Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Gäller från och med: 1 januari 2023

Innehållsförteckning

 1. Inledande bestämmelser
 2. Avgiftsskyldig
 3. Avgifter
 4. Avgiftens erläggande
 5. Nedsättning av avgift
 6. Timtaxa (timavgift)
 7. Avgifter med anledning av anmälan
 8. Avgift för tillsynsbesök
 9. Verkställighetsfrågor

Meddelad med stöd av 10 kap. 4§ strålskyddslagen (2018:396), 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) och 19§ Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Inledande bestämmelser

§ 1

Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen (SFS 2018:396) eller bestämmelser meddelade med stöd av denna lag.

Avgiftsskyldig

§ 2

Avgiftsskyldig är den som:

 1. Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt, eller
 2. Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon.

Avgifter

§ 3

Avgift enligt denna taxa ska betalas för

 1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet.
 2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

§ 4

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

 1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning.
 2. Handläggning som föranleds av att miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas.

§ 5

Avgiftsuttag sker

 1. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift).
 2. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

§ 6

Utöver timavgiften i 5 § ska miljö- och byggnadsnämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får göra enligt 8 kap. 5 § Strålskyddslagen.

§ 7

Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

§ 8

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxan, fastställd timtaxa, med en procentsats som motsvarar förändringen av prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) under oktober månad varje år

Avgiftens erläggande

§ 9

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Nedsättning av avgift

§ 10

Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet och med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sättas ned eller efterskänka avgiften.

Timtaxa (timavgift)

§ 11

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 050 kronor år 2022.

Utöver fastavgift enligt 12 § och 13 § kan avgift tas för tillsyn och prövning i form av timavgift. Timavgift betalas i efterskott för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid myndigheten har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 18.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

I handläggningstiden ingår inte restid som vid ett besökstillfälle överstiger två timmar.

Avgifter med anledning av anmälan

§ 12

För handläggning av anmälan av kosmetisk solarieverksamhet tas en fast avgift ut motsvarande två (2) timmars handläggningstid. Avgift för anmälan erläggs i samband med att anmälan inlämnas.

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden med mer än en (1) timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. Tiden ska multipliceras med timavgiften.

Avgift för tillsynsbesök

§ 13

För tillsyn av kosmetisk solarieverksamhet tas en avgift ut motsvarande två (2) timmars handläggningstid. Avgift för tillsynen debiteras efter utfört kontrollbesök.

Om faktisk handläggningstid överskrider den angivna handläggningstiden mer än en (1) timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. Tiden ska multipliceras med timavgiften.

Verkställighetsfrågor

§ 14

Av 10 kap 2 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att miljö- och byggnadsnämndens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

§ 15

Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att beslut om avgift gäller omedelbart även om det överklagas, om inte något annat följer av beslutet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?