Avfallstaxa 2024

Gäller från och med 1 januari 2024

Allmänna bestämmelser

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg ansvarar för avfall som kommer från hushåll samt sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll enligt 15 kap. 3 § och 20 § miljöbalken. I detta dokument benämns detta som hushållsavfall.

Kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas enligt Miljöbalken 27 kap 4 §.

Insamlingen av förpackningar ska enligt 6 kap. 1-3 §§ förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar samlas in via kommunens försorg från och med 1 januari 2024. Avfall & Återvinning Skaraborgs ansvar och denna avfallstaxa omfattar till följd av detta, därmed även abonneman för insamling av förpackningar för hushåll.

Bestämmelser för hanteringen av avfallet finns i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg.

När ny medlem tillkommer i förbundet sker samordning av den nya kommunens taxa med förbundets taxa. Arbetet med samordningen genomförs successivt och Avfall & Återvinning Skaraborgs direktion föreslår nödvändiga avgifts- och abonnemangsförändringar för att taxorna ska kunna samordnas. I denna taxa har grundavgifter, hämtningsavgifter för flerbostadshus och verksamheter, enskilda avlopp samordnats hel med taxa för frivillig sortering av matavfall för övriga kommuner inom Avfall & Återfinning Skaraborg.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige.

Principer

Avfallstaxan ska bidra till att styra mot målen i avfallsplanen och vara utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende som följd (Miljöbalken 27 kap 4-6 §§).

Avfallstaxan ska finansiera genomförandet av det kommunala renhållningsansvaret.

Avfallstaxan ska följa likställighetsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika abonnemang i samtliga medlemskommuner (Kommunallagen 2 kap. 3 §).

Återvinningscentraler (ÅVC)

Hushållens avlämning vid ÅVC finansieras av grundavgiften. I huvudsak tas enbart avfall från icke-yrkesmässig verksamhet emot vid ÅVC. Mottagning av avfall från yrkesmässig verksamhet sker enbart vid ÅVC där möjlighet att teckna återvinningskort tillhandahålls.

För avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet tas avgift. Mottagning och mottagningsavgift regleras i separat dokument.

Utformning

I denna taxa regleras avgifter för sophämtning, tömning av små enskilda avloppsanläggningar, hämtning av latrin, returpapper samt övriga avgifter. Exempel på övriga avgifter är tillägg för gångavstånd, byte av kärl och hämtning av grovavfall mm. Den totala avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Tilläggsavgifter debiteras vid gångavstånd till behållare, vid försvårad hämtning eller vid andra omständigheter som anses försvårande. Utöver ovanstående reglerar denna taxa även normalabonnemang, i form av kärltyper och hämtningsintervall, för insamling av förpackningar. Kostnaden för denna insamling ska täckas av den förpackningsavgift som producenterna betalar. Efter kommunalförbundets införande av insamlingen av förpackningar vid en fastighet betalar därmed fastighetsägarna ingen avgift för insamlig av förpackningar för sådana normalabonneman. För eventuella överenskommelse utanför vad som framgår av normalabonnemang i avsnitt förpackningar faktureras fastighetsägaren i enlighet med "speciella avgifter" nedan.

Grundavgift

Grundavgiften syftar till att finansiera drift av kommunalförbundets återvinningscentraler samt övergripande kostnader såsom information, planering, fakturering och annan administration. Grundavgiften debiteras alla fastigheter där hushållsavfall kan uppstå. Grundavgift debiteras enligt fastighetens taxering i fastighetsregistret.

Grundavgiften faktureras även i de fall upphåll eller befrielse från sophämtning beviljats.

  • Alla småhus (inkl. fritidshus). När flera småhus finns på samma fastighet utgör antalet
    småhusbyggnader grund för fakturering av antal grundavgifter.
  • Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter men inte sjukhus, ålderdomshem, hotell, vandrarhem och liknande verksamheter.
  • Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.

