Rutin för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Antagen av bildningsnämnden 27 april 2022

Inledning

Tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg regleras genom skollagen (SFS 2010:800), samt andra lagar som styr verksamheten. Det är dock huvudmannens ansvar att känna till de lagar, föreskrifter och kommunala beslut som berör verksamheten.

När det gäller tillsyn utifrån miljöbalken, livsmedelslagen samt smittskyddslagen ansvarar den kommunala miljö och byggnämnden över det operativa tillsynsansvaret och omfattas inte av denna rutin.

Enligt skollagens kapitel 26 § 4 har en kommun tillsynsansvar över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall som kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag.

Kommunen har även tillsyn över fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

Syfte med tillsyn

Tillsammans gör vi Varas förskolor ännu bättre. Vi ska lära av och med varandra.

Syftet med tillsyn är att genom en självständig granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lag och andra föreskrifter.

Om det upptäcks brister vid tillsynen ska kommunen fatta beslut om åtgärder som kan behövas för att huvudmannen ska rätta till felen som upptäckts vid granskningen.

Ett annat syfte för tillsynen är att arbeta förebyggande genom att ge råd och vägledning utifrån de regler som styr verksamheten så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till eventuella fel och brister.

Kommunens befogenheter

Verksamheter som granskas är skyldiga att lämna ut uppgifter. Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten den har tillsyn över. Det betyder att kommunala tjänstepersoner ska få komma in i verksamhetens lokaler så mycket de behöver för tillsynen. Den som blir granskad är skyldig att lämna
upplysningar samt lämna över handlingar och annat material som kommunen behöver för att kunna göra tillsynen. Det kan vara dokument som verksamheten redan har och sammanställningar som myndigheten ber huvudmannen ta fram. Kommunen får genomföra tillsynsbesök oanmält.

Former för tillsyn

Förebyggande åtgärder

Förvaltningen strävar efter en god dialog med de som ansvarar för fristående förskolor och fritidshem, som en del i samverkan för en god kvalitet i verksamheterna för alla barn och elever i Vara kommun.

Genomförandet av tillsyn

Bildningsförvaltningen genomför tillsynen och ekonom och jurist bistår med granskning av underlag vid behov. Tillsynsbesök genomförs av tre tjänstepersoner: en tjänsteman på förvaltningen, en rektor och en förskollärare. Vid behov tas även kompetens för fritidshem in.

Tillsynen görs i fem steg:

 1. Informationsbrev skickas till aktuell förskola/fritidshem cirka 8 veckor innan besöket med processbeskrivning, datum och vilka dokument som ska mailas in.
 2. Dokumentgranskning av kommunens handläggare
 3. Besök på förskolan/fritidshemmet
 4. Intervju med huvudman och rektor
 5. Beslut efter tillsyn

Regelbunden tillsyn

Vara kommun genomför regelbunden tillsyn vart tredje år på respektive fristående förskola och fritidshem enligt följande plan:

När sker tillsynen i förskolor och fritidshem

Termin

Vecka/dag

Enhet

VT 2022

31 maj

Önums förskola

HT 2022

v. 42

Arkens förskolor i Larv och Vedum

VT 2023

v. 8

Solgården förskola och fritidshem

HT 2023

v. 42

Broholms förskola

2024

Ingen tillsyn


VT 2025

v. 8

Önums förskola

HT 2025

v. 42

Arkens förskolor i Larv och Vedum

VT 2026

v. 8

Solgården förskola och fritidshem

HT 2026

v. 42

Broholms förskola

Och så vidareRiktad tillsyn

Om kommunen får kännedom om sådana omständigheter som kräver omgående åtgärder ska kommunens tjänsteperson bedöma om ett extra tillsynsbesök behövs. Om kommunen finner att omständigheterna kräver omgående tillsynsbesök ska sådant genomföras oaktat vad tidsplanen säger
om nästa ordinarie tillsyn. Riktad tillsyn kan ske såväl anmäld som oanmäld.

Rapportering av tillsynen

Efter varje tillsyn sammanställs en rapport som innefattar kommunens bedömning av hur huvudmannen uppfyller de krav som ställs på verksamheten utifrån gällande lagstiftning, läroplan och kommunala beslut.

Rapporten skickas till huvudman för fristående verksamhet för sakgranskning. Förvaltningen färdigställer därefter rapporten och föredrar ärendet hos bildningsnämnden. I rapporten ska det framgå förslag på åtgärder med tidsram och förslag till bedömning enligt sanktionstrappan.
Bildningsnämnden fattar därefter beslut i ärendet.

Om det vid tillsyn påträffas missförhållanden som kan betraktas som grövre och rendera kraftiga åtgärder enligt sanktionstrappan ska nämnden omedelbart informeras och fatta beslut i frågan.

