Taxa för bygg-, plan och kartverksamhet från 1 januari 2024

Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2019 § 12, med revidering av justeringsfaktorn 29 september 2023 § 75

Inledning

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900, PBL) eller kommunallagen ( 2017:725, KL), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänstersom består av bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.

Allmänna regler om kommunala avgifter

Kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § KL , som har följande lydelse:

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahållerFör tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.”

Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektorn som regeras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop. 1993/94:188 s.79-80). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig uppdragsverksamhet.

Självkostnadsprincipen

För byggnadsnämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 §, PBL att en avgift inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen som uttrycks i 2 kap. 6 § KL.

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller (självkostnaden).”

Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen.

Självkostnadsprincipen är närmast en målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst. Under en längre tid får det totala avgiftsuttaget inte överstiga de totala kostnaderna för verksamheten (se bl.a. Petersén m.fl. Kommunallagen, kommentarer och praxis, 2006, s. 354).

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader (inklusive pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).

Likställighetsprincipen

Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas storlek i det enskilda fallet ska bestämmas eller annorlunda uttryckt hur de totala kostnaderna ska fördelas på dem som är avgiftsskyldiga.

Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är däremot den s.k. likställighetsprincipen, som uttrycks i 2 kap. 3 § KL.

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.”

Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för samma handläggning.

Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop. 1993/94:188 s. 87 och Petersén m.fl. s. 65-66).

Retroaktivitetsförbudet

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om taxorna innan de börjar tillämpas. I rättspraxis har det sedan länge ansetts vara otillåtet med retroaktiva kommunala avgifter frånsett vissa speciella undantagsfall. Detta förbud framgår direkt av 2 kap. 4 § KL:

”Kommuner och landsting får inte fatta beslut med tillbakaverkantill nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.”

I 12 kap. 10 § PBL anges att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. (Angående tidpunkt för när uttagande av avgift ska ske, se under Avgiftsbestämning nedan, samt NJA 1974 s. 10).

Plan- och bygglagen

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap.PBL. Där anges i 8 § att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:

 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
 2. beslut om lov,
 3. tekniska samråd och slutsamråd,
 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
 5. upprättande av nybyggnadskartor,
 6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
 7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket och
 8. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovspliktig anläggning) och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Enligt kommunalrättsliga grundsatser står det kommunerna fritt att finansiera sin verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut avgifter för prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen. Det är från kommunalrättslig synpunkt också godtagbart att kommunerna bara tar ut avgifter för viss prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, under förutsättning att det finns sakliga skäl för det (jämför 2 kap. 2 § kommunallagen). Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.).

Administrativa rutiner

Kommunfullmäktiges beslut om taxa

Det framgår direkt av 12 kap. 10 § PBL att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktiges beslut kan exempelvis formuleras enligt
följande:

Med stöd av 12 kap. 10 § PBL beslutar kommunfullmäktige att anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av kommunfullmäktige. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten i princip får skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar.

Överklagande av beslut om taxa

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighetsprövning (kommunalbesvär) i 13 kap. KL. Varje kommunmedlem har rätt att få lagligheten av sådant beslut prövad. Överklagande ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Det bör observeras att kommunens beslut inte behöver vinna laga kraft innan taxan börjar tillämpas. Taxan gäller från och med det datum då protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits.

Avgiftsbeslut i enskilda ärenden

Ansvarig nämnd/delegation till tjänstemän

Tillämpningen av taxan och debiteringen i enskilda fall ankommer på den eller de kommunala nämnder som svarar för uppgiften i fråga. Beslut om påförande av avgift kan fattas av tjänstemän eller av enskilda förtroendevalda endast efter delegation. Om beslutanderätten i fråga om avgifter inte delegeras, ligger beslutanderätten kvar hos den ansvariga kommunala nämnden.

Effektivitetsskäl talar för att rätten att fatta beslut om avgifter bör delegeras till tjänstemännen. Vi vill betona vikten av att nämndernas delegationsordningar anpassas till gällande regler.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt ska inte tas ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Mervärdesskatt tas däremot ut på avgifter enligt uppdragstaxa.