Hämtningsavgift

Hämtningsavgiften syftar till att finansiera kommunalförbundets kostnader för insamling och behandling av hushållsavfallet. Hämtningsavgiftens storlek bestäms av behållarstorlek, hämtningsintervall och behandlingskostnad.

Speciella avgifter

För tjänster som inte är avgiftssatta eller där speciella förhållanden råder beslutar Avfall & Återvinning Skaraborg om avgift från fall till fall med bland annat ledning av tim- och behandlingskostnader etc.

Fastighetsägarens ansvar

Begreppet fastighetsägare definieras i bilaga 1 i avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för allt avfall som uppkommer på fastigheten och är den som är ansvarig för att teckna abonnemang med Avfall & Återvinning Skaraborg för den del av avfallet som utgörs av hushållsavfall. Förbundet kan godkänna att samfällighet, vägförening eller liknande får teckna abonnemang i fastighetsägares ställe.

Fastighetsägaren ska snarast anmäla förändringar och felaktigheter avseende:

  • ägarförhållanden
  • abonnemangets omfattning
  • placering av behållare
  • utebliven hämtning
  • etc.

Anmälan sker antingen till Avfall & Återvinning Skaraborg, dess entreprenörer eller till av förbundet anlitat faktureringsföretag. Har fastighetsägaren inte anmält förändring som medför högre avgift, kan denna påföras retroaktivt.

Betalning

Fastighetsägaren ska betala avgifter till Avfall & Återvinning Skaraborg eller till av förbundet anlitat faktureringsföretag enligt betalningsuppgift på fakturan. Avgifter kan debiteras i förskott. Debiterade avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Betalas inte avgiften inom tid som anges på fakturan kan påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den dag betalning skulle ha skett tillkomma. Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.

Avgifter

Alla avgifter anges inklusive mervärdesskatt (moms).

För att beräkna totalavgiften för abonnemanget adderas grundavgift, hämtningsavgift och eventuella tillägg (till exempel gångavstånd eller avgift för försvårad hämtning).

Grundavgifter

Grundavgifter

Småhus

1 200 kr per år

Fritidshus, lägenhet i flerbostadshus samt verksamheter

600 kr per år

Hämtningsavgifter

Abonnemang avsedda för småhus

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall


Hämtningsavgifter

Matavfall 1 gång/2 veckor
Restavfall 1 gång/4 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

600 kr

1 800 kr

Kärl 190 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

950 kr

2 150 kr

Kärl 240 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

1 300 kr

2 500 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Endast kärl i storlek 140 liter kan nytecknas.

Godkänd varmkompost +
restavfall 1 gång / 4 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter

1 200 kr

600 kr

1 800 kr

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

900 kr

2 150 kr

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

1 300 kr

2 500 kr


Matavfall 1 gång/2 veckor
Restavfall 1 gång/2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

1 000 kr

2 200 kr

Kärl 190 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

1 350 kr

2 550 kr

Kärl 240 liter för restavfall +
Kärl 140 liter för matavfall

1 200 kr

1 700 kr

2 900 kr


Godkänd varmkompost +
restavfall 1 gång / 2 veckor (Enbart för vid särskilda skäl, som har godkänts av Avfall & Återvinning Skaraborg)

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

1 000 kr

2 200 kr

Kärl 190 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

1 350 kr

2 550 kr

Kärl 240 liter (kan ej nytecknas)

1 200 kr

1 700 kr

2 900 kr


Miniabonnemang och liknande, restavfall
(Gäller vid beviljad ansökan om förlängt tömningsintervallm förutsätter godkänd varmkompost. Kärlet ska endast ställas fram då hämtning beställts.)

