Valnämndens delegationsordning

Beslutsinstans: Valnämnden 24 februari 2022, § 2

Regler om delegering av nämndsärenden finns i 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen (KL).

Beskrivning och tillämpning av delegation

Delegation innebär att överlämna beslutanderätten till någon, det vill säga att låta någon annan fatta beslut i ens eget namn. I en kommun är det ursprungligen kommunfullmäktige som har rätten att fatta beslut på kommunens vägnar. För att avlasta fullmäktige från rutinärenden ger kommunallagen möjlighet att föra över beslutanderätten till nämnder. En nämnd kan i sin tur uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden (KL 6 kap § 37). Den som har fått sådan självständig beslutanderätt kallas delegat. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan när som helst återkalla den givna beslutanderätten generellt eller för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst
ärende. Nämnden kan alltid ta upp ett ärende till eget avgörande, även om beslutanderätten delegerats. Men då måste den som fått beslutanderätten delegerad till sig, i förväg få reda på att valnämnden tänker fatta ett eget beslut. Detta kan ske till exempel om ett delegerat ärende fått principiell betydelse. En delegat kan också låta ett beslut gå till valnämnden trots att delegation har getts.

En chef har alltid samma beslutanderätt som sina underställda.

En delegationsordning är en förteckning över vilka ärenden som nämnden delegerat och till vem beslutanderätten har överlåtits. Rätten att fatta beslut på delegation gäller för varje delegat var för sig. Nämnden kan delegera till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden samt till anställd hos kommunen. Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda för att gemensamt fatta beslut, så kallad blandad delegering. Kommunallagens regler om jäv gäller (KL 6 kap 28-32 §§) vilket betyder att en som är jävig inte får besluta i ärendet.

Beslut och verkställighet

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och verkställighet. Gränsen mellan beslut och verkställighet är inte alltid klar och tydlig. Vid osäkerhet ska frågan lyftas till valnämnden.

Beslut i kommunallagens mening kan endast fattas av kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta organ eller delegat med stöd av delegationsordningen. Beslut kännetecknas av att det finns alternativa
lösningar och beslutsfattarna måste göra vissa överväganden och bedömningar. Beslut som fattas med stöd av delegation jämställs med ett beslut som nämnden själv har fattat. Beslut kan normalt överklagas, antingen genom förvaltningsbesvär eller bli föremål för laglighetsprövning genom kommunalbesvär medan förberedande eller verkställande åtgärder inte kan överklagas.

Med verkställighet menas avgöranden och ställningstaganden som tjänstemannen gör i sitt dagliga arbete, där det inte finns utrymme för självständiga bedömningar eller beslutsalternativ. Det kan till exempel handla om avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa, beslut om semester enligt lag eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. En stor del av den kommunala verksamheten hör till området verkställighet.

Nämndens delegationsrätt och delegationsförbud

Nämnden bestämmer själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten ska delegeras. I följande typer av ärenden får beslutanderätten inte delegeras (KL 6 kap. 38 §).

 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och
 4. ärenden som har väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
 5. vissa ärenden som anges i särskilda förskrifter. Lag (2007:68).

Detta innebär att ärenden som får stora konsekvenser för kommunen eller där politiska bedömningar är avgörande, inte kan delegeras från nämnden. Samma princip gäller för kommunfullmäktige som inte heller får delegera beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt för
kommunen.

Brådskande ärenden

En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde (KL 6 kap. 39 §). Det rör sig bara om
ärenden som absolut måste avgöras omgående. Ärenden som avgörs med den här bestämmelsen är att anse som ett beslut av nämnden. Alternativet att utnyttja möjligheten till delegering i brådskande fall är att kalla till ett extra sammanträde med nämnden.

Ersättare

När en delegat är frånvarande eller av annan anledning inte kan fatta beslut kan en ersättare inträda i dess ställe. Det framgår av delegationsordningen vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro. Det kan finnas flera ersättare, och då anges det med siffra vem som är förste och vem som
är andre ersättare.

Överklagande, yttrande och inhibition

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att:

 • Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens beslut.
 • Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av ett delegationsbeslut.
 • Besluta att ansöka om inhibition av beslut och domar.

Form för delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut ska vara utformat så att följande finns med:

 • Att det rör sig om ett delegationsbeslut (sidhuvud/rubrik)
 • Vilken punkt i delegationsordningen som beslutet avser
 • Beslutet (det beslut som faktiskt tagits)
 • Ärendet (bakgrund, vad det gäller)
 • Beslutsfattare
 • Beslutsdatum
 • Underskrift

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut, inklusive beslut som fattats med stöd av vidaredelegation, ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde (KL 6 kap. 40 § och 7 kap 8 §). Anmälningsskyldigheten gäller också när förvaltningschefen vidaredelegerar sin beslutanderätt. Viktigt vid anmälan av delegationsbeslut är att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut med hänsyn till bland annat möjligheten att överklaga besluten och för att delegationsbeslut ska vinna laga kraft. Ett
beslut vinner laga kraft tre veckor efter det att det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att det protokollförda beslutet justerats.