Vad avgiftsbeslut bör innehålla

I linje med det anförda anser vi att det av beslut om avgift bör framgå:

 • Med stöd av vilka bestämmelser som avgiften har debiterats.
 • Hur stor avgift som debiterats
 • När betalningen ska ske
 • Hur avgiftsbeslutet kan överklagas (regler om detta finns i 40-44 §§ förvaltningslagen (2017:900, FL))
 • Att mervärdesskatt inte betalas på avgiften

Avgiftsbestämning

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid påbörjad handläggning av ärendet. Finner byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Antagande av taxan

Antagande av taxan beslutas av kommunfullmäktige, detsamma gäller ändring av taxans konstruktion, omfattning och faktorer.

Betalning av avgift

Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift.

Överklagande av avgiftsbeslut i enskilda fall

Varje beslut om debitering ska förses med en information om hur man överklagar. En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § PBL hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

Bestämmelser om plan- och bygglovtaxa

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Kommunfullmäktige kan besluta att faktor N ska vara lägre eller högre, och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner och landstings kommungruppsindelning1, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen, se ovan.

Beräkning av avgifter enligt taxan

Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett grundbelopp, en handläggningsfaktor och en objektsfaktor. Grundbeloppet (G) utgör en tusendel av aktuellt prisbasbelopp och ingår i samtliga funktioner. Objektsfaktorn (OF) är areaberoende och planfaktorn (PF) är beroende av planens komplexitet. Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

 • HF Handläggningsfaktor
 • KOM Faktor för kommunicering
 • KF Kartfaktor
 • mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
 • MF Mätningsfaktor
 • N Justeringsfaktor
 • NKF Nybyggnadskartefaktor
 • OF Objektfaktor
 • PF Planfaktor
 • UF Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.

Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Planavgift beräknas efter BTA + OPA.

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.

Kartavgift beräknas efter markarean.

Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.

Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.

Plantaxa

Planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som fordrar en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan. Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett besked av kommunen om det som ansökan avser är lämpligt utifrån översiktsplanen (ÖP), rådande behov och förutsättningar. Med andra ord är ett planbesked det svar sökanden får på en ansökan om ny eller ändrad detaljplan. Ansökan om planbesked ska alltid vara skriftlig.

I den nya plan- och bygglagen anges att när en begäran om planbesked inkommit ska kommunen inom fyra månader lämna ett planbesked där det framgår om kommunen avser att inleda ett planarbete eller inte. Vid positivt besked ska en bedömning av en tidpunkt för antagande av planen anges. Vid negativt besked ska skälen för det anges. Planbesked indelas i tre olika kategorier beroende på ärendets komplexitet, omfattning och uppskattad tidsåtgång för ärendets hantering.

Planavgift i avtal eller i samband med bygglov

Planavtal tecknas i de flesta fall mellan beställaren av en plan och kommunen innan planarbetet påbörjas. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och övriga åtaganden. I några planer tas kostnaden för planarbetet ut i efterskott. Det kan gälla planer för t.ex. styckebyggda villatomter där bebyggelsen tillkommer successivt eller där kommunen är planbeställare. Planavgiften i samband med bygglov beräknas med en formel där objektsfaktor (OF, byggnadens storlek), grundbelopp (G) och en planfaktor (PF). Planfaktorn är olika för t.ex. nybyggnad och tillbyggnad.

Beräkning av avgift

Faktorer för beräkning av avgifter

OF Objektfaktor för area (varierar beroende på objektets area se tabell 1)

PF Planfaktor för detaljplane- och områdesbestämmelser (storlek för åtgärder som utförs i olika ärenden framgår av respektive tabell)

N Justeringsfaktorn I Vara kommun görs en halvering av kostnaden, om inget annat anges, då justeringsfaktorn är satt till 0,5 (N=0,5).

För bygglov är justeringsfaktorn alltid 1,0 (N=1,0)

För kartverksamheten är justeringsfaktorn alltid 1,0 (N=1,0)

För beräkning av planavgift är justeringsfaktorn satt till 0,22 (N=0,22)

Grundprincip för beräkning av avgift enligt tabell: mPBB x OF x PF x N

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme + nedlagd handläggningstid.