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Miniabonnemang, kärl 140 liter.
Tömning 4 gånger/år

1 200 kr

220 kr

1 420 kr

Miniservice Kärl 140 liter

Tömning 6 gånger/år (kan ej nytecknas)

1 200 kr

330 kr

1 530 kr

Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall

Restavfall 1 gång/2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter

1 200 kr

1 270 kr

2 470 kr

Kärl 190 liter

1 200 kr

1 770 kr

2 970 kr

Kärl 240 liter

1 200 kr

2 270 kr

3 470 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för småhus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. OBS! Vid sådant abonneman tillkommer miljöstyrande avgift om 570 kr tillkommer per deltagande fastighet. (Endast kärl i storlek 140 liter kan nytecknas.)

 

Gemensamma behållare
Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.

Gemensamma behållare Permanentboende, abonnemang i gemensam behållare*.

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift

Kr/år

Hämtning sker 1 gång/2 veckor året om.

1 200 kr

1 270 kr

2 470 kr

*Avfall & Återvinning Skaraborg bestämmer storlek på behållaren som beräknas efter 140 liter per kund. Avgifterna anges i kr/kund.

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall)

Extrakärl (gäller endast för småhus som väljer att inte sortera ut sitt matavfall)

Extrakärl för restavfall

Hämtningsavgift (kr/år)

140 liter restavfall 1 gång/2 veckor

700 kr

190 liter restavfall 1 gång/2 veckor

1 200 kr

240 liter restavfall 1 gång/2 veckor

1 700 kr

Abonnemang för tömning av mat- och restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.

Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Avfall & Återvinning Skaraborg
avgör minsta antalet kärl.

Avgifter tömning av mat- och restavfall vid flerbostadshus och verksamheter

Kärl 140 liter för matavfall

Hämtningsavgift matavfall (kr/år)

Matavfall 1 gång/2 veckor

385 kr

Matavfall 1 gång/vecka

770 kr

Matavfall 2 gånger/vecka (kan ej nytecknas)

1 695 kr

Hämtningsavgifter för abonnemang som kombineras med kärl för sortering av matavfall

Avgifter för abonnemang som kombineras med kärl för sortering av matavfall

Avgift (kr/behållare och år)

Restavfall

Hämtningsintervall
1 gång / 2 veckor

Hämtningsintervall
1 gång / vecka

Hämtningsintervall
3 gånger / vecka

Kärl 140 liter

580 kr (kan ej nytecknas)Kärl 190 liter

785 kr

1 570 kr


Kärl 240 liter

990 kr

1 980 kr


Kärl 660 liter

2 725 kr

5 450 kr

24 505 kr

Container 5-6 kbm

20 625 kr

41 250 kr


Container 8 kbm

33 000 kr

66 000 kr


Container 10 kbm

41 250 kr

82 500 kr


Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter som inte sorterar matavfall

Hämtningsavgifter restavfall

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter som inte sorterar matavfall

Avgift (kr/behållare och år)

Restavfall

Hämtningsintervall
1 gång / 2 veckor

Hämtningsintervall
1 gång / vecka

Hämtningsintervall
3 gånger / vecka

Kärl 140 liter

965 kr (kan ej nytecknas)Kärl 190 liter

1 310 kr

2 620 kr


Kärl 240 liter

1 650 kr

3 300 kr


Kärl 660 liter

4 540 kr

9 080 kr

40 840 kr

Container 5-6 kbm

34 375 kr

72 190 kr


Container 8 kbm

55 000 kr

110 000 kr


Abonnemang för underjordsbehållare

Innan underjordsbehållare installeras ska Avfall & Återvinning Skaraborg kontaktas. Observera att särskilt regelverk för underjordsbehållare ska följas.

Avgifter matavfall i underjordsbehållare

Matavfall i underjordsbehållare
Storlek i kubikmeter (kbm)

Hämtningsavgift (kr/år)
Tömning varannan vecka

Hämtningsavgift (kr/år)
Tömning varje vecka

Underjordsbehållare 0-3 kbm

15 855 kr

32 505 kr

Avgifter restavfall i underjordsbehållare

Restavfall i underjordsbehållare
Storlek i kubikmeter (kbm)

Hämtningsavgift (kr/år)
Tömning varannan vecka

Hämtningsavgift (kr/år)
Tömning varje vecka

Underjordsbehållare 0–3 kbm

16 320 kr

33 455 kr

Underjordsbehållare 3,1–5 kbm

19 315 kr

39 595 kr

Extratömning av underjordsbehållare se avsnitt Övriga avgifter

Abonnemang avsedda för fritidshus, hämtning under perioden maj – september

Avgifter för abonnemang med sortering av matavfall.

