Kopieringstaxa

Gäller från och med: 1 juli 2021

Innehållsförteckning

Samtliga nämnder och majoritetsägda bolag (nedan ”myndigheten”) inom Vara kommun ska tillämpa denna taxa då de efter begäran lämnar ut kopior, avskrifter eller utskrifter av allmänna handlingar.

Avgift för fysisk kopia

1 §
Vid begäran om att få en fysisk kopia (på papper) av allmänna handlingar ska den som begärt ut handlingarna betala för dem om antalet sidor är tio eller fler. Avgiften för tio sidor är 50 kronor och därefter kostar varje sida 2 kronor. För varje A-format under A4 ska avgiften fördubblas.

Avgiften utgår per sida och inte per pappersark.

Avgift för digital kopia

2 §
Vid begäran om att få en digital kopia av digitala handlingar som myndigheten bedömer kan och bör expedieras digitalt (via exempelvis epost eller på ett USB-minne) ska den som begärt ut handlingarna betala för dem om antalet filer är tio eller fler. Avgiften för tio filer är 125 kronor och därefter kostar varje fil 5 kronor.

Om begäran avser att få fysiska handlingar expedierade digitalt, så att handlingarna måste skannas först, tillkommer en avgift baserad på antalet inskannade sidor om antalet sidor som ska skannas är tio eller fler. Avgiften för tio sidor är 50 kronor och därefter kostar varje sida 2 kronor.

Avgift för utskrift av ljud- eller bildupptagning samt avskrift

3 §
Utskrift (transkribering) av ljud- eller bildupptagning debiteras för nedlagd arbetstid med 150 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Detsamma gäller för avskrifter av allmän handling. Med avskrift menas att en anställd skriver av hela eller delar av allmän handling och lämnar ut avskriften.

Kostnader för lagringsmedium och försändelse

4 §
Om utlämnande av digitala kopior enligt 2 paragrafen görs på ett lagringsmedium, exempelvis USB-minne, tillkommer faktisk kostnad för lagringsmediet. Av säkerhetsskäl får lagringsmedium inte återanvändas.

Vid begäran om att få handlingarna skickade till sig, tillkommer kostnader för försändelsen (som exempelvis porto och postförskott) med faktisk kostnad, under förutsättning att begäran inte är avgiftsfri.

Förskottsbetalning

5 §
Myndigheten får i ett enskilt fall besluta att avgiften ska betalas helt eller delvis i förväg innan handlingarna lämnas ut.

Avgiftsfrihet

6 §
I nedanstående fall ska inte någon avgift tas ut:

  • Vid begäran från stat, region, kommun, kommunalförbund samt hel- eller delägda kommunala bolag.
  • Vid begäran från den som är part eller sakägare i ett mål eller ärende.
  • Vid begäran om registerutdrag från enskild enligt Artikel 12 i Dataskyddsförordningen.
  • Vid fullgörande av ett avtal/en överenskommelse med enskild aktör.
  • I övrigt när det finns särskilda skäl.

Avgiftsfriheten gäller för en (1) kopia av den aktuella handlingen.

Undantag

7 §
För att undvika att behöva betala för kopiorna kan någon ständigt återkomma med ”småbeställningar”, det vill säga färre än 10 sidor, när beställningen hade kunnat göras i ett sammanhang.

I dessa fall kan vid varje beställning 50 kronor tas ut redan från och med den första sidan till och med den tionde och därefter med 2 kronor per sida.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?