Så styrs Vara kommun

Gäller från och med: 14 januari 2021

Styrning

Internationell nivå

EU-förordning och direktiv

EU-förordningar som har trätt i kraft är direkt tillämpliga och gäller i alla medlemsländer. Detta innebär att kommunen är skyldig att följa dem.

Ett exempel på en EU-förordning är dataskyddsförordningen, som reglerar hur kommunen hanterar personuppgifter.

EU-direktiv är inte direkt tillämpliga, utan föreskriver vilket resultat som ska uppnås men lämnar åt EU’s medlemsländer att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet av dem. De tar sig uttryck i nationell lag som kommunen är skyldig att följa.

Ett exempel på ett EU-direktiv är upphandlingsdirektivet, som reglerar hur myndigheter ska gå till väga för att köpa saker på ett sätt som gynnar konkurrensen inom den gemensamma marknaden.

Agenda 2030

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Nationell nivå

Regeringsformen

Regeringsformen är en av Sveriges fyra grundlagar och den grundlag som främst formar statsskicket. Den antogs av riksdagen 1974 och började gälla den 1 januari 1975. Regeringsformen kan jämföras med andra länders konstitution.

Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Regeringsformen utgör grunden för vår demokrati, och i den står det bland annat att:

 • Den offentliga makten utövas under lagarna.
 • Sverige är en rättsstat där domstolar, förvaltningsmyndigheter, riksdag och regering måste följa lagarna.
 • Alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet ta hänsyn till allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.
 • Det allmänna ska verka för att alla människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och diskriminering ska motverkas.

Det står även att det finns kommuner i Sverige, att dessa har kommunal självstyrelse och att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar.

Tryckfrihetsförordningen

En annan av de fyra grundlagarna är tryckfrihetsförordningen. I tryckfrihetsförordningen finns offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att huvudregeln hos kommunen är att
allmänna handlingar är offentliga såvida det inte finns uttryckligt lagstöd för sekretess.

I offentlighets- och sekretesslagen finns de sekretessbestämmelser som begränsar offentlighetsprincipen (exempelvis för att skydda enskilda individer, affärsintressen och rikets säkerhet).

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen reglerar kommunens ärendehandläggning och gäller såvida det inte finns speciallagstiftning. Lagen reglerar bland annat krav på kommunens tillgänglighet och service till medborgarna, hur vi kommunicerar och hur beslut fattas, samt hur överklaganden går till.

Kommunallagen

Kommunallagen fastställer de grundläggande principerna för kommunen och att kommunen ska ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen. Vidare fastställer kommunallagen krav på likställighet, det vill säga kommunens skyldighet att behandla alla kommunmedlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. SKR fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. www.skr.se

Förbundsnivå

Det finns en möjlighet för kommuner att samarbeta genom att inrätta ett kommunalförbund och överlåta ansvaret för en verksamhet till det.

Kommunalförbund och dess beslutsmandat regleras av en förbundsordning som de olika medlemskommunerna har beslutat om.

Vara kommun ingår bland annat i följande kommunalförbund.

Tolkförmedlingen Väst

I Tolkförmedlingen Väst ingår Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och ytterligare 38 kommuner i Västra Götalands län.

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk.

Skaraborgs kommunalförbund

Skaraborgs kommunalförbund utgör en plattform för det gemensamma delregionala utvecklingsarbetet i Skaraborgs 15 kommuner. Förbundet har ett ansvar att särskilt verka inom följande områden:

 • Tillväxt- och utveckling
 • Verksamhetsstöd och intressebevakning
 • Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt verksamhetsstöd.

Samordningsförbundet Skaraborg

Samordningsförbundet Skaraborg har i uppgift att finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att öka deltagarnas aktivitets- och arbetsförmåga samt att stödja samverkan mellan samverkansparterna.

Göliska IT

Göliska IT ansvarar för kommunens IT-drift. I förbundet ingår kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner.

