Felparkeringsavgifter inom Vara kommun

Gäller från och med: 1 januari 2022. Aktualiserad av teknisk nämnd 19 september 2023.

Introduktion

Vid parkeringssammanhang stöter man på två olika begrepp - gatumark och tomtmark. Då parkering sker på gatumark, parkeras fordonen oftast utmed en gata eller på ett torg. Tomtparkering utförs oftast på fastighetsägares mark eller i någon parkeringsanläggning. Gatumark är ofta allmän plats eller gata och torg. Tomtmark är enskild plats, privat mark, avgränsade markparkeringar eller P-hus/garage. Då de två typerna av mark regleras av två olika lagstiftningar - gatumarken av offentligrättslig lagstiftning och tomtmark av civilrättslig lagstiftning - blir det två olika förfaringssätt vid botfällandet.

Om man parkerar felaktigt på gatumark delas en parkeringsanmärkning ut av en parkeringsvakt som har ett förordnande. Vid felparkering på tomtmark kan kontrollavgift utfärdas.

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon
Stannat eller parkerat fordon

01

På allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng (3 kap. 48§)

400 kr

02

På en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)

400 kr

03

Mot färdriktningen (3 kap. 52 §)

400 kr

04

på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfar (3
kap. 53 §)

1 000 kr

05

i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §)

400 kr

07

för annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 54 §)

1 000 kr

08

för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §),

400 kr


på en plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad (3 kap. 54 §)

1 000 kr

09

enligt antecknad överträdelse

400 kr

Parkerat fordon

Parkerat fordon

20

med något hjul utanför uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §)

400 kr

21

längre tid än 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag (3 kap 49 a §)

300 kr

24

framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras (3 kap 55 §)

400 kr

25

på en huvudled (3 kap 55§)

400 kr

26

på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap 1 §)

400 kr

27

enligt antecknad överträdelse

400 kr


Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter eller i föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276)

Stannat eller parkerat fordon

Stannat eller parkerat fordon

30

inom område där fordon inte får stannas eller parkeras

1 000 kr

31

på plats där fordon inte får stannas eller parkeras

1 000 kr

33

enligt antecknad överträdelse

1 000 kr

Parkerat fordon

Parkerat fordon

34

Inom område där fordon inte får parkeras

400 kr

35

På plats där fordon inte får parkeras

400 kr

38

Längre än tillåten tid

300 kr

42

Enligt antecknad överträdelse

400 kr


Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark

Följande kontrollavgifter för felaktig parkering på privat mark gäller i Vara kommun.

Kontrollavgift för felaktigt parkerade fordon på privat mark

Felaktigt parkerade fordon på privat mark

Inom område med förbud att parkera (tomtmark)

400 kr

På plats med förbud att parkera (P-förbud)

400 kr

Inom område med förbud att parkera (tomtmark)

400 kr

På plats avsedd för parkering med tillstånd för rörelsehindrad

1000 kr


Historik

Denna taxa ersätter följande författning:

  • ”Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2021” antagen av kommunfullmäktige 2020-11-30 § 116

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?