Regler för miljö- och byggpris

Antagna av miljö- och byggnadsnämnden den 14 november 2019 § 155

1.

För att stimulera enskilda, företag och organisationer, vilka genom olika åtgärder arbetar för en vacker och i vid mening god miljö i Vara kommun har instiftats ett miljö- och byggpris som delar ut årligen av miljö- och byggnadsnämnden.

2.

Priset delas ut till en vinnare för insatser för miljön eller till en vinnare för insatser nom byggområdet. Nämnden kan också besluta att det ska delas mellan två vinnare inom vartdera området.

3.

Priset består av diplom och hedersomnämnande. Nämnden kan även besluta att dela ut en prissumma på totalt 6 000 kronor till pristagarna.

4.

Nomineringar till vinnare kan lämnas av alla kommuninvånare.

5.

Pristagaren utses av miljö- och byggnadsnämnden vid ett sammanträden någon gång under tiden oktober-november.

6.

Priset delas uta av miljö- och byggnadsnämndens ordförande eller av annan representant för nämnden på kommunfullmäktige i slutet av året.

7.

Priset delas ut för åtgärder som på olika sätt resulterat i en god fysisk miljö, där de estetiska värdena fått en framträdande plats. Exempel på åtgärder är:

  • Tillvaratagande av estetiska eller kulturhistoriska värden vid upprustning, om- eller tillbyggnad av bostads-, industri- eller affärsfastigheter.
  • Uppförande av nybyggnad med särskilda estetiska värden.
  • Tillskapandet av en god miljö i anslutning till bostäder och arbetsplatser.
  • Förbättringsåtgärder som gjort en dålig miljö trivsam och attraktiv.
  • Åtgärder som främjat mångfald och variation i flora och fauna.
  • Bibehållande och skötsel av det äldre kulturlandskapet med dess inslag av ängs- hagmarker samt åkerholmar, stenmurar, lövbryn etc.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?