Kommunal nivå

Budget och strategisk plan

Budgeten antas varje år och är kommunfullmäktiges viktigaste styrdokument. Den ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Den är även det yttersta styrdokumentet för fullmäktige för att ge nämnder och styrelser en övergripande politisk inriktning.

Kommunfullmäktige antar en strategisk plan genom vilken hela kommunens verksamhet under mandatperioden planeras. Den strategiska planen innehåller bland annat kommunens övergripande mål.

Reglemente, bolagsordning och ägardirektiv

Kommunfullmäktige antar reglementen som reglerar nämndernas ansvar, befogenheter och uppgifter.

Kommunfullmäktige beslutar även om bolagsordningar och ägardirektiv till de helägda kommunala bolagen.

Delegationsordning

Utifrån det av kommunfullmäktige antagna reglementet har kommunstyrelsen och respektive nämnd det fulla ansvaret för den verksamhet och de beslut som ska fattas. För att effektivisera
beslutsprocessen och fördela beslutsmandatet inom verksamheten antar de varsin delegationsordning.

Delegationsordningen reglerar vem som har rätt att fatta beslut på kommunstyrelsens eller nämndens vägnar.

Övriga styrdokument

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna kan även styra förvaltningarnas verksamhet genom att anta ytterligare styrdokument. Dessa kan innehålla värderingar och grunder för handlande, långsiktig inriktning, fördelning av resurser och mål för verksamheten samt specifika program där det klargörs vad man ska uppnå inom ett bredare område och inom en
viss tid.

Antagna styrdokument finns i författningssamlingen.

Styrdokument – benämning och innehåll

Kommunfullmäktige har den 2019-12-16 § 115 beslutat att anta en riktlinje för övriga styrdokuments benämning och innehåll. Denna riktlinje finner ni här: Riktlinje för styrdokument

Av riktlinjen framgår att det inte är möjligt att ange en faktisk beslutsnivå för respektive styrdokument.

Om styrdokumenten omfattar flera verksamhetsområden och därmed påverkar flera olika nämnder eller på annat sätt är kommunövergripande så ska kommunfullmäktige besluta om styrdokumentet.

Rutiner enbart innehållande praktiska rekommendationer av verkställighet beslutas på tjänstemannanivå.

Enhetschef har rätt att besluta om rutiner som enbart avser den egna verksamheten. Är flera enheters verksamheter berörda ska beslut fattas av verksamhetschef eller förvaltningschef. Förvaltningsövergripande rutiner ska beslutas av kommundirektör.

Sammanfattningsvis gäller följande:

Styrdokument

Dokumenttyp

Beskrivning

Styrdokument övergripande

Strategisk plan och budget

Resursfördelning och Planering av verksamheten

Dokument som talar om hur kommunen ska agera för att nå ett visst resultat

Strategi

Pekar ut ett vägval/handlingsriktning

Program

Klargör vad som ska uppnås inom ett visst område

Plan

Ska besvara frågorna Vad, När, Vem?

Dokument som talar om hur organisationerna ska agera i givna situationer

Policy

Fastlår grund och värdering inom ett visst område

Riktlinjer

Ram för handlingsutrymme inom en viss fråga

Regler

Sätter gränser och förbjuder beteenden

Dokument på tjänstemannanivå

Rutiner

Detaljerade instruktioner om verkställighet

Kan dels vara ett komplement till politiskt styrdokument dels en rutinbeskrivning för handläggning av lagstyrda ärenden.

Arbetsplan

Detaljerad plan för att konkretisera hur enheten ska arbeta för att uppnå politiska målsättningar.

Organisation och styrning

Kommunens förvaltningar styrs av de beslut som fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige har beslutat om följande organisation av nämnder och bolag i Vara kommun:

Bild över hur Vara kommuns nämnder är organiserade.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter vilka är direktvalda genom det allmänna valet som hålls vart fjärde år. Kommunfullmäktiges arbete regleras av kommunallagen (2017:725) samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktige ska alltid besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst:

 1. mål och riktlinjer för verksamheten,
 2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
 3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
 4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt revisorer
 5. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
 6. årsredovisning och ansvarsfrihet
 7. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
 8. extra val till fullmäktige.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är att jämställa med övriga nämnder under kommunfullmäktige. Alla ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen ha beretts tillfälle att yttra sig
över.