Exempel på beräkning av avgift (gäller för år 2019)

Nybyggnad av enbostadshus 225 m²: (BTA 225 m² )

Bygglovavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x OF x (HF1 + HF2) x (ev. justering) x N + KOM

Planavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x PF x N

Exempel nybyggnad av enbostadshus

Exempel nybyggnad av enbostadshus

Exempel

mPBB är 46,5 kr år 2019

OF är 10 enligt tabell 11

HF1 är 24 enligt tabell 11, HF 2 är 28 enligt tabell 11

Ev justering är enligt tabell 6. I detta fall 1,2 vid avvikelse och 1,25 utanför planlagt område

N alltid lika med 1,0 för bygglov och påverkar inte beräkningarna

N alltid lika med 0,13 för planavgift

PF är 1200 enligt tabell 8

KOM är 5 enligt tabell 3 +ev hörande av grannar (40/60/120) samt annonskostnad 40 kronor

Byggnationen följer detaljplanen:
Bygglov: 46,5 x 10 x (24+28) = 24 180 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272,50 kr
Planavgift: 46,5 x 1 200 x 0,13 = 7 254 kr
Summa: 31 806,50 kr

Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten):
Bygglov: 46,5 x 10 x (24+28) x 1,2 = 29 016 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272,50 kr
Planavgift: 46,5 x 1 200 x 0,13 = 7 254 kr
Tillkommer hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 36 542,50 kr + hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Byggnationen ligger utanför planlagt område:
Bygglov: 46,5 x 10 x (24+28) x 1,25 = 30 225 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272,50 kr
Planavgift tas inte ut utanför planlagt område = 0 kr
Tillkommer ev hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 30 497, 50 kr + ev hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Nybyggnad av komplementbyggnad t.ex. garage 16 – 49 m²:

Bygglovavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x OF x (HF1 + HF2) x (ev. justering) x N + KOM

Planavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x PF x N

Exempel nybyggnad av komplementbyggnad

Exempel nybyggnad av komplementbyggnad

Exempel

mPBB är 46,5 kr år 2019

OF är 2 enligt tabell 11

HF1 är 17 enligt tabell 11, HF 2 är 13 enligt tabell 11

Ev justering är enligt tabell 6. I detta fall 1,2 vid avvikelse och 1,25 utanför planlagt område

N alltid lika med 1,0 för bygglov och påverkar inte beräkningarna

N alltid lika med 0,13 för planavgift

PF är inte aktuellt för garage under 50 m2

KOM är 5 enligt tabell 3 +ev hörande av grannar (40/60/120) samt annonskostnad 40 kronor

Byggnationen följer detaljplanen:
Bygglov: 46,5 x 2 x (17+13) = 2 790 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift tas inte ut för komplementbyggnader under 50 m2 = 0 kr
Summa: 3 062, 50 kr

Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten):
Bygglov: 46,5 x 2 x (17+13) x 1,2 =3 348 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift tas inte ut för komplementbyggnader under 50 m2 = 0 kr
Tillkommer hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 3 620, 50 kr + hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Byggnationen ligger utanför planlagt område:
Bygglov: 46,5 x 2 x (17+13) x 1,25 = 3 487, 50 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift tas inte ut utanför planlagt område = 0 kr
Tillkommer ev hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 3 760 kr + ev hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Nybyggnad av lagerlokal 1 000 m²: (BTA 1 000 m² )

Bygglovavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x OF x (HF1 + HF2) x (ev. justering) x N + KOM

Planavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x OF x PF x N

Exempel nybyggnad av lagerlokal

Exempel nybyggnad av lagerlokal

Exempel

mPBB är 46,5 kr år 2019

OF är 26 enligt tabell 11

HF1 är 24 enligt tabell 11, HF 2 är 28 enligt tabell 11

Ev justering är enligt tabell 6. I detta fall 1,2 vid avvikelse och 1,25 utanför planlagt område

N alltid lika med 1,0 för bygglov och påverkar inte beräkningarna

N alltid lika med 0,13 för planavgift

PF är 220 enligt tabell 8

KOM är 5 enligt tabell 3 +ev hörande av grannar (40/60/120) samt annonskostnad 40 kronor

Byggnationen följer detaljplanen:
Bygglov: 46,5 x 26 x (24+28) = 62 868 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46, 5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift: 46,5 x 26 x 220 x 0,13 = 34 577,40 kr
Summa: 97 717,90 kr

Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten):
Bygglov: 46,5 x 26 x (24+28) x 1,2 = 75 441, 60 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift: 46,5 x 26 x 220 x 0,13 = 34 577,40 kr
Tillkommer hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 110 290,90 kr + hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Byggnationen ligger utanför planlagt område:
Bygglov: 46,5 x 26 x (24+28) x 1,25 = 78 585 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift tas inte ut utanför planlagt område = 0 kr
Tillkommer ev hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 78 857, 50 kr + ev hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Tabeller

Objektsfaktorer - OF (Tabell 1)

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.

