VA-taxa 2023

Gäller från 1 januari 2023

Taxa för Vara kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är tekniska nämnden.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Vara kommun.

Ordförklaringar

LAV: lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen).

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning.

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett.

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor.

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna VA-anläggningen.

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den allmänna VA-anläggningen.

Servisavgift: en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.

Tomtyteavgift: en avgift per m² tomtyta.

Bostadsenhetsavgift: en avgift per bostadsenhet, motsvarades i P96 av lägenhetsavgift.

Avgift för dagvatten utan att förbindelsepunkt är upprättad: en avgift för anordnandet av anläggning för bortledande av Df, som endast tas ut om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Dagvattenavgift: en årlig avgift per m2 tomtyta för hantering av dag- och dräneringsvatten.

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Vara kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

3.1 I dessa taxeföreskrifter avses med:

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avser att bebyggas för bostadsändamål. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.

Exempel på sådana byggnader är:

 • Kontor
 • Butiker
 • Shoppingcentrum
 • Restauranger
 • Hotell
 • Skola
 • Sjukvårdslokal
 • Serverhallar
 • Utställningslokaler
 • Sporthallar
 • Industri
 • Lagerbyggnader

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Exempel på sådan fastighet är:

 • Hamn
 • Virkesupplag
 • Fordonsuppställningsplats
 • Biltvätt med skärmtak
 • Kyrkogård
 • Återvinningsstationer
 • Idrottsplats
 • Obemannad bensinstation

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart
samfälligheter för VA-frågor.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 120 tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

Tomtyta: tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 120-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd.

Små bostadsenheter: för ett eller flera utrymmen i byggnad, som i upplåtelsehänseende bildar en enhet, men där nyttan inte kan anses vara samma per bostadsenhet som för andra fastigheter, och som är max 20 m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020, ska en sådan enhet räknas som 40 % av en bostadsenhet. Exempel på bostadsenheter med mindre nytta än andra bostadsenheter är studentrum, äldreboende eller komplementbyggnad med delat kök.

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Avgifter VA

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvatten

Ja

Ja

Df, dag-och/eller dränvatten från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvatten/och eller dränvatten från Allmän platsmark

Ja

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om detta.

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Anläggningsavgifter (§§ 5–12) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. § 5 5.1 Anläggningsavgift ska betalas för bostadsfastighet Avgift utgår per fastighet
med:

Anläggningsavgifter (§§ 5–12)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5

5.1 Anläggningsavgift ska betalas för bostadsfastighet.

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift VA per fastighet

a)

Serviceavgift

Exkl. moms

Inkl. moms


Tre ledningar V, S, Df

50 290 kr

62 862 kr

b)

Förbindelsepunktavgift 100 %

42 000 kr

52 500 kr

c)

Tomtyteavgiftd)

Bostadsenhetsavgift 100 %

13 650 kr

17 062 kr

e)*

Dagvattenavgift utan att förbindelsepunkt upprättats

0 kr 0 %


Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifter betalas enligt följande:

VA-taxa

a)

Serviceavgift

Exkl. moms

Inkl. moms


En ledning

35 203 kr 70 %

44 004 kr 70%


Två ledningar

42 747 kr 85 %

53 433 kr 85%

VA-taxa


Exkl. moms

V

S

Df

Dg

b)

Förbindelsepunktavgift

12 600 kr
30 %

21 000 kr
50 %

8 400 kr
20 %

0 kr

c)

Tomtyteavgift

0 kr
0 %

0 kr
0 %

0 kr
0 %

0 kr
0 %

d)

Bostadsenhetsavgift

5 460 kr
40 %

8 190 kr
60 %VA-taxa


Inkl. moms

V

S

Df

Dg

b)

Förbindelsepunktavgift

15 750 kr
30 %

26 250 kr
50 %

10 500 kr
20 %

0 kr

c)

Tomtyteavgift

0 kr
0 %

0 kr
0 %

0 kr
0 %

0 kr
0 %

d)

Bostadsenhetsavgift

6824 kr
40 %

10 237 kr
60 %* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en Samfällighet. För fastigheter som tillhör Samfällighet reduceras förbindelsepunktsavgiften enligt 5.1 b) med 0 %. Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller flera vattentjänster vid första anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två ledningar enligt 5.1 a) och 6.1 a). Samma princip
gäller om avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver anläggas. Vid beräkning av Servisavgiften tas inte hänsyn till om det finns en eller två serviser anlagda sedan tidigare. Om servisledningar anläggs vid olika tillfällen eller avgiftsskyldighet uppkommer vid senare tillfälle debiteras 70 % eller mer av full servisavgift vid olika tillfällen, vilket innebär att den totala servisavgiften kommer att uppgå till mer än 100 %. Oavsett om total Servisavgift överstiger 100 % över tid får inte tomtytebegränsningsberäkningar utgå från mer än 100 % av servisavgiften.

5.3 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Antalet bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.5 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).

5.6 Om en fastighets tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c) för sådan tillkommande tomtyta som kommer från fastighet för vilken tomtyteavgift inte tidigare ska anses ha betalats. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 iakttas.

5.7 Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande bostadsenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e).

§ 6

6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet.

