Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Antagen av kommunfullmäktige 28 november 2016

Allmänna principer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp, till kommunens vatten- och avloppsnät

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är kommunstyrelsen.

Gällande taxa innanför verksamhetsområde för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning kallas nedan för VA-taxa.

De allmänna principerna listade nedan ska gälla i Vara kommun vid anslutning av fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten.

Anläggningsavgift

För anslutning av enskild fastighet eller VA-förening debiteras

 • en servisavgift som tas ut i de fall som servisledningar upprättas,
 • en avgift för upprättande av förbindelsepunkt samt,
 • en avgift per ansluten fastighet som baseras på lägenhetsavgiften.

Avgifternas storlek baseras på gällande VA-taxa vid anslutningstillfället, § 5-6 och § 8.

Fastighetsägaren eller VA-föreningen bekostar mätning av förbrukat vatten, i enlighet med de allmänna principerna nedan.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften debiteras enligt kommunens vid varje tillfälle gällande VA-taxa, § 14.

En enskild fastighet ansluts via avtal med VA-huvudmannen och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa.

En VA-förening betraktas som ett flerbostadshus med en förbindelsepunkt mot kommunens vatten- och avloppsnät och betalar de brukningsavgifter som följer av gällande VA-taxa för bebyggd fastighet med flera lägenheter. Om det finns flera bostäder inom en fastighet så debiteras varje bostad en lägenhetsavgift.

En förutsättning är att föreningen är en juridisk person med ansvar för föreningens ekonomi.

Allmänna principer för anslutning utanför verksamhetsområde

 • Huvudmannen bestämmer vilka villkor som gäller för anslutning. Huvudmannen är inte skyldig att ge tillstånd till anslutning.
 • Godkänt återströmningsskydd är ett krav, för att skydda dricksvattnet från smittor som kan spridas via ledningsnätet.
 • Skriftligt avtal tecknas mellan VA-huvudmannen och fastighetsägare utanför verksamhetsområde. I avtalet anges att kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) ska följas och att brukningsavgifter i VA-taxan ska följas.
 • Då VA-föreningar ansluter sig ingår det i avtalet att informera huvudmannen om framtida tillkommande fastigheter i föreningen och att betala avgifter för dessa till huvudmannen.
 • Huvudmannen ska alltid ha täckning för den faktiska kostnaden att upprätta en förbindelsepunkt.
 • Huvudmannens leveransskyldighet efter ingånget avtal gäller för hushållsförbrukning i första hand. Vatten- och avloppsanslutningar ges inte till djurhållning eller industri om inte särskild utredning visar att detta kan ske utan olägenhet för huvudmannen. Vid vattenbrist måste
  vatten till djurhållning och industri kunna kopplas ifrån.
 • För anslutning av en VA-förening krävs alltid mätarbrunn för dricksvatten. Enskilda fastigheter som ansluts kan ha vattenmätare i byggnaden. Servisledningens längd mellan fastighetens förbindelsepunkt och vattenmätare får inte överstiga 100 meter. Vid behov av längre servisledning än 100 meter krävs att en vattenmätarbrunn anläggs intill förbindelsepunkten. Mätarbrunnen bekostas av fastighetsägaren.
 • Drifttidsmätare krävs på avloppspumpstationer, för att säkerställa att inget ovidkommande vatten tillförs ledningsnätet.

Historik

Denna kommunala författning ersätter författningen ”Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde, Gäller från och med 2015-01-01, Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 65/14:2”.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?