Anmälan av delegationsbeslut sker till nämndsekreteraren som sammanställer besluten till nästkommande nämndssammanträde.

Förkortningar

 • FL Förvaltningslagen (2017:900)
 • KL Kommunallagen (2017:725)
 • OSL Offentlighet- och sekretesslagen. (2009:400)
 • VL Vallagen (2005:837

1. Allmänt

Allmänt om delegering i valnämnden

Nr

Delegationsärenden

Lagrum

Delegat

Ersättare

Notering

1.1

Brådskande ärenden
Besluta om på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

KL 6 kap 39 §

Ordförande

Vice ordförande


1.2

Utlämnande av allmänna
handlingar och uppgifter

Besluta om att inte lämna ut allmän handling som förvaras hos valnämnden
eller att lämna ut handling
med förbehåll.

OSL 6 kap
3-6 §§

Kanslichef

Valsamordnare


1.3

Överklagande
Besluta om avvisande av för sent inkomna överklaganden.

FL 45 §

Kanslichef

Valsamordnare


1.4

Personuppgiftsbiträdesavtal

Undertecknande av personuppgiftbiträdesavtal
samt alla därtill hörande justeringar, exempelvis godkännande av underleverantör

Dataskyddsförordningen
2016/679

Kanslichef1.5

Avslag eller
begränsningar gällande
de registrerades
rättigheter
Besluta om avslag eller begränsningar gällande de registrerades rättigheter,
exempelvis avslag på ”rätt till tillgång” enligt artikel 15 eller avslag på ”rätt till radering” enligt artikel 17.

Dataskyddsförordningen
2016/679

GDPR-samordnare

1:e ers. Kanslichef
2:ers. Kommunjurist


1.6

Deltagande i
kurser/konferenser
Besluta om deltagande i kurser och konferenser för valnämndens vice ordförande, ledamöter och ersättare.


Ordförande1.7

Deltagande i
kurser/konferenser
Besluta om deltagande i
kurser och konferenser för
valnämndens ordförande.


Vice ordförande1.8

Talan inför domstol och
andra myndigheter
Rätt att utfärda/återkalla fullmakt och att föra valnämndens talan inför domstol och andra myndigheter.


Kanslichef1.9

Delgivning till
valnämnden
Rätt att motta delgivningar ställda till nämnden.

KL 6 kap 36 §

Ordförande

Valsamordnare


2. Ekonomi

Vilka i valnämnden kan köpa och avyttra

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Notering

2.1

Inköp av material, varor
och tjänster
Upp till ett basbelopp.


Valsamordnare

Bitr.
valsamordnare


2.2

Besluta om avyttring av
lös egendom


Valsamordnare

Bitr.
valsamordnare


3. Verksamhet

Delegering av ärenden i valnämndens verksamhet

Nr

Delegationsärende

Lagrum

Delegat

Ersättare

Notering

3.1

Rättelse eller ändring i
röstlängd
Införa rättelse eller ändring
i röstlängden på uppdrag av den centrala
valmyndigheten.

VL 5 kap 7 §

Ordförande

Vice ordförande


3.2

Upprätta och
underteckna avtal om
vallokaler och
röstningslokaler
Varje kommun ska se till
att det finns lämpliga
vallokaler och
röstningslokaler.

VL 4 kap 20
och 22-23 §§

Valsamordnare

Bitr.
valsamordnare


3.3

Postförsändelser
Rätt att för valnämndens
räkning kvittera och ta emot postförsändelser och andra försändelser ställda
till valnämnden.


Valsamordnare

1:e ers. bitr.
valsamordnare
2:e ers. nämndsekreterare/utred
are vid kansliavdelninge

Kvitteringen
gäller var för sig

3.4

Förordna röstmottagare i de fall valnämnden inte hinner sammanträda
Förordna röstmottagare i valdistrikt, förtidsröstning
och ambulerande
röstmottagning.

VL 3 kap
4-5 §§

Ordförande


Omfattar även förordnande av ordförande och vice
ordförande.

3.5

Beställa behörigheter i Valid

Beställa behörigheter till
användare i Valmyndighetens IT-stöd Valid.


Valsamordnare3.6

Utse valsamordnare och
biträdande valsamordnare

Att inför allmänna val utse valsamordnare och
biträdande valsamordnare i
valarbetet.


KanslichefKontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?