Taxa för offentlig kontroll av livsmedel. (Gäller från och med1 januari 2024)

Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2023 § 112. Gäller från och med 1 januari 2024

Inledande bestämmelser

§ 1

Denna taxa gäller avgifter för Vara kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruks-produkter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 stycket livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

Allmänna bestämmelser om avgift

§ 2

Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 § i denna livsmedelstaxa.

§ 3

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

§ 4

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall efter handläggning.

Särskilda bestämmelser om avgifter

§ 5

För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

  • registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
  • uppföljande kontroll (10 §)
  • utredning av klagomål (11–12 §§)
  • kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
  • exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
  • importkontroll (15 §) samt
  • avgift för inköp under dold identitet (16 §)

Timavgift

§ 6

Vid tillämpningen av denna taxa, tas en timavgift per hel timma kontrolltid ut enligt timtaxa beslutad av kommunfullmäktige. Timavgiften är, från och med 1 januari 2024:

  1. 1 188 kronor per timme för planerad offentlig kontroll
  2. 1 129 kronor uppföljande kontroll, utredning av klagomål samt för registrering

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

§ 7

Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och byggnadsnämnden.

Indexuppräkning

§ 8

Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter

§ 9

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 stycket i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

Avgift för uppföljande kontroll

§ 10

För en offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid betalas enligt 6 §. Detta gäller också för annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgiften ska betalas om kontrollen blivit nödvändig om det har upptäckts bristande efterlevnad under en offentlig kontroll. Avgiften ska också betalas om kontrollen utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av den bristande efterlevnaden eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

Avgift för utredning av klagomål

§ 11

För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

§ 12

För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § utfärdas, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Detta enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

Avgift för korrigerande åtgärder

§ 13

Om det har konstaterats bristande efterlevnad och aktören måste göra korrigerande åtgärder med syfte att förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden, ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

Avgift exportkontroll

§ 14

För exportkontroll som orsakas av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

Avgift importkontroll

§ 15

För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

Avgift för inköp under dold identitet

§ 16

För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11–12 §§ tas avgift ut enligt första stycket bara om bristande efterlevnad kan bekräftas.

Justering av avgift i enskilt fall

§ 17

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

§ 18

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa utöver timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

Avgiftens erläggande

§ 19

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vara kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

§ 20

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. Information om hur du överklagar ett beslut finns att läsa på kommunens servicewebb www.vara.se Länk till annan webbplats..

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

§ 20

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024 och tillämpas på ärenden som kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?