Riktlinje om vistelseförbud enligt pandemilagen

Antagen av kommunfullmäktige 26 april 2021

Inledning

Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen) får regeringen ge en kommun möjlighet att besluta om föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda sådana föreskrifter.

Genom dessa riktlinjer ger kommunfullmäktige i Vara kommun den inriktning och omfattning på föreskrifterna som behövs för att de beslut om vistelseförbud som nämnden fattar inte ska vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Om kommunen behöver besluta om ett vistelseförbud som går utöver eller strider mot dessa riktlinjer är det alltså kommunfullmäktige som får ta det beslutet

Föreskrift om förbud

För att få utfärda en föreskrift om förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats behöver följande förutsättningar vara uppfyllda.

 • Förbud mot delegation
 • Begränsad tid
 • Endast vissa avgränsade och bestämda platser
 • Vara föranlett av en påtaglig risk för trängsel
 • Inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Dessa redogörs för i det följande:

Förbud mot delegation

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i ärenden om vistelseförbud. Ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett, får dock fatta beslut i brådskande ärenden under förutsättning att nämnden har beslutat detta i enlighet med 6 kap. 39 § kommunallagen.

Begränsad tid

Nämnden får endast besluta om vistelseförbud i maximalt fjorton (14) dagar åt gången, med maximalt en förlängning. Om nämnden vill att det ska fortsätta att råda vistelseförbud på platsen efter förlängning behöver ett nytt ärende beredas från grunden och ett nytt beslut tas av nämnden.

Den totala tiden för beslut om vistelseförbud av nämnden på en plats får under inga omständigheter överstiga totalt tre (3) månader. Därefter kan endast kommunfullmäktige besluta om fortsatt vistelseförbud på platsen.

Endast vissa avgränsade och bestämda platser

Förbud får avse att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats.

Det ska vara en plats som allmänheten typiskt sett har tillträde till.

Platsen ska vara tydligt angiven och avgränsad. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat område.

Av propositionen framgår uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek.

Detta innebär inte att det skulle vara helt omöjligt att besluta om vistelseförbud för exempelvis parkeringsplatser som ligger i anslutning till näringsidkare eller offentlig verksamhet. Men det är i så fall av yttersta vikt att ett sådant förbud görs först efter samråd med näringsidkarna, och i allra
möjligaste mån utformas så att det påverkar deras verksamhet så lite som möjligt, till exempel genom att anpassas till deras verksamhetstider.

Förbjudna områden får inte omfatta lekplatser under de tider som dessa används av barn. Om dessa ligger i en park ska både lekplatsen och vägarna dit undantas från det förbjudna området.

Föreskrifterna får inte heller innebära förbud mot att vistas inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket. Detta innebär att vistelseförbud inte får avse platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg
och andra färdmedel.

Vara föranlett av en påtaglig risk för trängsel

En förutsättning för vistelseförbud är att det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel. Att risken ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en avlägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan t.ex. erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av året (Prop. 2020/21:79 s. 104). Det bör dock inte krävas någon mera omfattande utredning i denna fråga och det behöver heller inte ha uppstått trängsel på platsen för att föreskriften ska kunna godtas (Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål HFD 2018 ref. 75).

I förarbetena till förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som brukar normalt inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna platser. Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger en föreskrift gör en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar för att det föreligger en påtaglig risk för trängsel och väger in tidigare erfarenheter.

Inte innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Detta innebär bland annat att det är viktigt att nämnden noga överväger en föreskrifts tidsmässiga giltighet. Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider.

Det är även viktigt att det rådande smittoläget i kommunen och dess närområde tas med i bedömningen av huruvida föreskrifterna är motiverade.Om smittspridningen minskar så pass mycket att trängsel inte innebär att risken för smittspridning ökar så kan detta tala emot att föreskriften är
nödvändig.

Innan antagande

När ett förslag på föreskrift om vistelseförbud eller ett förslag på förlängning av föreskriften har tagits fram ska det skickas på remiss med begäran om yttrande till följande myndigheter innan det antas.

 • Folkhälsomyndigheten
 • Smittskyddsläkaren

Begäran om yttrande måste komma in till myndigheterna minst två arbetsdagar innan föreskriften beslutas.

Förslaget ska även skickas till följande myndigheter för kännedom:

 • Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • Polismyndigheten

Förslaget bör även skickas till övriga kommuner i V6 samt de andra kommuner som Vara kommun gränsar till, vilket är följande kommuner:

 • Essunga kommun
 • Falköping kommun
 • Grästorp kommun
 • Götene kommun
 • Herrljunga kommun
 • Lidköping kommun
 • Skara kommun
 • Vårgårda kommun

Slutligen så bör förslaget även publiceras på RSK (Regional samverkanskurs).

Efter antagande

Kungörelse

När nämnden har fattat ett beslut om föreskrift om vistelseförbud eller beslutat om förlängning av en sådan föreskrift ska beslutet kungöras genom att det tillkännages på kommunens anslagstavla att protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.

För det fall ordföranden fattar ett brådskande beslut ska beslutet tillkännages särskilt på kommunens anslagstavla.

Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten i kommunens författningssamling.

Informera

Kommunen ska även skicka en kopia av den beslutade föreskriften eller förlängningen till samtliga myndigheter och kommuner som förslaget till föreskrift eller förlängning skickades till. En kopia på föreskriften eller förlängningen bör även publiceras på RSK.

Anmälas

Beslut om vistelseförbud ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. Detta gäller även beslut om förlängning av vistelseförbud.

Anslag och avspärrningar

Skyltar eller anslag med gällande föreskrift och tillhörande karta ska anslås på den plats där förbudet gäller. Platsen kan även spärras av, om det är möjligt och lämpligt.

Upphörande

Om det efter föreskriftens antagande visar sig att ändamålet med förbudet har upphört, antingen för att risken för trängsel på en specifik plats har upphört eller för att risken för smittspridning har minskat så mycket att trängsel inte längre är något problem, ska nämnden snarast besluta om att upphäva föreskriften i förtid. Innan ett sådant beslut fattas bör smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten höras. Ett beslut om upphävande av en föreskrift ska skickas till samtliga myndigheter och kommuner som beslutet om föreskriften skickades till.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?