Kommunstyrelsen ska också leda och samordna förvaltningen av kommunen och ha uppsikt över övriga nämnder, bolag och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen har hand om den gemensamma administrationen i kommunen, som ekonomi, personal och kansli samt samhällsbyggnadsfrågor.

Övriga nämnder

Nämndernas ansvarsområde regleras i det reglemente kommunfullmäktige fastslagit. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter samt de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt.

Nämndernas ansvarsområde i korthet:

Bildningsnämnden (BIN) ansvarar för förskole-, grundskole- och gymnasieverksamheterna samt kultur och fritid.

Socialnämnden (SN) ansvarar för individ och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsfrågor.

Tekniska nämnden (TN) ansvarar bland annat för fastighetsförvaltning, skötsel av gator/vägar och VA samt kostverksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) ansvarar för bygglovshantering, enskilt avlopp, detaljplaner, livsmedel samt alkoholhandläggning.

Kommunala bolag

Kommunfullmäktige kan välja att låta ett kommunalt bolag ansvara för en kommunal angelägenhet istället för en nämnd. De kommunala bolagen är egna juridiska personer som styr sig själva. Kommunen som ägare som ägare utövar kontroll över bolagens verksamhet.

I helägda företag ska kommunfullmäktige fastställa ändamålet med verksamheten och se till att de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen.

De kommunala bolagen ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande innan de fattar beslut av principiell beskaffenhet.

Vara kommun har följande helägda bolag:

Vara koncern AB är moderbolag och har i uppdrag att optimera och samordna verksamheterna i de kommunala företagen i Vara kommun.

Vara Bostäder AB har i uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Vara Industrifastigheter AB har i uppdrag att uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till industrier, övrig näringsverksamhet och offentlig verksamhet, samt på ett allmänt näringsfrämjande sätt underhålla lokal- och markanskaffning i kommunen.

Vara Konserthus AB har i uppdrag att bedriva och utveckla scenkonsten i Vara Konserthus med därtill förenlig verksamhet, samt driva och säkerställa storbandsutvecklingen. Bolaget ska även bedriva uthyrningsverksamhet av sina lokaler med därtill förenlig verksamhet.

VaraNet AB har i uppdrag att bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Vara kommun.

Gemensam nämnd

Kommunfullmäktige kan besluta att bilda en gemensam nämnd tillsammans med andra kommuner. Den gemensamma nämnden sköter då verksamhet för flera kommuner. Nämnden tillsätts i en av kommunerna och ingår då i den kommunens organisation.

En gemensam nämnd regleras av ett reglemente som var och en av de samverkande kommunerna har antagit.

Räddningsnämnd är en gemensam nämnd mellan Essunga, Grästorp, Lidköping och Vara kommuner som ansvarar för förebyggande brandskydd, brandskyddsutbildning av allmänheten och företag samt operativ räddningstjänst. Räddningsnämnden utgår från Lidköping och ingår i
Lidköping kommuns organisation.

Kommunfullmäktiges styrprinciper

Kommunfullmäktige har den 2019-02-25 antagit en styrmodell för Vara kommun. Modellen har två målnivåer som beslutas politiskt.

 1. Övergripande mål och framgångsfaktorer
 2. Nämndsmål och bolagens verksamhetsplaner

På förvaltningarna finns arbetsplaner (handlingsplaner) som innehåller konkreta åtgärder för att uppfylla de politiska målen.

Vara kommuns styrmodell

Vara kommuns styrmodell.

Till detta har en styrprocess tagits fram. Styrprocessen syftar till att knyta samman övergripande mål, nämnds- och bolagsmål med resurstilldelning och uppföljning.

Vara kommuns styrprocess 2021

Vara kommuns styrprocess

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?