Avgifter abonnemang med sortering av matavfall fritidshus

Matavfall 1 gång / 2 veckor
Restavfall 1 gång / 2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

Kärl 140 liter

840 kr

290 kr

1 130 kr

Kärl 190 liter

840 kr

395 kr

1 235 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Avgifter varmkompost + restavfall fritidshus

Godkänd varmkompost +
restavfall 1 gång/2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

Kärl 140 liter

840 kr

290 kr

1 130 kr

Kärl 190 liter

840 kr

395 kr

1 235 kr

Miniabonnemang restavfall fritidshus

Miniabonnemang restavfall under perioden maj-september (Gäller vid beviljad ansökan om miniabonnemang. Kärlet ska endast ställas fram då hämtning beställts.)

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

Kärl 190 liter 4 gånger per år

840 kr

190 kr

1 030 kr

Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall.

Avgifter abonnemang utan sortering av matavfall fritidshus

Restavfall
1 gång / 2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift
(kr/år)

Kärl 140 liter

840 kr

290 kr

1 325 kr

Kärl 190 liter

840 kr

590 kr

1 430 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter.

Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter

Abonnemang avsedda för fritidshus

Avgifter för abonnemang för sortering av matavfall - hämtning under perioden maj-september.

Abonnemang avsedda för fritidshus

Matavfall 1 gång/2 veckor

Restavall 1 gång/4 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift

(kr/år)

Kärl 140 liter

600 kr

480 kr

1 080 kr

Kärl 190 liter

600 kr

690 kr

1 290 kr

Kärl 240 liter

600 kr

900 kr

1 500 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Tömning av matavfall och restavfall vid särskilda skäl

Matavfall 1 gång/2 veckor

Restavfall 1 gång/2 veckor

Enbart för vid särskilda skäl, som har godkänts av Avfall & Återvinning Skaraborg

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter

600 kr

720 kr

1 320 kr

Kärl 190 liter

600 kr

930 kr

1 530 kr

Två fastighetsäkare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Avgifter för abonnemang utan sortering av matavfall

Restavfall 1 gång/2 veckor

Grundavgift

Hämtningsavgift

Summa avgift (kr/år)

Kärl 140 liter

600 kr

885 kr

1 485 kr

Kärl 190 liter

600 kr

1 185 kr

1 785 kr

Kärl 240 liter

600 kr

1 485 kr

2 085 kr

Två fastighetsägare med bostäder på närliggande tomter kan ansöka om att dela kärl. Fastigheter som beviljats delat kärl betalar var sin grundavgift för fritidshus. Hämtningsavgiften delas mellan deltagande fastigheter. Delade kärl kan endast nytecknas i storlek 140 liter.

Abonnemang för hämtning av latrin

Latrinabonnemang

Hämtningsavgift

Helårsabonnemang

(26 latrinkärl ingår i abonnemanget)

4 920 kr

Sommmarabonnemang

under perioden maj - september (6 latrinkärl ingår i abonnemanget)

3 560 kr

Information om hämtningstillfällen meddelas direkt till kund.

Försäljning av extra latrinkärl

Extra latrinkärl kan beställas hos Avfall & Återvinning Skaraborg mot avgift enligt nedan. Försäljning av latrinkärl medges endast till kund med latrinabonnemang.

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter

För fastigheter med fastighetsnära insamling av förpackningar införs obligatorisk utsortering av matavfall från och med 1 januari 2024.

