Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Gäller från och med: 1 januari 2023. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 28 november 2022 § 88

Inledning

Enligt 27 kap. 1 § i miljöbalken (1998:808) får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som inkommer från och med denna dag.

Inledande bestämmelser

§ 1

Denna taxa gäller avgifter i Vara kommun. Taxan avser kommunens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och med tillhörande förordningar samt EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå för bland annat undersökningskostnader och rättegångskostnader (26 kap. 22 § och 25 kap. 2 § miljöbalken).

§ 2

Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av:

 1. Ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
 2. Anmälan av verksamhet eller åtgärd.
 3. Tillsyn i övrigt.
 4. Klagomål som är befogade.

§ 3

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

 1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
 2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område som överklagas.
 3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

§ 4

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas enligt delegationsordning av ansvarig nämnd.

§ 5

Alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa är skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. (27 kap. 3 § och 26 kap. 22 § miljöbalken).

Avgifter

§ 6

Avgiftsuttag sker:

 1. Taxebilaga 1: Enligt fast avgift för prövning av ansökan, anmälan och viss tillsyn, eller enligt faktisk tid.
 2. Taxebilaga 2: Fasta årliga avgifter för tillstånd- och anmälningspliktiga verksamheter.
 3. Taxebilaga 3: Avgift för tillsyn på verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.
 4. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet.
 5. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

§ 7

Vid tillämpningen av denna taxa tas en avgift ut enligt timtaxa beslutad av kommunfullmäktige. Timtaxa är 1 050 kronor för år 2022.

För verksamhet eller åtgärd som inte omfattas i taxebilaga tas avgift ut enligt timtaxa och faktiskt nedlagd tid.

§ 8

I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

§ 9

Ansvarig nämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgifter och fasta avgifter med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som motsvarar de tolv senaste månaderna räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för index-uppräkning är
oktober månad.

§ 10

Om ändringar görs i miljöbalkens bilagor eller miljöprövningsförordningen (2013:251) får aktuell nämnd göra motsvarande ändringar i bilagorna till denna taxa.

Avgifter för ansökningar gällande tillstånd, dispens eller undantag

§ 11

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av avgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

Om den utförda handläggningstiden i ärenden med fasta avgifter överstiger handläggningstiden som anges i taxan kan tillsynsmyndigheten debitera sökande för överstigande tid.

§ 12

Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas och en besiktning måste genomföras vid ytterligare tillfälle, tas avgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

§ 13

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas även om ansökan avslås eller återkallas. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas.

§ 14

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 § och 5 § miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet.

Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

§ 15

Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärende

§ 16

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i taxebilaga 1, eller genom att faktisk handläggningstid multipliceras med timavgift.

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

Om den utförda handläggningstiden i ärenden med fasta avgifter överstiger handläggningstiden som anges i taxan kan tillsynsmyndigheten debitera sökande för överstigande tid. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.

§ 17

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.

§ 18

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn för anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga verksamheter

§ 19

För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå enligt miljöprövningsförordningen (A och B) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

§ 20

För återkommande tillsyn över en verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt, (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

§ 21

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

§ 22

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett, eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs, då verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan tas timavgift ut.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov

§ 23

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, befogade klagomål, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.

Avgifter för regelbunden tillsyn som inte är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga

§ 24

För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (U och UH) ska avgift betalas enligt taxebilaga 2 eller 3, eller genom att faktisk tid multipliceras med timavgift.

Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan.

Avgifter för tillsyn i övrigt

§ 25

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av avgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgift.

§ 26

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, eller vidta åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgiftens erläggande

§ 27

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till ansvarig nämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor

§ 28

En kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken (1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen 1998:940, om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken).

§ 29

En kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas (1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen 1998:940 om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken).

§ 30

En kommunal nämnds beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen (19 kap. 1 § miljöbalken).

§ 31

Ansvarig nämnd får om ändringar vidtas i miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, göra motsvarande ändringar i bilagorna till denna taxa.

Bilagor

§ 32

Ansvarig nämnd får göra redaktionella ändringar i bilagorna till denna taxa för att korrigera fel eller förbättra läsbarheten. Följande taxebilagor ingår i denna taxa:

 • Taxebilaga 1: Avgift för prövning av ansökan, anmälan och viss tillsyn, eller enligt faktisk tid
 • Taxebilaga 2: Fasta årliga avgifter för tillstånd- och anmälningspliktiga verksamheter
 • Taxebilaga 3: Avgift för tillsyn på verksamheter som inte är anmälningseller tillståndspliktiga.

VIll du ta del av bilagorna, vänligen kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?