Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg

Gäller från och med: 22 juni 2022

Inledning

En kommun får ta ut en avgift för plats i barnomsorg (förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg) som anordnas av kommunen enligt skollagens (2010:800) kapitel 8 § 16, kapitel 14 § 12 samt kapitel 25 § 9. Dessa avgifter ska vara skäliga.

Denna taxa beskriver de avgifter som kommunen tar ut för barnomsorgsplaceringar.

Maxtaxa

Avgiften för barnomsorg baserar sig på en procentdel av vårdnadshavares inkomster. Det finns dock en maximal avgift (maxtaxa) som kommunen kan ta ut från vårdnadshavare och som grundar sig på förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Indexreglering av taxan

Maxtaxan för barnomsorg indexregleras varje år enligt bestämmelser i förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.

Bildningsförvaltningen ansvarar för att genomföra indexregleringen av taxan.

Förskola/annan pedagogisk omsorg

 • Avgiften betalas 12 månader om året.
 • Avgiften är baserad på procentandelar av månadsinkomsten:
Förskola/annan pedagogisk omsorg


Barn 1**

Barn 2

Barn 3

Procent av månadsinkomsten*

3 %

2 %

1 %

*som inte överstiger maxbelopp för avgiftsgrundande inkomst (enligt indexreglering)

** med ”barn 1” menas det yngsta barnet

 • Maxbelopp för avgiftsgrundande inkomst indexregleras årligen i enlighet med gällande förordning om statsbidrag.
 • Ålderns påverkan på avgiften:
Ålderns påverkan på avgiften
Barn

Påverkan på avgift

Barn 1-3 år (till och med 31 juli det år som barnet fyller 3 år)

Åldern har ingen påverkan på avgiften.

Barn 3-5 år (från och med 1 augusti det år barnet fyller 3 år)

Avgiften reduceras med 28 % per månad.

Allmän förskola (3 till 5-åringar under skoldagar)

För barn 3-5 år (från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år) som endast är 15 timmar/vecka, 3 timmar/dag, enbart under skoldagar (inte på lov eller studiedagar) är det ingen avgift. I de fall särskilda skäl föreligger kan andra upplägg bli aktuella enligt överenskommelse med respektive förskola. Det gäller för såväl enstaka tillfällen/dagar som för mer långsiktiga upplägg.

Fritidshem

 • Avgiften betalas 12 månader om året.
 • Avgiften är baserad på procentandelar av månadsinkomsten:
Fritidshem


Barn 1**

Barn 2

Barn 3

Procent av månadsinkomsten*

2 %

1 %

1 %

*som inte överstiger maxbelopp för avgiftsgrundande inkomst (enligt indexreglering)

** med ”barn 1” menas det yngsta barnet

 • Maxbelopp för avgiftsgrundande inkomst indexregleras årligen i enlighet med gällande förordning om statsbidrag.
 • Vistelsetiden har ingen inverkan på avgifterna. Schema ska ändå alltid lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet.

Beräkning av inkomst

Avgiften betalas utifrån hushållets gemensamma skattepliktiga inkomster. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och:

 1. Har eller har haft gemensamma barn, eller
 2. Är folkbokförda på samma adress.

Med makar jämställs även personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Exempel på avgiftsgrundad inkomst är:

 • Förvärvsinkomst före skatt och avdrag
 • Sjuk- och föräldrapenning före skatt
 • Arbetslöshetsersättning före skatt
 • Utbildningsbidrag, skattepliktigt
 • Pensionsförmåner
 • Skattepliktiga vårdbidrag, underhållsbidrag och underhållsstöd
 • Skattepliktig del för vård av barn i familjehem

Inkomstuppgift lämnas innan barnomsorgsplatsen tas i anspråk, när inkomsten ändras eller vid begäran från kommunen. Om ingen inkomstuppgift lämnas trots begäran från kommunen kommer maxtaxa att användas som inkomst från det aktuella hushållet.

Den högsta inkomsten som är avgiftsgrundande indexregleras i enlighet med gällande förordning om statsbidrag.

Delad faktura

Vårdnadshavare som har separerat, där båda vårdnadshavarna har förskole-/fritidshemsplats för barnet, kan ansöka om att få delad faktura. Varje vårdnadshavare betalar då barnomsorgsavgift beräknad på sitt respektive hushålls skattepliktiga inkomst. I de fall där den sammanlagda inkomsten för båda hushållen överstiger maxbelopp för avgiftsgrundande inkomst fördelas avgiften procentuellt efter respektives del av den sammanlagda inkomsten.

Sjukdom

Avgiften reduceras inte om barnet är frånvarande på grund av exempelvis lovdagar, semester eller sjukdom eller om barnet har kortare vistelsetid än vad som schemat visar.

Vid barns sjukdom som sammanhängande varar längre än 30 dagar betalas ingen avgift för tid som överstiger dessa 30 dagar. Intyg om sjukdomen ska lämnas om kommunen begär detta för att visa på behovet av avgiftsreducering.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?