I ärenden gällande både huvudbyggnad och komplementbyggnad/anläggningar räknas den sammanlagda BTA+OPA. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda arean för varje hustyp för sig.

Objektsfaktorer

Objektsfaktorer

Area (m²) – BTA + OPA OF


Byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga komplementbyggnader

0 - 49

4

50 - 129

6

130 - 199

8

200 - 299

10

300 - 499

14

500 - 799

20

800 - 1 199

26

1 200 - 1 999

36

2 000 - 2 999

6

3 000 - 3 999

56

4 000 - 4 999

64

5 000 - 5 999

72

6 000 - 7 999

88

8 000 - 9 999

100

10 000 - 14 999

125

15 000 - 24 999

170

25 000 - 49 999

235

50 000 - 100 000

400

Härutöver

+ 3/1000 m²

Mycket enkla byggnader < 50 m²

2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA.

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

Tidersättning (Tabell 2)

Tidersättning

Tidersättning

Löneintervall (månadslön)

Timpris, Kronor

-21 999

600

22 000 - 27 999

700

28 000 - 33 999

800

34 000 - 39 999

900

40 000 - 45 999

1000

46 000 -

1200

Om en bygglovavgift enligt denna taxa blir synnerligen oskälig har förvaltningschefen delegation att besluta att timtaxa, enligt tabell 2, ska tillämpas istället för tabellerna.

Underrättelse till berörda sakägare och andra (Tabell 3)

Avgift = KOM x mPBB x N

Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.

Underrättelse till berörda sakägare och andra

Underrättelse till berörda sakägare och andra

Underrättelse till berörda sakägare och andra

Antal

Kommentarer

KOM

Sakägare 1 - 5


40

Sakägare 6 - 9


60

Sakägare 10 -


120

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

80

Kungörelse POIT

+ faktisk annonskostnad

5

Handläggningsfaktor för bygglov (Tabell 4)

Handläggningsfaktor för bygglov

Handläggningsfaktor för bygglov

Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1

Administration inkl. arkivering

7

Planprövning
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked

3

Byggnaden
Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet

7

Tomten
Tomts ordnande inkl. utfart och parkering
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning (platsbesök)

7

Handläggningsfaktor för startbesked HF2 (Tabell 5)

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2

Handläggningsfaktor för startbesked

Handläggningsfaktor för startbesked

Åtgärder

Handläggningsfaktor HF2

Administration inkl. arkivering och registrering av kontrollansvarig

7

Startbesked inkl. tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan eller

10

Startbesked och fastställande av kontrollplan eller

5

Startbesked (gäller även påbörjande av rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Extra arbetsplatsbesök/per styck

5

Slutsamråd inkl slutbesked

6

Slutbesked avslut eller interimistiskt slutbesked

3

Justering av bygglovsavgifter (Tabell 6)

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF

Justering av bygglovsavgifter

Justering av bygglovsavgifter

Justering av bygglovsavgifter

Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan

1,25 x bygglovavgift

Tillägg för prövning av liten avvikelse

1,2 x bygglovavgift

Varsamhet

1,1 x bygglovavgift

Tillbyggnad

Ingen justering

Ombyggnad

Ingen justering

Ändring

0,7 x bygglovavgift (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov

0,75 x bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov/ förlängning

0,5 x bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov/ säsong

0,75 x bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov/ säsong. Förlängning

0,5 x bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

0,8 x bygglovavgift

Stor enkel byggnad (oisolerad/ t.ex. lagerhall) ≥ 600 m²

0,3 x bygglovavgift

Avgift för besked (Tabell 7)

Avgift för besked

Avgift för besked

Typ av besked

Avgift

Förhandsbesked

100 mPBB - utanför planlagt område (x N)

Planbesked (se nedan)

Tidersättning (dock minst 200 mPPB)

Ingripandebesked

Tidersättning

Villkorsbesked

Tidersättning (dock minst 50 mPBB)

Avgift för kommunicering tillkommer (se tabell 3)

Planbesked- Ärendekategorier

Enkel åtgärd

200 x mPBB eller tidsersättning

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller följande kriterier:

 1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
 3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd

300 x mPBB eller tidersättning

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte
uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd

400 x mPBB eller tidersättning

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

 1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
 2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner (Tabell 8)

Kostnader för framtagande av detaljplan faktureras enligt tecknade planavtal vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. För plan där täckning av kostnader inte reglerats genom planavtal tas planavgift ut vid beslut om bygglov.

Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt.

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på grund av ett exploateringsavtal eller planavtal där berörd part stått för kostnaderna i samband med framtagande av detaljplan, tas ingen planavgift ut.

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan (9 kap 31 §PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen (tolkningsutrymmet).

Vid ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner (antagna före 1 juli 1987), tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område om åtgärden som skall utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. inredning av vindar).

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt tabell 1.

För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som för nybyggnad.

Tidersättning debiteras i ärenden, som inte går att definiera enligt ovan t ex där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA

Planavgift tas inte ut för

 • nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m²
 • tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m²

Planavgift mPBB x OF x PF x N

OF sätts enligt Tabell 1.

Planavgift mPBB x OF x PF x N

Planavgift mPBB x OF x PF x N


Planfaktor (PF)
Nybyggnad

PF
Tillbyggnad

PF
Ändring

Områdesbestämmelser

110

60

60

Detaljplan

220

100

100

Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan

80

40

40

Planavgift för enbostadshus mPBB x PF x N

Planavgift för enbostadshus

Planavgift för enbostadshus

Objekt

PF
Nybyggnad

PF
Tillbyggnad/ändring

Enbostadshus (oberoende av area)

1200

600

Komplementbyggnad

400

200

Fd fastighetsplan i separat ärende

Fd fastighetsplan i separat ärende

Fd fastighetsplan i separat ärende

Åtgärd

PF

Upphävande

300

Beslut om ny kontrollansvarig (Tabell 9)

Avgift = HF x mPBB x N

Beslut om ny kontrollansvarig

Beslut om ny kontrollansvarig

Åtgärd

HF

Ny sakkunnig

25

Hissar och andra motordrivna anordningar (Tabell 10)

Avgift tas ut som tidsersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).

Hissar och andra motordrivna anordningar

Hissar och andra motordrivna anordningar

Åtgärd

Tidersättning

Medgivande eller förbud att använda hiss

Antal timmar (minst 1 timme)

Nybyggnad – Bygglovavgift (Tabell 11)

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N

Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och kommunicering. Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat planavtal.

Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF

Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).

Nybyggnad - bygglovavgift

Nybyggnad - bygglovavgift

Area (m²) – BTA + OPA

OF

HF 1

HF 2

Byggnader anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader
Mycket enkla byggnader < 49 m²*

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1 199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

88

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

Stor enkel byggnad (oisolerad –lagerhall) ≥ 600 m²

0.3x OF (intervall enl. ovan)

24

28

Vindsinredning ≤ 199 m²

8

17

28

Vid liten avvikelse mot detaljplan eller vid prövning utanför detaljplanelagt område ska justeringsfaktor användas (Se tabell 6).

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.

Komplementbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N

Komplementbyggnad

Komplementbyggnad

Objekt

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, Garage, Carport, förråd (eget ärende)

<50 m²

2

17

13

Komplementbyggnad, garage, Carport,
förråd (eget ärende)

>50 m²

4

17

15

Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, Sophus


4

14

15

Vid liten avvikelse mot detaljplan eller vid prövning utanför detaljplanelagt område ska justeringsfaktor användas (Se tabell 6).

Tillbyggnad Huvudbyggnad (Tabell 12)

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N

Tillbyggnad huvudbyggnad

Tillbyggnad huvudbyggnad

Huvudbyggnad


Tillkommande bruttoarea

OF

HF1

HF2

≤ 15 m²

3

14

10

16-49 m²

4

17

15

50-129

6

17

28

130-199

8

17

28

200-299

10

17

28

300-499

14

17

28

500-799

20

17

28

800-1 199

26

17

28

1 200-1 999

36

17

28

2 000-2 999

46

17

28

3 000-3 999

56

17

28

4 000-4 999

64

17

28

5 000-5 999

72

17

28

6 000-7 999

88

17

28

8 000-9 999

100

17

28

10 000-14 999

125

17

28

15 000-24 999

170

17

28

Vid liten avvikelse mot detaljplan eller vid prövning utanför detaljplanelagt område ska justeringsfaktor användas (Se tabell 6).

