 §§
PBL 11 kap. 19 §

5.36

Beslut om senareläggning av besiktningstidpunkt för ventilationsanläggning enligt 4 §

EC/HB/ AH


0

BFS 2011:16 och 2012:6

5.37

Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd behövs eller inte vid tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter meddelade med stöd av 16 kap. 8 § PBL

EC/HB/ AH


2

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd LFS 3 § första stycket första meningen

5.38

Prövning av behov och beslut i frågan om färdigställandeskydd behövs vid nybyggnad av småhus som inte ska användas för permanent bruk

EC/HB/ AH


2

LFS 3 § första stycket andra meningen.


6. Fastighetsbildningsärenden mm

Fastighetsbildningärenden med mera


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

6.1

Avge yttrande i ärende om prövning av tillåtligheten enligt 3 kap. 3 § av fastighetsbildning för ny eller befintlig bebyggelse

MEX

SA

1

FBL 4 kap. 25a §

6.2

Påkallande av fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt

MEX

SA

1

FBL 5 kap. 3 § tredje stycket

6.3

Ansöka om fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller område med områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser

MEX

SA

1

FBL 14 kap. 1 a § p. 4

6.4

Skriva under förrättningsprotokoll eller i skriftligt meddelande godkänna förrättning, förrättningsbeslut eller gränsutmarkering

MEX

PA

1

FBL 15 kap. 11 §

6.5

Besluta i ärenden om belägenhetsadress på landsbygden samt kvarters- och gatunamn inom planlagt område

EC/
Kartingenjör

PA

1

MBN om någon som berörs har motsatt sig det

7. Anläggninsärenden

Anläggningsärenden


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

7.1

Begära förrättning enligt anläggningslagen

MEX

SA

1

AL 18 §

7.2

Skriva under förrättningsprotokoll eller i skriftligt meddelande godkänna förrättning eller förrättningsbeslut

MEX

SA

1

AL 30 § och FBL 15 kap. 11 §

8. Ledningsrättsärenden

Ledningsrättsärenden


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

8.1

Skriva under förrättningsprotokoll eller i skriftligt meddelande godkänna förrättning eller förrättningsbeslut

MEX

SA

1

LL 28 § och FBL 15 kap. 11 §

Miljöbalken

9. Miljökonsekvensbeskrivning och annat beslutsunderlag

Miljökonsekvensbeskrivning och annat beslutsunderlag


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

9.1

Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

EC/HM


1

MB 6 kap. 4 § tredje stycket

9.2

Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol vid prövning av ansökan om tillstånd

EC


2

MB 26 kap. 6 §
andra stycket

9.3

Avge yttrande till verksamhetsutövare med anledning av utökat samråd med miljökonsekvensbedömning

EC


1

MB 6 kap. 5 §

9.4

Avge yttrande över miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende

EC


1

MB 6 kap. 8 § och 7 § förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
Avser yttranden som i förekommande fall bara avges över MKB:n

10. Vattenskyddsområden och naturvård

Vattenskyddsområden och naturvård


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

10.1

Besluta om dispens från föreskrifter som kommunen meddelat för vattenskyddsområde om särskilda skäl finns

EC/HM


0

MB 7 kap. 22 § andra stycket miljöbalken

10.2

Besluta i ärende rörande tillstånd och anmälan enligt föreskriftermeddelade med stöd av 7 kap

EC/HM


0

Föreskrifter om vattenskyddsområde som beslutats av kommunfullmäktige

10.3

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende angående dispens från föreskrifter om områdesskydd

EC

HM

1

24 § förordningen om områdesskydd

10.4

Avge yttrande till skogsvårdsstyrelsen i ärende om dispens från föreskrifter om biotopskydd

EC

HM

1

24 § förordningen om områdesskydd

11. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

11.1

Besluta i ärenden om olägenhet för människors hälsa

EC/HM


1

MB 9 kap. 3 § samt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

11.2

Besluta i ärenden om anmälan att bedriva miljöfarlig verksamhet

EC/HM


1

MB 9 kap. 6 § samt till kommunen anmälningspliktiga verksamheter i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen

11.3

Förelägga en verksamhetsutövare av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet att söka tillstånd

EC


1

MB 9 kap. 6 a §

11.4

Besluta i ärende om
tillstånd att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse hålla:

 • nötkreatur, häst, get, får eller svin,
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
 • orm

Bifall
Avslag

EC/HM

--


1

0

MB 9 kap. 6 § och 39 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

11.5

Besluta i ärende om tillstånd eller dispens att:

 • sprida visst gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område eller inom annat tätbebyggt område
 • inrätta annat slag av toalett än vattentoalett


Bifall
Avslag, helt eller delvis

EC/HM

--


1

0

MB 9 kap. 6 § och 40 och 42 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

11.6

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett.


