Arbetsinstruktion för kommundirektör

Utfärdad av kommunstyrelsen den 29 november 2017.

Från och med den 1 januari 2018 träder den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. I lagen står det att kommunstyrelsen ska fastställa hur kommundirektören ska leda förvaltningen under kommunstyrelsen samt fastställa kommundirektörens övriga uppgifter genom en instruktion.

Syftet med instruktionen är att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och kommundirektören.

Kommundirektörens uppdrag

Befattningen som kommundirektör i Vara kommun innebär att ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen.

Uppdraget i allmänhet

Kommundirektören är anställd av kommunstyrelsen och rollen som kommundirektör innebär bland annat att:

  • Ansvara för principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll
  • Leda tjänstemannaorganisationen, där förvaltningscheferna är underställda kommundirektören
  • Verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän
  • Utveckla kommunens verksamheter och Vara kommun
  • Ha det yttersta tjänstemannaansvaret för beredning av alla ärenden till kommunstyrelse, utskott och nämnder

I kommundirektörens uppdrag ingår även att vara verkställande direktör för Vara kommuns koncernmoder och därigenom ha det yttersta ansvaret för samordning av de kommunala bolagen i kommunen.

Externa kontakter och media

Kommundirektören ska företräda kommunen som högste tjänsteman i kontakter med andra myndigheter och organisationer, massmedia och medborgare.

I regionala och nationella organ ska kommundirektören representera och företräda Vara kommun i strategiska och övergripande frågor och sammanhang. Kommundirektören har även ett övergripande ansvar för att Vara kommun i övrigt är representerad på ett ändamålsenligt sätt i externa
sammanhang.

I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa öppenhet i bemötande av massmedia, med utgångspunkt från bland annat offentlighetsprincipen. Kommundirektören ansvarar för att kommunens samtliga verksamheter strävar efter en god relation med massmedia samt att de tillhandahåller korrekt information på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Säkerhet

Vid en extraordinär händelse har kommundirektören rätt att bestämma över all verksamhet i kommunen i enlighet med vad krisledningsnämnden beslutar. Det är kommundirektören som ska leda, samordna och planera arbetet i krisledningsgruppen, samt vara kontakt till krisledningsnämnden.

Vid extraordinär händelse där krisledningsnämnden inte behöver aktiveras sammankallar kommundirektören krisledningsgruppen och beslutar om vilka åtgärder som ska vitas.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?