Riktlinjer för finansverksamheten

Antagen av kommunstyrelsen 1 november 2017

Syfte

Dessa riktlinjer är en vägledning för att uppnå de mål för finansverksamheten som formuleras i kommunens finanspolicy. Riktlinjerna anger ramar för handlingsutrymmet i syfte att begränsa de finansiella risker som förekommer inom finansverksamheten.

Riktlinjerna fastställs av kommunstyrelsen och uppdateras en gång per mandatperiod eller vid behov.

Förvaltning av kortfristig likviditet

Bestående överskottslikviditet ska i första hand användas till att minska låneskulden och att täcka
lånebehov inom kommunkoncernen. Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna instrument och i godkända motparter. Till kommunens likviditetsreserv räknas placerade medel som kan omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. Placeringarnas löptid bestäms utifrån kommunkoncernens likviditetsprognos.

Tillåtna alternativ för placering är

 • inlåning (inkl. tidsbunden inlåning)
 • likvida räntebärande fonder.

Tillåtna motparter för placering är

 • hel- och delägda bolag
 • svenska staten
 • svenska kommuner och landsting
 • institut med erforderliga tillstånd hos Finansinspektionen.

Riskhantering vid upplåning

Refinansieringsrisk

(Med refinansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.)

För att begränsa finansieringsrisken ska kapitalbindningen i låneportföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen.

Normportfölj

Löptid kapitalbindning

Min

Max

< 1 år

0 %

35 %

1 < 3 år

20 %

50 %

3 < 5 år

20 %

50 %

5 år <

0 %

25 %

Ränterisk

(Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar finansnettot negativt.)

För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i portföljen spridas över tid enligt nedanstående normportfölj. Avvikelser rapporteras till kommunstyrelsen.

Spridning räntebindningstiden

Löptid räntebindning

Normal

Min

Max

< 1 år

40 %

30 %

50 %

1 < 3 år

40 %

30 %

50 %

3 < 5 år

20 %

10 %

30 %

5 år <

0 %

0 %

20 %

Motpartsrisk

(Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär.)

Motpartrisken begränsas genom att motparter med hög kreditvärdighet väljs. Risken kan begränsas ytterligare genom att transaktioner sprids på flera motparter.

För kort- och långsiktig upplåning är nedanstående motparter tillåtna:

 • svenska staten
 • svenska kommuner och landsting
 • institut med erforderliga tillstånd hos Finansinspektionen.

Valutarisk

(Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.)

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. Betalningsflöden i utländsk valuta ska kurssäkras om de överstiger ett motvärde om 500 tkr.

Rapportering

Kommunstyrelsen ska två gånger årligen informera kommunfullmäktige om kommunkoncernens
finansverksamhet. Rapporten upprättas vid årsbokslut och vid ett delårsbokslut och ska innehålla
följande uppgifter:

 • aktuell likviditet
 • placeringsportföljens volym, instrument och motparter
 • skuldportföljens volym och motparter
 • skuldportföljens kapitalbindning
 • skuldportföljens räntebindning
 • skuldportföljens genomsnittliga räntesats
 • avstämning av skuldportföljen mot fastställda låneramar
 • kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart
 • eventuella avvikelser från finanspolicy.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 24 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?