Taxa och regler för uthyrning av bildningsnämndens övriga lokaler

Gäller från och med 1 maj 2024

Inledning

Föreningar, företag och allmänheten kan hyra lokaler av bildningsförvaltningen för sammankomster av olika slag, exempelvis barnkalas eller andra familjearrangemang. Bildningsförvaltningen hyr även ut lokaler på långsiktig basis till olika aktörer såsom föreningar och företag. Exempel på detta kan vara kontor, förråd eller andra verksamhetslokaler. Bokningar och hyreskontrakt administreras av berörd enhetschef och villkoren regleras i detta dokument. Berörd enhetschef har rätt att bedöma om bokningsförfrågan kan beviljas och om uthyrning kan ske.

Enligt bildningsnämndens reglemente (antaget av kommunfullmäktige 30 maj 2022 § 41) har bildningsnämnden rätt att fastställa taxor för uthyrning av nämndens egna lokaler.

Bildningsnämnden har antagit separata taxor för uthyrning av bad och idrottsanläggningar. Denna taxa gäller för bildningsnämndens övriga lokaler.

Målsättning

Kommunens målsättning med riktlinjerna är att:

 • Alla som bokar eller hyr ska vara medvetna om vad vilka förutsättningar och regler som gäller
 • Göra kommunens anläggningar mer tillgängliga för bokning
 • Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras

Bokning av lokaler

Lokalen får inte användas för annat ändamål än det bokningen avser och alla eventuella ändringar ska godkännas av Fritidsenheten. Lägsta ålder för bokning av lokaler och utrustning är 18 år. Minsta bokningsbar tid är 1 timme per tillfälle.

Avbokning

Avbokning görs senast 24 timmar i förväg. Avbokas lokalen i tid debiteras ingen hyra. Den som inte utnyttjar bokad tid, utan att avboka enligt ovan nämnda regler, debitera normal taxa.

Kommunen har rätt att avboka bokningar om det uppkommer större arrangemang, viktiga möten eller sammankomster. Avbokning ska då ske minst 72 timmar före bokad tid.

Generella instruktioner och information

Bokning görs via en e-tjänst på kommunens hemsida, alternativt genom direktkontakt med Fritidsenheten. Bokningsbekräftelse skickas ut med e-post. Bokningsbara tider varierar mellan olika lokaler och kontakt tas med Fritidsenheten för ytterligare information.

Vid hyra av lokaler ingår vanligen viss utrustning, se respektive objekt vad som finns.

Alla som hyr och därmed är ansvariga ska ta del av gällande ordningsregler för Bildningsförvaltningens lokaler. Det ska framgå tydligt vem som är ansvarig (namn och kontaktuppgifter). Personen kan överlåta ansvaret till en annan men ska då se till att denne har kunskap om gällande regler. Den som är ansvarig för respektive bokning ansvarar för att inga personer finns kvar i lokalen och att samtliga dörrar är stängda och låsta när man lämnar lokalen.

Priser

Priser för uthyrning av lokaler

 

Pris förening

Pris privat

Pris skola

Pris företag

Uthyrning per timme, enstaka eller återkommande bokningar

150kr/tim

150kr/tim

150kr/tim

Fastställs av berörd enhetschef

Uthyrning per dygn för övernattning

1500:-/dygn

1500:-/dygn

1500:-/dygn

Fastställs av berörd enhetschef

Verksamhetslokal (kontor, föreningslokal etc). Minsta hyrestid är ett år.

200:-/kvm/år

200:-/kvm/år

200:-/kvm/år

Fastställs av berörd enhetschef

Biytor (förråd, omklädningsrum etc). Minsta hyrestid är ett år.

75:-/kvm/år

75:-/kvm/år

75:-/kvm/år

Fastställs av berörd enhetschef

Samtliga priser är baserade på KPI oktober 2023 och KPI oktober 2023 är bastalet. Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till bastalet justeras priset med samma procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. Priset avrundas sedan uppåt till närmaste 5 eller 10 kronor. Eventuell prisjustering ska gälla från 1 januari påföljande år.

Betalning av bokade tider

I normalfallet betalas bokade tider via kort eller swish i samband med bokningen. Önskas faktura ska detta aktivt begäras i samband med bokningen och Fritidsenheten avgör om aktuell bokning kan faktureras eller om den ska betalas i förskott.

Regler i samband med bokning:

 1. Lokalen ska användas av den grupp och till det ändamål som angavs vid bokningen.
 2. Rökning, alkohol, eller andra droger är inte tillåtet i eller i nära anslutning till kommunens lokaler.
 3. Det ska finnas en ansvarig ledare på plats under hela hyrestiden. Den ansvarige ska se till att reglerna följs.
 4. Dörrar ska hållas låsta och får inte ställas upp under hyrestid så att obehöriga tar sig in i lokalerna.
 5. Den hyrda tiden ska respekteras och lokalen ska lämnas iordningställd och klar när hyrestiden är slut.
 6. Ansvarig ledare ansvarar för att framtaget material, egen eller lånad, plockas bort och ställs tillbaka på avsedd plats.
 7. Ansvarig ledare är skyldig att se till:
  1. att det är grovstädat och snyggt i hela den hyrda lokalen
  2. att inte lämna sopor efter arrangemang, kalas eller liknande
  3. att dörrar och fönster är låsta.
  4. att elektrisk utrustning samt duschar och kranar är avstängda.
  5. att inga obehöriga personer finns kvar i lokalerna vid låsning.
 8. Det är endast tillåtet att använda skor för inomhusbruk som är rena och som inte färgar av sig på golven. Det är absolut förbjudet att använda utomhusskor på idrottsgolv.
 9. Eventuellt inträffad fastighetsskada ska omedelbart anmälas till jouransvarig, se information och telefonnummer i respektive lokal eller rapportera till kommunen enligt information som finns på kommunens hemsida.
 10. Ansvarig ledare är skyldig att se till att eventuella uppkomna skador och larm ersätts.
 11. Lånat material återlämnas i samma skick som vid uthämtningen.

Följs inte reglerna kan hyresgästen bli ersättningsskyldig om merkostnader uppstår plus att möjlighet att få hyra lokaler framöver kan försvåras.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?