Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark

Gäller från och med: 1 januari 2024

Innehållsförteckning

Vara kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Reglernas innehåll och tillämpningsområde

1 §
Dessa regler gäller utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med reglerna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §
Reglerna gällande torghandel är tillämpliga på östra delen av Stora torget i Vara inklusive angränsande gågata, torget i Kvänum och torget i Vedum, som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel. Vid större evenemang kan andra områden upplåtas.

3 §
Torghandel ska anmälas till kommunens torghandelsansvarig, enligt § 11.

Taxa för torghandel och upplåtande av allmän platsmark

4 §
För användning av kommunägd allmän platsmark har kommunen rätt att ta ut avgift enligt § 7.

5 §

Taxa

 1. Avgiften baseras på den upplåtna ytans storlek och upplåtelsens längd. Vid flera upplåtelser under ett år till en privatperson eller företag uppsummeras antalet upplåtelsedagar, som underlag för avgiftsberäkning enligt nedan.
 2. Upplåtelser 0 – 30 dagar är avgiftsfria.
 3. För upplåtelser 30 – 90 dagar debiteras ett belopp på 20 kr/kvm, dock minst 200 kr.
 4. För upplåtelser längre än 90 dagar debiteras 20 kr/kvm, dock minst 200 kr, plus 20 kr/kvm för varje påbörjad 30-dagarsperiod utöver de första 90 dagarna.
 5. Avgift för infrastruktur som el och vatten debiteras enligt självkostnadsprincip.
 6. Upplåtelser för trottoarpratare, varuexponering och motsvarande, vilka uppställts i anslutning till affärslokal i enlighet med Vara kommuns lokala ordningsföreskrifter, är avgiftsfria.
 7. Förvaltningen får reducera avgiften, i motsvarande grad som extra yta tagits i anspråk, utöver den yta som sökande behöver för genomförande av sitt ärende, för främjande av allmänhetens säkerhet. Detta ska tillämpas restriktivt, företrädesvis vid upplåtelser i nära anslutning till skolor, förskolor eller där barn i större omfattning rör sig

6 §
Taxan äger inte tillämpning på markupplåtelse som regleras av gällande separata avtal.

7 §
Jordgubbens dag är undantagen från normaltaxa.

8 §
Avgift ska betalas mot faktura.

Torghandel

9 §
Gällande torghandel finns det både fasta och tillfälliga saluplatser.

 1. En fast saluplats får användas på bestämd tid, högst ett år. Innehavaren av fast plats ska i god tid före upplåtelsens slut anmäla om handeln ska fortsätta.
 2. En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av torghandelsansvarig.
 3. Evenemang måste anmälas till torghandelsansvarig minst fyra veckor före dagen för evenemanget.

10 §
Vid fördelningen av saluplatser gäller följande:

 1. Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna av torghandelsansvarig i den ordning som de anmält sig.
 2. Den som önskar disponera en tillfällig saluplats på en lördag ska anmäla detta till torghandelsansvarig senast närmast föregående torsdag.
 3. Om tillgången på platser medger kan flera intill varandra liggande platser upplåtas till samma person.
 4. Om innehavaren av fast plats inte tagit sin plats i anspråk före kl. 09.00 och inte gjort anmälan till torghandelsansvarig om att platsen senare under dagen kommer att användas, har torghandelsansvarig rätt att låta någon annan nyttja platsen som tillfällig saluplats.
 5. Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.
 6. När torgplatser vid speciella tillfällen/evenemang behöver nyttjas för annan verksamhet har torghandelsansvarig rätt att anvisa alternativ plats.
 7. För fasta torghandlare, som har upplåtelser bokade längre än 100 dagar per år, ingår plats vid högst fyra evenemang, såsom Jordgubbens dag, vår- och höstmarknad. Ordinarie plats kan inte
  garanteras vid dessa evenemang. Information om datum för evenemang och eventuell ändrad placering meddelas från kommunen senast två veckor före evenemanget.
 8. För att erhålla fast saluplats ska vederbörande försäljare ha hyrt tillfällig saluplats på torget minst 20 gånger under föregående år, eller haft fast plats föregående år.

11 §
Torghandel får pågå måndag till fredag klockan 7.00 till 19.00 och lördag klockan 7.00 till midnatt.

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.

Om ett evenemang genomförs och torghandeln kan beröras av detta gäller i stället att torghandeln får pågå till dess evenemanget avslutas.

12 §
På torgplatsen får torgvagnar uppställas från måndag klockan 7.00 till lördag midnatt. Övrig tid ska torgvagnar bortforslas från torget.

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs torghandelsansvarigs tillstånd.

Den som bedriver torg- och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).

Innehavarens upplysningsskyldighet

13 §
Uppställd utrustning såsom salustånd, byggställning eller motsvarande ska vara tydligt märkt med innehavarens (näringsidkarens) namn, postadress och telefonnummer.

Renhållning och återställande

14 §
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. Vid torghandel gäller att innehavare av saluplats är skyldig att senast en timme efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp, samt att föra bort det.

15 §
Vid all upplåtelse av allmän platsmark gäller att nyttjaren ska återställa marken till samma skick som den var i före upplåtelsen.

Besiktning före och efter ianspråktagandet ska ske på sökandens bekostnad.

Överträdelse av föreskrift

16 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617).

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Historik

Denna kommunala författning ersätter tidigare författning:

Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark, gäller från och med 1 januari 2023, som antogs av kommunfullmäktige 12 december 2022 § 125.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?