Bifall

Avslag, helt eller delvisEC/HM

---
1

0

MB 9 kap. 7 § och 13 § första och andra styckena förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

11.7

Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Bifall
Avslag, helt eller delvis


EC/HM

---1

0

MB 9 kap. 7 § och 13 § första och andra styckena förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

11.8

Besluta i ärende om tillstånd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Bifall
Avslag, helt eller delvis


EC/HM
/AH /AD

--1

0

MB 9 kap. 7 § och 17 § förordningen av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

11.9

Besluta i tillsynsärende om åtgärder för bekämpning av ohyra och andra skadedjur

EC/HM


2

MB 9 kap. 9 §

11.10

Besluta i ärenden om förbud att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått av nämnden godkänd rening

EC/HM


1

MB 9 kap. 7 § och 26 kap. 9 §

11.11

Besluta i ärenden om tillstånd, anmälan och dispens eller undantag enligt lokala föreskrifter

EC/HM


2

MB 9 kap. 12 §

12. Förorenade områden

Förorenade områden


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

12.1

Besluta i anledning av anmälan om vidtagande av avhjälpandeåtgärder inom förorenat område

EC/HM


1

28 § förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

12.2

Besluta i tillsynsärende om ansvar för verksamhetsutövare eller den som annars är ansvarig att utföra och bekosta avhjälpande åtgärder

EC/HM


1

MB 10 kap. 2-4 §§

12.3

Föreläggande om avhjälpande vid allvarliga miljöskador

EC/HM


1

MB 10 kap. 14 §

13. Vattenverksamhet

Vattenverksamhet


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

13.1

Avge yttrande till miljödomstol i ärende angående tillstånd till vattenverksamhet

EC

HM

2


14. Täkter, djurhållning och gödselhantering

Täkter, djurhållning och gödselhantering


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

14.1

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om tillstånd till täkt

EC


2


14.2

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende om dispens för djurhållning och gödselhantering

EC

HM

2

Förordningen om miljöhänsyn i jordbruket 9 § andra stycket

15. Kemiska produkter och biotekniska organismer

Kemiska produkter och biotekniska organismer


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

15.1

Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom vissa områden

EC/HM


2

Förordning om bekämpningsmedel 2 kap. 40-41 §§ samt NFS 2015:2 6 kap. 1§

15.2

Avge yttranden till Kemikalieinspektionen i till- ståndsärenden och övriga ärenden där yttrande begärs avseende kemiska produkter eller biotekniska organismer

EC

HM

2


15.3

Besluta i tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser.

EC/HM/ AH


1

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

16. Avfall

Avfall


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

16.1

Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv ta hand om hushållsavfall


Bifall samt delvis avslag

Avslag
EC/HM
/AH/AD

--

1

0

MB 15 kap.18 § tredje och fjärde styckena

16.2

Besluta om dispens eller undantag i övrigt från bestämmelserna i kommunens renhållningsordning.


Bifall

AvslagEC/HM
/AH/AD

--
1

0

MB 15 kap. 11 § och 26 § kommunens renhållningsordning - Föreskrifter om avfallshantering och gångbanerenhållning för Vara kommun

16.3

Besluta i tillsynsärende angående hantering av avfall och nedskräpning

EC/HM


1

MB 15 kap. 5 a och 30 §§

16.4

Besluta efter anmälan om kompostering, nedgrävning eller annat återvinnande eller bortskaffande av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

EC/HM /AH


1

Avfallsförordningen 45 §

16.5

Avge yttrande till länsstyrelsen i ärenden om tillstånd till yrkesmässig transport av avfall.

EC/HM


0

Avfallsförordningen 36 och 40 §§

17. Villkor av mindre betydelse

Villkor av mindre betydelse


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

17.1

Besluta om villkor av mindre betydelse som länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i beslut eller dom om tillstånd överlåtit till nämnden som tillsynsmyndighet att fastställa

EC


1

MB 19 kap. 5 § p. 9 och 22 kap. 25 § tredje stycket

17.2

Besluta om att förelägga den som ansöker om tillstånd att komplettera ansökan och, om sökanden inte följer ett föreläggande, avvisa ansökan.

EC/HM


1

MB 19 kap. 5 § p. 2 och 22 kap. 2 §.

