Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Antagen av fullmäktige 24 februari 2020

Inledande bestämmelser

1 §
Denna taxa gäller avgifter för Vara kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2016:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

  1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur kran till konsument, och
  2. Snus och tuggtobak.

2 §
Avgift enligt denna taxa tas ut för

  1. Registrering av anläggning
  2. Årlig offentlig kontroll
  3. Uppföljande kontroll som inte var planerad
  4. Utredning av klagomål
  5. Exportkontroll och utfärdande av exportintyg
  6. Importkontroll
  7. Offentlig kontroll i övrigt

3 §
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 §
Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Timavgift

5 §
Vid tillämpningen av denna taxa tas en timavgift ut. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

6 §
Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 §
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen ((2006:804) ska en fast årlig avgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timavgiften.

8 §
Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval ab nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

10 §
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 §
Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 5 § och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Nedsättning eller höjning av avgift

12 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll

13 §
Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift för importkontroll

14 §
Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och EU- bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys.

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Vara kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i avgiftsbeslutet eller faktura.

Överklaganden

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft när kommunfullmäktiges beslut att anta den vinner laga kraft.

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas tidigare beslutad taxa fram till och med den 31 december 2019. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under denna period.

Bilaga 1

Riskmodul

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).

Tabell 1 Riskmodulen

Riskmodulen

Riskklass

Kontrolltid (timmar)

1

26

2

20

3

14

4

10

5

6

6

4

7

2

8

1

Tabell 2 Informationsmodulen

Informationsmodulen

Orsak till kontrollbehov vid anläggningen

Verksamhetens storlek

Kontrolltid (timmar)

Utformar märkning men märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

24

Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel

a: mycket stor
b: stor

8

Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel

c: mellan
d: liten

6

Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel

e: mycket liten (1)
f: mycket liten (2)
g: ytterst liten

2

Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel

a: mycket stor
b: stor

4

Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel

c: mellan
d: liten

3

Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel

e: mycket liten (1)
f: mycket liten (2)
g: ytterst liten

1

Utformar presentation med märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

1

Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende

0

Tabell 3 Erfarenhetsmodulen

Erfarenhetsmodulen

Erfarenhetsklass

A

B

C

Tidsfaktor

0,5

1

1,5

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?