Senast 1 januari 2026 ska enligt gällande lagstiftning obligatorisk insamling av matavfall ska vara infört vid samtliga hushåll. Utbyggnationen av fastighetsnära insamling av förpackningar och införande av obligatorisk matavfallsinsamling samordnas för flerbostadshusen och kommer därför ske under 2024 och 2025. Under förutsättning att det sker inom denna tidsperiod A&ÅS äger rätt att besluta om vilka områden och i vilken takt införandet sker.

Extratömning av underjordsbehållare, se avsnitt Övriga avgifter

Hämtning av returpapper (tidningar etc)

Fastighetsnära insamling av returpapper är frivillig.

Korttidsabonnamang för hämtning av matavfall, brännbart avfall, returpapper och latrin vid festivaler, evenemang etc.

Tecknas efter överenskommelse med Avfall & Återvinning Skaraborg. Insamlingasansvaret för förpackningar från festivaler, evenemang etc (avfall från verksamhet/inte från hushåll) ligger enligt 5 kp 2§ 2 punkten i förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar fortsatt kvar på producenterna. Förpackningar från denna typ av verksamhet ska därmed hanteras i enlighet med ansvarig producentorganisations upplägg och riktlinjer.

Insamling av matavfall och returpapper tillhandahålls enbart i kärl med storlek 140 liter. Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan.

Utöver hämtningsavgift ovan tillkommer avgift för utställning, hemtagning och rengöring enligt nedan.

Kärl (kr/st) 385 kr (maximalt faktureras avgift för 5 kärl)

Container (kr/st) 1 800 kr

Tömning av mobila toalettlösningar faktureras i enlighet med "speciella avgifter".

Insamlingsansvaret för förpackningar från festivaler, evenemang etc (avfall från verksamhet/inte från hushåll) ligger enligt 5 kp 2§ 2 punkten i förordning (2022:1247) om producentansvar för förpackningar fortsatt kvar på producenterna. Förpackningar från denna typ av verksamhet ska därmed hanteras i enlighet med ansvarig producentorganisations upplägg och riktlinjer.

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter medförpackningsinsamling. Hämtning av förpackningar

För nedanstående abonnemangtyper (normalabonnemang) faktureras ingen avgift. A&ÅS erhåller sin ersättning från den förpackningsavgift som producenterna betalar till Naturvårdsverket. Om det finns platsbrist för avfallsbehållarna kan A&ÅS bevilja hämtningsindervall enligt det intervall som nedan betecknas "vid platsbrist". Sådant beviljande kräver A&ÅS godkännande och kan medges först efter att besiktning av platsen skett av A&ÅS eller den A&ÅS utsett.

För eventuella överenskommelser än ovanstående normalabonnemang avseende t ex behållare, intervall, insamlingslösningar, extra tömning, annan placering eller utformning än den som anges i gällande avfallsföreskrifter och anvisningar faktureras fastighetsägaren i enlighet med "speciella avgifter" respektive "försvårad hämtning".

Hämtning av matavfall och restavfall vid flerbostadshus och verksamheter med förpackningsinsamling

Tömning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall nedan. Kunder som har behov av andra påshållare och påsar än de som tillhandahålls förhushållen anskafffar och bekostar själv erforderliga hållare, påsar eller säckar helt i papper. Papperet ska vara godkänd för kontakt med livsmedel och ska kunna styrkas (exempelvis genom certifikat EN 13432).

Hämtning av matavfall och restavfall vid flerbostadshus

Kärl 140 liter för matavfall, hämtningsintervall

Hämtningsavgift (kr/kärl och år)

1 gång/2 veckor

1 000 kr

1 gång/vecka

2 100 kr

2 gånger/vecka

4 410 kr

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc med förpackningsinsamling.