18. Tillstånds giltighet, omprövning mm

Tillstånds giltighet, omprövning med mera


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

18.1

Besluta att helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, och förbjuda fortsatt verksamhet

EC


1

MB 24 kap. 3 §

18.2

Besluta att ompröva tillstånd, ändra eller upphäva villkor m.m. samt besluta om andra åtgärder i fråga om miljöfarliga verksamheter

EC


1

MB 24 kap. 5 §

18.3

Ansökan om omprövning

EC


1

MB 24 kap. 7 §

18.4

Besluta efter ansökan av tillståndshavaren att upphäva ett tillstånd eller upphäva eller ändra bestämmelser i villkor för en miljöfarlig verksamhet

EC


1

MB 24 kap. 8 §

19. Tillsyn

Tillsyn


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

19.1

Beslut om föreläggande eller förbud samt att besluta att inte vidta åtgärd, avskriva ärende samt avsluta ärende i ärenden där den kommunala nämnden är tillsynsmyndighet

EC/HM


1

MB 26 kap. 9 § samt 26 kap. 3 § och förordning om miljötillsynsförordningens 2 kap. 31-31

19.2

Besluta att ålägga tidigare fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om den nya ägarens eller nyttjanderättshavarens namn och adress

EC/HM


1

MB 26 kap. 13 §

19.3

Beslut om föreläggande eller förbud vid vite om högst 50 000 kr samt ansökan om utdömande av vite i de fall som nämnden inte meddelat beslutet

EC


2

(1 vid beslut som rör enskilda avloppsanläggningar)

MB 26 kap. 14 §

19.4

Beslut om föreläggande eller förbud vid löpande vite om högst 50 000 kr samt ansökan om utdömande av vite i de fall som nämnden inte meddelat beslute

EC


2

MB 26 kap. 14 § samt lag om viten 4 §

19.5

Översända beslut till inskrivningsmyndighet för anteckning i fastighetsregistret

EC/HM


1

MB 26 kap. 15 §

19.6

Ansöka hos kronofogdemyndigheten om verkställighet av tidigare meddelat föreläggande eller förbud

EC


2

MB 26 kap. 17 § första stycket

19.7

Ansöka hos kronofogdemyndigheten om särskild handräckning

EC


2

MB 26 kap. 17 § andra stycket

19.8

Beslut om rättelse på felandes bekostnad

EC


2

MB 26 kap. 18 §

19.9

Beslut att begära att den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder

EC/HM


1

MB 26 kap. 19 § tredje stycket

19.10

Besluta i ärende om att förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport

EC/ HM


1

MB 26 kap. 20 §

19.11

Beslut att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövsför tillsynen

EC/HM


1

MB 26 kap. 21 §

19.12

Beslut att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen

EC/HM


1

MB 26 kap. 22 §

19.13

Beslut att föreskriva att undersökning av verksamhet och dess verkningar i stället ska utföras av någon annan och att utse någon att göra sådan undersökning. Även att förena sådant beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd

EC


1

MB 26 kap. 22 § tredje meningen och tredje stycket

19.14

Bestämma att beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas

EC/HM


1

MB 26 kap. 26 §

20. Avgifter

Avgifter


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

20.1

Besluta att sätta ned eller efterskänka avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

EC


1

MB 27 kap. 1 § och 4 § taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

21. Tillträde

Tillträde


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

21.1

Beslut om förbud vid vite om högst 50 000 kr att rubba mätapparat, utrustning för pumpning eller liknande utrustningar

EC


2

MB 28 kap. 7 §

21.2

Besluta att begära hjälp av polismyndigheten för att få tillträde till fastigheter, byggnader, andra anläggningar samt transportmedel och att där utföra undersökningar och andra åtgärder

EC

HM

1

MB 28 kap. 8 §

22. Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgifter


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

22.1

Besluta om miljösanktionsavgift, dock högst 50 000 kr

EC


1

30 kap. 3 § miljöbalken och förordningen om miljösanktionsavgifter

Livsmedelslagen m.fl.

23. Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning med mera

Frågor om godkännande och registrering av livsmedelsanläggning med mera


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

23.1

Besluta om fastställande av program för faroanalys enligt 2 c § samt undersökningsprogram och dess parametrar, provtagningspunkter och frekvensen av normal respektive utvidgad undersökning.

