Reglemente för riksfärdtjänst

Antaget av kommunfullmäktige 1997 § 65

Inledande bestämmelser

Riskfärdtjänsten regleras i lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735).

Socialnämnden är ansvarig för riksfärdtjänsten och beslutar om tillämpningsföreskrifter inom ramen för detta reglemente.

Ansökan

Ansökan om riksfärdtjänst inlämnas till socialnämnden som gör en individuell prövning enligt lag om riksfärdtjänst.

Vem får resa med riksfärdtjänst?

Tillstånd att åka riksfärdtjänst ges under förutsättning att:

  • Den sökande är folkbokförd i kommunen.
  • Resan till följd av den sökandes funktionshinder inte till normala reskostnader kan göras med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare
  • Resan görs inom Sverige från en kommun till en annan
  • Resan görs med taxi, ett för ändamålet anpassat fordon eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare
  • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet
  • Resan inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna

Tillståndet kan innefatta rätt för ledsagare att medfölja på resan för att bistå den riksfärdtjänstberättigade.

Beställning av resa

Vid resa med allmänna kommunikationer beställer kommunens färdtjänsthandläggare resan av Riksfärdtjänsten Sverige AB, som skickar biljetterna till resenären tillsammans med inbetalningskort på egenavgiften.

Vid resa med taxi beställer kommunens färdtjänsthandläggare resan av Riksfärdtjänsten Sverige AB. Resenären betalar egenavgiften direkt till taxichauffören.

Anpassning av restid

För att samordna taxiresor samt för att erhålla rabatterade biljetter på allmänna kommunikationer, behöver avresetiden ibland förskjutas. Huvudregeln är att för resor på avstånd upp till 20 mil kan avresetiden förskjutas inom halvdag och för längre resor kan avresetiden förskjutas inom en heldag. I samband med större helger kan större tidsförskjutningar krävas. Avsteg från reglerna om tidsförskjutning kan göras med hänsyn till resenärens funktionshinder och ändamålet med resan.

Samåkning i taxi och specialfordon

Samordning av resor med taxi och specialfordon sker regelmässigt där det är möjligt. Detta innebär att resenären får samåka på hela eller delar av sträckan. Vid samåkning kan ressträckan och restiden bli längre än vid direktresa. I speciella fall kan kommunens färdtjänsthandläggare besluta om ensamåkning.

Egenavgift

Resenären skall betala en egenavgift vars storlek beslutas av regeringen.

Beslut om återkallande

Beviljat tillstånd för viss tid eller visst antal resor kan återkallas om:

  • Förutsättningarna för tillståndet inte längre finns
  • Tillståndshavaren gjort sig skyldig till överträdelse av gällande föreskrifter

Överklagande av beslut

Ett beslut om riksfärdtjänst kan överklagas till Länsrätten. Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha inkommit till kommunen inom tre veckor efter det att sökanden fått del av beslutet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?