Regler för kommunens synpunktshantering Bättre Vara

Gäller från och med: 16 maj 2022

Tillsammans gör vi varandra bra!

Medborgares förbättringsförslag och synpunkter är värdefulla. Det ger kommunen chansen att utveckla och förbättra verksamheten.

Bättre Vara

Bättre Vara är kommunens system för att hantera förbättringsförslag eller synpunkter på kommunens verksamheter. Förslagen och synpunkterna lämnas digitalt via kommunens e-tjänst (För socialförvaltningens verksamhet kan synpunkter och förslag även lämnas via en separat blankett ”Bättre Vara”. Reglerna omfattar inte hanteringen av dessa).

Förslagens innehåll

En viktig förutsättning för att förbättringsförslag och synpunkter ska kunna tas i beaktning är att det ligger inom kommunens ansvarsområde. Kommunens ansvarsområde omfattar bland annat:

 • Social- och äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg
 • för-, grund- och gymnasieskola
 • plan- och byggfrågor
 • miljö- och hälsoskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • vatten och avlopp
 • civilt försvar
 • biblioteksverksamhet
 • bostäder
 • kultur och fritid
 • sysselsättning

Medborgare som har flera förslag eller synpunkter ska lämna in dessa var för sig. Detta för att handläggningen ska kunna fungera så effektivt som möjligt samt att återrapportering till ansvarig nämnd blir korrekt.

Handläggning

Förbättringsförslag eller synpunkter som lämnas in digitalt via kommunens e-tjänst tas emot av kommunens reception som överlämnar den till berörd förvaltning för vidare hantering. Aktuell förvaltning avger ett svar till receptionen som överlämnar svaret till förslags- synpunktslämnaren i e-tjänsten samt publicerar både förslaget/synpunkten och svaret på kommunens hemsida.

Utgångspunkten är att svar ska avges inom fem arbetsdagar.

Varje kvartal anmäls inkomna förbättringsförslag och synpunkter med svar till ansvariga nämnder.

Anonymitet

Medborgare har möjlighet att lämna förbättringsförslag och synpunkter anonymt. Den som väljer att vara anonym kommer inte att få något personligt svar utan får i så fall läsa svaret på kommunens hemsida.

Publicering och undantag för publicering

Utgångspunkten är att de förslag och synpunkter som inkommer digitalt via kommunens e-tjänst ska publiceras på hemsidan. Det kan dock hända att förslaget inte godkänns för publicering.

Följande förbättringsförslag eller synpunkter publiceras inte:

 • Förslag eller synpunkter som innehåller sekretess
 • Förslag eller synpunkter riktad till enskild anställd
 • Förslag eller synpunkter innehållande personangrepp eller på något annat sätt är kränkande eller diskriminerande
 • Förslag eller synpunkter som innehåller uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som bedöms strida mot lag
 • Förslag eller synpunkter där privatpersoner namnges eller på annat sätt pekas ut
 • Felanmälningar

Förslag och synpunkter som betraktas som felanmälningar kommer att förmedlas vidare till kommunens system för felanmälan. Kommunen återkopplar i så fall det till synpunktslämnaren.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?