Tillbyggnad komplementbyggnad

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N

Tillbyggnad komplementbyggnad

Tillbyggnad komplementbyggnad

Komplementbyggnad


OF

HF1

HF2

Typ: garage/ carport/ förråd

Av storlek men ≤ 50 % av ursprunglig byggnads BTA

2

14

13

Tillbyggnad fritidshus

≤ 50 m²

4

14

13

Tillbyggnad växthus/ lusthus m.m. oisolerat

> 15 m²

2

14

13

Burspråk


2

14

13

Takkupa


2

14

15

Vid liten avvikelse mot detaljplan eller vid prövning utanför detaljplanelagt område ska justeringsfaktor användas (Se tabell 6).

Enkla byggnader (Tabell 13)

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N

Enkla byggnader

Enkla byggnader

Typ

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fritidshus

40-80 m²

4

21

28

Kolonistuga

< 40 m²

2

14

15

Nätstation/pumpstation

Oavsett storlek

4

14

13

Växthus/ lusthus och likn. oisolerat

> 15 m²men ≤ 50 m²

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk manskapsbod m.m.

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Vid liten avvikelse mot detaljplan eller vid prövning utanför detaljplanelagt område ska justeringsfaktor användas (Se tabell 6).

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m²är dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder och därför ska taxan för nybyggnad användas.

Övriga åtgärder (Tabell 14)

Avgift = HF x mPBB x N

Övriga åtgärder

Övriga åtgärder

Åtgärd

Yta BTA

HF

Balkong 1-5 stycken


65

Balkong > 5 stycken


130

Inglasning av balkong 1-5 stycken


65

Inglasning av balkong > 5 stycken


130

Inglasning av uteplats/uterum

Oavsett storlek

65

Skärmtak

15-30 m2

50

Skärmtak

> 31m2

100

Vid liten avvikelse mot detaljplan eller vid prövning utanför detaljplanelagt område ska justeringsfaktor användas (Se tabell 6).

Övriga åtgärder

Övriga åtgärder

Åtgärd

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fasadändring mindre


2

11

10

Fasadändring större


4

11

10

Bostadshiss – handikapp enbostadshus


2

17

13

Hiss/ramp


4

17

15

Mur och/eller plank vid enbostadshus


4

10

13

Mur och/eller plankbullerplank/stabilitet – oavsett material


6

14

15

Solfångare – ej på en- och tvåbostadshus


2

14

13

Frivilligt bygglov

Avgift enligt normalt bygglov
Vid liten avvikelse mot detaljplan eller vid prövning utanför detaljplanelagt område ska justeringsfaktor användas (Se tabell 6).

Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) (Tabell 15)

Avgift = HF2 x mPBB x N

Anmälan icke lovpliktig åtgärd

Anmälan icke lovpliktig åtgärd


HF2

Eldstad/st.

25

Grundförstärkning enbostadshus

90

Grundförstärkning

200

Ventilationsanläggning enbostadshus

50

Ventilationsanläggning övriga

140

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet - mindre

30

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet - större

140

Stambyte

90

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Rivning utanför planlagt område

25

Rivningslov inklusive startbesked/Slutbesked (Tabell 16)

Avgift = HF x mPBB x N

Rivningslov inklusive startbesked/slutbesked

Rivningslov inklusive startbesked/slutbesked

Åtgärd

HF

Rivning < 250 m2 BTA

100

Rivning 250-999 m2 BTA

200

Rivning > 1 000 m2 BTA

400

Rivningslov endast inom detaljplanerat område och vissa områdesbestämmelser. Utanför plan endast anmälan, se tabell 15.

Skyltar och ljusanordningar (Tabell 17)

Avgift = HF2 x mPBB x N
Prövning ska ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan. Administrationsavgiften ingår för skyltar och ljusanordningar.

Skyltar och ljusanordningar

Skyltar och ljusanordningar

Åtgärd


HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbild

HF om stor påverkan på stads- eller landskapsbild

Vepa

< 20 m²

80


Stor vepa

> 20 m²


200

Skyltprogramgranskning

> 20 m²

100

200

Prövning mot skyltprogram


20

20

Därutöver per skylt


10

10

Prövning utan gällande skyltprogram

Placering, utformning, miljö och omgivningspåverkan

45

105

Därutöver per skylt


23

53

Skylt, skyltpelare, stadspelare

< 10 m²

60


Skylt, skyltpelare, stadspelare

> 10 m² vid busskur


150

Ljusramp

Ny/ny front


100

Ljusramp

Utöver den första

20


Ljusanordning vid idrottsplats eller likn.