EC/HM


2

12 § dricksvattenföreskrifterna SLVFS 2001:30, omtryck LIVFS 2017:2

23.2

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsanläggning

EC/HM


1

Art. 31.1 a) och b) i EG-förordning 882/2004 samt artikel 6.2 i EG-förordning 852/2004, 23 § livsmedelsförordningen

23.3

Beslut i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning

EC/HM


1

Art. 31.2 c), EG-förordning 882/2004, 23 § livsmedelsförordningen

23.4

Beslut i ärende om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning

EC/HM


1

Art 31.2 d), EG-förordning 882/2004, 23 § livsmedelsförordningen

23.5

Beslut om tillfälligt eller permanent upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning

EC

HM

2

Art 54.2 f EG-förordning 882/2004 24 § livsmedelsförordningen

24. Åtgärder vid bristande efterlevnad m.m.

Åtgärder vid bristande efterlevnad med mera


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

24.1

Beslut att meddela förelägganden och förbud utan vite som behövs för efterlevnaden av livsmedelslagen, lagen om animaliska biprodukter och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagarna, de EU och EG bestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd EU och EG-bestämmelserna

EC/HM


1

22 § livsmedelslagen

24.2

Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs av livsmedelshygieniska skäl

EC/HM


2

8 § livsmedelsförordningen

24.3

Beslut att ta hand om en vara som

a) har släppts ut på marknaden, eller uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden i strid med 10 § livsmedelslagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, eller

b) avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om föreläggande eller förbudet inte följs

EC/HM


2

24 § livsmedelslagen

24.4

Beslut om att på ägarens bekostnad låta förstöra omhändertagen vara, eller varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 6 § 6 livsmedelslagen

EC/HM


2

24 § livsmedelslagen

24.5

Beslut om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att foder eller livsmedel är säkra eller att lagstiftningen följs

EC/HM


2

Art 54.2 a), EG-förordning 882/2004

24.6

Beslut om att begränsa eller förbjuda utsläppande av foder eller livsmedel på marknaden och import eller export av foder, livsmedel eller djur

EC/HM


2

Art 54. 2 b), EG-förordning 882/2004

24.7

Beslut om att beordra att foder eller livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras

EC/HM


2

Art 54.2 c), EG-förordning 882/2004

24.8

Beslut om tillstånd till att foder eller livsmedel används för andra ändamål än dem som de ursprungligen var avsedda för

EC/HM


2

Art 54.2 d), EG-förordning 882/20

24.9

Beslut om att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod

EC

HM

2

Art 54.2 e), EG-förordning 882/2004

24.10

Beslut om åtgärder som avses i artikel 19 i EG –förordning 882/2004 för sändningar från tredjeländer

EC/HM


2

Art 54.2 g), EG-förordning 882/2004

24.11

Beslut om andra åtgärder som anses vara motiverade

EC/HM


1

Art 54.2 h), EG-förordning 882/2

24.12

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad

EC


2

26 § livsmedelslagen

24.13

Beslut om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller misstänks spridas genom livsmedel

EC/HM


2

25 § livsmedelslagen

25. Åtgärder vid bristande efterlevnad

Åtgärder vid bristande efterlevnad


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

25.1

Meddelande av förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas

EC/HM


1

23 § lag om foder och animaliska biproduk

25.2

Beslut att ta hand om en vara som har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på marknaden eller användas i strid med 7 och 8 §§, de föreskrifter som meddelats med stöd av 9 eller 11 § eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen samt avses med ett föreläggande eller förbud enligt 23 § om föreläggandet eller förbudet inte följs

EC/HM


2

25 § första stycket lag om foder och animaliska biprodukter

25.3

Beslut om att låta förstöra en vara på ägarens bekostnad

EC

HM

2

25 § andra stycket lag om foder och animaliska biprodukter

25.4

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad

EC


2

26 § lag om foder och animaliska biprodukter

26. Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer

Kontroll av införsel av foder och livsmedel från tredjeländer


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

26.1

Beslut om omhändertagande av livsmedel eller foder från tredjeländer som inte överensstämmer med bestämmelserna foder eller livsmedelslagstiftningen samt beslut om att:

a) Förordna om att fodret/ livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet med art. 20 eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder

b) Beträffande livsmedel eller foder som redan släppts ut på marknaden, förordna om att fodret/ livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från marknaden innan någon av de åtgärder som anges ovan vidtas

EC


EC

EC


2


2

2

Art. 19.1 EG-förordning 882/2004

26.3

Beslut om att omhänderta sändning i avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa. Beträffandel livsmedel/foder av ickeanimaliskt ursprung som är föremål för strängare kontroller i enlighet med art. 15.5 och som inte kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och att det därefter antingen destrueras eller återsänds i enlighet med art 21

EC/HM


2

Art. 19.2 EG-förordning 882/2004

26.4

Beslut om att omhänderta en sändning till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid misstanke om bristande efterlevnad m.m.