Sanktioner och ansvar

Huvudmannen för fristående verksamheter är ytterst ansvarig

Kommunen ska först försöka med mildare åtgärder och får sedan använda mer ingripande sanktioner vid grövre överträdelser, men den får inte använda mer ingripande åtgärder än vad som är nödvändigt. Med överträdelse menas att verksamheten inte uppfyller kraven i gällande författningar och/eller kommunala beslut. Det kan både handla om att verksamheten utför saker som inte är förenliga med bestämmelserna eller att de inte utför sådant som krävs för att leva upp till bestämmelserna.
Huvudmannen är naturligtvis skyldig att utan dröjsmål åtgärda de förhållanden som har framkommit vid granskning och tillsyn. Huvudmannen har alltid det yttersta ansvaret för att utbildningen eller
verksamheten bedrivs enligt bestämmelserna. Det är huvudmannen som bestämmer ramarna för verksamheten genom att fördela resurserna och göra den övergripande planeringen. Därför riktas sanktionerna alltid mot huvudmannen.

Sanktionstrappan

Regeringen har beslutat om införande av en sanktionstrappa med flera olika sanktionssteg:

 • Avstående från ingripande
 • Anmärkning
 • Föreläggande
 • Föreläggande med Vite
 • Återkallelse (enskild huvudman)
 • Tillfälligt verksamhetsförbud (enskild, kommun eller landsting)

Proportionalitetsprincipen ska användas, det vill säga åtgärden ska vara i paritet med brist. Utgångspunkten är att kommunen beslutar om föreläggande om verksamheten inte uppfyller ett krav. Nedan anges preciserat vad Skollagen anger.

Avstående från ingripande

Enligt skollagen kapitel 26 § 12 får tillsynsmyndighet avstå från att ingripa om:

 1. överträdelsen är ringa,
 2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
 3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl mot ett ingripande.

Anmärkning

Enligt skollagen kapitel 26 § 11 får en tillsynsmyndighet i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman som står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser.

Föreläggande

Enligt skollagen kapitel 26 § 10 får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart.

Ett föreläggande ska ange de åtgärder som kommunen anser nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.

Föreläggande med vite

Föreläggandet får förenas med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att förmå huvudmannen att följa föreläggandet.

Återkallelse

Enligt skollagen kapitel 26 § 13 får en tillsynsmyndighet återkalla ett godkännande eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag om:

 1. ett föreläggande enligt § 10 inte har följts, och
 2. missförhållandet är allvarligt.

Ett godkännande eller beslut enligt första stycket får också återkallas om:

 1. ett föreläggande enligt § 10 inte har följts, och
 2. den enskilde vid den etableringskontroll som avses i § 9 a inte kan visa att rimliga åtgärder har vidtagits för att få till stånd ett samråd enligt kapitel 2 § 6 a.

Enligt skollagen kapitel 26 § 14 får ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet återkallas om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt kapitel 2 § 5 andra stycket 1 och 2, tredje stycket och § 6.

Enligt skollagen kapitel 26 § 15 får återkallelse enligt § 13 beslutas även om rättelse har skett vid prövningstillfället, om det kan befaras att det på nytt kommer att uppstå sådana missförhållanden som utgör grund för återkallelse.

Enligt skollagen kapitel 26 § 16 får kommunen besluta att ett beslut om återkallelse ska gälla trots att det inte har vunnit laga kraft.

Tillfälligt verksamhetsförbud

Enligt skollagen kapitel 26 § 18 gäller att om det är sannolikt att ett beslut om återkallelse enligt § 13 eller ett beslut om statliga åtgärder för rättelse enligt § 17 kommer att fattas, och beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till allvarlig risk för barnens eller elevernas hälsa eller säkerhet eller av någon
annan särskild anledning, får kommunen förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare. Beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte annat beslutas och får gälla i högst sex månader.

Vad granskar tillsynen?

Tillsynen granskar:

 • Ekonomi
 • Huvudman, ledning och medarbetare
 • Barn, barngrupp och utbildningsmiljö
 • Måluppfyllelse och kvalitet
 • Inflytande, delaktighet och samverkan
 • Lärande, personliga utveckling, särskilt stöd, modersmål
 • Utbildningens innehåll

Vilka beslut kan överklagas

Enligt skollagen kapitel 28 § 5 får beslut av en kommun överklagas hos förvaltningsrätten i fråga om:

 1. Återkallelse av godkännande/tillstånd enligt kapitel 26 §§ 13-14
 2. Återkallelse om rätt till bidrag enligt kapitel 26 § 13
 3. Tillfälligt verksamhetsförbud enligt kapitel 26 § 18
 4. Föreläggande med vite enligt kapitel 26 § 27

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?