> 5 st


100

Förbesiktning

Per gång

10

20

Remiss

Trafikverket m. fl.

15

15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.

Marklov inklusive startbesked/Slutbesked (Tabell 18)

Marklov inklusive startbesked/slutbesked

Marklov inklusive startbesked/slutbesked

Åtgärd

Tidersättning

Vid marklov (schaktning och fyllning) utgår tidersättning

Antal timmar (minst 25 mPBB)

Master, torn och vindkraftverk (Tabell 19)

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N

Master, torn och vindkraftverk

Master, torn och vindkraftverk

Ärendetyp

Beskrivning

HF 1 alternativt tidsersättning

HF 2 - tidsersättning

Radio- och telemast eller torn + en teknikbod

En mast/torn

250

Tidersättning (minst 1h)

Radio- och telemast eller torn + en teknikbod

Fler än en mast/torn

550

Tidersättning (minst 1h)

Vindkraftverk

Ett verk

550

Tidersättning (minst 1h)

Vindkraftverk

Upp till 4 st.

1200

Tidersättning (minst 1h)

Vindkraftverk

Fler än 4 st.

2500

Tidersättning (minst 1h)

Bygglov för anläggningar (Tabell 20)

Anläggningar på land

Avgift =OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N

Bygglov för anläggningar

Bygglov för anläggningar

Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Anläggningens yta

2 000 - 4 999 m²

60

24

28

-”-

5 000 - 10 000 m²

80

24

28

-”-

≥ 10 000 m²

100

24

28

Mindre anläggningar t.ex.
Parkeringsplats

Antal timmar (minst 1)
Upplag/ materialgård

Antal timmar (minst 1)
Tunnel/ bergrum

Antal timmar (minst 1)
Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana

Anläggning i vatten

Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N

Anläggning i vatten

Anläggning i vatten

Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Brygga. såväl ponton som fast anlagd

för fler än 10-12 båtar,
(annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

för fler än 10-12 båtar.
< 5 000 m²

40

24

28

Marina - 5 000-10 000 m², flera bryggor

för fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn

80

24

28

Utökning med pontonbrygga

per brygga

5

24

28

Övriga ärenden (Tabell 21)

Avgift = HF x mPBB x N

Övriga ärenden

Övriga ärenden

Ärendetyp

Beskrivning

HF

Anstånd

Ingen avgift


Avslag såväl bygglov, marklov, rivningslov som förhandsbesked

Full avgift HF 1 alternativt
tidsersättning


Avvisa


20

Återkallad ansökan (avskrivet ärende)

Tidsersättning, se tabell 2


Anmälan Attefall (Tabell 22)

Avgift mPBB x OF x HF2 x N

Anmälan attefall

Anmälan attefall

Typ

Yta


Tillbyggnad (av huvudbyggnad)

< 15 m²bruttoarea

OF enligt tabell 1
HF2 enligt tabell 5

Nybyggnad av komplementbostadshus

< 25 m² byggnadsarea

OF enligt tabell 1
HF2 enligt tabell 5

Nybyggnad av komplementbyggnad

< 25 m² byggnadsarea

OF enligt tabell 1
HF2 enligt tabell 5

Inreda ytterligare en bostad

Gäller en- och
tvåbostadshus

OF enligt tabell 1
HF2 enligt tabell 5

Avgift för nybyggnadskarta (Tabell 23)

Avgift = mPBB x NKF x N

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.

Avgift för nybyggnadskarta

Avgift för nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta,

NKF eller
tidsersättning

NKF Förenklad
nybyggnadskarta

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder,
befintliga byggnader, planinformation och
anslutningspunkterEnbostadshus/enstaka byggnad Oavsett tomtyta

150

60

Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus,
flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1 999 m².