EC/HM


2

Art. 18 EG-förordning 882/200

27. Avgifter

Avgifter


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

27.1

Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift

EC/HM


1

3-6 §§ FAOKL
Kommunens taxa

27.2

Besluta om avgift för registrering

EC/HM


1

13-14 §§ FAOKL

27.3

Besluta om att sätta ned eller efterskänka avgiften

EC


1

11 § FAOKL
Kommunens taxa

27.4

Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket

EC/HM


1

Art. 79 2 c och art. 83 p 1 EU-förordning 2017/625 12-13 § FAOKL

27.5

Besluta om avgift för importkontroll

EC/HM


1

Förordning 2006:812 11-12 §§ eller motsvarande bestämmelser som gäller efter den 14 december 2019

Alkohollagen m.fl.

28. Alkohollagen

Stadigvarande tillstånd

Alkohollagen stadigvarande tillstånd


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

28.1

Allmänheten, slutet sällskap

Ordförande


1

8 kap. 2 § AL

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

28.2

Cateringverksamhet i slutna sällskap

Ordförande


1

8 kap. 4 § AL

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

28.3

Paustillstånd

Ordförande


1

8 kap. 2 § AL

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

28.4

Anmälan om serveringslokal vid catering

EC/HA


2

8 kap. 4 § AL


28.5

Ändringar i tillstånd (tex serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)

EC/HA


2

8 kap. 19,14, 2 § § AL


28.6

Provsmakning vid tillverkning

Ordförande


1

8 kap. 7 § AL

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

28.7

Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person Bolagsändring

EC/HA


2

8 kap. 11 § AL


28.8

Servering i gemensamt serveringsutrymme

EC/HA


2

8 kap. 14 § AL


28. Alkohollagen

Tillfälliga tillstånd

Alkohollagen tillfälliga tillstånd


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

28.9

Allmänheten längre än tre dagar

EC/HA


1

8 kap. 2 § AL


28.10

Allmänheten upp till tre dagar

EC/HA


2

8 kap. 2 § AL


28.11

Slutna sällskap

EC/HA


2

8 kap. 2 § AL


28.12

Paustillstånd

EC/HA


2

8 kap. 2 § AL


28.13

Servering i gemensamt serveringsutrymme

EC/HA


2

8 kap. 14 § AL


28.14

Provsmakning vid arrangemang

EC/HA


2

8 kap. 6 § AL


28.15

Efter ansökan från konkursbo

EC/HA


2

8 kap. 12 § AL


28. Alkohollagen

Övriga beslut

Alkohollagen övriga beslut


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

28.16

Beslut att inleda tillsynsärende

EC/HA


2

9 kap. 17, 18 §§ AL


28.17

Beslut att avsluta tillsynsärende utan åtgärd

EC/HA


2

9 kap. 17, 18 §§ AL


28.18

Beslut i fråga om erinran

EC/HA


2

9 kap. 17 § AL


28.19

Beslut i fråga om varning

Ordförande


1

9 kap. 17 § AL

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

28.20

Beslut om att meddela varning och förbud till den som bedriver detaljhandel med eller servering av folköl

Ordförande


1

9 kap. 19 § AL

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

28.21

Beslut om förbud eller inskränkning av viss försäljning av alkoholdrycker för visst tillfälle

Ordförande


1

3 kap. 10 § AL

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

28.22

Beslut om att överklaga till Länsrätt

Ordförande


1

10 kap. 1 § AL

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

28.23

Beslut om återkallelse av tillstånd på tillståndshavarens egen begäran eller upphörande av verksamhet

EC/HA


2

9 kap. 18 § 1 p AL


28.24

Återkallelse av tillstånd

Ordförande


1

9 kap. 18 § 2, 3 p AL

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

28.25

Avvisa ärende om serveringstillstånd när ärendet inte är komplett

EC/HA


2

8 kap. 2 § AL


28.26

Beslut om att avskriva ärende då sökanden återtagit ansökan eller då sökanden upphört som rättssubjekt

