Revidering av justeringsfaktorn

Antagen av kommunfullmäktige 25 september 2023. Gäller från och med 1 januari 2024

Beräkning av avgift

Faktorer för beräkning av avgifter

  • OF Objektfaktor för area (varierar beroende på objektets area se tabell 1)
  • PF Planfaktor för detaljplane- och områdesbestämmelser (storlek för åtgärder som utförs i olika ärenden framgår av respektive tabell)
  • N Justeringsfaktorn I Vara kommun görs en halvering av kostnaden, om inget annat anges, då justeringsfaktorn är satt till 0,5 (N=0,5).
    • För bygglov är justeringsfaktorn alltid 1,0 (N=1,0)
    • För kartverksamheten är justeringsfaktorn alltid 1,0 (N=1,0)
    • För beräkning av planavgift är justeringsfaktorn satt till 0,22 (N=0,22)

Grundprincip för beräkning av avgift enligt tabell: mPBB x OF x PF x N

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme + nedlagd handläggningstid.

Exempel på beräkning av avgift (gäller för år 2019)

Nybyggnad av enbostadshus 225 m²: (BTA 225 m² )

Bygglovavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x OF x (HF1 + HF2) x (ev. justering) x N + KOM
Planavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x PF x N

mPBB är 46,5 kr år 2019

OF är 10 enligt tabell 11

HF1 är 24 enligt tabell 11, HF 2 är 28 enligt tabell 11

Ev justering är enligt tabell 6. I detta fall 1,2 vid avvikelse och 1,25 utanför planlagt område

N alltid lika med 1,0 för bygglov och påverkar inte beräkningarna

N alltid lika med 0,22 för planavgift

PF är 1200 enligt tabell 8

KOM är 5 enligt tabell 3 +ev hörande av grannar (40/60/120) samt annonskostnad 40 kronor

 

Byggnationen följer detaljplanen:
Bygglov: 46,5 x 10 x (24+28) = 24 180 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272,50 kr
Planavgift: 46,5 x 1 200 x 0,22 = 12 276 kr
Summa: 36 728,50 kr

Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten):
Bygglov: 46,5 x 10 x (24+28) x 1,2 = 29 016 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272,50 kr
Planavgift: 46,5 x 1 200 x 0,22 = 12 276 kr
Tillkommer hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 41 564,50 kr + hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Byggnationen ligger utanför planlagt område:
Bygglov: 46,5 x 10 x (24+28) x 1,25 = 30 225 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272,50 kr
Planavgift tas inte ut utanför planlagt område = 0 kr
Tillkommer ev hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 30 497, 50 kr + ev hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Nybyggnad av komplementbyggnad t.ex. garage 16–49 m²:

Bygglovavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x OF x (HF1 + HF2) x (ev. justering) x N + KOM
Planavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x PF x N

mPBB är 46,5 kr år 2019

OF är 2 enligt tabell 11

HF1 är 17 enligt tabell 11, HF 2 är 13 enligt tabell 11

Ev justering är enligt tabell 6. I detta fall 1,2 vid avvikelse och 1,25 utanför planlagt område

N alltid lika med 1,0 för bygglov och påverkar inte beräkningarna

N alltid lika med 0,22 för planavgift

PF är inte aktuellt för garage under 50 m2

KOM är 5 enligt tabell 3 +ev hörande av grannar (40/60/120) samt annonskostnad 40 kronor

Byggnationen följer detaljplanen:
Bygglov: 46,5 x 2 x (17+13) = 2 790 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift tas inte ut för komplementbyggnader under 50 m2 = 0 kr
Summa: 3 062, 50 kr

Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten):
Bygglov: 46,5 x 2 x (17+13) x 1,2 =3 348 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift tas inte ut för komplementbyggnader under 50 m2 = 0 kr
Tillkommer hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 3 620, 50 kr + hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Byggnationen ligger utanför planlagt område:
Bygglov: 46,5 x 2 x (17+13) x 1,25 = 3 487, 50 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift tas inte ut utanför planlagt område = 0 kr
Tillkommer ev hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 3 760 kr + ev hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Nybyggnad av lagerlokal 1 000 m²: (BTA 1 000 m² )

Bygglovavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x OF x (HF1 + HF2) x (ev. justering) x N + KOM
Planavgift räknas ut enligt följande:
mPBB x OF x PF x N

mPBB är 46,5 kr år 2019

OF är 26 enligt tabell 11

HF1 är 24 enligt tabell 11, HF 2 är 28 enligt tabell 11

Ev justering är enligt tabell 6. I detta fall 1,2 vid avvikelse och 1,25 utanför planlagt område

N alltid lika med 1,0 för bygglov och påverkar inte beräkningarna

N alltid lika med 0,22 för planavgift

PF är 220 enligt tabell 8

KOM är 5 enligt tabell 3 +ev hörande av grannar (40/60/120) samt annonskostnad 40 kronor

Byggnationen följer detaljplanen:
Bygglov: 46,5 x 26 x (24+28) = 62 868 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46, 5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift: 46,5 x 26 x 220 x 0,22 = 58 515,60 kr
Summa: 121 656,10 kr

Byggnationen avviker ifrån detaljplanen (avvikelsen är liten):
Bygglov: 46,5 x 26 x (24+28) x 1,2 = 75 441, 60 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift: 46,5 x 26 x 220 x 0,22 = 58 515,60 kr
Tillkommer hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 134 229,70 kr + hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Byggnationen ligger utanför planlagt område:
Bygglov: 46,5 x 26 x (24+28) x 1,25 = 78 585 kr
Kommunicering Post- och inrikestidning: (46,5 x 5) + 40 = 272, 50 kr
Planavgift tas inte ut utanför planlagt område = 0 kr
Tillkommer ev hörande av grannar enligt tabell 3
Summa: 78 857, 50 kr + ev hörande av grannar (1 860 kr, 2 790 kr eller 5 580 kr)

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?