150

60

2 000 - 4 999 m²

250

150

5 000 - 9 999 m²

350 eller
tidsersättning

200 eller
tidsersättning

10 000 - 15 000 m²

450 eller
tidsersättning

250 eller
tidsersättning

Tomtyta större än 15 000 m²

Skälighetsbedömning/nedlagd tid


Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar
utanför primärkarteområdet

Tidsersättning

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av nybyggnadskarta

40

40

Förhandskopia alt, preliminär nybyggnadskarta

Tidsersättning

Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar
utanför

Tidsersättning

Alla övriga åtgärder

Tidsersättning

Enkel nybyggnadskarta

Avgift = mPBB x NKF x N

Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och befintliga byggnader

Enkel nybyggnadskarta

Enkel nybyggnadskarta

Åtgärd

KF eller tidersättning

Analog karta

15

Digital karta

15+15

Digital karta för större områden än
normaltomt

Tidersättning

Avgift för utstakning (Tabell 24)

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen.

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N

Avgift för utstakning

Avgift för utstakning

Beskrivning

UF

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)


Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 15 - 49 m²

80

1 - 199 m²

180

200 - 499 m²

210

500 - 999 m²

240

1000 - 1 999 m²

290

2 000 - 2 999 m²

340

Större än 3 000 m²

390

Tillägg per punkt utöver 4

10

Objekt större än 3 000 m². Avgiften ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut.

Anbudsförfarande

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar

Tidsersättning se tabell 2

Komplementbyggnad

Komplementbyggnad

Komplementbyggnad – Nybyggnad av garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter)


UF

15-199 m²

70

Tillägg per punkt utöver 4

5

Tillbyggnad - nybyggnad

Tillbyggnad - nybyggnad

Tillbyggnad – Nybyggnad (4 punkter)

UF

15-199 m²

50

200-1 000 m²

100

Tillägg per punkt utöver 4

5

Övrig utstakning

Övrig utstakning

Övrig utstakning

UF

Plank eller mur

50

Transformatorstation

70

Detaljpunkter och mätningslinjer

Tidersättning (minst 1 timme)

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.

Lägeskontroll (Tabell 25)

(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N

Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m².
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m²
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.

Lägeskontroll

Lägeskontroll

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50 - 199 m

75

200 - 499 m²

90

500 - 999 m²

110

1 000 - 1 999 m²

130

2 000 - 2 999 m²

150

3 000 - 5 000 m²

170

Tillägg per punkt utöver 4

2

Komplementbyggnad - nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus

Komplementbyggnad - nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus

Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50-199 m²

40

Tillägg per punkt utöver 4

1

Tillbyggnad - nybyggnad

Tillbyggnad - nybyggnad

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50 - 199 m²

40

200 - 1 000 m²

80

Tillägg per punkt utöver 4

1

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m2 vid tillbyggnad gäller anbudsförfarande.

Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information (Tabell 26)

(Moms 6 % tillkommer)
Avgift per HA = mPBB x KF x N

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter. För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år. Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta

Primärkarta

Primärkarta/ Innehåll i kartan

Informationsandel i %

KF

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

All information

100

30

Övriga digitala kartprodukter

Övriga digitala kartprodukter

Övriga digitala kartprodukter

KF

Översiktlig karta

2

Stadskarta

1,5

Stadsmodell 3D

Stadsmodell 3D

Stadsmodell 3D

KF

Byggnader med takkonstruktion

7,5

Byggnadskuber

5

Terrängmodell, ytor

6,25

Höjdgitter

5

Digitalt ortofoto

Digitalt ortofoto

Digitalt ortofoto

KF

Upplösning (m/pixel)


0,1

0,1

0,2

0,05

0,5

0,0125

Karta/ortofoto/flygbild på papper

Karta/ortofoto/flygbild på papper

Karta/ ortofoto/ flygbild på papper

KF

Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm²)


0-150

8

150 <

4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.
Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall

Snedbild/fotografi

Snedbild/fotografi

Snedbild/ fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidersättning och materialkostnad.

Digital adressinformation

Digital adressinformation

Digital adressinformation

KF

Adresspunkt inkl. koordinat

0,0125

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (Tabell 27)

Avgift = mPBB x MF x N
(Moms 25 % tillkommer)

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Objekt

MF

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (minimum 3 punkter per beställning)

10

Utskrift (Tabell 28)

(Moms 6 % tillkommer)

Utskrift på papper

Avgift = mPBB x A x ÅF x N

Utskrift på papper

Utskrift på papper

Area (dm2)

ÅF

Text och linjer

0,08

Täckande utskrift (ytor, raster)

0,16

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?