Avgift (kr/behållare och år)

Restavfall

Hämtnings-intervall

1 gång/2 veckor

Hämtnings-intervall

1 gång/vecka

Hämtnings-intervall 2 gånger/vecka

Hämtnings-intervall

3 gånger/vecka

Kärl 140 liter

1 200 kr

(kan ej nytecknas)

-

-

-

Kärl 190 liter

1 700 kr

3 570 krKärl 240 liter

2 200 kr

4 620 kr

9 700 kr (kan ej nytecknas)

-

Kärl 370 liter

3 500 kr

7 350 kr (kan ej nytecknas)

15 440 kr (kan ej nytecknas)

-

Kärl 660 liter

5 000 kr

10 500 kr

22 050 kr

46 300 kr (kan ej nytecknas)

Säck 160-240 liter

1 500 kr (kan ej nytecknas)

3 150 kr (kan ej nytecknas)

-

-

Container 3-4 kbm

28 000 kr

-

-

-

Container 5-6 kbm

32 000 kr

67 200 kr

-

-

Container 8 kbm

36 000 kr

75 600 kr

158 760 kr

-

Container 10 kbm

40 000 kr

84 000 kr

176 400 kr

370 440 kr

Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter, där fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte införts.

För fastigheter där fastighetsnära insamling av förpackningar ännu inte införts gäller fortsatt miljöstyrande avgifter med frivillig utsortering av matavfall. Hämtning av matavfall ska kombineras med abonnemang för restavfall. Avfall & Återvinning Skaraborg avgör minsta antalet kärl.

För flerbostadshus som intesorterar matavfall tillkommer en miljöavgift per lägenhet.

Abonnemang för tömning av restavfall vid flerbostadshus och verksamheter etc.

Avgift (kr/behållare och år)

Restavfall

Hämtnings-intervall 1 gång/2 veckor

Hämtnings-intervall 1 gång/vecka

Hämtnings-intervall 2 gånger/vecka

Hämtnings-intervall 3 gånger/vecka

Kärl 140 liter

900 kr

-

-

-

Kärl 190 liter

1 400 kr

2 940 kr

-

-

Kärl 240 liter

1 900 kr

3 990 kr

8 380 kr (kan ej nytecknas)

-

Kärl 370 liter

3 000 kr

6 300 kr (kan ej nytecknas)

13 230 kr (kan ej nytecknas)

-

Kärl 660 liter

4 000 kr

8 400 kr

17 640 kr

37 045 kr (kan ej nytecknas)

Säck 160-240 liter

1 500 kr (kan ej nytecknas)

3 150 kr (kan ej nytecknas)

-

-

Container 3-4 kbm

24 250 kr (kan ej nytecknas)

-

-

-

Container 5-6 kbm

27 500 kr

57 750 kr

-

-

Container 8 kbm

31 500 kr

66 150 kr

138 915 kr

-

Container 10 kbm

35 500 kr

74 550 kr

156 555 kr

328 770 kr

Övriga avgifter

Extra hämtning och tömningar

Medges endast till kund med abonnemang hos Avfall & Återvinning Skaraborg

Extra hämtningar och tömningar

Avgift för hämtning av extra säcker på ordinarie hämtningsdag

Avgift kr/säck och hämtning

Säck 160-240 liter

100 kr

 

Avgift för planerad extra tömning

Tömningdag fastställa av Avfall & Återvinning Skaraborg eller dess entreprenörer

Avgift kr/behållare och tömning

Kärl 140-240 liter

100 kr

Kärl 370-660 liter

115 kr

 

Avgift för akuttömning på annan dag än ordinarie tömningsdag

Avgift för akut tömning på annan dag än ordinarie tömnngsdag

Avgift kr/behållare och tömning

Kärl 140-660 liter

600 kr

Container 3-10 km

3 230 kr

Underjordsbehållare 0-5 kbm

3 500 kr

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordinarie tömningsdag

Avgift för tömning av kärl och container som inte varit tillgänglig på ordinarie tömningsdag


Avgift kar/behållaren och tömning

Kärl och container, 140 liter - 10 kbm

650 kr

Tillägg för gångavstånd (endast efter särskilt medgivande av Avfall & Återvinning Skaraborg.