Avgift utgår per fastighet med:

Anläggningsavgift för annan fastighet

a)

Serviceavgift

Exkl. moms

Inkl. moms


Tre ledningar V, S, Df

50 290 kr

62 862 kr

b)

Förbindelsepunktavgift 100 %

42 000 kr

52 500 kr

c)

Tomtyteavgift

22,40 kr

28 kr

e)*

Dagvattenavgift utan förbindelsepunkt upprättad

0 kr 0 %


Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska betalas avgifter enligt följande:

VA-taxa

a)

Serviceavgift

Exkl. moms

Inkl. moms


En ledning

35 203 kr 70 %

44 004 kr 70 %


Två ledningar

42 747 kr 85 %

53 433 kr 85 %

VA-taxa


Exkl. moms

V

S

Df

Dg

b)

Förbindelsepunktavgift

12 000 kr
30 %

20 000 kr
50 %

8 000 kr
20 %

0 kr

c)

Tomtyteavgift

6,72 kr
30 %

11,20 kr
50 %

4,48 kr
20 %

22,40 kr
100 %

VA-taxa


Inkl. moms

V

S

Df

Dg

b)

Förbindelsepunktavgift

15 750 kr
30 %

26 250 kr
50 %

10 500
kr 20 %

0 kr

c)

Tomtyteavgift

8,40 kr
30 %

14 kr
50 %

5,60 kr
20 %

28 kr
100 %

* Avgift enligt 6.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 e) tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. För fastigheter som tillhör samfällighet reduceras förbindelsepunktsavgiften enligt 6.1 b) med 0 %.

6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden
genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.4 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).

6.5 Om en fastighets tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande tomtyta för vilken tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats.

6.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d).

§ 7

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet.

Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:

VA-taxa

Obebyggd fastighet

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Serviceavgift

100 %

100 %

Förbindelsepunktavgift

100 %

100 %

Tomtyteavgift

100 %

100 %

VA-taxa

Obebyggd fastighet

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Bostadsenhetsavgift

0 %

0 %

Dagvattenavgift utan förbindelsepunkt upprättad

100 %

100 %

* Avgift enligt 5.1 e) och 6.1 d) tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och b) tas ut. I det fall avgift enligt 5.1 e) eller 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) samt 6.1 a) och 6.1 b) med delen Df.


Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.


7.2 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:

VA-taxa

Obebyggd fastighet

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

*)

0 %

Bostadsenhetsavgift

100 %

0 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst. * Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut (enligt 5.1 d) om föreskriften i 5.3 andra stycket medger detta.

§ 8

8.1 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7. Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 procent av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.2 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas om 15 000 kr. Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9

Den som svarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift:

VA-taxa

Avgift Allmän platsmark

Exkl. moms

Inkl. moms

En avgift per m2 Allmän platsmark för bortledning av dagvatten

22,40 kr

28, 00 kr

§ 10
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med
vatten och/ eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal
genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt,
ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Om det inte är skäligt att
beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om
avgiftens storlek.

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

11.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12

12.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

12.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt
med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med:

VA-taxa

Tjänst

V

S

Df

Dg

Total avgift exkl. moms

Total avgift inkl. moms

a) En grundavgift per år

1 120 kr

1 680 kr

0 kr

0 kr

2 800 kr

3 500 kr

b) En avgift per m3 levererat vatten

7,20 kr

10,80 kr

0 kr

0 kr

18 kr

23 kr

c) En bostadsenhetsavgift per bostadsenhet och år för bostadsfastighet

300 kr

450 kr

0 kr

0 kr

750 kr

938 kr

d) En tomtyteavgift per påbörjat 100-tal m2 tomtyta och år för annan fastighet

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

e) En dagvattenavgift per 100 m2 tomtyta och år

0 kr

0 kr

22,40 kr

0 kr

22,40 kr

28 kr

f) En avgift per m3 extern-slam lämnat vid RV

0 kr

218 kr

0 kr

0 kr

218 kr

273 kr

13.2 För fastighet som ingår i en samfällighet och har egen mätning reduceras grundavgiften enligt 13 a) med 0 %. För fastighet som ingår i en samfällighet och har gemensam mätning reduceras grundavgiften enligt 13 a) med 0 %.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³/bostadsenhet och år i permanentbostad och med 75 m³/bostadsenhet och år för fritidsbostad.

13.4 Brukningsavgift för byggvatten ska betalas enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per bostadsenhet.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) och/eller extra servis (extra servis utöver första servisen för vattentjänsten) ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 100 % av grundavgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor. Parallellkopplade
vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Om mätfelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte har fungerat, får huvudmannen uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 17.

13.8 Om huvudmannen har medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska avgift utgå med 100 % av avgiften enligt 13.1 b).

§ 14

Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift.

VA-taxa

Avgift Allmän platsmark

Exkl. moms

Inkl. moms

En årlig avgift per m2 Allmän platsmark för bortledning av dagvatten

0,30 kr

0,37 kr

§ 15

Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften
för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 16

Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras grundavgiften och/eller dagvattenavgiften.

Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:

VA-taxa

Obebyggd fastighet

V

S

Df

Dg

Totala avgifter

En grundavgift per år

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

En dagvattenavgift per m2 tomtyta och år

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

§ 17
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

VA-taxa


Exkl. moms

Inkl. moms

Nedtagning av vattenmätare

550 kr

688 kr

Uppsättning av vattenmätare

550 kr

688 kr

Avstängning av vattentillförsel

550 kr

688 kr

Påsläpp av vattentillförsel

550 kr

688 kr

Undersökning av vattenmätare

2 500 kr

3 125 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

550 kr

688 kr

Förgävesbesök

550 kr

688 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

§ 18

Om huvudmannens kostnad för att förse en eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 13–16 för viss fastighet får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 15. Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Taxans införande

§ 21

Denna taxa träder i kraft 1 januari 2023. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Denna kommunala författning ersätter författningen ”Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2022.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?