HA


2

8 kap 1, 2, 4, 6, 7 §§ AL


28.27

Begäran att det överklagade beslutet tillsvidare inte ska gälla

EC/HA


2

48 § FL


28.28

Begäran om biträde av polismyndigheten

EC/HA


2

9 kap. 9 § AL


28.29

Lämna polis-, åtalsanmälan vid brott mot alkohollagen

EC/HA


2

11 kap. AL


28.30

Lämna uppgifter på begäran av tillsynsmyndighet

EC/HA


2

9 kap. 8 § AL


28.31

Inhämta upplysningar och yttranden från annan myndighet

EC/HA


2

8 § FL


Lagen om tobak och liknande produkter

29. Lagen om tobak och liknande produkter

Lagen om tobak och liknande produkter


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

29.1

Beslut att bevilja eller avslå stadigvarande försäljningstillstånd för tobaksförsäljning detalj-och partihandel

Ordförande


2

5 kap. 3 § LTLP

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

29.2

Beslut att bevilja eller avslå tillfälligt försäljningstillstånd för tobaksförsäljning detalj- och partihande

EC/HA


1

5 kap. 3 § LTLP


29.3

Beslut om att avskriva ärende då sökanden återtagit ansökan eller då sökanden upphört som rättssubjekt

HA


2

5 kap 3 § LTLP


29.4

Beslut efter ansökan från konkursbo

EC/HA


1

5 kap. 9 § LTLP


29.5

Beslut att inleda tillsynsärende

EC/HA


1

7 kap. 3 och 4 §§ LTLP


29.6

Beslut att meddela föreläggande eller förbud gällande tobaksvaror och örtprodukter för rökning

Ordförande


2

7 kap. 9 § LTLP

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

29.7

Beslut att återkalla tillstånd som inte längre nyttjas

HA


2

7 kap 10 § 1p LTLP


29.8

Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning

Ordförande


2

7 kap. 10 § 1-4 LTLP

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

29.9

Beslut att meddela varning

Ordförande


2

7 kap. 11 § LTLP

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

29.10

Beslut att meddela föreläggande eller förbud gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Ordförande


2

7 kap. 12 LTLP

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

29.11

Beslut att meddela varning eller förbud gällande försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Ordförande


2

7 kap. 13 § LTLP

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL

29.12

Begäran om upplysningar, handlingar, varuprover och liknande

EC/HA


1

7 kap. 17 § LTLP


29.13

Begäran om att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen samt göra undersökningar och medta prov

EC/HA


1

7 kap. 18 § LTLP


29.14

Beslut att avsluta tillsynsärende utan åtgärd

EC/HA


1

7 kap. 3-4 §§ LTLP


29.15

Begäran om handräckning från Polismyndigheten

EC/HA


1

7 kap. 19 § LTLP


29.16

Beslut om överklagande

Ordförande


2

9 kap. 1 § LTLP

Ordförande i de fall som avses i 6 kap 39 § KL


29. Lagen om handel med receptfria läkemedel

Lagen om handel med receptfria läkemedel


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

29.17

Nedsättning av avgift

EC


2

23 §


29.18

Kontroll av försäljning av vissa receptfria läkemedel

EC/HA


2

20 §


29.19

Anmälan till Läkemedelsverket av brister vid försäljning av vissa receptfria läkemedel

EC/HA


2

21 §


30. Spellagen med mera

Spellagen med mera


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

30.1

Yttrande angående automatspel

EC


1

3 § Lag om anordnande av visst automatspel


30.2

Besluta i ärende om registrering av lotteri

EC


1

6 kap. 9 § Spellagen


30.3

Besluta i ärende om föreläggande, avyttring eller entledigande

EC


2

18 kap. 16 § Spellagen


30.4

Besluta i ärende om avgift

EC


0

20 kap. 1 § Spellagen


31. Strålskyddslagen

Strålskyddslagen


Verksamhet
Åtgärd

Delegat

Ersättare

Anmälan

Lagrum

Kommentar

31.1

Beslut om föreläggande eller förbud

EC


1

Strålskyddslagen 32 §


31.2

Beslut om föreläggande eller förbud vid vite upp till 50 000 kr

EC


2

Strålskyddslagen 34 §


31.3

Begäran om att till kommunen lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen

EC


1

Strålskyddslagen 31 § första stycket första punkten


31.4

Begära biträde av Polismyndigheten

EC


1

Strålskyddslagen 31 § andra stycket


31.5

Beslut om omhändertagande av teknisk anordning som kan alstra strålning samt begära biträde av Polismyndigheten för sådan åtgärd

EC


2

Strålskyddslagen 33 §


31.6

Beslut om avgift

EC


0

Strålskyddsförordningen 16 a § samt av kommunfullmäktige beslutad taxa


Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?