Avfall & Återvinning arbetar fortlöpande med att minska gångavstånd. Eventuella gångavstånd ska godkännas av kommunalförbundet. Nya gångavstånd medges endast i undantagsfall och endast vid särskilda skäl.

Tillägg för gångavstånd

Kärl och säckar

Avgift kr/behållare och tömning

6-15 meter

50 kr

16-25 meter

150 kr

Över 26 meter

300 kr

Gångavstånd kan i undantagsfall medges upp till maximalt 45 meter.

Tillägg för försvårad tömning

Kärl, säck och container

Avgift/hämtställe och gång

Avser utrymmen med trösklar, tränga utrymmen etc. som ej uppfyller "Anvisningar om hämtning av hushållsavfall" eller på annat sätt är försvårande.

500 kr

Avser tömning av container som behäver dras fram innan de kan tömmas, dvs står placerade under tak eller dylikt. (Kan ej nytecknas).

250 kr

Byte och hemtagning av kärl och container

Innan byte av container tas kontakt med Avfall & Återvinning Skaraborg.

Vid byte av fastighetsägare som önskar annat abonnemang än tidigare fastighetsägare fakturerars ingen avgift i samband med abonnemangsbyte.

Kostnader för byte och hemtagning av kärl och containrar

Byte av behållarstorlek, hemtagning och rengöring av behållare

Avgift per behållare

Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av kärl

345 kr

Avfall & Återvinning Skaraborg ombesörjer byte av container

1 540 kr

Hemtagning av container

1 540 kr

Plockanalys (kvalitetskontroll)

Behållarstorlek

Avgift per behållare (kr/behållare och tillfälle)

140 - 660 liter

475 kr

3 kbm - 10 kbm

5 810 kr

Underjordsbehållare 3 kbm - 5 kbm

3 920 kr

Felsorteringsavgift underjordsbehållare

Underjordsbehållare

Avgift per behållare och tillfälle

Matavfall

1 750 kr

Annan hämtning och mottagning av hushållsavfall

Hämtning vis fastighet

Avgift per tillfälle

Komprimerande sopbil med chaufför

2 200 kr

Paketbil med chaufför

1 500 kr

Extra medföljande personal

650 kr

Hämtning av olika typer av grovavfall sker endast i markplan och på den plats som Avfall & Återvinning Skaraborg godkänt.

Kund ansvarar för att sortering, placering och paketering av avfallet sker i enligthet med gällande lagstiftning och avfallsföreskrifter med tillhörande anvisningar. Detta innebär att utsortering bland annat ska ske för olika typer av farligt avfall, elavfall, förpackningar, returpapper, gips, metall, trä och mineraliskt material såsom t.ex. betong, tegel, klinker, keramig eller sten.

För större städningar kan container för restavfall (dvs. det avfall som blir kvar när övrigt avfall sorterats ut) och insamlig av separat utsorterade fraktioner kan beställas av Avfall & Återvinning Skaraborg utsedd entreprenör.

Avfall insamlat i komprimator, sopsugsanläggning, matavfallstankar etc.

Insamling komprimerat avfall, avfall från sopsugsanläggningar, matavfallstankar etc. kan godkännas av kommunalförbundet vid platsbrist eller liknande som godkänts av kommunalförbundet. Anläggningarna ägs av fastighetsägarna och ska vara godkända av kommunalförbundet innan de installeras.

I de fall kommunalförbundets ordinarie avfallsbehållaren inte kan användas vid sopsugsanläggningar eller liknande står fastighetsägarna för inköp och skötsel av behållare. Skötseln ska säkra att miljö- och arbetsmiljösäker tömning kan fortgå.

Vid hämtning av restavfall i sådana anläggningar ska vara kombinerade med separat utsortering av matavfall och förpackningar.

Hämtning och omhändertangande av avfallet faktureras i enlighet med "speciella avgifter".

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?